آخرین خبر ها
مراکز پذیرش رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتيان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آيت ا… آملي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبيل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسكو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشكذر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقليد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اليگودرز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايذه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلخچي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسكن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسير

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرديلم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئين زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوكان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بيرجند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بيضاء فارس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بيله سوار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حيدريه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تويسركان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جويبار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمين

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خميني شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپيدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سيرجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس-شهريار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيروان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفيان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آبادكتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فيروزكوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاينات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قيام دشت(تهران شرق)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كاشان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كاشمر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كهنوج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدكاووس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماكو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مباركه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مريوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملاير

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملكان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهريز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مياندوآب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميانه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميمه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميناب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مينودشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسني

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نيشابور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادي شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هريس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هيدج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ياسوج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد يزد

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آذرشهر

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تسوج

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تكاب

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جزيره هرمز

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوشقان قالي

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خاروانا

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز درگز

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سميرم

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صفادشت

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز كردكوي

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز كميجان

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گاليكش

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمود آباد

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهدي شهر

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نهاوند

DANESHJOO-ONLINE
10:01 ~ 10 اکتبر 2010

سلام و عرض ادب :
بچه های کارشناسی یه مدت هست رفتن از اینجا !!!
امیدوارم همتون هر جایی که هستین موفق و موید باشین!
راستی بچه ها من برای تشکیل یک نشریه به کمک چند نفر از دانشجویان یونیوره جهاد دانشگاهی اصفهان نیاز دارم تو قسمت گفتگوی ازاد و مباحث متفرقه هم عنوان کردم لطفا دوستانی که مایل به همکاریند سریعا با من تماس بگیرند!
09378660836

یعقوب
10:47 ~ 10 اکتبر 2010

سلام
ممنون آقا پیمان

نازنین
12:05 ~ 10 اکتبر 2010

بین دانشگاه کرج-رودهن-پرند-شهرقدس-قیام دشت
قبولی کدوم راحت تره؟

آدم
12:07 ~ 10 اکتبر 2010

سلام
چرا دانشگاههاي غير انتفاعي (مثل امين فولاد شهر) واسه خودشون تكميل ظرفيت راه انداختند يعني اولويت ميدن ،كاري به سنجش ندارن؟نوشته به طور حضوري ثبت نام ميكنه!
بچه ها الان سر كلاسن!
تورو خدا جواب بدين؟

ربکا
16:36 ~ 10 اکتبر 2010

سلام انگار همه بیخیال تکمیل ظرفیت سراسری شدن من که دلشوره دارم به نظر شما آقا پیمان اصلا تکمیل ظرفیت هست یا سرکاریه ؟؟

fariba
18:22 ~ 10 اکتبر 2010

سلام
ممنون

*بچه ها گرمسار دانشگاه بیخودیه(من خودم دارم میرم) گفتم به بهانه نزدیک بودن به تهران الکی نزنینش

احمد
19:03 ~ 10 اکتبر 2010

Mr.peyman
سلام – لطفاً ترازهای
تهران شمال
تهران جنوب
رودهن
قیام دشت
رو بزارید
ممنون

مینا
19:25 ~ 10 اکتبر 2010

ببخشید میشه ظرفیتشونم بگید؟
ممنون میشم

بهمن
19:52 ~ 10 اکتبر 2010

با عرض سلام و خدا قوت خدمت مدير سايت و همه بچه هاي كارشناسي
اين سوال اكثر بچه ها است خواهشا جواب بديد.
قضيه اين 20 واحد جبراني دانشگاه آزاد براي كارداني پيوسته چيه؟ يعني بايد بيش از 90 واحد درس بخونيم اين كه 5 ترم مي شه؟

بيا جا به جات كنم
23:11 ~ 10 اکتبر 2010

سلام ، من آزاد هشتگرد قبول شدم هركي ميخواد با من جا به جا بشه با من تماس بگيره 09375723864

پریسا
20:58 ~ 11 اکتبر 2010

با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان. ببخشید آقا پیمان میشه بگید هر کدوم از واحدها چند نفر ظرفیت دارن یا بر اساس ظرفیت انتخاب نمیکنن؟ یه دنیا ممنون.

سوگلي
07:46 ~ 12 اکتبر 2010

سلام من كامپيوتر كارشناسي تربيت حيدريه قبول شدم – ميخوام با كسي كه شيروان ( خراسان شمالي ) جا به جا كنم لطفا در صورت تمايل اينجا pm بذاره

محمود طالع
09:08 ~ 12 اکتبر 2010

اخه کدوم قانون اینو میگه که باید تو کارشناسی ناپیوسته 28 واحد درسی دوره کاردانی رو دوباره پاس کنیم؟!!!
کارشناسی ناپیوسته رو که معمولا 5 ترمه تموم میکنند 2 ترم هم اومد روش شد 7 ترم!!!
عجب *** خوردم اومدم فنی!
اگه میگفتند تا معدل 12.99 یه حرفی!
اگه میگفتن هم کاردانی پیوسته و هم ناپیوسته یه حرفی!
ولی این ظلم فقط مربوط به کاردان های فنی حرفه ای است….
خدا ازشون نگذره

مهرداد
09:58 ~ 12 اکتبر 2010

سلام

لطفاّ ترازها و ظرفیت پذیرش و از نظر قبولی و خوب بودن دانشگاه کدوم بهتره؟

واحد پرند
واحد تهران جنوب
واحد تهران شمال
واحد دماوند
واحد رودهن
واحد ساوه
واحد شهرقدس-شهريار
واحد فيروزكوه
واحد قزوين
واحد قم
واحد قيام دشت(تهران شرق
واحد كرج
واحد گرمسار
واحد هشتگرد
واحد بوئين زهرا

مرسی
ممنون میشم

مهرداد
10:06 ~ 12 اکتبر 2010

سلام

لطفاّ ترازها و ظرفیت پذیرش و از نظر قبولی و خوب بودن کدوم دانشگاههای زیر رو پیشنهاد می کنید؟

زن و مرد 298 واحد پرند
زن و مرد 141 واحد تهران جنوب
زن و مرد 157 واحد تهران شمال
زن و مرد 250 واحد دماوند
زن و مرد 113 واحد رودهن
زن و مرد 181 واحد ساوه
زن و مرد 252 واحد شهرقدس-شهريار
زن و مرد 135 واحد فيروزكوه
زن و مرد 214 واحد قزوين
زن و مرد 154 واحد قم
(زن و مرد 284 واحد قيام دشت(تهران شرق
زن و مرد 115 واحد كرج
زن و مرد 189 واحد گرمسار
زن و مرد 494 واحد هشتگرد
زن و مرد 299 واحد بوئين زهرا
زن و مرد 143 واحد ورامين

ممنون میشم
مرسی

افسانه
13:00 ~ 12 اکتبر 2010

اگه امكان داره ميشه ظرفيت و يا حداقل تراز واحد ها رو بگيد
و اينكه سهميه مركز با خود واحد يكيه يا جداگانه سهميه دارند ؟
پيشاپيش از لطف دوستان ممون

محمد جواد
23:19 ~ 12 اکتبر 2010

سلام
در جواب آقا بهمن :
این بخشنامه فقط برای دانشجویان دوزه کاردانی دانشگاه علمی و کاربردی هست که باید این واحد های جبرانی رو در صورت کمبود معدل جبران کنن.
لینک خبر این بخشنامه تو سایت سنجش:
http://www.noet.ir/noet/FullStory.aspx?gid=5&id=367

ارتا
23:55 ~ 12 اکتبر 2010

سلام ازتون خواهش می کنم جواب بدهید برای قبولی علمی کاربردی جهاد اهواز درصدهام باید در چه حدی باشه خیلی به این قبولی احتیاج دارم.

پارمیس
11:30 ~ 13 اکتبر 2010

سلام اقا پیمان.
من دانشگاه هشتگرد قبول شدم و می تونم در ترم 2 اگر در دانشگاهی دیگر قبول شدم واحد هامو تطبیق بدم و به دانشگاه جدید بیام.خواهش می کنم کمکم کنید ممنون…..

رضا
16:57 ~ 13 اکتبر 2010

سلام آقا پیمان
می خواستم بدونم,من که امسال میخوام کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی شرکت کنم اگه یه دانشگاه نیمه دوم قبول بشم و هنوزم مدرک کاردانیمو نگرفته باشم میتونم اون دانشگاه ثبت نام کنم.خواهش میکنم این دفعه سوالمو اگه میشه جواب بدین

راحله
20:29 ~ 13 اکتبر 2010

سلام
بچه ها و اقا پیمان کسی در مورد این قانون جدید نقل و انتقالاتی که سازمان سنجش گذاشته چیزی می دونه ما که یه سال خوندیم هم می تونیم مهمان بشیم

fariba
20:36 ~ 13 اکتبر 2010

سلام
منم میخواستم خواهش کنم تراز دانشگاهها رو برامون بزارید

مرسی

ممد
14:12 ~ 14 اکتبر 2010

میشه لطفا تراز دانشگاها؟؟؟

arezo
14:43 ~ 14 اکتبر 2010

سلام اقا پیمان خواهش میکنم جواب بدید پس تکمیل ظرفیت دانشگاه ها چی شد خبری نیست از تکمیل ظرفیت یک هفته هم که گذشت شد دو هفته

بهمن
10:33 ~ 15 اکتبر 2010

سلام محمد جواد مرسي كه به سوالم كه سوال بيشتر بچه ها بود جواب دادي.
ياشاسين

humahyar
12:00 ~ 15 اکتبر 2010

رتبه آخرین نفر تهران جنوب 80
نمره کل آخرین نفر تهران جنوب 6698
رتبه آخرین نفر تهران شرق (قیامدشت) 165
نمره کل آخرین نفر تهران شرق (قیامدشت) 6162

پریسا
14:51 ~ 15 اکتبر 2010

اینکه میگن امین فولاد شهر تکمیل ظرفیت میگیره صحت داره یعنی الان بریم ثبت نام قبول می کنن تراز دانشگاه ها رو هم بزنین.مرسی

محمد جواد
17:51 ~ 15 اکتبر 2010

سلام.خواهش میکنم بهمن جان.

حميدرضا
01:38 ~ 16 اکتبر 2010

سلام
من سال قبل تو سراسري رتبم 17000 شدو قبول نشدم ولي اين دفعه تلاش كردم رتبم شد 23 و از شهيد رجايي تهران قبول شدم
عجله نكنيد بشينيد دوباره به خودتون يه محكي بزنيد ضرر نداره ها

تاتییانا
12:56 ~ 16 اکتبر 2010

باسلام
آقاپیمان توروخدااگه واست مقدوره لطف کن یه اطلاعاتی درموردتکمیل ظرفیت کاردانی بده ایاهنوزامیدی هست بخداجان مادرم من هرروزداخل سایت شمام توروخدادیگه خسته شدم…

اكرم
00:29 ~ 17 اکتبر 2010

سلام ممنون خيلي سايت خوبي داشتيد حسابي كمكم كرد ……
نوشته بوديد با سايتهايي تبادل لينك ميكنيد كه آمار 200 به بالا داشته باشن …..من كه آمار سايتم اينهمه نيست !!!!!!!! ولي لينكتون كردم …..

موفق و شاد باشيد …

ميلاد
07:22 ~ 17 اکتبر 2010

سلام

آقا پيمان

تكميل ظرفيت چي شد؟

پيگيرش هستي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگه كوچكترين اطلاعاتي داري بگو !!!!!!!!!!

فكر كنم ما رو فراموش كردي !!

ما منتظر تكميل ظرفيت بونيم؟؟؟

يه جوابي بده
——————-
مدير سايت : چشم اگر خبري شد حتما در سايت اطلاع رساني ميكنم.

تاتییانا
18:56 ~ 17 اکتبر 2010

سلام
ببخشیدمن دنبال تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی هستم اشتباه اون بالانوشتم آقای شجاعی ازشماهم متشکرم بخاطرخبرتون
آقاپیمان ازشماهم خیلی خیلی مرسی

ربکا
03:18 ~ 18 اکتبر 2010

سلام خواهش میکنم اگه امکان داره کمکم کنید من دنبال جزوه برنامه نویسی سی پارسه میگردم ممنون میشم مرسم

مينا
08:23 ~ 28 اکتبر 2010

ظرفيت دانشگاه آزاد واحد كرمان (استان كرمان) چند نفره؟؟؟؟؟؟

علیرضا
20:02 ~ 14 نوامبر 2010

سلام تراز قبولی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه ازاد قوچان و شیروان و مشهد رو میخواستم . mer30

ليلا
09:26 ~ 5 فوریه 2011

لطفا در خصوص تكميل ظرفيت دانشگاه ازاد واحد گرمي اطلاعاتي دهيد مخصوصا رشته كارشناسي ارشد كامپيوتر

علی
09:24 ~ 25 ژوئن 2011

سلام لطفا”رتبه و تراز اخرین فرد قبولی کارشناسی نا پیوسته کامپیوتر در دانشگاهای ازاد قزوین -کرج –هشتگرد و تاکستان را برام میل کنید.

سمیرا
14:24 ~ 6 جولای 2011

سلام خسته نباشی میشه تراز دانشگاه های فراهان آشیان و تفرش ایمیل کنی مرسی .

نیلوفر
11:12 ~ 12 آگوست 2011

تو رو خدا دوستان با درصدای زیر میشه ناپیوسته کامپیوتر غیرانتفاعی شهرستان قبول شد؟

اندیشه و ادبیات 50
تخصصی ها میانگین 20
ریاضی 0
تو رو خد یکی زود جواب بده به من

شاهین
01:57 ~ 31 آگوست 2011

سلام دوستان.
کی تراز کارشناسی ناپیوسته رشته نرم افزار دانشگاه خوراسگان رو داره ؟ منت میذارید عزیزان با کمک به من

شاهین
02:16 ~ 31 آگوست 2011

سلام دوستان.
کی تراز کارشناسی ناپیوسته رشته نرم افزار دانشگاه خوراسگان رو داره ؟ منت میذارید عزیزان با کمک به من

حسین
22:40 ~ 28 سپتامبر 2011

شهریه ثابت کارشناسی ناپیوسته برای ورودی سال 90 را دوستان به من بدهند ممنون میشم

ارسلان
13:23 ~ 4 اکتبر 2011

سلام آقا پیمان میخواستم بدونم من 2 تا امتخان تو یه روز ذارم فرداشم یه امتحان دیگه دارم آیا از اول ترم بخونم می تونم نمره خوب بیارم با این وضعیت می خوام راهنمایی ام کنی و دل داریم بدی

رامین
18:16 ~ 15 نوامبر 2011

باسلام و خسته نباشید

ببخشین نمی تونم برای ثبت نام کارشناسی ارشد کد دانشگاه ازاد ها رو پیدا کنم
اگه ممکنه سایتی که کد واحد های دانشگاه ها رو داره رو بگید.ممنون میشم

yasaman
09:48 ~ 25 آگوست 2012

لطفا تراز و ظرفيت قبولي دانشگاه آزاد نجف آباد وشيرازو بگيد

mahdi.habib pour
10:23 ~ 5 اکتبر 2012

ایا دانشگاه ازاد واحد پرند برای کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار تکمیل ظرفیت دارد و از کی شروع می شود ممنون

shadi
00:12 ~ 10 ژانویه 2013

سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم دانشگاه ازاد هشتگرد واحده خوبی هست یا نه؟اونجا انتخاب اولمه لطفا راهنمایی کنید