آخرین خبر ها

کاردانی به کارشناسی

۴۷ نظرها

با عرض سلام و تبریک سال نو، به همه دوستان و پشت کنکوریهای عزیز

آزمونهای مجازی که قولش رو داده بودیم، در تاریخهای زیر و با سرفصلهای مشخص برگذار خواهد شد. لطفا در تاریخهای زیر به سایت مراجعه و نسبت به دریافت نرم افزار مربوطه اقدام نمایید.

 

جمعه 18/2/88 — آزمون مجازی نیمه اول دروس

 

سرفصل : سیستم عامل (مفاهیم و تعاریف اولیه سیستم عامل – ساختار سیستم عامل – پردازش و زمان بندی ) – ذخیره و بازیابی اطلاعات (حافظههايجانبي – مفاهيمواصطلاحاتاوليه – ركوردهاوبلوكها – سيستمفايل – لوكاليتي – انواعآدرسدهي – بافرينگ – بررسيپارامتريكنواروديسك ) – ساختمان داده ها ( زيربرنامههايبازگشتي – پيچيدگيزمانيومرتبهاجرايي – آرايهورشته – پشتهوصف ) –   برنامه سازی C++ (دستوراتكنترلي – آرايهورشته – عملياتروياشارهگرها – توابع – زیر برنامه ها – عملگرها – فایلها – ارث بری – حلقه ها – جملات شرطی ) – برنامه سازی VB ( آشنایی با VB – انواعدادهها،ثابتهاومتغيرها – عملگرها – دستوراتوروديو خروجی – دستوراتشرطيوحلقهها – توابعاستاندارد ) – مدار منطقی ( تبديلمبنا – كدوكدگذاري – جبر- جدول کارنو – XOR ها – گيتهايمنطقي – جدولصحت ) – زبان تخصصی ( مباحث مختلف ) – آمار ( آمار توصیفی – آمار ترکیبی ) – ریاضی عمومی (دامنه – تابع – انواعتوابع – حدوپيوستگي – مجانبها – مشتق ) – ادبیات ( برگزیده متون و ادب فارسی از صفحه 1 تا 130 – زبان و نگارش سمت فصل یک تا آخر ) – معارف اسلامی ( کتاب اندیشه اسلامی 1 صفحه یک تا 63 ) – زبان عمومی (ضماير – زمانها – معلومومجهول -جملاتشرطي – كاربردمصدر – افعالكمكي )

 

جمعه 5/4/88 — آزمون مجازی نیمه دوم دروس

 

سرفصل : سیستم عامل ( مبحثمديريتحافظه- قطعهبنديوصفحهبندي – حافظهمجازي – بنبست – سيستمفايل ) – ذخیره و بازیابی اطلاعات ( روشهايبهبودكاراييديسك – فايلپايل – فايلترتيبي – فايلشاخص – فایل مستقیم – BTree ) – ساختمان داده ها ( ليستپيوندي – درخت – درختهايويژه – گراف – مرتبسازي ) –   برنامه سازی C++ ( استراكچرويونيون – I/O – فایل در C- کلاس و شی – آشنایی باOOP – سربارگذاريتوابع – ارثبری – مطالبيبيشترازكلاسها – سربارگذاريعملگرها – توابعسازندهوتوابعمخرب ) – برنامه سازی VB ( آرايهها – رويهها – ماوسوكيبورد – فايل – كلاسها – API) – مدار منطقی ( مداراتتركيبي – مداراتتركيبيماجولار – فليپفلاپ – مداراتترتيبي – شمارندههاوثباتهايانتقالي) – زبان تخصصی ( مباحث مختلف ) – آمار ( احتمال – متغيرهايتصادفي – توزيعهايخاص ) – ریاضی عمومی ( انتگرال – سري – اعدادمختلط – ماتريس – بردار – خطوصفحه – معادلاتديفرانسيل ) – ادبیات ( برگزیده متون و ادب فارسی از صفحه 131 تا آخر – آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات – دستور زبان فارسی ) – معارف اسلامی ( کتاب اندیشه اسلامی 1 صفحه 63 تا آخر ) – زبان عمومی ( کاربرد فعل آرزویی Wish – تشديدكنندهها – حروفاضافه – قيودوكلماتربط- ضميمهسوالي- صفاتوقيود – نقلقول )

 

دوشنبه 29/4/88   — آزمون مجازی کل دروس

 

سرفصل : کل سرفصل ذکر شده

 

ضمنا ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1388 از روز یکشنبه 23 فروردین به صورت اینترنتی آغاز و تا 29 فروردین ماه ادامه می یابد.

 

۶۶ نظرها

بودجه بندي سوالات ساختمان داده كنكورهاي سراسري دو سال اخير:

 

تعداد تستهاي ساختمان داده كنكورهاي سراسري 86 و 87 به ترتيب 17 و10 مي باشد.

 

بودجه بندي سوالات ذخيره و بازيابي اطلاعات كنكورهاي سراسري دو سال اخير:

 

تعداد تستهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات كنكورهاي سراسري 86 و 87 به ترتيب 14 و10 مي باشد.

 

بودجه بندي سوالات سيستم عامل كنكورهاي سراسري دو سال اخير :

 

تعداد تستهاي سيستم عامل كنكورهاي سراسري 86 و 87 به ترتيب 14 و10 مي باشد.

 

دوستان عزيز دقت كنيد تستهاي مفاهيم سيستم عامل چند سال اخير از كتاب دكتر فهيمي طرح شده و فصول ذكر شده برطبق كتاب ايشان هستند.

 

در پستهاي بعدي بودجه بندي سوالات رياضي و آمار، برنامه نويسي، مدار منطقي را قرار مي دهم.

 

با آرزوي موفقيت براي همه داوطلبان عزيز كنكوري

 

رزا دانشجوي دانشكده شريعتي (rosa_127)

 

۲۱ نظرها

مدتی بود که تعداد زیادی از بازدیدکنندگان سایت در خواست سرفصل کنکور کاردانی به کارشناسی رشته های برق و الکترونیک را داشتند. همانطور که میدانید، موضوع این سایت فقط پیرامون آزمونهای رشته کامپیوتر است ولی برای اینکه دوستانمان در رشته برق و الکترونیک، از این سایت دست خالی بیرون نروند من سرفصلهای کنکور کارشناسی ناپیوسته برق قدرت، الکترونیک و ابزار دقیق را آماده کرده ام. در ضمن اگر استقبال خوبی از این موضوع شد، دفترچه سوالات و سرفصل سایر رشته ها را نیز در بخش جداگانه ایی برای این دوستان قرار خواهم داد.

 

سرفصل کنکور کارشناسی ناپیوسته 88 برای رشته های برق قدرت – الکترونیک – ابزار دقیق، با توجه به منابع

 

مدارهای الکتریکی :   عناصر مداري – مدارهاي مقاومتي { روش تحليل گره – روش تحليل مش (KVL+KCL) – روش تحليل ابتكاري – تقسيم ولتاژ – تبديل منابع – توان – تقارن }

مدار معادل { مدار معادل تونن – مدار معادل نورتن – مقاومت معادل – اتصال دوشبكه }

روابط مداري و تبديلات { ستاره و مثلث – پل و تستون – منابع جريان سري با عنصر و منبع ولتاژ موازي با عنصر }

توابع تحريك مداري { مفاهيم كلي رياضي – پله – ضربه  – شيب }

سلف و خازن { روابط خازن – روابط سلف }

مدارهاي مرتبه اول { انواع پاسخ – مفهوم ثابت زماني و روابط آن – سيگنالهاي پيوسته – رابطه صفر و رابطه بي نهايته – رابطه طلايي (فرار از معادله ديفرانسيل) }

مدارهاي مرتبه دوم { معرفي مفهوم معادله ديفرانسيل – ضريب ميرايي و فركانس تشديد – ضريب كيفيت – انواع پاسخ – حالتهاي مختلف پاسخ ورودي صفر – رابطه صفره و رابطه بي نهايته در مدار مرتبه دوم }

اعداد مختلط و فازور { معرفي تبديلات محاسبات – مفهوم فازور و روابط رياضي }

تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي { مفهوم حالت دائمي سينوسي – امپدانس و ادميتانس (و عينك مشهور) – حالتهاي مختلف براي امپدانس يك مدار – مدار معادل تونن و نورتن در حالت دائمي سينوسي – روابط مداري در حالت دائمي سينوسي – تحليل مدار در حالت دائمي سينوسي }

تشديد { مفهوم -محاسبهفركانستشديددرحالتكلي- ماسبه فرکانس تشدید در حالتهای خاص ( RCL سری و موازی ) – نکات خاص در تشدید }

فيلتروتابعشبكه {مفهوموكاربردپاسخفركانسي -نگاهيگذرابهفيلترهاوانواعفيلترها -عرضباندوضريبكيفيت – فيلترهايخاص( مرتبهاولومرتبهدوم ) }

تواندرحالدائميسينوسي {توانمختلط( اكتيو- راكتيو- ظاهري ) -مثلثتوان -ضريبتواندرمدارهايمختلف – روابطخاصبرايمحاسبهتوانحقيقيومجازي- اصلاحضريبتوانشبكه – روابطتوانوانرژيدرحالتكليوحالاتخاص }

قضيهانتقالتوانماكزيمم (مچينگ {حالتكلي ( هردومختلط ) – يكيمختلط،يكياهمي ( حالت خاص ) – هردو اهمی ( حالت ویژه ) }

مدارهايباالقايمتقابل ( تزویج ) { مفهوموتفاوتروابطدرحالتسلفهايمجردومتاهل – علامت M ( شصت دست راست و قرارداد نقطه ) – انرژيدرحالتتزويج – به هم بستن سلفهای تزویج و یافتن zeq و leq – تحليلمدارهايشاملسلفهايتزويج }

ترانسفورماتور {مدارمعادلوحالتايدهآل -خواصترانسفورماتوروروابطآنوعلامت M -انتقالدر ترانسفورماتور }

مقدار متوسط و مقدار موثر { روابط كلي و نحوه محاسبه – در توابع خاص }

دوقطبي ها { مفهوم يك قطبي و دوقطبي – پارامترهاي امپدانس Z – پارامترهاي ادميتانس Y – پارامترهاي هايبريد H – پارامترهاي انتقال T – روابط و تبديلات و ملاحظات ساده كننده }

تبديل لاپلاس { تعريف خواص و قضاياي رياضي – قضيه مقدار اوليه و مقدار نهايي – عكس تبديل لاپلاس – عناصر مداري در حوزه زمان و حوزه فركانس – تحليل مدار به كمك تبديل لاپلاس – تطابق حوزه زمان و حوزه فركانس }

تبديل فوريه { مفهوم و قضاياي رياضي – سري فوريه (ضرايب سينوسها و ضرايب كسينوسها و جمله ثابت) – حالات خاص ، توابع زوج و توابع فرد }

مدارهاي سه فاز { معرفي سيستم هاي سه فاز – تعريف پارامترهاي فاز و خط – حالات ستاره مثلث و انواع اتصالات و بارها – تحليل و محاسبات در مدارهاي سه فاز – توان در مدارهاي سه فاز و اثر قطع فاز }

 

ماشینهای الکتریکی:مغناطيسومدارهايمغناطيسي – ترانستكفاز – ترانس۳فاز -ماشينخطي -ساختمانماشينهايجريانمستقيم – سيمپيچيماشينهايجريانمستقيم -انواعتحريكدرماشينهاي

محاسباتراندمانوتوان – روشهايراهاندازيكنترلدورترمزوغيره -موتورهايسهفاز -موتورهايتكفاز –

هارمونيكوگامكسري

 

فیزیک : يادآوريازرياضياتوآناليزبرداري- قانونكولنوبارالكتريكي -ميدانالكتريكي- شارالكتريكي- قانونگاوسوكاربردهايآن – پتانسيلالكتريكي- انرژيالكتريكيخازن- انواعخازن مقاومتالكتريكي،ميدانمغناطيسيومنابعميدانمغناطيسي – شارميدانمغناطيسي- قانونالقايفاراديوكاربردآن،جريان متناوب،امواجالكترومغناطيسي،معادلاتماكسول.

 

الکترونیک: فيزيكنيمههادي – ديودوساختمانآن – مداراتديودي – مداراتترانزيستوري DC – ترانزيستوروتحليل ترانزيستور ( آرايش هاي ترانزيستور – تحليل AC – تقويت كننده هاي چندطبقه – ترانزیستور FET و تحلیل fet DC – تحلیل AC ترانزیستور FET ( آرایشهای FET ) – تقويت كننده تفاضلي – منابع جريان – تقویت کننده های عملیاتی (OPAMP ) – رگولاتور – تقويتكنندههايقدرت (Power Amp) – فيدبك – بوتاستراپوقضيهميلر – فركانسقطع

 

تکنولوژی کارگاه برق : توليدانرژيالكتريكي – كابل – كليدهايدستيواتوماتيك – مدارهايفرمان – نقشههايمدارهايفرمان – نمونههاينقشههابرايموتورهاي۳فاز – عيبيابيباكنتاكتور – ترانس – سيمپيچيترانسباجدولومنحني – محاسبهترانسباچندسر – اتوترانسوترانسجوشكاري – تجديدسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – ترسيمنقشههايسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – تغييرسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – سيمپيچيموتورهايجريانمستقيم( سيمپيچيآرميچر ) – عيبيابيموتورهايالكتريكي

 

دیجیتال : مبناي اعداد و كدها – جبر بول – جدول كارنو – مدارات تركيبي – تكنولوژي ساخت گيت ها – مدل كليدي – مدارات تركيبي خاص – مدارات ترتيبي – حافظه ها و ثبات ها – شمارنده ها و مقسم فركانس – ضمائم

 

ابزار دقیق : كلياتي در مورد اندازه گيري ها، مبدل ها، انتقال دهنده ها – طراحي عمومي سيستم هاي ابزار دقيق – اصول كار سوئيچ – مكانيزم كليدها – ميكروسويچ – اصول و كاربرد حس كننده هاي مجاورتي – حس كننده هاي نوري – حسگرهاي حرارت – حسگر هاي مكانيكي فشار – حسگرهاي الكتريكي فشار – لودسل و گيج سنج – حسگرهاي موقعيت جهت فاصله و حركت – حسگرهاي رطوبت چگالي لزجت – اندازه گيري دبي سيالات – اندازه گيري سطح موثر درون مخازن – آشنايي با استانداردها و علائم نقشه خواني در ابزار دقيق

۱۵۴ نظرها

 

» زبان و ادبیات فارسی – ضریب 1 – تعداد سوال : 20

*منبع اصلی : متون فارسی جلیل تجلیل

* منابع کنکوری :
الف – درس و کنکور ادبیات فارسی1 ( غلامی کلیشمی( – گسترش علوم پایه – قیمت 6800 تومان
ب – کتاب جامع ادبیات – زبان – معارف ( مدرسان شریف ) – قیمت : 8800 تومان
*انتشارات گسترش علوم پایه :
این انشارات در باب ادبیات فارسی کاردانی به کارشناسی 2 جلد کتاب بهنوشته آقای غلامی کلیشمی منتشر کرده است :
1 – درس و کنکور ادبیاتفارسی1
2 – درس و کنکور ادبیات فارسی2

توجه : داوطلبین کنکور سراسری تنهاباید جلد اول ادبیات را خریداری کنند و داوطلبین دانشگاه آزاد اسلامی هستند که بایدهر دو جلد را خریداری نمایند.

محتوای کتاب درس و کنکور ادبیات فارسی جلد1 :

این کتاب در ابتدای هر فصل درس می دهد. بدینگونه که مثلا متن یا قطعه شعریرا آورده و سپس به تشریح نکات آن می پردازد. سپس لغات مهم را از نظر املایی ومعنایی مورد بررسی قرار می دهد. لازم به ذکر است که در انتهای هر فصل نیز ازخواننده تست به عمل می آید.
در انتها هم تست های کنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شده است.

بررسی کلی : به نظر من این کتاب بسیار جامع و مفید است. اما داوطلب گرامی برای خواندن و مرور دقیق این کتاب به زمانی معادل 5 ماه مانده بهکنکور نیاز دارد. بنابراین مطالعه این کتاب برای افرادی که قصد دارند این کتاب رایکی دو ماه مانده به کنکور مطالعه نمایند توصیه نمی شود.

*انتشارات مدرسان شریف :
این کتاب با قطریبزرگ و در 484 صفحه تدوین گشته است و شامل 3 درس عمومی ( ادبیات , معارف و زبانخارجه) می باشد.
محتوای بخش ادبیات :
بخش ادبیات این کتاب حدودا 120صفحه و با فونت ریز و جامع شامل برترین نکات ادبیات می باشد.
شیوه تدریس این کتاب بسیار عالی می باشد. بدینگونه که پس ازهر نکته چند تا تست می گیرد و در همان جا هم جواب تست را می دهد. ( دیگر لازم نیستبرای پیدا کردن جواب تست در انتهای کتاب دنبالش بگردید )
در انتها هم تست هایکنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شده است.

بررسی کلی : این کتاب سراسرفشرده و سرشار از نکات ریز و مهم است. بنابراین مطالعه این کتاب در هر مقطعی مفیدمی باشد.

*انتشارات دیگر :
انتشارات دیگری نیز هستند که بهتر است آن ها را بیان نکنم. زیرا به شمااطمینان خاطر می دهم که 2 کتاب بالا بهترین ها هستند…

 

» معارف اسلامی – ضریب 1 – تعداد سوال : 20

*منبع اصلی : اندیشه اسلامی1 و معارف اسلامی انتشارات نهادرهبری

* منابع کنکوری :
الف – درس و کنکور معارف اسلامی ( آقای فراهانی( – گسترش علوم پایه – قیمت 4500 تومان
ب – درس و کنکور اندیشه اسلامی ( آقای فراهانی( – گسترش علوم پایه – قیمت 6000 تومان

ج – کتاب جامع ادبیات – زبان – معارف ( مدرسان شریف ) – قیمت : 8800 تومان

 

*انتشارات گسترش علوم پایه  :
این انشاراتدر باب معارف اسلامی کاردانی به کارشناسی چند جلد کتاب به نوشته آقای اکبر فراهانیمنتشر کرده است :
1 – درس و کنکور معارف اسلامی
2 – درس و کنکور اندیشهاسلامی
توجه : هر دوی این کتب برای کنکور سراسری می باشند که من دراینجا به تشریح کتاب اول می پردازم.

محتوای کتاب درس و کنکور معارف اسلامی :

این کتاب شامل 217 صفحه می باشد. ابتدا گلچینی از مهمترین نکات رادرس داده و سپس از آن مبحث تست هایی را مطرح می کند.
در انتها هم تست هایکنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شده است.

بررسی کلی : به نظر من کتابخلاصه و مفیدی است و نکات خوبی را بیان می کند.

*انتشارات مدرسان شریف  :
این کتاب با قطری بزرگ و در 484 صفحه تدوین گشته است و شامل 3 درس عمومی ( ادبیات , معارف و زبانخارجه) می باشد.
محتوای بخش معارف اسلامی :
بخش معارف این کتاب حدودا 160 صفحه و با فونت ریز و جامع شامل برترین نکات معرف اسلامی می باشد.
شیوه تدریس بسیار جالبی دارد. ابتدا بصوررت شمارهگذاری شده تمامی نکات مهم یک بخش را بیان کرده و سپس تست های طبقه بندی شده مطرح میگردند.
در انتها هم تست های کنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شدهاست.

بررسی کلی : این کتاب سراسر فشرده و سرشار از نکات ریز و مهم است. بنابراین مطالعه این کتاب در هر مقطعی مفید می باشد. لازم به ذکر است که مطالعه اینکتاب نه تنها فراگیر را خسته نکرده , بلکه بر شوق یادگیری وی میافزاید

 

» زبان انگلیسی – ضریب 1 – تعداد سوال : 20

*انتشارات گسترش علوم پایه :

این انشارات درباب زبان انگلیسی کاردانی به کارشناسی کتابی را با نام درس و کنکور زبان منتشرنموده است.
محتوای کتاب درس و کنکور درس و کنکور زبان انگلیسی :
در بخش هایمختلف به تدریس گرامر و واژه ها و معانی پرداخته و در انتهای هر بخش اقدام بهبرگزاری آزمون های تستی نموده است.
در انتها هم تست های کنکورهای سال گذشته ازجمله 1387 آورده شده است.

بررسی کلی : توجه داشته باشید که حجم این کتابزیاد می باشد و کسانیکه می خواهند از این کتاب برای کنکور 5 مرداد 88 استفادهنمایند باید قبل از عید آن را خریداری کنند. منظور اصلی این است که این کتاب بایدبا دقت خوانده شود که مستلزم زمان کافی می باشد…
*انتشارات مدرسان شریف  :
این کتاب با قطری بزرگ و در 484 صفحه تدوین گشته است و شامل 3 درس عمومی ( ادبیات , معارف و زبانخارجه) می باشد. ( البته فقط بخش زبانش 190 صفحه است )
محتوای بخش زبان انگلیسی :
ابتدا بصورت نکات ریز و کوتاه درس را تشریح کرده و در بین آن ها تست هایی راطرح کرده است. و پس از آن آزمونی در مورد همان مبحث طرح می شود. برای مثال فصل دومبه تدریس “صفت” می پردازد و پس از آن تست هایی در مورد مبحث صفت طرح گردیدهاست.
در انتها هم تست های کنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شدهاست.

بررسی کلی : این کتاب هم کتاب خوبیست به شرطی که بخواهید آن را دقیقبخوانید

۳۶۱ نظرها

» ریاضیات  –  ضریب 3  –  تعداد سوال :  10

*منبع اصلی : کتب دکتر نیکوکار

* منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور ریاضیات 1و2 ( انتشاران گسترش علوم پایه – دکتر نیکوکار )  – قیمت 6000  تومان
ب –  ریاضیات 1 و 2 مدرسان شریف  – قیمت : 8500 تومان
ج –  فلش کارت ریاضیات عمومی 1و2 مدرسان شریف –  قیمت : 3000 تومان
*سرفصل های ریاضیات عمومی و کاربردی : اتحاد – معادلات – مثلثات – دستگاه معادلات – مجموعه ها – معادلات خط – توابع – حد – هم عرضی – هوپیتال – پیوستگی – مجانب ها – مشتق و کاربردهای آن – قضایای رول و میانگین – دیفرانسیل – انحنا – مشتقهای جرئی – توابع چند متغیره – روشهای انتگرال گیری معین و نامعین – قضایای اساسی – محاسبه سطح ، حجم زیر منحنی و طول کمان – انتگرال دوگانه و سه گانه – معادلات دیفرانسیل – تبدیلات لاپلاس – دنباله و سری – بردار – اعداد مختلط – مختصات قطبی – ماتریس…

 

» آمار و احتمالات  –  ضریب 3  –  تعداد سوال :  5

*منبع اصلی : کتب دکتر نیکوکار

* منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور آمار و احتمالات ( انتشاران گسترش علوم پایه – دکتر نیکوکار )

*سرفصل های آمار و احتمالات : آمار توصیفی ( شاخصهای مرکزی ) – آمارهای توصیفی ( شاخصهای پراکندگی ) – آنالیز ترکیبی – احتمال – متغیرهای تصادفی – توزیع های خاص – توزیع های نمونه ای برآورد فاصله ای – آزمون فرضها – معادله خط رگرسیون…

»  زبان تخصصی –  ضریب : 1  –   تعداد سوال :  10
*منبع اصلی :
رجوع به سایت های اینترنتی – زبان تخصصی دبیرستان
*منابع کنکوری :
الف – درس و کنکور زبان تخصصی انتشارات گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی)  –  قیمت : 5900 تومان
ب – زبان تخصصی مدرسان شریف –  قیمت : 2500 تومان
*سرفصل ها : مقدمه ( تاریخچه و تعاریف کامپیوتر ) – توصیفهای کلی ( سخت افزار و نرم افزار ) – واحد سیستم – CPU – حافظه – دستگاههای ورودی و خروجی – سیستم عامل – برنامه نویسی – مفاهیم شبکه – مفاهیم اینترنت – پایگاه داده ها…

»  مدار منطقی –   ضریب : 2   –   تعداد سوال :  15
*منبع اصلی :

موریس مانو (ترجمه : سید رضی )
*منابع کنکوری  :
الف – درس و کنکور مدار منطقی ( آقای مقسمی )   –  قیمت : 8500 تومان
ب – 30 آزمون مدار منطقی گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  –  قیمت : 3000 تومان
ج-  مدار منطقی مدرسان شریف-    قیمت : 5500 تومان
د-  فلش کارت مدار منطقی مدرسان شریف –  قیمت : 2500 تومان
د-  مدار منطقی انتشارات پوران پِِِِژوهش
*سرفصل ها : اعداد و کدگذاری – جبر بول – ساده کردن توابع – مدارات منطقی – جدول کارنو – مدارات ترکیبی – مقایسه کننده – رمزگشا ( Decoder ) – رمزگذار ( Encoder ) – مدارات ترکیبی ماژولار ( مالتی پلکسر ) – دی مالتی پلکسر – فلیپ فلاپ و خواص ان – تحلیل مدارات ترتیبی – شمارنده و ثباتها…

»  برنامه نویسی سی پلاس پلاس –  ضریب : 4  –   تعداد سوال : 10
*منبع اصلی : نکته » دروس برنامه سازی در کنکور کاردانی به کارشناسی دارای هیچ منبع خاصی نیستند. درواقع داوطلبان باید سرفصل مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده و توان برنامه نویسی خود را نیز افزایش دهند. این بدین معنیست که طراحان کنکور به هر صورتی میتوانند سوال طرح کنند.
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سی پلاس پلاس گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 9000 تومان
ب –  30 آزمون سی و سی پلاس پلاس گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 3500 تومان
ج –  سی پلاس پلاس مدرسان شریف  – قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : کلیات و ساختار برنامه نویسی C++ – متغیرها – سیستم ورودی و خروجی – کلاس و شی – توابع و زیر برنامه ها – عملگرها – فایلها – ارث بری – حلقه ها – جملات شرطی…
»  برنامه نویسی ویژوال بیسیک  –  ضریب : 4  –  تعداد سوال : 5
*منبع اصلی : نکته » دروس برنامه سازی در کنکور کاردانی به کارشناسی دارای هیچ منبع خاصی نیستند. درواقع داوطلبان باید سرفصل مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده و توان برنامه نویسی خود را نیز افزایش دهند. این بدین معنیست که طراحان کنکور به هر صورتی میتوانند سوال طرح کنند.
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور ویژوال بیسیک گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )
ب –  ویزوال بیسیک مدرسان شریف  – قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : برای 5 سوال ویژوال بیسیک میتوان از سرفصل کتابهای مرجعی همچون کتاب آقای جعفرنژاد قمی و بحثها و مثالهای کتاب برنامه سازی3 ( فنی حرفه ای ) استفاده کرد. لازم به ذکر است که در کنکور سال 87 همه سوالهای این درس از کتاب برنامه سازی 3 طرح شد.

—-  دروس تخصصی نرم افزار  –  هر سه درس ضریب 5  –  تعداد سوال هر درس : 10 —-

»  مفاهیم سیستم عامل :
*منبع اصلی : مفاهیم سیستم عامل – مهرداد فهیمی  –  قیمت : 5500 تومان
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سیستم عامل-    انتشارات گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 5500 تومان
ب –  30 آزمون سیستم عامل – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 4000 تومان
ج –  سیستم عامل – مدرسان شریف  – قیمت : 3000 تومان
د –  فلش کارت سیستم عامل – مدرسان شریف  –  قیمت : 800 تومان
ز –  سیستم عامل پوران پژوهش  – قیمت : 5500 تومان

*سر فصل ها : مفاهیم و تعاریف اولیه سیستم عامل – ساختار سیستم عامل – پردازش و زمان بندی – مدیریت حافظه ( قطعه بندی و صفحه بندی ) – حافظه مجازی – بن بست – سیستم فایل…

»  ذخیره و بازیابی اطلاعات :
*منبع اصلی : ذخیره و بازیابی روحانی رانکوهی
*منابع کنکوری  :
الف –  درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 6200 تومان
ب –  30 آزمون ذخیره و بازیابی اطلاعات – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  –  قیمت : 3000 تومان
ج –  ذخیره و بازیابی – مدرسان شریف  –  قیمت : 4900 تومان
د –  فلش کارت ذخیره و بازیابی اطلاعات – مدرسان شریف  – قیمت : 800 تومان
ز –  ذخیره و بازیابی اطلاعات – پوران پژوهش
*سرفصل ها : رسانه های ذخیره سازی – رکورد، بلاک و روشهای بلاک بندی – سیستم فایل و بافرینگ – بررسی نوار و دیسک به صورت پارامتری – فایل پایل ( Pile File ) – فایل ترتیبی – فایل ترتیبی شاخص دار – فایل B -Tree – فایل مستقیم…

»  ساختمان داده ها  :
*منبع اصلی : اصول ساختمان داده های سیمور لیپ شوتز
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سریع ساختمان داده ها گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 5600 تومان
ب –  30 آزمون ساختمان داده ها گسترش علوم پایه  – قیمت : 3400 تومان
ج –  ساختمان داده ها مدرسان شریف – تبریزی  –  قیمت : 4000 تومان
د –  اصول ساختمان داده های انتشارات پوران پژوهش  –  قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : الگوریتم – الگوریتمهای بازگشتی – پیچیدگی های زمانی و مرتبه اجرایی – آرایه – ماتریس – رشته – لیستهای پیوندی – صف و پشته – درخت و انواع آن (… Heap و BST و …) – گراف و مرتب سازی…

۲۶ نظرها

 

دفترچه ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی معمولا در پائیز منتشر میگردد. خود آزمون در دی یا بهمن ماه و نتایج آن هم اواخر سال اعلام میشود.

انتخاب رشته در هنگام ثبت نام صورت میگیرد و نحوه انتخاب رشته در کنکور علمی کاربردی مشابه سیستم کنکور دولتی بوده و بسیار ساده است. یعنی کافی است انتخابهای را از نظر اولویت شخصی خود به ترتیب بنویسید.

ویژگی اصلی این آزمون این است که داوطلبان به دو دسته شاغل و آزاد تقسیم بندی میشوند. داوطلب شاغل به شخصی اطلاق میشود که در رشته انتخابی مورد نظر، اشتغال به کار داشته، و دارای تجربه و سابقه کار لازم باشد. البته هر سال در دفترچه ثبت نامی جدولی چاپ میشود که تعریف دقیقتر شاغل برای هر دانشگاه در آن نوشته شده است. مثلا ممکن است دانشگاه صنعتی مالک اشتر فردی را شاغل بداند که در وزارت دفاع مشغول به کار باشد. داوطلب آزاد به فردی اطلاق میشود که در زمان ثبت نام اشتغال به کار نداشته و یا در شغلی غیر از رشته انتخابی مشغول به کار میباشد. اغلب ظرفیتهای دانشگاه جامع علمی کاربردی به دو دسته شاغل و آزاد تقسیم بندی شده و معمولا ظرفیت شاغلین بیشتر از آزاد است ( البته این امر در سالهای اخیر به علت افزایش داوطلبان آزاد، رو به عکس پیش میرود ). دروس عمومی و ضرایب این آزمون عبارتند از : زبان و ادبیات فارسی ( ض 1 ) – فرهنگ و معارف اسلامی ( ض 1 ) – زبان انگلیسی ( ض 1 ) – ریاضی ( ض 3 ) . ضریب دروس تخصصی در کلیه رشته ها 10 میباشد و دروس تخصصی رشته کامپیوتر ( نرم افزار ) عبارتند از : برنامه سازی   – ذخیره و بازیابی اطلاعات – زبان تخصصی – ساختمان داده ها

برگزار کنندگان دوره های علمی کاربردی عموما ارگانها و دستگاههای زیر مجموعه آنها میباشند مثلا ممکن است ماشین سازی اراک که زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن است، رشته های ساخت و تولید و تکنولوژی جوشکاری را در مرکز آموزشی ماشین سازی اراک ارائه نماید.

نکته بسیار مهم در رابطه با کنکور علمی کاربردی این است که متاسفانه بسیاری از دانشجویان تصور غلطی از این دانشگاه داشته و فکر میکنند سطح آن پایین بوده و مدرک آن اعتباری ندارد. با قاطعیت به تمامی داوطلبان میگویم که هر ساله میبایست حتما در هر سه کنکور دولتی، آزاد و علمی کاربردی شرکت کنند و بسیاری از دانشگاههای علمی کاربردی مثل دانشگاه علم و صنعت ایران ( اراک ) یا دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ( تهران ) از نظر کیفیت بالاتر از بسیاری از دانشگاههای دولتی و آزاد هستند. به عبارتی دیگر به طور مطلق نمیتوان گفت که مثلا همه دانشگاههای دولتی بهتر از آزاد، و آزاد بهتر از علمی کاربردی است ( یا برعکس ). اگر بخواهیم تمام دانشگاههای دولتی، آزاد و علمی کاربردی را از نظر کیفیت لیست کنیم، لیست این دانشگاهها به صورت ترکیبی و مخلوط خواهد بود. یعنی برای فردی خاص با شرایط ویژه ممکن است دانشگاه آزاد بهتر از علمی کاربردی و یا برعکس باشد. لذا توصیه اکید و همیشگی به تمامی داوطلبان این است که در هر سه کنکور شرکت کرده و اگر در دو یا چند کنکور قبول شدند جهت انتخاب اینکه در نهایت کدامیک را بروند با یک مشاور مجرب مشورت کنند.

موضوع مهم دیگر آن است که بعضی از داوطلبان بعد از آنکه کنکور دانشگاه آزاد را خوب امتحان میدهند، به قبولی خود مطمئن شده ( یا به عبارتی دیگر به خود مغرور شده ! ) و دیگر در آزمون دانشگاه علمی کاربردی شرکت نمیکنند ! متاسفانه هر ساله تعدادی از این دانشجویان را میبینیم که با آمدن نتایج دانشگاه آزاد و قبول نشدن، دچار افسردگی شدید میشوند که چرا در آزمون علمی کاربردی شرکت نکردند! به توصیه ما توجه کنید و حتی اگر نیت ندارید که در دانشگاه علمی کاربردی ادامه تحصیل دهید در آزمون آن شرکت کنید.

 

۳۰ نظرها

با توجه به اعلام تکمیل ظرفیت از طرف سازمان سنجش برای کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1387، داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ناپیوسته 87 شرکت کرده و پذیرفته نشده اند، میتوانند بر اساس علاقه کد رشته های زیر را انتخاب کرده و شانس خود را برای قبولی در پذیرشهای جدید نیمسال بهمن امتحان کنند.

البته داوطلبانی هم که در همان مرحله اول پذیرفته شده اند نیز میتوانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند و در صورت قبولی ( بدون نیاز به انصراف ) مانند دانشجویان انتقالی به دانشگاه جدید منتقل شوند.

 

بازگشت به نامه شماره 417/80/م آ مورخ 27/1/80 و پيرو بخشنامه شماره 2454/12/24مورخ 27/6/78 به استحضار مي رساند، در صورتي كه سازمان سنجش آموزش كشور قبوليدانشجوي ثبت نام شده در آن موسسه را در جريان تكميل ظرفيت منتفي اعلام نمايد مشمولبند 3 بخشنامه شماره 2454/12/24 مورخ 27/6/78 مي گردد و موسسه موظف به بازپرداختشهريه ثابت و متغير آن نيمسال تحصيلي به دانشجو و ارسال مدارك به موسسه مقصد ميباشد، اما اگر زمان اعلام سازمان سنجش به گونه اي باشد كه دانشجو در امتحانات پايانترم شركت نموده باشد، موسسه موظف به ارسال ريزنمرات و مدارك دانشجو به موسسه مقصدمي باشد و شهريه هاي ثابت و متغير اخذ شده بابت نيمسالي كه دانشجو در موسسه مشغولتحصيل بوده است مسترد نخواهد شد. به هر حال اخذ هزينه انتقال از اينگونه دانشجويانمطابق بند 5 بخشنامه فوق الذكر مجاز نمي باشد.

 

با توجه به متن بالا موسسات غیر انتفاعی برای انتقال دانشجویان قبول شده در تکمیل ظرفیت حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارند.

 

دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت – رشته کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار )

 

دوره شبانه – گرایش نرم افزار

 

آموزشکده شهید باهنر شیراز –  2 نفر

 

 

موسسات غیر انتفاعی – گرایش نرم افزار

مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان   80 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل   35 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن   25 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار 48 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد   23 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد 60 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم 24 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان   25 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر 30 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي استان يزد 36 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد 40 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان   22 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري 42 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود 12 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي شمس – گنبدكاووس 35 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم 9 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر 23 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر   25 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل 50 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان   5 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان 7 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن – اروميه 13 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان – اصفهان   40 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين  59 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس – مشهد 30 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان  11 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم – آق قلا ( گلستان) 7 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي مطهر – مشهد  13 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه  35 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم (ص) – تبريز 46 نفر

 

مؤسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان  16 نفر

 

 

موسسات غیر انتفاعی – گرایش سخت افزار

 

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر 30 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين 50 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري (ره) – نور 25 نفر

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان 80 نفر

ثبت نام تکمیل ظرفیت از روز 29/8/87 آغاز شده و تا تاریخ 2/9/87 ادامه خواهد داشت. اطلاعاتی از قبیل شماره اعتباري، شماره پرونده، شماره كاربر، رمز ورود و كد رهگيري ثبت نام اوليه،شماره داوطلب و شماره شناسنامه برای ثبت نام تکمیل ظرفیت نیاز است. در صورتی که برخی از اطلاعات خود را گم کرده اید با سازمان سنجش تماس بگیرید. ضمنا قبل از ورود به سايت سازمان سنجش و انتخاب رشته، مبلغ 500/14 ( چهارده هزار وپانصد ) ريال به حساب 748 خزانه داري كل ، نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ( قابلپرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران ) و به نام سازمان سنجش آموزش كشور واريز و شمارهو تاريخ فيش واريزي را در محل مخصوصي كه در فرم ثبت‌نام اينترنتي در نظر گرفته شدهاست، وارد نمایید.