آخرین خبر ها
لغو مجوز ۳۲ موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور اعلام شد

کارگره نظارت برعملکرد موسسات ، ۳۲ موسسه و شرکت اعزام دانشجو به خارج را بررسی کردند و در آخرین به روز رسانی ها آنها را فاقد مجوز اعلام کردند.

کارگروه نظارت برعملکرد موسسات لیست موسسات و شرکت های لغو مجوز شده اعزام دانشجو را اعلام کرد.

براین اساس مجوز اعزام دانشجو ۳۲ موسسه و شرکت لغو شد که موسسات و شرکت های مذکور ۵ موسسه به دلیل اعلام انصراف و دو موسسه نیز به دلیل فوت صاحب امتیاز مجوزشان لغو شد.

کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات، موسسات لغو مجوز شده در سالهای گذشته را نیز مجددا بررسی کرد و مشخص شد این موسسات همچنان شرایط لازم را به دست نیاورده اند بنابراین آنها را در آخرین به روز رسانی خود که چند روز گذشته بوده است، مجددا در فهرست لغو مجوز شده ها قرار داد.

موسسات غیرمجاز11

موسسات غیرمجاز22

موسسات غیرمجاز33

این موسسات با توجه به ضوابط و مقررات اجازه هیچ گونه فعالیت در خصوص اعزام دانشجو از قبیل مشاوره عقد قرارداد و غیره نخواهند داشت .

بدیهی است تمام متقاضیان باید نسبت به اقدامات این موسسات دقت نظر داشته باشند درصورت عقد قرارداد پس از تاریخ لغو مجوز جهت پیگیری شکایت احتمالی خویش ضروری است از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.

براساس این گزارش ، کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج  بر اساس مصوبه ی که در مورخ هشتم بهمن ۱۳۹۲ صادر شد اعلام کرد تا ساماندهی کامل موسسات موجود هیچگونه مجوز فعالیت جدید در زمینه ی اعزام دانشجو به خارج صادر نخواهد شد و هیچ درخواستی برای صدور مجوز توسط اداره موسسات اعزام دانشجو پذیرفته نخواهد شد. برهمین اساس با نظارتی که صورت گرفت ۳۲ موسسه و شرکت اعزام دانشجو به خارج را فاقد اعتبار عنوان کرد و لیست آن را به شرحی که اعلام شد منتشر کرد.