آخرین خبر ها
اسامی، رتبه و دانشگاه قبولی برخی از اعضای سایت کارشناسی در کنکور 88

اسامی ، رتبه و محل قبولی برخی از اعضای سایت کارشناسی که در کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 88 پذیرفته شده اند را در زیر مشاهده میکنید. از جناب آقای ” آرش منطقی ” که زحمت جمع آوری و دسته بندی این اطلاعات را کشیده است متشکریم.

 

رتبه 5 گرایش نرم افزار – تربیت معلم شهید رجایی
رتبه 139 گرایش نرم افزار –  علم و فرهنگ تهران
رتبه 160 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اول
رتبه 201 گرایش نرم افزار – روزانه بناب
رتبه 220 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اول
رتبه 290 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 244 گرایش نرم افزار – شریعتی تهران
رتبه 372 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال دوم
رتبه 420 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اول
رتبه 410 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 432 گرایش نرم افزار – دانشگاه بیرجند (ذکر نشده روزانه و یا شبانه)
رتبه 454 گرایش نرم افزار – قوجان (ذکر نشده روزانه و یا شبانه)
رتبه 455 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 457 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی یزد
رتبه 482 گرایش نرم افزار – شبانه قوچان ، نیمسال اول
رتبه 502 گرایش نرم افزار – شبانه قوچان ، نیمسال دوم
رتبه 506 گرایش نرم افزار – شبانه قوچان ، نیمسال دوم
رتبه 518 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی کرمانشاه
رتبه 569 گرایش نرم افزار – شبانه شریعتی ، نیمسال دوم
رتبه 582 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 591 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 630 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده باهنر شیراز
رتبه 689 گرایش نرم افزار – ادیبان گرمسار
رتبه 741 گرایش نرم افزار – رجا قزوین
رتبه 795 گرایش نرم افزار –  رجاء قزوین
رتبه 800 گرایش نرم افزار –  رجاء قزوین
رتبه 830 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده باهنر شیراز ، نیمسال دوم
رتبه 900 گرایش نرم افزار – شبانه بناب
رتبه 900 گرایش نرم افزار – غزالی قزوین
رتبه 950 گرایش نرم افزار – شهاب دانش قم
رتبه 982 گرایش نرم افزار – رجا قزوین
رتبه 1150 گرایش نرم افزار –  غزالی قزوین
رتبه 1153 گرایش نرم افزار – شمال آمل
رتبه 1244 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 1328 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 1387 گرایش نرم افزار – غیاث الدین آبیک
رتبه 1400 گرایش نرم افزار – مطهر مشهد
رتبه 1400 گرایش نرم افزار – سجاد مشهد
رتبه 1400 گرایش نرم افزار – هاتف زاهدان
رتبه 1500 گرایش نرم افزار – علوم و فناوری سپاهان اصفهان
رتبه 1552 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی اصفهان
رتبه 1700 گرایش نرم افزار – اشرفی اصفهان
رتبه 1714 گرایش نرم افزار – جابربن حیان رشت
رتبه 1800 گرایش نرم افزار – علامه دهخدا قزوین
رتبه 1800 گرایش نرم افزار – سجاد مشهد
رتبه 1840 گرایش نرم افزار – عرفان کرمان
رتبه 1850 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده دارالفنون بجنورد ، نیمسال دوم
رتبه 2028 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی اصفهان
رتبه 2078 گرایش نرم افزار – جابربن حیان رشت
رتبه 2097 گرایش نرم افزار – شبانه باهنر شیراز ، نیمسال دوم
رتبه 2208 گرایش نرم افزار – مهد علم کاشان
رتبه 2222 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 2377 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 2450 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 2485 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 2600 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی اصفهان
رتبه 3000 گرایش نرم افزار – کوثر قزوین
رتبه 3100 گرایش نرم افزار – غرالی قزوین
رتبه 3142 گرایش نرم افزار – غزالی قزوین
رتبه 3338 گرایش نرم افزار – دانشوران تبریز
رتبه 3400 گرایش نرم افزار –  جهاد دانشگاهی همدان
رتبه 3429 گرایش نرم افزار – علامه رفیعی قزوین
رتبه 3455 گرایش نرم افزار –  غیاث الدین جمشید کاشانی
رتبه 3472 گرایش نرم افزار – دانشگاه مجازی شیراز
رتبه 3700 گرایش نرم افزار – آبیک قزوین
رتبه 4014 گرایش نرم افزار – خراسان مشهد
رتبه 4081 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی همدان
رتبه 4132 گرایش نرم افزار – دانشوران تبریز
رتبه 4200 گرایش نرم افزار – شهاب دانش قم
رتبه 4415 گرایش نرم افزار – کاسپین قزوین
رتبه 4700 گرایش نرم افزار – کوثر قزوین
رتبه 4755 گرایش نرم افزار – جابربن حیان رشت
رتبه 5000 گرایش نرم افزار – بصيرابيك
رتبه 5000 گرایش نرم افزار – علامه رفیعی قزوین
رتبه 5000 گرایش نرم افزار – احرار رشت
رتبه 5036 گرایش نرم افزار – کوثر قزوین
رتبه 5180 گرایش نرم افزار – خاوران مشهد
رتبه 5206 گرایش نرم افزار – سینا کاشان
رتبه 5300 گرایش نرم افزار –  پویندگان دانش چالوس
رتبه 5300 گرایش نرم افزار – سینا کاشان
رتبه 5313 گرایش نرم افزار – خاوران مشهد
رتبه 5497 گرایش نرم افزار – احرار رشت
رتبه 5800 گرایش نرم افزار – فخر رازی ساوه
رتبه 5900 گرایش نرم افزار – نقش جهان اصفهان
رتبه 5914 گرایش نرم افزار – غيرانتفاعي ساوه
رتبه 6075 گرایش نرم افزار – غیر انافاعی صنعتی مازندران
رتبه 6127 گرایش نرم افزار – روزبهان ساری
رتبه 6137 گرایش نرم افزار – بعثت کرمان
رتبه 6400 گرایش نرم افزار – محمود آباد
رتبه 6600 گرایش نرم افزار – غیر انتفاعی صنعتی مازندران
رتبه 6785 گرایش نرم افزار – آرادان
رتبه 7000 گرایش نرم افزار – اندیشه جهرم
رتبه 7250 گرایش نرم افزار – غیر انتفاعی صنعتی مازندران
رتبه 7456 گرایش نرم افزار – جواد یزد
رتبه 7800 گرایش نرم افزار – بهار مشهد
رتبه 8000 گرایش نرم افزار – بهار مشهد
رتبه 8130 گرایش نرم افزار – زرندیه ساوه
رتبه 8202 گرایش نرم افزار – آرادان
رتبه 8300 گرایش نرم افزار – صائب ابهر
رتبه 8395 گرایش نرم افزار – صائب ابهر
رتبه 9000 گرایش نرم افزار – علامه نائینی نائین
رتبه 9045 گرایش نرم افزار –  پارسا بابلسر
رتبه 9767 گرایش نرم افزار – طبرستان چالوس
رتبه 10000 گرایش نرم افزار – شمس گنبد کاووس
رتبه 10500 گرایش نرم افزار – علم و فن ارومیه
رتبه 10294 گرایش نرم افزار – اسرار مشهد
رتبه 11000 گرایش نرم افزار – کسری رامسر
رتبه 11000 گرایش نرم افزار – آیندگان تنکابن
رتبه 11000 گرایش نرم افزار – کرمان کرمان
رتبه 12000 گرایش نرم افزار – موسسه صنعتی قائمشهر
رتبه 12000 گرایش نرم افزار – اسرار مشهد
رتبه 12640 گرایش نرم افزار – لامعي گرگاني گرگان
رتبه 12648 گرایش نرم افزار – بعثت کرمان
رتبه 13000 گرایش نرم افزار –  آق قلا گلستان
رتبه 13400 گرایش نرم افزار – فردوس مشهد

——————-

رتبه 2134 گرایش سخت افزار – خیام مشهد
رتبه 4242 گرایش سخت افزار – علامه دهخدای قزوین
رتبه 5900 گرایش سخت افزار – فخر رازی ساوه
رتبه 10800 گرایش سخت افزار – پارسا بابلسر

 

تذکر : بعضی از رتبه ها حدودی اعلام شده است

میثم
13:02 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام خدمت مدیر سایت و دوستان
میشه اطلاعاتی درباره دانشگاه کاسپین قزوین
در سایت قرار دهید خیلی ممنونم
meisamchime@yahoo.com

f_just4u
13:12 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام.درسته بگم آبروی سایتتون میره.اما آقا پیمان منم هاتف زاهدان رو آوردم. با 14997 . انشاالله موفق باشین.

HeWillCome
13:38 ~ 26 سپتامبر 2009

دیدم پستت داغه گفتم اول من کامنت بذارم!
دمت گرم آقا پیمان
دمت گرم سایت کارشناسی
مرگ بر سنجش!

سوگل
15:15 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام. درود بر مهندس پیمان گل. ممنون از سایت خوبتون. ببخشید چه موقع پکیج ارشد آماده می شه؟
من هر دو پکیج رو احتیاج دارم. راستی من اندیشه جهرم قبول شدم وقتی کارنامه ی نهایی اومد رتبه م+دانشگاه هایی که قبول شدم+دانشگاه هایی که پذیرفته نشدم رو می نویسم برای بچه های سال بعد
پیروز باشید

MoSi
15:22 ~ 26 سپتامبر 2009

من و نزدید (گریه)

FC
16:31 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام بچه ها من امروز رفتم رجا قزوين ثبت نام كردم، چند تا نكته ميگم شايد به دردتون بخوره :
1- هزينش 460000 تومان شد كه گفتن حدود 40000 تومان هم بعدا ازتون ميگيريم، ولي ارزششو داره
2- به نظر من دانشگاه خيلي خوبيه، كاراشون برنامه ريزي شده و مرتب بود، و ثبت نامها خيلي سريع انجام مي شد
3- با دانشجويان خيلي مهربون و مودبانه صحبت ميكردن
4- به همراهان دانشجويان هم خيلي احترام ميذاشتن، حتي چايي هم گذاشته بودند هر كسي كه ميخواست ميرفت ميخورد
5- 18 واحد درسي بهمون دادند كه اكثر درسامون استاداش مدرك دكترا دارند
6- خلاصه اينكه من فكر كنم اين دانشگاه اگه تهران بود از علم و فرهنگ هم بهتر ميشد

FC
16:33 ~ 26 سپتامبر 2009

راستي اينم سايت دانشگاه رجا قزوين :
http://raja.ac.ir/

mojisa
16:41 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام اقا پیمان
بابا چرا اسم ما رو ننوشتی ؟
دهنمون سرویس شد تا 103 شدیم
شانس نداریم که بابا
سبزوار – روزانه

shayna
17:12 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام دوستان من هم با رتبه 1355 رجا قزوين قبول شدم. به همه تبريك ميگم و از آقا پيمان و آرش تشكر ميكنم

ندا
17:20 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام
آقا پيمان چرا رتبه هاي قبولي سراج و ننوشتين
من : 5199
دوستانم
عاطي : 3100
هاني :3003
پري:1200
نگار :2500
همگي سراج تبريز قبول شديم

narvak
17:47 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام پيمان عزيز
خسته نباشي
آقا آرش رتبه ي منم شده 9526 كه موسسه ي توس مشهد قبول شدم
ميتوني اينو هم اضافه كني

——————-
من داشتم اين كارو مي كردم
اما آقا آرش پيشي گرفت
دستش درد نكنه

narvak
17:51 ~ 26 سپتامبر 2009

در ضمن شما مطمئني كه مطهر مشهد 1400 گرفته
تا جايي كه من ميدونم يكي از دوستانم 13000 اونجا قبول شده
يعني ميشه گفت در موسسه هاي غير انتفاعيه مشهد مطهر پايين ترين رتبه رو ميگيره
احتمالا يك صفر كم گذاشتين!!!!!!!!نه
البته ببخشيد ها
من طبق اطلاعاتي كه داشتم ميگم………….

18:13 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام ببخشید اگه میشه بگین شهریه غیر انتفاعیها ترم 1 کارشناسی چقد میشه؟

محسن زماني
18:31 ~ 26 سپتامبر 2009

با سلام خدمت تمام گرداننده هاي سايت كارشناسي
واقعا تو اين چند ماه گذشته از سايتتون كمال استفاده رو كردم و به لطف خدا و كمك هاي فراوان شما تونستم با رتبه 4000 خاوران مشهد قبول بشم.
از شما مدير سايت صميمانه تشكر و قدر داني مي نماييم.
http://www.engineermpcs.blogfa.com

الهه ح
18:36 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام ؛سایت عالی دارین، من دو سال دیگه باید کنکور کارشناسی بدم یعنی سال 89-90 و می خوام صددرصد تهران قبول بشم. به نظر شما اگه از الان شروع کنم خوبه؟ و اینکه چگونه بخونم بهتره ؟ ممنون می شم اگه راهنمام کنین البته من ساکن مشهدم. گفتم شاید مهم باشه

دختر اهوازی
20:42 ~ 26 سپتامبر 2009

آقا پیمان منو جا انداختیا
منم با رتبه 4383 جهاد دانشگاهی اهواز قبول شدم
راستی آقا پیمان ای ول داری به خاطر همه ی بدو بدو ایی که برای ما کردی . جون من به مادرت یا خواهرت حتما حتما بگو ازطرف من ماچت کنه یه ماچ توپ که همه خستگی ات فراااااااار کنه ..دمت گرم
آقایی آقا.

حمیدرضا بابازاده
22:04 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام
رتبه 43 هم نیمه اول شبانه شمسی پور قبول شده
از دوستانم هستش

قبول شده
23:08 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام…
من غير انتفاعي قزوين قبول شدم…موقع ثبت نام يه فرم تعهد خدمت دادن ما امضاء كنيم كه به اندازه مدت تحصيل بعد از فراغت خدمت كنيم…اين چه صيغه ايه …ما كه خرج تحصيل رو ميديم…خيلي جاها هم اينو نميگيرن…لطفا توضيح بديد…ممنون

نسترن
23:08 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام…

منم بارتبه دقیق 271 روزانه گلستان قبولیدم…

ahadsf
23:22 ~ 26 سپتامبر 2009

امیر بخشی یادتون رفته ….
اضافه کنین ….
رتبه اش 31 ….. روزانه زنجان …

arashmanteghi
23:48 ~ 26 سپتامبر 2009

کاش این پست رو ساله دیگه بعد از اعلام رتبه های بچه های کنکور 89 هم بزارین آقا پیمان، حداقل واسه انتخاب بهتر بدردشون میخوره

ستاره خانوم
00:59 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام . مرسی آرش و پیمان عزیز . راستی آرش منطقی چی شد قرار بود پست بعدی بحث شماره حساب آقا پیمان باشه ها . راستی منو جزء این رتبه ها ننوشتین 287 جهاد دانشگاهی اصفهان 🙂

درضمن یکی سایت جهاد دانشگاهی اصفهانو خواسته یود اینه ها :

http://www.acecriut.com/

نفيسه
08:51 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام بچه ها من با 4800 بصير آبيك قبول شدم كسي هست اونجا قبول شده باشه اگه هست به من ايميل بزنه يا pm بده
enlivengirl_66@yahoo.com

arashmanteghi
09:54 ~ 27 سپتامبر 2009

ارجا به ستاره خانوم:
آقا پیمان میگن نیازی نیست ، اما ما ازش خواستیم یه برنامه ای دایر کنه که اعضا بتونن به سایت کمکی کرده باشن. باید دید آقا پیمان چه تصمیمی میگیره.
و در مورد رتبه ، حتما شما و بقیه ای که توی لیست نبودن رتبه و جای قبولی رو با هم نزاشته بودند توی کامنت های پست قبلی
حالا از آقا پیمان خواهش میشه این هایی که توی این پست هم اضافه میشن ، به اون لیست اضافه کنند برای بچه های سال بعد

حامد
11:42 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام داش پیمان.
از آرش هم ممنون
بابا چرا ما رو ننوشتی؟ بعد از اینهمه …. (می دونم عمدی نبوده)
3046 – خیام مشهد- نرم افزار

دختر دل شکسته
12:09 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام
آقا پیمان ممنون بخاطر سایت تون و آمارایی که میزارید.
شما راجع به تکمیل ظرفیت اطلاع دارید؟
کی میگیرن؟
با توجه به اینکه امسال ظرفیت ها بالا رفته تا چه رتبه ای قبول میشه؟
اگه میدونید لطفا بگید دارم دیوونه میشم 🙁

افسون
12:23 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام

اسم دو تا از دوستان من هم یادتون رفته :

معصومه جنتی فر رتبه ی 54 شبانه زنجان

اعظم بیانلو رتبه ی 50 شبانه ی زنجان

محمد جواد
14:05 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام به تمام بچه های خوب کارشناسی
من دیروز رفتم ثبت نام دانشگاه جمشید کاشانی آبیک دانشگاه خوبی به نظر میومد برا رشته نرم افزار کارشناسی باید برا 17 واحد 356300 تومان بریزید . رشته های دیگه هم ثبت نامشون این چند روز اگه اطلاعات کامل میخوان برن تو سایت دانشگاه
http://raja.ac.ir
از بچه هایی که اونجا نرم افزار میخوانن آیدی من add کن که کاری داشتیم در ارتباط باشیم ایشالله همه موفق باشنن.آقا پیمانم دستش در نکنه پکیجی که به درد کارشناسی بخوره لازم دارم لطفا راهنماییم کن.ممنونjavad_eshghi_12457@yahoo.com

محمد جواد
14:07 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام به تمام بچه های خوب کارشناسی
من دیروز رفتم ثبت نام دانشگاه جمشید کاشانی آبیک دانشگاه خوبی به نظر میومد برا رشته نرم افزار کارشناسی باید برا 17 واحد 356300 تومان بریزید . رشته های دیگه هم ثبت نامشون این چند روز اگه اطلاعات کامل میخوان برن تو سایت دانشگاه
http://raja.ac.ir
از بچه هایی که اونجا نرم افزار میخوانن آیدی من add کن که کاری داشتیم در ارتباط باشیم ایشالله همه موفق باشنن.آقا پیمانم دستش در نکنه پکیجی که به درد کارشناسی بخوره لازم دارم لطفا راهنماییم کن.ممنونjavad_eshghi_12457@yahoo.com

پریسا
14:24 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام و خسته نباشید خدمت آقای حبیبیان.
پکیجتون دیروز به دست من رسید خیلی علیه ممنون.
من رتبم 21727 شده بود انتخاب اولم هم سرا ج بود بعد دانشوران بعد هم سبلان اردبیل اما هیچکدوم قبول نشدم اولش خیلی ناراحت شدم اما الان میبینم ارزش ناراحتی نداری میخوام برا دانشگاه علمی کاربردی بخونم امتحانش دی ماه برگزار میشه . ممنون میشم اگه اطلاعاتی راجع به اعتبار مدرکش و اینکه هر ترم چند واحد میدن بهم بدین شاید سوال خیلی از دوستان باشه بازم ممنون آقا پیمان خدافظ.

mohmadra
14:24 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام من هم با رتبه حدود 11000 رشته نرم افزار در پارسا بابلسر قبول شدم

mina y
14:28 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام من دیروز رفتم پارسا بابلسر ثبت نام کردم 330000 برای 17 واحد گرفتن گفتن یه ساختمون نوساز 7 طبقه ساختن که ترم دیگه جا به جا میشن میرن اونجا ولی کسی که مثل من خونه بخواد هزینه خونه هاش بالا در میاد مثلا 2000000 پیش میگیرن ماهی 300000 اجاره از شهریه گرون تر شد.

حامد
14:33 ~ 27 سپتامبر 2009

رتبه 9767 فكر نميكنم طبرستان چالوس قبول شده باشه
چون من خودم با 1921 ،‌ يكي از دوستانم با 1100 و آخرين نفراتي كه قبول شدن تا 7000 بودن ولي اينجا نوشته 9700 كه غيرممكنه

سروه
16:14 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام
منم با 2600دانشوران تبریز قبول شدم

hossin
16:52 ~ 27 سپتامبر 2009

8044 فخر رازی ساوه

فاطمه
17:44 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام آقا پيمان منم كه عضو سايتتونم رتبمم كه گفتم چرا اسم منو نزدين نمي خوام باهاتون قهرمممممممممممممممم.
خودم ميگم
فاطمه هستم با رتبه 586 سجاد مشهد

ma
17:56 ~ 27 سپتامبر 2009

با سلام خدمت مدير سايت
ضمن تبريك با آقايان mojisa و امیر بخشی مي خواستم ازشون بپرسم براي اينكه در كنكور سال 89 بتونم روزانه يك دانشگاه خوب قبول بشيم بايد چه كتابهايي رو بخونيم. لطفا به كساني كه سال بعد كنكور دارند (از جمله من) راهنمايي كنيد تا موفق شويم.
با تشكر اميدوارم موفق باشيد.

رضا
18:35 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام به همه بچه ها
من با رتبه 634 دانشكده فني شيرز قبول شدم ولي نمي خوام برم.
در ضن شمسي پور تا رتبه 800 گرفته البته بومي منم شمسي پور رو زده بودم ولي چون بومي نبودم نتونستم قبول شم
reza.gh.1367@gmail.com

fff
18:52 ~ 27 سپتامبر 2009

12000 سخت افزار/ آمل قبول شدم

hashemi228
19:06 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام
منو نزدي
شمسي پور – نيمه دوم

soran
19:10 ~ 27 سپتامبر 2009

آقا پیمان ممنون بخاطر سایت تون و آمارایی که میزارید.
شما راجع به تکمیل ظرفیت اطلاع دارید؟
کی میگیرن؟
با توجه به اینکه امسال ظرفیت ها بالا رفته تا چه رتبه ای قبول میشه؟
ازت خواهش ميكنم اين پنجمين باره كه بهتون ميگم لا اقل بگو نمي دونم تا من هم از نكراني در بيام.

—————————————————————-
مدير سايت: تکمیل ظرفیت اگر اعلام شود یک و نیم الی دو ماه دیگر اعلام میشود و تا رتبه های بیست هزار شانس قبولی دارند البته بهتر است روی تكميل ظرفيت زياد حساب باز نكنيد.

مهدی فتاحی
19:45 ~ 27 سپتامبر 2009

با سلام من هم با رتبه حدودی 4500 در گرایش نرم افزار به دانشگاه غیرانتفاعی دانشوران تبریز قبول شدم.
یاعلی

امین
20:14 ~ 27 سپتامبر 2009

باسلام وخسته نباشید به همه کسایی که قبول شدن.من با رتبه16345جایی قبول نشدم و2تا سوال دارم 1-این ازمونی که دادیم تکمیل ظرفیت هم داره یا نه؟اگه داره زمانش کی هست؟2-ایا کسی از شرایط پذیرش ومنابع علمی کاربردی خبری داره یانه؟

saresa
21:05 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام آقا پیمان خسته نباشید
من با رتبه 1898 جهاد دانشگاهی خوزستان قبول شدم چرا اسمی از جهاد خوزستان نبردید؟
دوستمم با رتبه 6900 کارون اهواز قبول شده
شاید این اطلاعات برای آیندگان مفید باشه

f_just4u
21:11 ~ 27 سپتامبر 2009

*****تکمیل ظرفیت*****
*****تکمیل ظرفیت*****
بخونید حتماً:
استاد طورانی :
با سلام و تشکر از پیامتان
اطلاعیه ای در خصوص تکمیل ظرفیت و زمان آن اعلام نشده است و از طریق سازمان سنجش در حال پیگیری هستیم که به محض اطلاع رسانی خدمت شما و در سایت اعلام می کنیم.
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند بدین صورت که مبلغ اعلامی (سال 87 مبلغ 1450 تومان بود) را واریز می کنند و در روزهای تعیین شده فرم انتخاب رشته اینترنتی را با توجه به دانشگاه هایی که اعلام نیاز کرده اند، تکمیل می نمایند و نتایج آن طبق سال گذشته 1 ماه بعد اتمام زمان انتخاب رشته اعلام می شود.
همچنین دانشجویانی که در حال تحصیل هستند نیاز به انصراف از تحصیل ندارند و با آنها مثل دانشجویان انتقالی رفتار می شود و داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شوند قبولی قبلی آنها «کان لم یکن» تلقی می شود.
برای تکمیل فرم انتخاب رشته در سال 87 اطلاعات زیر موردنیاز بود:
شماره اعتباری – شماره پرونده – شماره کرابر – رمز عبور – کد رهگیری ثبت نام اولیه – شماره داوطلب و شماره شناسنامه

سال گذشته جزئیات انتخاب رشته را 19 آبان در سایت سازمان سنجش و 20 آبان در ویژه نامه پیک سنجش اعلام کردند و داوطلبان می توانستند از 29 آبان تا 2 دی به مدت 4 روز انتخاب رشته کنند.

ظرفیتهای اعلامی در تکمیل ظرفیت رشته تکنولوژی کامپیوتر – نرم افزار و سخت افزار
2 نفر شهید باهنر شیراز (ویژه آقایان) – شبانه
926 نفر نرم افزار – غیرانتفاعی
185 نفر سخت افزار – غیرانتفاعی
(بچه های عزیز این اطلاعات رو استاد طورانی واسم ارسال کردن(tourani.ir) .)
امیدوارم به دردتون بخوره.

shim shim
22:18 ~ 27 سپتامبر 2009

salam manam 7500 shodam ke moasseseye ardane garmsar ghabool shodam

amin 86
22:36 ~ 27 سپتامبر 2009

بابا چرا من نیستم؟

kansai
23:27 ~ 27 سپتامبر 2009

سلام ،1632 علامه رفیعی قزوین، نرم افزار

قبول شده
00:55 ~ 28 سپتامبر 2009

كمكككككككككككككككك كمكككككككككككككككك

سلام…
من غير انتفاعي قزوين قبول شدم…موقع ثبت نام يه فرم تعهد خدمت دادن ما امضاء كنيم كه به اندازه مدت تحصيل بعد از فراغت خدمت كنيم…اين چه صيغه ايه …ما كه خرج تحصيل رو ميديم…خيلي جاها هم اينو نميگيرن…لطفا توضيح بديد…ممنون

اين دومين باره كامنت ميزارم…خواهشا يكي كه اطلاع داره جواب بده…

HF
02:01 ~ 28 سپتامبر 2009

سلام
منم با رتبه 1056 رجاء قزوین قبول شدم.(نرم افزار)

mohammad
03:01 ~ 28 سپتامبر 2009

kasi nemidune daftarcheye azad key miad
mamnun misham javab bedin

ناشناس
10:51 ~ 28 سپتامبر 2009

سلام خسته نباشید.
من دانشگاه شبانه جهرم نیمسال دوم قبول شدم.میخواستم ببینم امسال تکمیل ظرفیت میاد و امکانش هست که من غیرانتفاعی شیراز قبول بشم.
مرسی

f_just4u
11:02 ~ 28 سپتامبر 2009

******تکمیل ظرفیت*****

سلام بچه ها
اطلاعاتی راجع به تکمیل ظرفیت پارسال تو لینک زیر هست. پذیرش دانشگاها و موسساته. حتماً یه سر بزنین. (آدرس زیرو کپی کنین تو نوار آدرستون)

http://www6.sanjesh.org/KarshNP/1387/870819_02.php

اعظم
11:21 ~ 28 سپتامبر 2009

سلا من با رتبه 8000 اندیشه جهرم آوردم

soko0t
11:23 ~ 28 سپتامبر 2009

ااااااااااااااااا پس چرا رتبه ی منو نزدین.ولی اشکال نداره.

یه نفر
12:11 ~ 28 سپتامبر 2009

یه توضیح خدمت اون دوستی که در معرفی دانشگاه غزالی قزوین گفته بود که اونجا یه خونست و از این حرفا..دوستان:موسسه ی غزالی امسال نقل مکان کرده و به ساختمون جدیده خودش واقع در مینودر رفته..ساختمون بسیار بزرگ و شیکی داره..میشه اسم دانشگاه روش گذاشت..یه ساختمون بزرگ با پله های مارپیچ و عجیب غریب..هنوز جریان این پله هارو نتونستم بفهمم چیه..کلاساش بیش از اندازه بزرگن..محله ی دانشگاه خیلی خوبه..توی یکی از محله های نوساز شهر قزوینه..یکی از بهترین مزیاتش داخل شهر بودن این دانشگاست..تقریبا تا رجا فاصله ی زیادی نداره..مثلا دهخدای قزوین بیرون شهره و کوثر هم در یکی از بدترین محله های قزوینه..هر کسیم که اونجا میبینی بی برو برگرد بچه ی تهرانه..کلاسا دو روز در هفته است..یکشنبه و 5شنبه..البته واسه رشته ی نرم افزار..بقیه رشته ها رو نمیدونم چه روزاییه اما همشون دو روز در هفتن..دانشگاه سرویس داره..خوابگاه خودگردان داره که دیگه فکر نمیکنم بچه های تهران نیازی به خوابگاه داشته باشن..از هر کی بپرسی از استاداش تعریف میکنه. ..کلاسا صبح زود نیست..یکیش از 9 تا 17 و دیگری از 11 تا 17..پس رفت و آمد خیلی راحت میشه..جلوی دانشگاه پر از تاکسی های سمنده واسه خیابون ولیعصر (ترمینال تو اون خیابونه)..باورتون نمیشه روزی که فهمیدم غزالی قبول شدم به خدا گفتم: خدایا من چجوری با این رتبه برم ثبت نام کنم جایی که از ساختمون خونمون هم کوچیکتره..یعنی میشه برم اونجا یه پلاکارد زده باشه که موسسه به ساختمون جدید رفته..باورتون میشه؟؟..این آرزوی من مستقیم رفت تا رسید دست خدا..خدا هم که زحمتای منو دیده بود گفت :عزیزم اگه هیچکس از این مسئولین به یاد شما نباشه..من هستم..شاید به آرزوی من بخندین..اما من چون از ته دل خواستم بهم داد…((آنجا که راه نیست..خدا راه میگشاید))

بهزاد
12:26 ~ 28 سپتامبر 2009

رتبه ی منو رو هم ننوشتید
358 روزانه بیرجند
ولی اگه ننویسید هم اصلامهم نیست

sama
13:14 ~ 28 سپتامبر 2009

سلام.من رفتم ثبت نام و انتخاب واحد کردم……بهم مدار منطقی دادن….من کاردانی ازاد خوندم…..مدار هم پاس کردم.ولی گفتن باید دوباره پاس کنی……قضیه اش چیه؟؟؟؟؟؟؟

atie
13:33 ~ 28 سپتامبر 2009

salam kardani be karshenasi narm afzar mashhadam ruzne dare?

Enamel
14:34 ~ 28 سپتامبر 2009

پش من کوشم Enamel رتبه 2873 گرایش نرم افزار – غیر انتفاعی صفاهان اصفهان

سوگل
14:45 ~ 28 سپتامبر 2009

پیمان جان پکیج ارشد کی آماده می شه؟
———–
مدیر سایت : بیشترش اسکن شده، توی همین مهر ماه آماده میشه

خلیلی
16:17 ~ 28 سپتامبر 2009

سلام
من رتبه 1528 نرم افزار بودم که شکرخدا رجاء قبول شدم
حرفائی که دوستان در تعریف از این دانشگاه زدند درسته
فقط بهمون ریاضی زیاد دادند.من ریاضیم ضعیفه
در حد کرم خاکی

دختراهوازی
16:20 ~ 28 سپتامبر 2009

شنبه رفتم برای ثبت نام در جهاد دانشگاهی اهواز.
ثبت نامم انجام شد اما برای من سوالاتی بسیار مهم پیش اومد :
-مرحله اول ثبت نام برای گرفتن پوشه و فرمها 2هزارتومن از هر نفر گرفتن حالا چرا برای چی گفت پول پوشه 2تومنه!!!!
1-سوال اول =چرا پول پوشه رو من باید بدم ؟؟؟؟؟
-مرحله سوم باید پول شهریه را می ریختی به حساب دانشگاه حالا اگه بخوام از این نکته سوال برانگیزوعجیب بگذرم که چرا دو نفر آقای میانسال ومتشخص را گذاشته بودن فقط برای نوشتن فیش بانک تجارت با نام دانشجوی مربوطه !!! از این بخش قضیه که فوق العاده مهمه نمی تونم بگذرم و اونم اینکه چرا علاوه بر فیش شهریه ثابت که 159.500تومنه چرا و چرا باید زوری از هر نفر 25 هزار تومن مفت بگیرن و نگن برای چی اونم به یه شماره حساب دیگه ؟؟؟؟؟
البته دوستانی که اونجا بودن میگفتن این 25تومن برای کمک به دانشگاهست !!!!!!
2-سوال دوم =چه کمکی ؟؟؟؟؟
-این پول واحدهاییه که قرار پرداخت کنیم:
اندیشه2=15400 (2واحد نظری)
تربیت بدنی = 22000 (1واحد عملی)
مهندسی اینترنت = 36.900 (2نظری 1عملی)
زبان ماشین اسمبلی=26.200 (1نطری 1عملی )
زبان تخصصی نرم افزار = 36.600 (3نظری)
معادلات دیفرانسیل=21.400 (2 نظری)
ریاضی گسسته=21400 (2 نظری)
آمارواحتمالات مهندسی=21400 (2 نظری)
3-سوال سوم =آیا این قیمتها درسته و زیادتر از نرخ تعیین شده نیست؟
آقا پیمان یا دوستانی که این دوره رو گذروندید خواهش میکنم بهم جواب بدید! .
————
مدیر سایت : پیگیری میکردید که اون 25000 تومن چی بوده ؟ مگه بنیاد مستضعفانه که زوری میخان از دانشجو ها پول بگیرن. سه چهار تا از دوستای منم اونجا قبول شدن، ازشون میپرسم

نرگس.ش
18:13 ~ 28 سپتامبر 2009

سلام دوستان…
رتبه هایی که از احرار رشت تو این پست هست دور و ور 5000 ولی من با 8500 احرار رشت قبول شدم(اولویت اول جابربن حیان رشت و دوم احرار رشت)
میگم رتبمو بذارین چون فک کنم یه جورایی برا بچه های گیلانی امیدوار کنندس…روز خوش

مرضیه
18:40 ~ 28 سپتامبر 2009

راستی منو ننوشتین. (ما بیکارا بیشتر دنبال اسم خودمون می گردیم.) منم خیرسرم دانشگاه!!! قبول شدم. با رتبه 917 فخر رازی ساوه

titi
20:44 ~ 28 سپتامبر 2009

2152 ادیبان گرمسار

سراج
21:06 ~ 28 سپتامبر 2009

دوستم رفته بود برای ثبت نام میگه غیر انتفاعی سراج 450000 میگیره 50000 برای بیمه این دیگه چه صیغه ایه؟

ناشناس
21:29 ~ 28 سپتامبر 2009

سلام
میشه اعتراضی به زیاد گرفتن شهریه کرد
لطفا پاسخ دهید

حامد
22:55 ~ 28 سپتامبر 2009

سلام
ما یه غلطی کردیم رفتیم دانشگاه مجازی شیراز رو انتخاب کردیم حالا قبول شدم هیچی در موردش تو سایتها نیست.
انگار ثبت نام و مدرکشم مجازی
خوب بچه خر کردن
کسی اگه اطلاعاتی داره ممنون می شم به منم بگه

hor2n
23:02 ~ 28 سپتامبر 2009

ماشاالله همه ی کنکوری های امسال قزوین قبول شدن.؟؟؟؟قزوین امسال کنترانت گرفته???

hor2n
23:03 ~ 28 سپتامبر 2009

منم رفتم ثبت نام کردم تو دانشگاه آزاد اخه من تکمیل ظرفیت قبول شدم 6 واحد درس تکراری دادن مدار منطقی و ساختمان داده اینارو که تو کاردانی خوندیم نمیدونم واسه چی باز اینارو دادن از برادران و خواهران کسی دانشگاه ازاد ثبت نام نکرده ببینم به اونا چی دادن؟؟
شهریشم چیزی نشد8320000

پری
23:47 ~ 28 سپتامبر 2009

f_just4u l عزیز ممنون از اطلاعاتت.

ندا از مشهد
00:50 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام
آقا منم هستم
631
روزانه نيمسال دوم قوچان

عبدالله
07:47 ~ 29 سپتامبر 2009

من 18 واحد پارسا بابلسر دادند 379000 تومان
3 تا سه واحدی
یکی 1 واحدی
بقیه دو واحدی
———————–
مهندسی نرم افزار
آز ” ”
معادلات
ریاضی گسسته
تاریخ اسلام
زبان ماشین
زبان فنی
الگوریتم

بهزاد
09:07 ~ 29 سپتامبر 2009

*****جابجایی*****
کسی است از غیر انتفاعی کرمانشاه با غیر انتفاعی صائب ابهر(زنجان ) جابجایی بکنیم . با این شماره تماس بگیرین 09368539458

حمید
09:08 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام و خسته نباشید.
من تا حالا کامنت نذاشته بودم ولی با خودم گفتم خیلی نامردیه که رتبم و محل قبولیمو اعلام نکنم.من با 663 بدون سهمیه شبانه باهنر شیراز نیمه اول قبول شدم.

آیدا
09:44 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام
کسی میدونه فرم تکمیل ظرفیت کی میاد؟
آقا پیمان اگه میدونین میشه لطف کنین جواب بدین؟

شهره
10:02 ~ 29 سپتامبر 2009

آقا یا خانوم f_just4u من حتما میخوام از فرم تکمیل ظرفیت مطلع بشم
رتبم 647 شده ادیبان گرمسار قبول شدم 🙁

میتونم با شما در ارتباط باشم؟

این آیدی منه : stranger_girl29

ایناز
10:08 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام اقا پیمان
توروخدا بگید پکیج ارشد تون کی اماده می شه . اماده شد بهم ایمیل بزنید . من حتما می خوام . مرسی

عابدینی
10:10 ~ 29 سپتامبر 2009

6064 جهاد دانشگاهی یزد

ایناز
10:27 ~ 29 سپتامبر 2009

قابل توجه

یه نفر
یه نفر
یه نفر
یه نفر و بجه های دانشگاه های قزوین
اولا وقتی من رفتم دانشگاه غزالی رو دیدم ساختمونش واقعا خونه بود و این پارچه ی نقل مکان رو نزده بودن . من هم که کف دست بو نکرده بودم قراره جاش عوض بشه . دوما شما طوری نوشتی که انگار من می خواستم بچه هارو گمراه کنم . من فقط نیتم راهنمایی کردن بچه ها بود . شما هم مبارکتون باشه . خدارو شکر که تو قزوین بعد از رجا و دهخدا یه غیر انتفاعی خوبه دیگه هم ساختن . در ضمن جای دانشگاه دهخدا هم داره عوض می شه و میاد تو خیابونه پونکه قزوین که بالاترین نقطه ی شهره و جاش عالیه . هرچند که جای الانشم خیلی خوبه و 5 دقیقه با قزوین فاصله داره که اونم از ولیعصر تاکسی داره و کرایه اش250 تومنه. در ضمن برای تهران از ازادی و میدون ونک و شهرک غرب سرویس داره . خوابگاه خود گردان هم داره . پول اضافی هم از ما نگرفتن و هزینه بیمه اش 1000 تومن بود . اینارو نوشتم واسه بچه هایی که می خوان تکمیل ظرفیت شرکت کنن و شما یه نفر که این طوری جبهه نگیری و الکی شلوغش نکنی

ندا
12:10 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام آقا پيمان شرمنده اگه يه بار ديگه بگيد كه قيمت پكيج ارشد و شرايط سفارش چه جوريه ممنون ميشم
ببخشيد سوال تكراري پرسيدم 🙁

محمد جواد
12:40 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام به بچه های گل و آقا پیمان
ایشاالله آقا پیمان بخش آموزشی و کمکی برای بچه هارو تو سایت راه اندازی کنه . آقا پیمان اینکارو میکنی با مرام ؟؟؟؟

حتما بخونیدددد
13:30 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام به مدیر سایت و دوستان عزیز بچه ها من یه اشتباهی کردم الانم خیلی ناراحتم موقع انتخاب شهر اول غیر انتفاعی های شهر خودم و همدان را زدم بعد دانشگاه شیراز و بعد سخت افزار شهر خودمو زدم و حالا شیراز نرم افزار قبول شدم اما پدرم اجازه نمیده برم و خودم هم دوست ندارم برم شهر دیگه 2 سال غربت کشیدم دیگه راضی نیستم برم اما الان دیدم اکثرا با رتبه 12000 هم سخت افزار قبول شدن اما من خریت کردم اشتباه انتخاب شهر انجام دادم وای خداااا
شهریه دانشگاه آزادم خیلی زیاده نمیدونم چیکار کنم از دیروز انقدر گریه کردم که دارم میمیرم الانم دارم با گریه اینها رو واستون می نویسم تا شاید یکی راه حلی بهم پیشنهاد کنه ترخدا بگید من چیکار کنم از یک طرف دیگه هم این فامیلها دست از سرم بر نمی دارند منتظر ان حالمو بگیرن که دانشگاه نمیرم بخدا دارم دیونه میشم بگید من باید چیکار کنم؟ شهریه غیر انتفاعی چقدره؟مجبورم ماشینمو بفروشم
یه کاره دیگه ای که انجام دادم پیام نورهم امتحان دادم اما 2تا درسمو سفید گذاشتم نمیدونستم نمره منفی نداره فکر کردم مثل سراسری اما من واقعا اشتباه کردم هیچ امیدی به قبولی پیام نورم ندارم بچه ها عاجزانه التماس می کنم واسم دعا کنید محتاجم به دعای دلهای پاکتون واسه یه سیده محتاج دعا کنید امیدوارم خدا جواب تلاشمو بده یعنی ممکنههه
اگه اینها رو واسنون نمی نوشتم حتما دق می کردم به خدا کلافم الان 7 مهر و من هنوز معلوم نیست دانشجو ام یا نه نمی دونم چطور به پدرم این شهریه های سنگین دانشگاه آزاد را بگم کمکمم کنید
با تشکر پا کسیم

goodboy
14:10 ~ 29 سپتامبر 2009

***مهم*** ***مهم***
*********دانشكده مجازي*********
سلام به همه مخصوصا مدير سايت آقا پيمان
من داشتم نظرات ميخوندم گفتم بد نيست واسه دانشگاه مجازي شيراز بگم مخصوصا آقا حامد.
من با 16000 مهندسي سخت افزار شيراز قبول شدم.اصلا فكرشم نمكيردم كه قبول بشم.
طي تحقيقاتي كه كردم و نظراتي كه اينجا خوندم.
1-مدركي كه ميده ماله دانشگاه شيراز(اين خيلي خوبه)
2-هم ميتوني تهران درس بخوني هم شيراز و چن تا شهر ديگه
3-شهريه اش واسه ترم اول 500000 تومان پس با اين چيزايي كه دوستان تو سايت گفتن زياد با غير انتقاعي فرق نميكنه.(زياد تره غير انتفاعي ولي از آزاد كمتره)
4-اونجوري كه من شنيدم كلاساش فشرده هست يعني تو ماه شايد 1 يا 2هفته كلاس داشته باشي بقيشو ميتوني خودت بخوني.يا كلاس از راه دوره(مجازي)

مهم اينه كه مدركش هيچ فرقي نميكنه با مدركي ديگه بعدشم الان ديگه كسي بهت نميگه از كدوم دانشگاه مدرك گرفتي مهم اينه كه مدرك داري يا نه.

ثبت نام اينترنتي رو كردم امروزم ميرم شيراز واسه تبت نام حضوري.
من اصلا واسه كنكور نخوندم ولي دمش گرم شيراز منو گرفت اگه نه بايد سرباز ميشدم حالا خرجش هر چي ميخواد باشه.
(اين اطلاعات از كسي كه اونجا واسه ارشد ميخون گرفته شده)

از شما آقا پيمان اگه نظري در اين رابطه داري يا چيزي از دانشكده مجازي شيراز ميدوني بگو همينطور بقيه دوستان.
goodboy_2568@yahoo.com

MHAMK
14:12 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام.خسته نباشین!
منم با رتبه 1933 از آموزشکده دارالفنون بجنورد قبول شدم.

TenTu
15:13 ~ 29 سپتامبر 2009

وای
انگار شما از دست من ناراحت شدید
ببخشید اصلا قصد ناراحت کردن شمارو نداشتم
فقط چون از رجا خیلی خاطرات قشنگی دارم
یزره روش تعصب دارم به هر حال موفق باشی راستی شما رو دانشگاه قبلیتون تعصب ندارید؟

mina y
15:28 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام می خواستم راجع به پارسا بابلسر بنویسم که اگه تو تکمیل ظرفیت خواستن و کسی خواست بره حداقل بدونه چه جور جایی می خواد بره . الان یه ساختمون 2 طبقه است میگفتن استاداش خوبه به جز شهریه خودشم چیزه زیاد تری ازمون نگرفتن که 379000 نرم افزار بود 319000 شهریه سخت افزارش بود ولی یه ساختمون 7 طبقه ساختن که گفتن ترم دیگه تحویل میدن که اونجا میگفتن از سال دیگه برای کارشناسی ارشد و دکترام دانشجو میگیرن .خوابگاهاش خود گردان بود که افتضاح بود 8 نفر تو یه خونه 40 و 50 متری اصلا قابل زندگی نبود بیشتر 3 یا 4 نفری یه خونه میگرفتن که اونم باید میگشتی تا خوب پیدا میکردی. خونه های نوساز و خوبم داشت که هزینه اش 3000000 پیش میگرفتن 250 تا 300000اجاره که واقعا عالیه بیشتر اینجا مشکل خونه داشتن . ولی در کل میگفتن دانشگاه خوبیه. آقا پیمان در مورد پیشنهادی که آرش منطقی داده کاملا موافقم شما تو این مدت خیلی بهمون کمک کردین وقتشه یه جور جبران کنیم پیمان جان امید وارم همیشه موفق باشی.

MoSi
15:52 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام
انگار باید این جمله رو بگم :
قربون علم و فرهنگ
اینجا یکی میگه 400 گرفتن یکی میگه 450 و . . .
پول پوشه ، کمک به نیازمندان و …
علم و فرهنگ 350 بابت شهریه (البته گفتن شنبه برگه انتخاب واحد رو میدن و احتمالا بقیش رو اون موقع میگیرن)
10 تومن هم بابت باز کردن حساب گرفتن (به چه درد میخوره نمیدونم . اما احتمالا واسه وام و اینجور چیزاست)

علي
16:14 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام ، خسته نباشيد
من تربت حيدريه قبول شدم با رتبه 584
يه سوال داشتم از محضرتون و اگه ممكنه خواهش مي كنم جواب بديد . من رفتم و واسه نيمسال دوم ثبت نام كردم حالا مي خواستم بدونم اگه امسال ، يكي از دانشگاههاي خوب تكميل ظرفيت داشته باشه مي تونم تو تكميل ظرفيت اون دانشگاه رو انتخاب كنم و برم اونجا درس بخونم يا اينكه چون دانشكده فعلي ثبت نام كردم نميشه ؟ خواهش مي كنم راهنماييم كنيد . ممنونم و خداحافظ .

دانشجوی کاسپین
16:20 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام … من دانشگاه کاسپین قبول شدم! متاسفانه به خاطر اینکه فکر میکردم نزدک تره کوثر و غرالی و دهخدا رو پایین تر زدم که کاسپین قبول شدم! واسه ثبت نام که رفتم جا خوردم! ساختمونش گوشه ی حیاط یه کارخونه س! البته داخلش بهتر بود و تازه رنگش کرده بودن و تمیز بود اما راهورش از یه جایی به بعد واسه کارخونه بود!! بعدشم واسه این ترم 17 واحد به ما دادن که شامل برنامه نویسی و دخیره و ساختمان داده و سیستم عامل که تو کاردانی خوندیم میشه! در صورتی که هیچ دانشگاهی این واحدا رو ارائه نمیده و فک کنم ما بچه های کاسپین باید علاوه بر 72 واحد اینا رو هم پاس کنیم که خیلی نامردیه! حالا به نظرتون ما باید چیکار کنیم؟ اعتراض کنیم رسیدگی میکنن و به جاش واحدهای دیگه ای بدن؟

علی
17:36 ~ 29 سپتامبر 2009

با سلام خدمت آقا پیمان گل
بابت همه زحمت هایی که کشیدی کمال تشکر را دارم
منم واسه این کنکور خیلی زحمت کشیدم،
با رتبه 750 روزانه نیمسال دوم قوچان قبول شدم.
چند روز پیش رفتم واسه ثبت نام،شهر کوچکیه ولی میشه 2 سال رو گذروند.
اگه کسی از بچه های کارشناسی این دانشگاه قبول شده بیاد نظر بده تا همکلایسامون رو بشناسیم.
به امید موفقیت همه بچه های کارشناسی دات کام
موفق و موید
یا علی

اعظم
17:41 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام
حتما بخونید
من قصد جا به جایی با موسسه غیر انتفاعی شیراز رو دارم اگه کسی هست حاضرم 150000 تومان بهش بدم با اندیشه جهرم عوض کنه اونی که پیام حتما بخونید رو نوشته حاضر هستی با اندیشه جهرم عوض کنید.جهت اطلاع به این شماره :09178750861 اطلاع بدید.

نیما
18:03 ~ 29 سپتامبر 2009

زحمت کشیدید، ممنون. ولی خیلی ناقص هست. خیلی از رتبه‌هایی که من تو فروم دیدم اینجا نیست. فقط یکی از بچه‌هایی که رجایی قبول شد رو اینجا نوشتید. اون همه قبولی شمسی‌پور بودند، شما فقط 4-5 تاشو ذکر کردید. امیدوارم لیست رو به مرور کامل کنید.

hogat1
18:44 ~ 29 سپتامبر 2009

کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک
سلام دوستان .من با رتبه 518 جهاد کرمانشاه قبول شدم اما موقع رفتن بهرای ثبت نام ازم برگه معافیت تحصیلی خواستن می گفتن باید تو این 6 ماه فرجه پست میکردی اخه من فارغ التحصیل 31/11/87 هستم و حالا نمیدونم چی کار کنم اگه کسی هست که میتونه به من کمک کنه مخصوصا شما آقا پیمان خواهش میکنم دریغ نکنه هر راه حلی دارید به من بگید به خدا دارم دیونه میشم.باز خواهش میکنم هر کی هر اطلاعی داره بهم بگه اینم شماره تماسم (صادقی)09363752354

شهریه دانشوران و سراج تبریز
19:37 ~ 29 سپتامبر 2009

367000 و 18 واحد -دانشوران
450000 و 19 واحد- سراج

همشهری
21:15 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام آقا Mosi
ببخشید تو علم و فرهنگ همکلاسی به اسم سارا شم آبادی می شناسی؟

دختراهوازی
21:26 ~ 29 سپتامبر 2009

به دنبال پیگیری اون 25 تومن فهمیدم که از بچه های ورودی پارسال 40 تومن به اسم راه اندازی سایت دانشگاه گرفتن !!!
تازه امور مالی در انتهای ثبت نام از من ته فیش پرداختی 25 تومن رو هم برد و فقط ته فیش 159 تومنو بهم داد!!!!
والا تو دانشگاه آزاد هم کم از ما به هر عنوانی دزدی نکردن اما اونجا اسمش روش بود آزاد .
اینجا خیلی زوره بخدا ..
بچه هایی که جهاد اهوازقبول شدن لطفا بیان بریم اعتراض کنیم آخه علاوه بر قضیه مشکوک 25 تومن دارن واحدا رو هم بهمون گرون میدن!
من درخواست دیدن رییس جهاد رو دادم اما موافقت نکردن فعلا!! اگه چند نفر باشیم حتما جواب میدن
بچه های جهاد اهواز
همکلاسیا !!!!

Mohamad_A B
22:32 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام من هم با 12000 پارسا بابلسر قبول شدم.

محمد
22:35 ~ 29 سپتامبر 2009

من هم با دوتا دوستام رفتیم جهاد دانشگاهی اصفهان با رتیه های
16
269
647

ناشناس
22:40 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام
خدا کنه مثل پارسال تکمیل ظرفیت باشه من رتبم 15000خیلی ناراحتم اگه تکمیل ظرفیت داشته باشه احتمال قبولیم هست نمیدونم باید چیکار کنم تروخدا دعا کنید.
اگه خبری شد بهم ایمیل بزنید.
star_3568@yahoo.com

ناشناس
22:42 ~ 29 سپتامبر 2009

اگه قبول شم دیگه هیچی از خدا نمیخوام واسم دعا کنید ………………

matin
23:15 ~ 29 سپتامبر 2009

salam agha peyman
ye khaheshi azaton daram momkene dar morede takmile zarfiyat yekam tahghigh konid bebinid takmile zarfiyati dar kar hast ya na ?
mamnoon misham

nasservb
23:16 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام پیمان جان
چند نکته داشت که رتبه 502 رو تو انجمن دیدم نوشته بود روزانه قوچان نیمه اول
رتبه 506 محمد شکوهی عزیز هست متولد69که نیمه اول روزانه قوچان قبول شده مال خودم 830 درست بود مرسسسی
یکی با 2087 شبانه نیمه دوم شیراز قبول شده یکی با 1800 هم همونجا
ویه نفر با 800ویکی هم با 887 شبانه نیمه ی اول شیراز قبول شدن که جفتشون بومی بودن بیچاره من با 830 نیمه دوم شبانه شیراز قبول شدم

f_just4u
23:19 ~ 29 سپتامبر 2009

پری جون خواهش میکنم، ناقابله.
شهره عزیز من در خدمتم: f_just4u@yahoo.com

masi
23:25 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام mosi
mosi
باید بگو خدمتتون که من رجا قبول شدم شهریه هم شد فعلا 451000،خوب
رجا و علم فرهنگ جز دانشگاههایی هستن که شهریه شون از دانشگاههای دیگه بیشتره تو دفترجه رو بخونی میبینی
این ترم به ما 18 واحد دادن.
علم و فرهنگ جطوره؟؟؟یه توضیحی میدی ببینم اونجا چطوره؟؟؟؟؟

nas
23:41 ~ 29 سپتامبر 2009

منم قبولی گلستان بودم و که محل تحصیلمون علی آباده…یه شهر کوچیکه که به نظرم 2سال ومیتونی توش سرکنی…2- 3 تا از بچه ها کلاسمونو که دیدم یاد این تبلیغ قلم چی افتادم…واقعا قیافه ها بچه ها خیلی درسخونیه…اول که یه دو جین کتاب متاب و فرم دادن که بخونیم و پرکنیم…برا وام هم یه فرم دادن که دفترخونه باید تنظیم میشد…همین دیگه…18 واحد که از شنبه هم شروع میشه…200تومنم برا خوابگاه و 50 تومن ودیعه گرفتن…

انشااله 2 سال دیگه کارشناسی ارشد…

ارجاع به با تشکر پا کسیم
با تشکر پا کسیم
با تشکر( پا کسیم )(دقیق نمیدونم یعنی چی)

من درمورد اون مشکلاتت نظری نمیتونم بدم…

ولی فقط درباره پیام نور که یکی از راه حلته میتونم کمکی کنم…

منم پارسال امتحان پیام نورو دادم و قبول شدم…به ما میگفتم طرح تجمیع…وقتی واسه ثبت نام رفتم دیدم بیشتریا رو قبول کردن …اگه اشتباه نکنم میگفتن اونا مشروط معدل شدن…1ترم مهلت داشتن که دوباره اون درسا رو بگیرن و نمره قبولی رو بگیرن…

یعنی درواقع فکرمیکنم همه رو قبول کرده بودن و شرایط ادامه گذاشته بودن…رو این حساب احساس میکنم پیام نور قبولی…

satar660
23:45 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام
چرا اسم منم نزدید؟
با رتبه 4750 زرندیه قبول شدم
واقعا از زحمات بی شمار آقا پیمان و دوستانش تشکر ویژه می کنم
آقا پیمان ما منتظر پکیج ارشد هستیم

رزا
23:59 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام تبریک به همه دوستانی که قبول شدن.بچه ها از بین شما کسی هست دانشستان ساوه قبول شده باشه؟
rose2007/1368@yahoo.com

MoSi
01:24 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام
خدمت همشهری
خدمت همشهری
بابا بزار بریم سر کلاس بعد ، از هفته بعد کلاسها شروع میشه ، برم اگه همچین شخصی بود حتما سلامت رو بهش میرسونم
—————————
masi
masi
چقدر اسمت شبیه منه
علم و فرهنگ . . . از نظر منطقه و محیط دانشگاه که خوب بود. واسه من که کرجیم با مترو میای صادقیه و بعد تا دلت بخواد اتوبوس هست که سوار بشی و بری دانشگاه . روبه روی دانشگاه هم یه پارکه . کلا محیط اطراف خوبه
داخل هم که یه ساختمون بزرگ و تا دلت هم بخواد شلوغ
نامردی هم نکردن و واسه ثبت نام باید مثل آسانسور میرفتی بالا و میومدی پایین. طبقه همکف فرم پر میکردی و بعد باید میرفتی طبقه چهارم و دوباره همکف(البته من سوتی دادم و رفتم چهارم و بعد گفتن بیا همکف) از همکف تا طبقه چهارم هم مثل این فیلم ها فلش زده بودن برای ثبت نام از این طرف
بعد پر کردن فرم ها یه کتابچه دادن در مورد علم و فرهنگ و مبلغ 10 هزار تومن هم گرفتن تا یه دفترچه حساب باز کنن. 350 هزار تومن هم ریختیم به حساب بابت شهریه. خوشبختانه بانک همون داخل ساختمون دانشگاه بود (فقط بدشانسی من تا نوبتم شد آقا رفتن صبحانه بخورن اونم ساعت11) . بعد تحویل فیش بانکی گفتن برید شنبه هفته بعد بیاید برگه انتخاب واحد رو بگیرید و کلاساتون رو شروع کنید.
روی هم رفته جای جالبی بود و انگار همه چیز باید طبق برنامه باشه. مثلا رو شیشه بانک زده بود برای کارت دانشجویی و کتابخانه و غذای سلف باید به یه حساب پول بریزید.
راستی چهارشنبه ساعت 10 تا 12 هم جلسه معارفه دانشجویان جدیده
امیدوارم اطلاعاتی رو که میخواستی داده باشم

arashmanteghi
02:14 ~ 30 سپتامبر 2009

من شنبه رفته بودم دانشگاه شمال ثبت نام http://shomal.ac.ir
از نظر ظاهری و امکانات و اندازه واقعا در حد یک دانشگاه چند هکتاری بود.
هزینش شد 539 هزار تومان واسه 17 واحد که 4تاش عملی بود.البته دانشگاه های علم و فرهنگ ، رجا ، علوم فنون و شمال و چند تا دیگه شهریه ثابت و مثغیرش یکمی بیشتر از بقیه جاها هست. 24 هزار تومن از مبلغی که بالا گفتم واسه امکانات بود.مثلا دانشگاه سرویس رایگان داره و امکانات تفریحی و ورزشی و از این چیزا.12 مرحله پروسه ثبت نام بود که فکر میکردم خیلی طول بکشه و یک ساعت نیم بعد همه مراحل تموم شد.در بین این مراحل از ما آزمایش اعتید و هپاتیت و ایدز گرفتن،یه فرم شرکت توی فعالیت های فرهنگی ، ورزشی ، انجمن و از این چیزا هم پر کردیم.همونجا عکاسی هم بود و در عرض 2 دقیقه عکس گرفتن و کارت دانشجویی رو صادر کردن و دادن دستمون. کارت هوشمند هست،فکر کنم الکترونیکی باشه.خلاصه که عالی بود. میگن سطح علمیش نسبت به اسم و رسمش پایینه اما امسال توی رشته کام واسه ارشد قبولی توی امیر کبیر و علم و صنعت هم داشته و واسه بچه های برق هم قبولی توی صنعتی شریف.یارو رتبه کارشناسیش 6000 بوده ولی ارشد شریف قبولید.

پونه
02:17 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام
رتبه من نرم افزار10056بود ،پويندگان دانش چالوس قبول شدم.

f_just4u
02:32 ~ 30 سپتامبر 2009

*** آزمون دانشگاه آزاد ***

آقا mohamad بخون حتما:

*** آزمون دانشگاه آزاد ***
زمان آزمون آزاد 88 : تا 19 مهر ماه دفترچه ها میاد-اواسط آذر ماه آزمون برگزار میشه.
برای اطلاعات دقیق از زمان کنکورها (علمی کاربردی و پیام نور و … ) یه سر به لینک زیر بزنین:
http://www.tourani.ir/9f65326f-3a2e-4a9d-a063-5741173e8c8d.tourani

ستاره خانوم
03:40 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام . بچه ها منم امروز رفتم جهاد گفتن بعضی درسها هست که توی دوره ی کاردانی پاس کردین مثه اسمبلی اما باز اینجا هم دارین گفتن فقط حدود 20-30 درصد مطالب این درسا تکراریه بقیش جدیده !!!

hayal
09:17 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام به همه خصوصا آقا پیمان…
من با 10200 رتبه قبول نشدم یعنی باید بازم امیدوار باشم واسه تکمیل ظرفیت!!!

“در هر کاری حکمتی هست”

تقدیم به تمام قبول نشدگان و قبول شدگان…
آقای پیمان یه خواهش دارم میشه تاریخ و منابع دقیق علمی وکاربردی رو برامون بزارین!

mil-i300 : میلاد
09:42 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام به همه..!!!
دوستان منم با 5617 خاوران مشهد قبول شدم..!! هر کی رو دیدم گفت من 3900 – 4200 – 4400 شدم..!! گفتم ایول به خودم و خاوران..!!!
ولی از ما هم 410 تومن شهریه با 40 تومن خودیاری گرفتن..!!! به اسم خدمات دوره..!! والا تا اینجا که خدماتی ندیدیم..!!
————————————————–
نقل قول دوست :

کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک
سلام دوستان .من با رتبه 518 جهاد کرمانشاه قبول شدم اما موقع رفتن بهرای ثبت نام ازم برگه معافیت تحصیلی خواستن می گفتن باید تو این 6 ماه فرجه پست میکردی اخه من فارغ التحصیل 31/11/87 هستم و حالا نمیدونم چی کار کنم اگه کسی هست که میتونه به من کمک کنه مخصوصا شما آقا پیمان خواهش میکنم دریغ نکنه هر راه حلی دارید به من بگید به خدا دارم دیونه میشم.باز خواهش میکنم هر کی هر اطلاعی داره بهم بگه اینم شماره تماسم (صادقی)09363752354

جناب شما برو تو بخش سربازی فروم… اوونجا یک تاپیک هست به نام برم سربازی یا دانشگاه..!! اوونجا همه چی نوشته..!!
اگه غیبتت زیره 3 ماه باشه عفو میخوری.. وگرنه باید بری با 180 رو اضافه..!! من خودم تا 1 ماه و 5 روز رو دیدم…. که عفو خورد .. خودمم یک روز غیبت داشتم .. تحصیلم بلا مانع شد..!!

sang saboor
10:22 ~ 30 سپتامبر 2009

با سلام و خسته نباشید نسبت به همه عزیزان این سایت
من با رتبه 5162 موسسه غیر انتفاعی جابر ابن حیان رشت قبول شدم ( البته خیلی کم خوندم اما اشکالی نداره چون روزانه دور از دسترس بود )
رفتم برای ثبت نام به ما ورودی های جدید 17 واحد و قیمت 363900 تومان شد گفتن از 18 کلاس شروع میشه
از کسانی که هر جایی قبول شدن تبریک میگم

parand
11:46 ~ 30 سپتامبر 2009

salam ba tashakor az site khobeto0n
mikhastam beporsam takmil zarfiyat key hast yani key bayad bara takmil zarfiyat eghdam konam va onayi ke to takmil zarfiyat gabul mishan az bahman mal bayad beran

samira
12:20 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام لطفا رتبه منو هم بزنید، 1648 رجا قزوین قبول شدم.

سینا
14:11 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام

بچه ها کسی در مورد تکمیل ظرفیت چیزی می دونه
زمان تکمیل ظرفیت؟
نحوه تکمیل ظرفیت؟
جواب کی میاد؟
مرسی
لطفا جواب بدین
منتظرم
وامیدوار

عسل
14:14 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام دوستان
به نظرتون من با رتبه 17995 نرم افزار واسه تکمیل ظرفیت ،مشهد یا اطراف مشهد قبول میشم ؟؟
تو تالار گفتمان که کسی جوابمو نداد،مثل اینکه همینجا باید بپرسم

arashmanteghi
14:21 ~ 30 سپتامبر 2009

درباره کامنت قبلی یه اشتباه تایپی رخ داد و هزینه به اشتباه 539 هزار تومن گفته شد . درستش 439 هزار تومن هست

TenTu
14:21 ~ 30 سپتامبر 2009

از TenTu به mosi
همکلاسی سلام
شما واسه معارفه رفتید؟
اگه رفتید میشه یه توضیح بدید چی شد؟
خیلی ممنونم

علیرضا
14:22 ~ 30 سپتامبر 2009

با سلام خدمت مدیر محترم سایت و دوستان
———————————————
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با كارنامه نهايي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1388

08/07/88 تاريخ درج خبر

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1388 كه مجاز به انتخاب رشته گرديده و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اينترنتي خود اقدام نموده‌اند، مي‌رساند كه كارنامه نهايي آزمون مذكور براي ايندسته از داوطلبان از ساعت 18 (6 بعدازظهر) روز چهارشنبه 15/7/88 در سايت اين سازمان قابل رويت و بهره‌برداري خواهدبود.
لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند با مراجعه به سايت اين سازمان و به نشاني http://www.sanjesh.org و با درج شماره داوطلبي و مشخصات شناسنامه‌اي شامل نام خانوادگي، نام ، شماره شناسنامه و سال تولد و يا شماره پرونده و مشخصات شناسنامه‌اي ضمن مشاهده كارنامه خود از آن پرينت تهيه نمايند.
داوطلبان گرامي مي‌‌توانند سؤال و يا سوالات خود را با شماره تلفن‌هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني http://www.sanjesh.org در ميان بگذارند.

این هم لینکش :
http://www6.sanjesh.org/KarshNP/1388/880708_01.php

atefe
14:23 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام منم با رتبه 7892 اسعد گرگانی قبول شدم .

سازمان سیا
14:52 ~ 30 سپتامبر 2009

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با كارنامه نهايي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1388

08/07/88 تاريخ درج خبر

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1388 كه مجاز به انتخاب رشته گرديده و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اينترنتي خود اقدام نموده‌اند، مي‌رساند كه كارنامه نهايي آزمون مذكور براي ايندسته از داوطلبان از ساعت 18 (6 بعدازظهر) روز چهارشنبه 15/7/88 در سايت اين سازمان قابل رويت و بهره‌برداري خواهدبود.
لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند با مراجعه به سايت اين سازمان و به نشاني http://www.sanjesh.org و با درج شماره داوطلبي و مشخصات شناسنامه‌اي شامل نام خانوادگي، نام ، شماره شناسنامه و سال تولد و يا شماره پرونده و مشخصات شناسنامه‌اي ضمن مشاهده كارنامه خود از آن پرينت تهيه نمايند.
داوطلبان گرامي مي‌‌توانند سؤال و يا سوالات خود را با شماره تلفن‌هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني http://www.sanjesh.org در ميان بگذارند

بهمن
14:54 ~ 30 سپتامبر 2009

رتبه 212
دانشکده علی آباد کتول
جون مادرتون حتی اگه کلاتون اینجا افتاد نیاید بردارید
یه ساختمون 2 طبقه کوچیک دانشگاهش
یه خونه نقلی هم خوابگاهش با ترمی 250000 تومان
من که خیلی پشیمونم
به امید تکمیل ظرفیت

hamid
16:04 ~ 30 سپتامبر 2009

salam man ba rotbe 6200 reshte omran gerayshe sakhteman ghbol shodam

hamid
16:20 ~ 30 سپتامبر 2009

salem man reshte omran ROZBEHANE SARI ghabol shodam az bachehai ke to mashhad makhsosan sakhtemane ASRAR kasi myel be jebeji hast etela bede. 09353602480 daneshgah rozbahan daray emkanate besyar monasebe az jomle self sakhtemane taze tasise 6tabaghe;fasele 20 daghighi ta darya va ghere…

بخونیددد
16:52 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام nasiجان
ممنون از راهنمایتون اگه پیام نور قبول بشم خیلی خوبه اما خودم امیدی ندارم
دوباره شروع میکنم نمیدونم شهریه علمی کاربردی چقدره؟
اما میخونم و یه چیز دیگه که یاید بگم من ساکن کرمانشاهم دوران کاردانی کرج بودم وبعد همدان دیگه قصد ندارم جایی جز کرمانشاه درس یخونم واقعا واسه یه دختر سخته که شهر دیگه درس بخونه من خودم کلی مشکلاتو تحمل کردم شاید اگه براتون بگم باور نکنید اما ترم آخر بودم که یکی از استادام بهم 5/1 داد با اینکه میدونستم از این درس نمره خوبی کسب میکنم بعدا فهمیدم این استاد دردش چیه منم نامردی نکردم کل دانشگاهو خبر دار کردم حتی واسه اعتراض تا پیش رییس ذانشگاهم رفتم خدارو شکر یه خیر گذشت اما دیگه حاضر نیستم از خانوادم دل بکنم خواهشا اگه شهر دیگه ای واسه ادامه تحصیل میرید به هر کسی اعتماد نکنید
حرفام به نصیحت شبیه شد اما واقعیتی بود که باید واسه دختر خانم ها میگفتم
و در آخر با عرض پوزش من اسمم پاکسیماست اشتباه نوشته بودم پاکسیم
واسه همتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم منم فراموش نکنید واسم دعا کنید اگه قبول شده باشم خبرتون میکنم
باتشکر پاکسیما

sahel
17:19 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام من هم با رتبه 4000 قبول شدم اما چون اون درست انتخاب شهر نکردم رفیعی قزوین قبول شدن و اینقدر چیزای بد شنیدم ازش این چند وقت که نرفتم ثبت نام. امیدوارم اشتباه نکرده باشم. باز هم از سایت خوبتون تشکر می کنم .

دختربچه
17:22 ~ 30 سپتامبر 2009

با سلام.
بچه ها اگه کسی از تغییر منابع کنکور خبر داره لطفا بگه.

مینو
17:36 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام ، من هم با رتبه 163 ، شهید رجایی قبول شدم .

shim shim
19:24 ~ 30 سپتامبر 2009

bacheha bacheha sajesh elam kard karnameye nahayi 15 mehr miad roo site sanjesh
plz etela resani konid

لیلا***
21:25 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام بازم تبریک به همتون منم با رتبه 5535 گرایش سخت افزار که رشته خودم بود صفاهان اصفهان تو شهر خودم قبول شدم موفق باشید

ستاره*
21:38 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام
خسته نباشين
كسي ميدونه رشته كامپيوتر تا رتبه چند قبولي داده ؟ممنون ميشم اگه كسي ميدونه بگه

صادق
22:26 ~ 30 سپتامبر 2009

سلام به تمام دوستان

من شبانه بهمن دارالفنون بجنورد قبول شدم

اگر از دوستان کسی مثل من هست واسه خونه گرفتن با من تماس بگیره
09169411495
karnavals@yahoo.com

nas
22:55 ~ 30 سپتامبر 2009

بهمن:

خوب تو با 212 تهرانو میزدی…من تضمین میکردم قبول بودی…من به خاطر معدلم تهرانو نزدم شما که اینقدر شاکی چرا نرفتی تهران…حتی زنجان هم 261 هم گرفته…
پس میبینی که روزانه بودنش به همه چیش میارزه….نه؟؟؟

محسن (توجه)
00:27 ~ 1 اکتبر 2009

دوستانی که قبول نشدن بخونند
————————————
با توجه به افزایش پذیرش در رشته نرم افزار .
و قبولی کاذب بعضی که منجر به عدم ثبت نام انها شده است . دوستانی که رتبه ای پائین تر از 16500
کسب کرده اند امیدوار باشند .
قابل ذکر این که بسیار دقیق باشید توی انتخابها
به زودی اطلاعات کامل از میزان ظرفیت موسسات
مشهد در اختیارتون گذاشته میشه بلکه همه پیروز باشند.
در پناه حق

MoSi
01:38 ~ 1 اکتبر 2009

سلام
از mosi به TenTu
نه منم نرفتم . احتمالا هم خبری نبوده . رییس دانشگاه یکم حرف میزنه و تبریک واسه ورود . یه دونه شکلات واسه شیرین کردن دهن و خداحافظی
تو کلاس ها میبینمت

MOSEN
10:57 ~ 1 اکتبر 2009

جا به جایی
سلام من دانشگاه احرار رشت قبول شدم و می خوام با یکی از دانشگاه های غیر انتفایی مشهد جا بج جا بشم
لطفا اگه کسی هست با من تماس بگیره
09358994571

حسین
12:10 ~ 1 اکتبر 2009

سلام آقا پیمان و بقیه دوستان
خواهشاً این سوال منو جواب بدین:
اگه کسی الان قبول شده باشه و در حال تحصیل باشه و در تکمیل ظرفیت هم شرکت بکنه، اگه در تکمیل ظرفیت قبول نشه میتونه ادامه تحصیل بدهد؟

لطفاً؟

علی
12:37 ~ 1 اکتبر 2009

سلام آقا پیمان می خواستم از شما بپرسم که با رتبه حدود 23500 میشه توی تکمیل ظرفیت قبول شد هر جای ایران که باشه مشکلی نیست.لطفا جواب بدهید.

اندیشه
14:26 ~ 1 اکتبر 2009

سلام
من با رتبه 7689 روزبهان ساری قبول شدم

یه همکلاسی
14:42 ~ 1 اکتبر 2009

TenTu
TenTu
TenTu
TenTu
TenTu
یک کیف دادن که توش خودکار و قران بود …
همه حرفهای توی کتابچه رو شفاهی گفتند …

فاطمه
18:32 ~ 1 اکتبر 2009

سلام
این رتبه من و دوستامه
434 روزانه بیرجند
100 روزانه بیرجند
871 شبانه قوچان
454 روزانه قوچان
980 شبانه قوچان
4000 اشراق بجنورد
1700 اشراق بجنورد
3000 اشراق بجنورد

مسلم
19:09 ~ 1 اکتبر 2009

سلام کسی پیدا میشه بخواد از جهرم به لیان بوشهر جابجا بشه
به این ای دی پیام بدید یا تو فروم پیغام بزارید
tt_rr56@yahoo.com

shadina
00:48 ~ 2 اکتبر 2009

سلام به دوستان
من با رتبه 1438 غیر انتفاعی روزبه زنجان قبول شدم
اینم رتبه دوستام:
1100 روزبه زنجان
6000 روزبه زنجان
6400 روزبه زنجان
5000 روزبه زنجان
1000 روزبه زنجان
800 روزبه زنجان

MoSi
01:08 ~ 2 اکتبر 2009

هم کلاسی ممنون بابت اطلاعت
یادت باشه قرآن و خودکار و نصف کنیم

TenTu
11:03 ~ 2 اکتبر 2009

سلام همکلاسی
خیلی باحالی
راستی درباره واحدهایی که میدن چیزی نگفتن؟

masi
12:41 ~ 2 اکتبر 2009

mosi
mosi
mosi

سلام شبیه اسمه من .مرسی بابت اطلاعاتت،من خودم اومدم علم و فرهنگ و از نزدیک قبلا دیدم
می خواستم اگه امکانش هست بگی جه واحدهایی بهتون دادن،جه روزایی کلاس داری
واحدهای ما اینا شد:
طراحی الگوریتم
زبان ماشین
معادلات دیفرانسیل
ریاضی گسسته
مهندسی نرم افزار و از مهندسی نرم افزار
مهندسی اینترنت
اندیشه 2

کلا 18 واحد شده.1و2و4 شنبه ها میرم

خوش به حالت حالشو ببر،حاله مسیرتو میگم،من کاردانی که می رفتم آموزشکده ولیعصر تو کیانشهر بود عشق میکردم مسیرش واسم توپ بود ولی الان خیلی اذیت میشم 4:30 صبح بیدار میشم میرم بای سرویسا،خوش به حاللللللللللللللللللللللت.
منم جور شه ترم 2 انتقالی میگیرم میام علم و فرهنگ دعا کنید که واسم جور شه.

یه همکلاسی
14:46 ~ 2 اکتبر 2009

MoSi
MoSi
MoSi
MoSi
من همون ahadsf ام … قرآنو میدم به تو … خودکارش مال خودم … نعوذوباا…

MoSi
00:20 ~ 3 اکتبر 2009

ahadsf
ahadsf
پس قرآنم رو اولین جلسه کلاس بیار بهم بده لازم دارم.
امانتی و حتما با زور باید بیام دنبالش

MoSi
00:23 ~ 3 اکتبر 2009

masi
masi
هنوز واحدهامون مشخص نیست. شنبه که برگه انتخاب واحد رو دادن حتما میام میگم چه واحدهایی و چه روزهایی دادن.
انشالله جور میشه ترم بعد هم دانشگاهی میشیم

farshad
13:09 ~ 3 اکتبر 2009

من با رتبه 6600 دانشگاه غیر انتفاعی نقش جهان قبول شده ام

moSen
14:13 ~ 3 اکتبر 2009

سلام به همه
من دارم این پیغامو دوباره می زارم
من احرار رشت رشته ی کامپیوتر نرم افزار قبول شدم
و خواستار جا به جایی به یکی از دانشگاه های مشهد هستم خیلی هم برام مهم و ضروری هست
لطفا اگه کسی هست برای پیغام بزاره و تماس بگیره یا پیامک بزنه
09358994571
mohsen.akhtari@yahoo.com
مرسی

ساحل
14:49 ~ 3 اکتبر 2009

خواهشاً اگر کسی راجع به علامه رفیعی قزوین اطلاعاتی داره بگذاره . ممنون .

MoSi
23:39 ~ 3 اکتبر 2009

سلام
masi
masi
بهمون 18 واحد درسی دادن اونم از شنبه تا سه شنبه
چهار روز درسی . شنبه و یکشنبه صبح تا بعد از ظهر. دوشنبه 2 ساعت و سه شنبه هم 4 ساعت
آمار و احتمالات
معادلات دیفرانسیل
ریاضیات گسسته
اسمبلی
زبان تخصصی
شیوه ارائه
مهندسی اینترنت
اندیشه 2
جمعا هم شهریه مون شد 391200 تومان

CiCiCom
23:44 ~ 3 اکتبر 2009

آقایون و خانومای محترم یه کم هم راجع به انتقالی و شرایط مهمان شدن حرف بزنید لا اقل اگه جابه جایی تون ردیف نشد
بتونید به یکی از دانشگاه های نزدیک خودتون مهمان یا منتقل بشین.

HF
00:29 ~ 4 اکتبر 2009

سلام کسی کتابهای کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر را لازم نداره ؟من دلم نمیاد کتابهام رو بندازم دور .(من با رتبه 1056 قبول شدم البته دانشگاه آزاد تهران شرق هم قبول شدم)کتاب و جزوه هایی که به نظرم خیلی خوب هستند و اگر کسی فقط این کتابها رو چند بار بخونه 100% قبول میشه.

nadiya
00:34 ~ 4 اکتبر 2009

takmil zarfiyat ky miyad?man ba rotbe 19000 takmil zarfiyat reshte narm afzar ghbul misham???????????????????are or na

مينا
01:09 ~ 4 اکتبر 2009

سلام
واسه تكميل ظرفيت حتما بايد يه دانگاهي قبول شده باشي؟
اگه قبول شده باشه حتما بايد ثبت نام كرده باشه كه بتونه تكميل ظرقيت شركت كنه.؟
هر كي اينا رو ميدونه خواهشا كمكم كنه
ممنون

ش
02:19 ~ 4 اکتبر 2009

18 واحد فقط شنبه و یکشنبه ………. اصلا تداخل نداره———- پارسا بابلسر

fff
04:12 ~ 4 اکتبر 2009

سلام آیا منابع کنکور علمی کاربردی با کنکور سراسری فرق داره؟ لطفا جواب بدید

fff
04:14 ~ 4 اکتبر 2009

من آمل قبول شدم واسه ثبت نام نرفتم (بخاطر دوری راه) می تونم توی تکمیل ظرفیت شرکت کنم

CiCiCom
11:55 ~ 4 اکتبر 2009

مینا جان سلام

اگه می خوای تو تکمیل ظرفیت شرکت کنی فقط باید مجاز به انتخاب رشته باشی یعنی چه دانشگاه قبول شده باشی چه نشده باشی چه ثبت نام کرده باشی چه نکرده باشی اگه مجاز به انتخاب رشته هستی میتونی تو تکمیل ظرفیت شرکت کنی.
ایشاالله تو تکمیل ظرفیت یه جای خوب قبول میشی پس زیاد نگران نباش.
با آرزوی توفیق و سربلندی برای تمام بچه های سایت کارشناسی.

مصطفی حسن پور
13:04 ~ 4 اکتبر 2009

من مطمئنم رتبه ی 502 روزانه ی قوچان قبول شده

meysam
13:06 ~ 4 اکتبر 2009

سلام
با رتبه 1717 شهيد اشرفي اصفهان قبول شدم

صادق
15:34 ~ 4 اکتبر 2009

سلام خدمت دوستان

من بجنورد شبانه ورودی بهمن قبول شدم از دوستان هر کس واسه خونه میخواد اقدام کنه یا اطلاعاتی در مورد خونه های بجنورد داره با من تماس بگیره.

با تشکر
09169411495

zahra
16:17 ~ 4 اکتبر 2009

salam agha peiman man mikham konkoor azmayeshi sherkat konam mikhastam bebiinam ghalam chi behtare ya modaresan sharif mamnoon

پدرام
20:59 ~ 4 اکتبر 2009

سلام ساحل جان
من علامه رفیعی امسال قبول شدم ، جای خوبیه البته کوچیک هست ولی قابل تحمله لازم به ذکره که بگم یه ساختمون جدیدم به کامپیوتریها دادن. استاداشم بد نیستن. پرسنل خوبی هم داره به خصوص آقای سید جوادی اگه اشتباه نکنم. سرویس و سلف هم داره ولی من با سرویس نمی رم چون اتوبوسش قدیمیه ولی از لحاظ رفت و آمد مشکلی نداری. امیدوارم تونسته باشم کمکت کنم.

sahar
21:25 ~ 4 اکتبر 2009

بچه ها فکر کنم پیمان یا خفتش کردن یا رفته بهشت الان چند وقته پیداش نیست
———–
مدیر سایت : آره جاتون خالی بهشت حسابی خوش میگذره !

رابين هود
21:47 ~ 4 اکتبر 2009

سلام دوستان
پيمان جان اگه بهشتي از ميوه اون درخته نخورا ، آخه دوس ندارم بياي زمين ، راستي به حرف اون دختره هم گوش نده

امیدی
22:05 ~ 4 اکتبر 2009

سلام.اميدي هستم.دانشجوي كومش سمنان.اگر كسي اونجا قبول شده تو وبلاگم برام كامنت بذاره.
trysttime.nikblog.com

mahbubeh
22:20 ~ 4 اکتبر 2009

سلام hf من جزوه هات رو میخوام چطوری میتونم باهات هماهنگ کنم؟راستی کسی درباره اطلاعیه جدید سنجش راجع به کارنامه نهایی که 15 مهر رو سایت میاد چیزی میدونه؟

h_s_h
23:27 ~ 4 اکتبر 2009

سلام فکر کنم علم و فرهنگ بچه های ورودی جدید را گروه بندی کرده چون اخه ما شنبه و یکشنبه از صبح تا بعد ازظهر داریم و چهارشنبه و پنج شنبه 4 ساعت داریم .برنامه هامون یکی فقط روزهای کلاسیمون فرق میکنه

TenTu
00:26 ~ 5 اکتبر 2009

علم و فرهنگ خیلی باحاله ولی استاداش خیلی
سخت گیرن من که به استادای رجا عادت کردم اینجا کارم خیلی سخته ولی امیدوارم همه شمایی که
قبول شدید هرجا هستید موفق باشید اونایی که قبول نشدن هم ایشالا تکمیل ظرفیت به مرادشون برسن
فعلا بای

همایون
01:07 ~ 5 اکتبر 2009

کسی درباره دانشگاه مجازی شیراز چیزی میدونه؟من نیمه دوم قبول شدم .کی باید برای ثبت نام اقدام کنم؟اگه کسی اطلاعی داره یه لطفی کنه به ما هم خبر بده.

f_just4u
12:28 ~ 5 اکتبر 2009

سلام sahar جون.
یه خبر خوش:
پیمــــــــــــــــــــــــان پیدا شده.sahar جون بازم از این تیکه ها بیا، اون موقع آقا مدیر پیداش میشه.
آقا پیمان بهت بر نخوره ها،اما خدایی کم محلی میکنی، این همه سوال تورو میخوان اما تو ، تو city behesht.وای وای وای….

مجید
13:40 ~ 5 اکتبر 2009

جدیدترین خبر کنکور ازاد:
15 مهرماه ثبت نام ازمون کاردانی به کارشناسی ازاد شروع می شه

حامد
16:10 ~ 5 اکتبر 2009

تو فكر اين بودم كه كاكول تر از من هم هست آخه
رفتم با رتبه 2362 دانشگاه مجازي رو انتخاب كردم
با رتبه بالاي 35000 هم دانشگاه مجازي ميشه قبول شد

fff
16:10 ~ 5 اکتبر 2009

آقا یا خانم CiCiCom مرسی بابت راهنمایی

fff
16:13 ~ 5 اکتبر 2009

سلام آیا منابع کنکور علمی کاربردی با کنکور سراسری فرق داره؟ لطفا جواب بدید آخه چرا جواب نمی دید شاید برای بقیه هم سوال باشه

fff
16:16 ~ 5 اکتبر 2009

منابع دانشگاه آزاد با علمی کاربردی و سراسری فرق داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مدیر سایت:بله کنکور عمی کاربردی مدار منطقی و سیستم عامل نداره .

fff
16:17 ~ 5 اکتبر 2009

آقای مدیر سایت چرا جواب سوالات منو نمی دید؟؟؟؟؟؟؟؟

fff
16:19 ~ 5 اکتبر 2009

HF من کتاباتو لازم دارم چه جوری ازت بگیرم

بخونید پاکسیما
23:00 ~ 5 اکتبر 2009

یا سلام خدمت دوستان و مدیر سایت اگه یک آدم بد شانس توی دنیا وجود داشته باشه اون منم من پیام نورم قبول نشدم نمی دونم چرا هر چی بیشتر تلاش میکنم دیر تر یه نتیجه میرسم میخوام براتون درد دل کنم من نه دوستی دارم و نه هم صحبتی دوستام انقدر اذیتم کرده اند که از هر چی دوست بری شدم خوب از اینجا بگم که من یک دختر خاله دارم که دست از سرم بر نمیداره خیلی اذیتم میکنه شده سوهان روحم اونم خودش یه پا سازمان سنجشه دیگه حالا بماند که دیگه چقدر حرف شنیدم میدونم نباید یه حرف مردم اهمیت داد اما من نمیتونم کلافه شدم یه مدت مادروپدرم تصمیم گرفته اند واسه ادامه تحصیل بفرستنم پونای هند اما واسه کارشناسی ارشد از بد بیاری من که شیراز قبول شدم و نرفتم و پیام نور هم که قبول نشدم الانم کلاس زبان میرم و همچنان ادامه میدم نمبدونم به کجا میرسه از امروز تصمیم گرفتم واسه آزاد و علمی کاربردی بخونم با اینکه حسابی نا امیدم اما باید تلاش کنم فقط یه خاطر ارشد و بسته شدن دهن دیگران میدونم فکرم بچگانه است اما واقعا خسته شدم
اگر کسی میتونه راهنماییم کنه که چطوری درس بخونم و روزیچند ساعت بخونم؟
کسی می دونه هزینه آزاد و علمی کاربردی چقدره؟
کتایهای مقسمی کافیه؟ کی دفترچه آزاد و علمی کاربردی میاد؟
امتحاناتش چه تاریخی ایه؟
مدیر سایت:لطفا تا حد امکان از حاشیه کنارگیری کنید این سایت فقط در جهت اطلاع رسانی به دانشجویان و داوطلبان کنکور می باشد پیشنهاد میکنم از یک برنامه ریزی دقیق استفاده کنید.

یه راهنما
01:07 ~ 6 اکتبر 2009

پاکسیما به نظر من تا از ته دلت نخوای واسه خودت بخونی نمیتونی موفق بشی …

sahar
13:48 ~ 6 اکتبر 2009

سلام f just4u بالاخره پیمان از پشت ابرا اومد بیرون البته باید 1 کم بش حق داد بالاخره اونم نیاز به استراحت داشت که خوب بهترین زمانش همون بعد اومدن نتایج بود راستی اقا پیمان جوابمو ندادیا اگه میشه 1 قسمت این سایت اختصاص داده شه به بچه های برق منم میشم عضو فعال قوا میدم مدیر سایت:پیشنهاد میکنم به انجمن ملحق بشید و در ضمن من هم اینجا جا داره از زحمات دوست عزیزم پیمان تشکر کنم.

sahar
13:55 ~ 6 اکتبر 2009

بچه های کنکوری عزیز گروه برق و الکترونیک اگه کسی از من سوال داره به این ای دی pm بده .من هفته ای 2 3 بار on میشم هر کمکی بتونم قول میدم انجام بدم sheida_cutaway

fff
18:48 ~ 6 اکتبر 2009

آقا مجید منابع آزاد رو می دونی ؟ اگه اطلاع داری مارو بی خبر نزار . مرسی

یه دوست
21:10 ~ 6 اکتبر 2009

منم قبول شدم
با رتبه 4371 غیر انتفاعی سبلان اردبیل

lordofbests@yahoo.com
22:25 ~ 6 اکتبر 2009

سلام به همه دوستان و مدیر محترم سایت
آقا پیمان فک کنم یه اشتباهی تو پستتون بود آخه من با رتبه 502 روزانه قوچان قبول شدم البته مهم نیست فقط جهت اطلاع دوستان گفتم همین
باری دیگر بابت زحماتتان تشکر ویژه دارم
راستی خواهش می کنم در مورد تکمیل ظرفیت یه کم توضیح بدید

m.kh
13:26 ~ 7 اکتبر 2009

سلام من بيرجنديم و بيرجند هم روزانه قبول شدم اگه كسي بيرجند قبول شده خوشحال مي شم كمكش كنم
afshin_2004@yahoo.com

FC
13:30 ~ 7 اکتبر 2009

سلام من رجا قزوين مي رم، يك نفر از دوستام با رتبه 1700 هم رجا قزوين قبول شده و مياد. جهت اطلاع گفتم كه بدونيد

f_just4u
14:57 ~ 7 اکتبر 2009

سلام sahar جون.میگم یا مدیر سایت عوض شده یا پیمان خودش از زحمات خودش تشکر کرده!!!
آقایی آقا پیمان یا مدیر سایت.
میگم مدیر عزیز میشه خدایی در مورد انجمنتون یکم توضیح بدین؟من اتفاقی عضو شدم اما خدایی هیچی سر در نیاوردم، واسه چیه؟ کلاً هدفش چیه؟ ما که عضویم چیکار باید بکنیم؟
ممنون بابت زحمتایی که میکشی.————-زهرا:خوب شما میتونید با عضو شدن اطلاعات مفیدی به انجمن اضافه کنید این انجمن در جهت رفع مشکلات خیلی از داوطلبان و دانشجوان تشکیل شده من هم فقط کمی تا اونجای که بتونم به پیمان عزیز کمک میکنم.

رابین هود
21:54 ~ 7 اکتبر 2009

زنا اینور ————– مردا اونور
مرسی زهرا خانم ————— مرسی آقا پیمان
به خاطر زحماتتون

الهه
07:43 ~ 8 اکتبر 2009

سلام اقا پیمان .
من به خاطر یه لج بازی با رتبه 1326 هیچ جا قبول نشدم . ( فقط تهرانو زده بودم )
به نظرتون تکمیل ظرفیت جاهایی مثل ابیک هم قبول می کنن ؟
———–
پیمان : قبول میشید به شرطی که کلا قزوین توی تکمیل ظرفیت پذیرش داشته باشه

f_just4u
12:18 ~ 8 اکتبر 2009

ایول زهرا خانوم.مرسی از اینکه هستیــــــــــــــــن.
یه خسته نباشید از ته دل.
به دوستتم سلام برسون،چی بود اسمش؟ آهان،آقا پیمان.آخه اون هیچ وقت جوابمونو نمیداد.
بازم مرام تو خانومی.مرسی.

احسان
15:13 ~ 8 اکتبر 2009

منم بگم که با رتبه 1275 رشته نرم افزار جهاد دانشگاهی کرمانشاه رو آوردم

CiCiCom
17:37 ~ 8 اکتبر 2009

بچه ها سلام
یه سلام و خسته نباشید سفارشی هم خدمت داش پیمان و همکار جدیدت(شایدم قدیم)زهرا خانم.
زهرا خانم از اینکه با ما و به فکر ما هستین تشکر می کنم و واقعا باعث خوشحالی و افتخاره که در خدمت شما و همه دوستان و بچه های سایت کارشناسی هستم.
———————————————————
به fff:
fffجان خواهش می کنم کمک کردن به شما دوستان باعث افتخاره.راستی من اقای CiCiCom هستم.
موفق و سربلند باشید.

شیرین.م
19:24 ~ 8 اکتبر 2009

سلام من با رتبه 4263 آرادان گرمسار قبول شده بودم میخواستم ثبت نام نکنم اما با مشورت خانواده و دوستان کارشناسی ،ثبت نام کردم واز این بابت خوشحالم دوشنبه هفته گذشته اولین جلسه بود به نظرم سطح استاد ها و دانشجویان بالا بود واکثر استاداش از تهران میان و مدرک فوق لیسانسشونو از دانشگا های مطرح کشور(علم و صنعت،تهران و…)گرفتند کلاساش شنبه و دوشنبه است با 18 واحد درسی علاوه بر اینها سرویس رفتو و بر گشت هم به تهران داره 1500تومان رفت و1300تومان برگشت میگیرن
اینا رو گفتم که زود قضاوت نکنید من میخواستم انصراف بدم ولی الان که این کارو نکردم خیلی خوشحالم ،در ضمن از مدیر محترم سایت ودوست خوبم FC تشکر میکنم بابت راهنمایی هاشون همگی موفق باشید دو سال دیگه برای کنکور ارشد میبینمتون.********

fff
01:39 ~ 9 اکتبر 2009

مرسی زهرا خانم که به سوالات همه جواب می دید

fff
01:42 ~ 9 اکتبر 2009

یه سوال دارم زهرا خانم دانشگاه آزاد پذیرشش واسه بهمن ماهه؟؟؟—————
زهرا :بله واسه بهمن ماه هستش.خواهش میکنم.

مریم
19:38 ~ 9 اکتبر 2009

سلام زهرا خانوم…

تو کارنامه اگه جواب نتیجه جای خالی باشه بازم احتمال قبولی تو تکمیل ظرفیت هستش؟
———-
زهرا : بستگی به رتبتون داره

شایان
01:11 ~ 10 اکتبر 2009

رتبه منو نزدین
3780
خیام مشهد

نرگس
21:58 ~ 10 اکتبر 2009

منم با رتبه 11273 دانشگاه كسري رامسر قبول شدم

ایناز
22:02 ~ 10 اکتبر 2009

سلام
اقا پیمان ، هنوز پکیج ارشدتون اماده نشده ؟ لطفا زودتر اماده کنید . متشکرم

محمدرضا
23:43 ~ 10 اکتبر 2009

سلام اطلاعاتتون خیلی مفیده مرثی
من سخت افزار قبول شدم رتبمم 2906 شد

سمیه
09:26 ~ 11 اکتبر 2009

با سلام
می خواستم از این اطلاع رسانی در ظرف این یک سال تشکر کنم .اجرتون باخدا
رتبه ی من 9800 غیرانتفائی شاهرود قبول شدم .چند روز پیش توی نتایج نهایی سازمان سنجش نگاه میکردم,دقیق اخرین رتبه قبولی توی این دانشگاه.نسبت به 20 روز خوندن واقعا ازرتبه ام راضیم.

mahfam
12:01 ~ 11 اکتبر 2009

salam
tabrik migam be hameye kasai ke ghabul shodand
man telaki rotbam 943 shode vali hich ja ghabul nashodam chon term3 budam vaghti konkure dadam va haghe entekhab be joze nime dovom ha ro nadashtam hala ham montazere takmile zarfiat qom mundam
2am konid!
chon man hich vaght nemitunam dobar konkor bedam.

پوریا
15:46 ~ 12 اکتبر 2009

سلام کمک کنید! من مهندسی الکترونیک علم وفن ارومیه قبول شدم. هرکی میخواد باهام جابجا کنه به کرمانشاه باهام تماس بگیره. اگه دوستی یا اشنایی داشتین بهش بگین. 09364551713

پوریا
16:02 ~ 12 اکتبر 2009

اقا پیمان گل سلام ببخشید من مدتی به علت گرفتاری نتونستم بیام تو ساییتتون. یه سوال داشتم من که تو تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد مهندسی برق شبکه قبول شدم میتونم ترم بهمن برم ثبتنام؟ یعنی جام محفوظه یا نه؟ نه ثبتنام کردم ونه رفتم اونجا تا حالا. بهمن برم شهریه ثابتو بدم حله؟———
زهرا : بله یه کمی بیشتر پول میگیرن ولی ثبت نامتون میکنن.

Hani
20:38 ~ 13 اکتبر 2009

سلام به همه بچه ها و بخصوص علم و فرنگیا
من با رتیه 300 شزیعتی قبول شدم (نیمسال اول)تو این 2 هفته 4 تا پروژه بهمون دادن
افتضاحهههه فقط خوبیش نیمسال اول بودنشه!!
امیدوارم بتونم بیام علم و فرهنگ چون خیلی تعریفشو شنیدم لا اقل از شریعتی آسونتر میگیرن ،نمیدونم ارزششو داره یا نه ؟
برو بچه های علم و فرهنگ ، یه مشاوره بدید ،رتبه هاتون چند بوده ؟به نظرتون کار من عاقلانس یا نه ؟

آقا پیمان و زهرا خانم ممنون از زحماتتون

سعید
21:14 ~ 13 اکتبر 2009

با سلام خدمت دوستان
—————————–
رتبه کنکور88 من 687 نرم افزار شد. الان هم در دانشگاه سجاد مشهد مشغول تحصیل هستم.
چرا غیرانتفاعی؟ خب شهر خودم را بیشتر می پسندم
—————————–
هیچ کلاس کنکوری نرفتم ولی جزوه ها و کتاب های آقای یوسفی و مقسمی را خواندم.
به دوستان توصیه می کنم روی سرفصل کار کنند و موضوعات را از کتابهای گوناگون بخوانند.
البته من جزوه های آقای دکتر یوسفی را اکیدا توصیه می کنم. به درد من که خورد.

موفق باشید…

jalalzadeh
12:58 ~ 14 اکتبر 2009

salam.hani jan shoma ke shariaty ghabol shodi man kardanimo shariaty khondam be nazaram khobe va az elmo farhang behtare negarane porojehatam nabash ostadaye bahali dare bahaton rah miyaaaaaaaaaaaaan asasiiiiiiiiiii.piroz bashi.

عطيه
13:10 ~ 17 اکتبر 2009

من با رتبه 5539 طبري بابل قبول شدم ولي نرفتم مي تونم به تكميل ظرفيت اميدوار باشم؟

ZAHRA
12:43 ~ 20 اکتبر 2009

سلام دوستان عزیز
منم 1700 شدم و عرفان کرمان رو آوردم
ولی دوست دارم تکمیل ظرفیت شرکت کنم اگه خبری شد بهم OFF بذارین مرسی(نه عمو پورنگ گفته نگیم مرسی پس ممنون میشم.متشکرم)

ترلان
01:03 ~ 27 اکتبر 2009

سلام
من با رتبه 2780
و دوستم با رتبه 6000
بعثت کرمان قبول شدیم . ممنون

sara_84909629
11:20 ~ 28 اکتبر 2009

salam manoo yadetoon rafte
2500 آموزش عالی جهرم
دوست دادشم 1600 باهنر شیراز
دوباره دوستم2000 باهنر شیراز شبانه
یکی هم میشناسم 15000 بوده دانشگاه قبول شده
اگه کسی آموزش عالی جهرم قبول شده خبر بده

arvin
01:40 ~ 13 دسامبر 2009

har ki oranu ro mishnase behesh salam mano beresone

peyman
10:38 ~ 27 فوریه 2010

با سلام
اگر ممکن است در صورت اعلام برگزاری آزمون کارشناسی ارشد به صورت مجازی به ایمیل ذکر شده اطلاع داده شود
با تشکر

مریم
16:18 ~ 26 می 2010

لطفا منابع ونام مولف کتب آزمون کاردانی به کارشناسی را در سایت بزنید با تشکر

فرزانه
13:19 ~ 21 آگوست 2010

سلام من دارم دیوونه میشم کمکم کنید ممکنه امشب جوابا بیاد حالا یه کم دلداریم بدین.واسم دعا کنید چون می خوام دانشگاه شمال قبول بشم چون زحمت کشیدم ولی از شانسم امسال با این سوال طرح کردنشون… وای خدا ازتون خواهش می کنم واسم دعاکنید که همه آینده به قبول شدنم بستگی داره

مهشید
23:07 ~ 24 آگوست 2010

1-واقعا سایتتون به درد بخوره
2- کیفیت دانشگاههای قزوین چه جوریه؟
یعنی کد.م خوبه کدوم جالب نیست

فریبا
00:22 ~ 26 آگوست 2010

سلام من متاهلم و 3379 اوردم می خواستم بدونم دهخدا قبول می شم یا نه تو رو خدا جواب بدین ؟

darin
15:07 ~ 26 آگوست 2010

دارین کرماشان
سلام we هم خدمت u ماهم با رتبه ی 9700 پویندگان دانش چالوس نه خدای من اشتباه کردم آکسفورد ایران قبول شدیم
البته با این رتبه ها هم همین دانشگاهها میشه قبول شد

pirooz
17:32 ~ 26 آگوست 2010

سلام من با رتبه 16000 میتونم قائمشهر یا بابل یا بابلسر یا ساری قبول شم؟

ghazal
20:56 ~ 28 آگوست 2010

توروخدا به من بگید میتونم با رتبه 13000 واسه کارشناسی ناپیوسته جایی قبول بشم و یگید کجاااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
——————-
مدير سايت:غير انتفاعي قبول ميشيد

مرادی
00:59 ~ 2 فوریه 2011

من در حال حاضر دانشجو هستم و در تکمیل ظرفیت هم قبول شدم میخواستم بدونم میشه در همین دانشگاه اولیه ام ادامه تحصیل بدهم و در دانشگاه جدیدم شرکت نکنم. تو رو بخدا راهنمایی کنید من را؟
————–
مدير سايت : خير همين طور هم كه قبلا گفته شده در صورت قبولي در تكميل ظرفيت حق ادامه تحصيل در دانشگاه فعلي را نخواهيد داشت.

vishga
13:09 ~ 19 مارس 2011

سلام من رشتم انسانیه و 3 تا از درسای تخصصیم که ضریبشون 3. 3 .2 هستو بالای 70% میزنم میخواستم بدونم به نظرتون مجاز میشم؟ با چه رتبه ای؟

Taha
12:50 ~ 30 مارس 2011

با سلام و تشكر از سايت خوبتون. من امروز براي اولين بار با سايت شما آشنا شدم وعضو شدم. واقعا به همچين سايت جامعي نياز داشتم.
من در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد شاهرود در مقطع كارداني برق گرايش قدرت مشغول به تحصيلم و اين ترم آخرين ترم بنده ست.يعني تا خرداد ماه درسم تموم ميشه. معدل كارداني من 19.5 و از لحاظ درسي هيچ مشكلي ندارم. تنها مشكلم در انتخاب دانشگاه براي مقطع كارشناسيه. از ميان كل دانشگاه هاي دولتي و آزاد و غيرانتفاعي بهترين دانشگاهي كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته گرايش برق قدرت پذيرش داره و از لحاظ سطح علمي بهترين سطح رو داره كدوم دانشگاست؟ اگر ممكنه من رو راهنمايي بفرماييد تا براي اون دانشگاه برنامه ريزي و هدف گزاري كنم. تاجايي كه خودم اطلاعات كسب كردم قوي ترين دانشگاه ، آزاد تهران جنوبه. ولي به هر حال مطمئنا بهترين راهنمايي رو از شما مي تونم بگيرم. با تشكر

عادل
14:53 ~ 13 آوریل 2011

سلام بهترین دانشگاه کاسپین قزوینه

علی
22:33 ~ 23 آوریل 2011

با سلام- میخواستم بدونم آیا در غیر انتفاعیهای تبریز رشته سخت افزار وجود داره ؟

مسیح
12:07 ~ 24 آوریل 2011

از سایت خوبتان بسیار بسیار متشکرم خیلی عالیه اما من نمونه سوالات را که دانلود می کنم باز کنم میشه راهنمایی کنید . برام دعا کنید تا امسال دانشگاه دولتی قبول بشم .

مصی
21:33 ~ 26 آوریل 2011

198 روزانه بیرجند. بیرجند عشق منه. اساتید فوق العاده دلسوزی داره

مهین
14:21 ~ 27 آوریل 2011

سلام و ممنون از زحمات مدیران سایت
ببخشید من آزمون کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی دانشگاه رشت قبول شدم در موعد ثبت نام نتونستم برم واطلاع نداشتم که بعد از مهلت ثبت نامم میشه برا ثبت نام مراجعه کرد الان تو سایت خواندم که برا ترم بعد میتونم ثبت نام کنم و این ترم برام مرخصی احتساب میشه ،واقعت میتونم؟؟؟؟؟
میخوام اطلاعات بیشتری بهم بدین خیلی ممنونم

زهره
10:57 ~ 18 می 2011

سلام
ممنون از سایت خیلی خوبتون
من میخواهم کارشناسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار قبول بشم ولی نمی دونم با چه رتبه ای میشه اونجا قبول شد؟
ممنون میشم کمکم کنید.

عطیه
11:57 ~ 22 می 2011

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر سایت
در رشته کامپیوتر ( گرایش نرم افزار ) رتبه 2590 آوردم
با این رتبه در سالهای گذشته جایی قبول شدن؟
اگه میشه راهنماییم کنید.
با تشکر

مينا
13:15 ~ 23 می 2011

سلام بابا دمتون گرم خودمو كشتم نفر اول شدم اسممو نيوردين

حمید
12:43 ~ 21 ژوئن 2011

سلام!
من امسال کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر دارم،میخواستم بدونم برای اینکه جهاد دانشگاهی اهواز قبول بشم رتبم تو چه محدوده ای باشه احتنال قبول شدنم بیشتره و چه درصد های باید بزنم؟
ممنون از لطفتون

ثمره
10:23 ~ 10 جولای 2011

سلام .خسته نباشید.کدوم دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد برق دارند .؟هر چی گشتم تو اینترنت پیدا نکردم.ممنون میشم کمکم کنید

حمید زاقی
23:56 ~ 21 جولای 2011

بابا دمتون گرم

جمع بچه ها تون خیلی صمیمیه من غیر انتفایی صنعتی فولادم اگه کسی اونجا قبول شده برام ایمیل بفرسته
sanatifoulad@yahoo.com

حامد
15:41 ~ 22 جولای 2011

سلام داش پیمان
میخواستم بدونم برای قبولی در جهاد دانشگاهی اهواز رتبه ام باید تو چه رنجی باشه؟

امیر
17:20 ~ 8 آگوست 2011

سلام
ببخشید می خواستم بدونم تا چند هزار میشه غیرانتفاعی قبول شد.

لیدا
20:55 ~ 9 آگوست 2011

سلام بچه ها امسال ارشد داشتم رتبه ام 400 شدتورفتار415 آسیب 462مدیریت رشته ی تربیت بدنی امسال قبول میشم؟از بچه های تربیت بدنی کسی هست!جواب بدین همین جا زوده زود مرسی

Bahar
12:34 ~ 11 آگوست 2011

Salam bebakhshid ba45000 mishe they’re entefaiye Elmo far hang ya to mazandaran mohandesi memari ghabol snood..?

نازنين
20:01 ~ 27 آگوست 2011

سلام
من امروز براي كنكور كارداني به كارشناسي رشته كامپيوتر رتبه نرم افزارم شده 8049وسخت افزار 2190 قبول شدم
اگه ميشه كمكم كنين كه من در تهرا ن و قزوين و شهرهاي مازندران كدوم شهر قبول ميشم و كدوم غيرانتفاعي ها بهتره
ممنون

محمد رضا
21:18 ~ 27 آگوست 2011

سلام رتبه من نرم افزار2258 تهران قبول میشم یانه کجا قبول میشم جون مادرتون راهنمایی کنید

masoud
22:41 ~ 27 آگوست 2011

سلام من کنکور کاردانی به کارشناسی نرم افزار با رطبه12168وسخت افزار با 2000مجاز شدم به نظرتون کدوم دانشگاه غیر انتفاعی قم رو بزنم

farzaneh
10:42 ~ 28 آگوست 2011

سلام خسته نباشيد
من داوطلب كنكور سال90هستم،و رتبه ام در نرم افزار2425شده وسخت افزار هم 950شده،من نرم افزار رو خيلي دوست دارم،و بايد روزانه قبول شوم به نظرتون مي تونم روزانه قبول شوم،برام خيلي مهمه ،ممنون ميشم كمكم كنيد
راستي نام وظرفيت دانشگاه ها رو به غير از از دفترچه دوم بايد از كجا بيارم……..

Reza
11:51 ~ 28 آگوست 2011

سلام من کنکور کاردانی به کارشناسی نرم افزار با رتبه 15200مجاز شدم به نظرتون کدوم دانشگاه غیر انتفاعی مازندران(ترجیحا بابل) رو بزنم

رضا
11:59 ~ 28 آگوست 2011

سلام من با رتبه 16000 میتونمبابل یا قائمشهر یا بابلسر یا آمل قبول شم؟

shadi
17:12 ~ 28 آگوست 2011

سلام
میشه بگین با این رتبه ها کجا میتونم قبول شم؟
نرم افزار 10508
سخت25692
من گرایشم نرم افزا الا سخا افزار ج ندادم
قبول میشم؟

بهزاد صادقی
00:32 ~ 29 آگوست 2011

سلام
من رتبه ام تو گرایش نرم افزار 2090 شده آیا دانشگاه دولتی میارم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

رضا
13:49 ~ 29 آگوست 2011

سلام

میشه بگین با این رتبه ها کجا میتونم قبول شم؟
ساخت و تولید 1660
نقشه کشی صنعتی 192

رامین
14:47 ~ 29 آگوست 2011

سلام
اصلا جایی واسه مشاوره انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی وجود داره؟
منم سوالم مشابه خانم shadi هست!
قبول که میشیم ولی کجا s-:

نجی
01:20 ~ 31 آگوست 2011

سلام من تازه واردم اگه میشه جواب منو بدین من با رتبه 809 شبانه تهران تبربز یا گرگان (آموزشکده ) قبول بشم

علی
09:30 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام به همه میشه یکی منو راهنمایی کنه که من با رتبه 12971 میتونم غیر انتفاعی شاهرود قبول بشم یا اینکه کجا بیشتر احتمال قبولی برای من وجود داره ممنون میشم.
علی از شاهرود

نارس
12:42 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام
من رتبه ام تو گرایش نرم افزار7833 شده چه موسسه اي اطراف تهران قبول ميشم؟ اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

شمیم
22:47 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام سایتتون واقعا عالیه ! مخصوصا اینکه اخبار داغ ایمیل می‌کنین!
می‌خواستم بدونم کسی‌ هست ک اطلاعات کامل راجع ب آخرین رتبه‌های قبولی معماری ۱۳۸۹ داشته باشه؟ مخصوصا دانشگاه مولانا -آبیک و دانشگاه دهخدا و کوثر و میر عماد – قزوین من رتبم شده ۳۶۰۰

پژمان
19:17 ~ 4 سپتامبر 2011

با سلام رتبه و تراز مورد قبول برای قبولی در رشته ماشین ابزار در آمزشکئه فنی 1 تبریزدر کنکور کارشناسی ناپیوسته 90چقدر می باشد؟با تشکر

بنفشه
10:32 ~ 5 سپتامبر 2011

من رتبم 9000 شده به نظرتون جهاد دانشگاهی خوزستان قبول میشم یا نه؟ یا کارون اهواز تروخدا جواب بدید زودتر ممنون.

الناز
02:14 ~ 9 سپتامبر 2011

من رتبم 11 با سهمیه شده بدون سهمیه شدم 3000 به نظرتون روزانه قبول میشم

abad
17:46 ~ 11 سپتامبر 2011

من با رتبه 32000 دانشگاه غیر انتفاعی قبول می شوم.

امیر
12:56 ~ 12 سپتامبر 2011

اونای که رتبه بالا اوردن چی خوندن به من معرفی کنن
من نرم افزار کامپیوتر کاردانی به کارشناسی ام موسسه جابربن حیان

به راز
10:56 ~ 24 سپتامبر 2011

سلام دوستان

رتبه ی من بین 140 تا 160 شده

اراک قیول شدم

علی اصغر غلامی
18:14 ~ 1 اکتبر 2011

سلام ، خسته نباشید لطف کنید
زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی رو برام بفرستید؟

بصیری
14:33 ~ 2 اکتبر 2011

سلام ، خسته نباشید لطف کنید زمان تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی 89 دانشگاه علمی کاربردی رو برام بفرستید؟ ممنون

sanita
09:23 ~ 5 اکتبر 2011

salam inja faghat reshteye compioter hast?bache haye microbiology kojan passsssss?

tm
00:43 ~ 6 اکتبر 2011

سلام دوستان چندتاسوال داشتم
1-کدوم اموزشگاه واسه امادگی کنکورکارشناسی بهتره(سنجش-ماهان-مدرسان شریف-اکسین-پارسه)
2-اصلابرم اموزشگاه یاخودم بخونم
3-غیرانتفاعی بهتره یافراگیر
لطفاکمکم کنید.من بایدتصمیم بگیرم التماستون میکنم
HELP ME

اکرم
09:47 ~ 9 اکتبر 2011

سلام من با رتبه 600 روزانه تربت قبول شدم می خواستم ببینم کسی از خوزستان اونجا قبول شده

سيدمسيح يداللهي
15:34 ~ 25 اکتبر 2011

سلام
اينجانب در ارشد حسابداري واحدعلوم وتحقيقات استان سيستان قبول شدم ولي ساكن اصفهان هستم آيا كسي هست كه يزد يا اصفهان يا ساري قبول شده وساكن زاهدان و با من جابجاكنه

sara
10:49 ~ 29 اکتبر 2011

هزینه تحصیل توی دانشگاه اشرفی اصفهان به چه صورتیه؟
و دانشگاه های مجازی جی؟
ممنون از راهنمایی هاتون

هیلاوی
15:16 ~ 31 اکتبر 2011

سلام خدمت همگی
ببخشید تکمیل ظرفیت قضیه اش چیه کسی میدوبه
خواهشا کسی ویدبه جواب بده

طیبه
00:52 ~ 2 نوامبر 2011

من شبانه بیرجند قبول شدم ولی نرفتم
-می تونم تکمیل ظرفیت شرکت کنم ؟
-برای شرکت باید چی کار کنم برم دانشگاه غیر انتفاهی شهرمون ثبت نام کنم یا صبرکنم تا 16 آبان پیک سنجش بیاد؟خواهش میکنم جواب بدید؟

feri tala
20:10 ~ 9 نوامبر 2011

با عرض سلام و خسته نباشی. من دانش آموز رشته پیش تجربی هستم. می تونم مهندسی کامپیوتر در کنکور شرکت کنم؟ آیا داشتن سهمیه ایثارگری، جانبازی زیر 25%،بسیج فعال در کنکور تاثیر داره؟ اگه امکان داره سریع تر جوابمو بدین تا فکرامو بکنم. با سپاس فراوان از مدیریت محترم سایت.

فرزین
19:04 ~ 20 نوامبر 2011

سلام
با این که خودم رشته برق هستم ولی خیلی حال کردم.
خیلی جامع و کامل بود.
فقط اگه میشه اسامی قبول شدگان رشته برق سال 90
رو هم بزنین.
یه دنیا سپاس

navid
14:29 ~ 24 نوامبر 2011

سلام حداقل رتبه برای شرکت در دانشگاه افسری لازمه چنده ممنون میشم اگه جواب بدین

زهرا
13:15 ~ 28 نوامبر 2011

سلام من ایمیل ندارم میشه جواب من را بدهیداگه میشه رشته های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه سراسری را اعلام کنید با منبع درسی

omid
18:00 ~ 29 نوامبر 2011

من دانشگاه رجا قبول شدم . میخوام با کسی که دانشگاه علم و فرهنگ قبول شده جابه جا بشم .
اگه کسی می خواد جابه جا بشه با این شماره تماس بگیره. 09368599590

ملیحه
11:07 ~ 13 دسامبر 2011

سلام .من چطوری شروع به خوندن کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زهرا
09:32 ~ 17 دسامبر 2011

با توجه به اینکه امسال ظرفیت ها بالا رفته تا چه رتبه ای قبول میشه؟
من دوست دارم دولتی قبول شم باید رتبم چند باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خواهشا جوابشو تو.ی وبم بزارید ممنون میشم از شما.

الناز
22:46 ~ 17 دسامبر 2011

سلام میخواستم بدونم با چ درصدهایی مهندسی پزشکی آزاد قزوین انتخاب اول میارم؟؟؟؟؟

????
14:32 ~ 20 دسامبر 2011

سلام .خسته نباشين.رتبه هاي قبولي دانشگاه هاي سراسري در چند سال اخير در رشته علوم تربيتي1 گرايش مديريت آموزشي را برام ميفرستين؟ لطفا سريعتر

محسن اهوازی
12:24 ~ 4 فوریه 2012

با عرض سلام.بچه های کامپیوتر خوشبحالتون کسی هست امار دانشگاهارو بهتون بده.من رشته الکترونیکم دارم برا کارشناسی دولتی میخونم اما مثل شما ها راهنما ندارم. سایتتون فوق العادست. با تشکر.

مهندس شرافت ساوه
15:31 ~ 7 مارس 2012

سلام معرفی ساوه ساوجیان

****
18:49 ~ 16 آوریل 2012

سلام جدا خسته نباشید یه سوال من اگه بخام 100% دولتی تهران قبول بشم باید رتبم چند به پایین باشه؟؟ یعنی زیر 500 یا 1000باید باشم ؟؟؟
———
مدیر سایت : بله رتبه تون باید زیر پانصد باشه.

k
19:10 ~ 18 آوریل 2012

با سلام – من كسي هستم كه عمري در اين آموزشگاه اديبان گرمسار درس خوندم فقط پول ميگيرن من كامپيوتر بودم اگه الان داري فكر ميكني كه بيايي اين دانشگاه يا نه من بهت ميگم خودت رو نابود نكن يه مشت استاد بلا نسبت خر اومدن اينجا ( البته يه چند تايي خوب داره ) ولي اون چند تا استاد خر نابودت ميكنن هيچي نميفهمن فكر ميكنن واقعا استاد هستن از نظر نمره نابود ميشي ببين غير انتفاعي ها همه يكيه برو يه جا كه معدلت بره بالا اينجا فقط گور خودت رو ميكني اگه مثلا با استاد س ع ي د ي درس برداري نمره خيلي پاييني ميگيري يا با ع ب ا س ي پس به حرفمن گوش كن ببين نه به من نفعي ميرسه نه چيزي من داغ دلم رو گفتم همين حالا تصميم با خودت من فكر ميكنم عمرم رو تو اين دانشگاه نابود كردم همين اگه همين رو ميخواي بيا برو

مهرداد ح
15:59 ~ 14 می 2012

سلام!
ممنون از سایت خوبتون!
من میخوام کامپیوتر(نرم افزار) دانشگاه شمال(آمل) قبول بشم باید رتبم چند بشه؟؟؟

miss_kaz
09:52 ~ 23 می 2012

سلام خدمت کلیه دوستان
جا داره اول از مدیر سایت کارشناسی تشکر ویژه بکنم به خاطر سایت خوبش. واقعا ممنون. در مورد این پست بهتر نیست دوستان بنویسند اولویت چندم رو با چه رتبه ای قبول شدند و از کجا هستند؟ آخه الان ما از رتبه دو رقمی تا 4 رقمی قبولی یه دانشگاه داریم. یا مثلا مثل کنکوری های سراسری بیاین بگین از چه رتبه تا چه رتبه ای کدوم دانشگاه پذیرش داره؟

sanaz
14:12 ~ 9 ژوئن 2012

سلام
شما که زده بودید تا 17 خرداد دفترچه ها میاد الان 20 خرداد هست هیچ خبری نیست.
پس این دفترچه ها کی میاد؟
اخه چقدر اهمیت چقدر .

یگانه
06:21 ~ 13 ژوئن 2012

از اطلاعاتی که توی سایت گذاشتین خیلی ممنونم.من امسال میخوام کنکور بدم(2شهریور)برام دعا کنید.

علي چهارلنگيw
15:15 ~ 19 ژوئن 2012

سلام به بچه هاي كنكوري عزيز:
من علي هستم با رتبه 1970 ورودي 90 نرم افزار جهاد دانشگاهي خوزستان
شهريه ثابت :210000هزار تومان
2ماه خوندم آزمون ماهان هم رفتم.ولي كاش بيشتر مي خوندم روزانه درميومديم.
اگه سوالي داشتيد من چاكر همه تونم آف بذاريد با ياهوو مسنجر جواب ميدم.

مهتا
21:14 ~ 23 ژوئن 2012

با سلام و خسته نباشید.میخواستم بدونم پاسخنامه سوالات کنکور سالهای پیش رو از کجا میتونم دانلود کنم؟با تشکر مهتا

لیلا
17:10 ~ 28 ژوئن 2012

سلام
ممنون از آقای منطقی. واقعا خوبه الهی خداکنه ماهم امسال جزئ این لیست بشیم.

5star
13:25 ~ 13 جولای 2012

با سلام.
اميدوارم همه دوستان و اهالي كنكوري خسته نباشن…
يه سوال از آقاعلي گل داشتم …ميخواستم بدونم تا چه رتبه اي ميشه جهاد اهواز غيرانتفاعي نرم افزار قبول بشم ؟؟؟؟؟من معدلم 17.06شده كاردانيمو علمي كاربردي اهواز گذروندم هيچ سهميه اي خاصي ندارم خونمون هم اهوازه ودارم واسه كنكور91آماده ميشم.ممنون ميشم هرچه زودتر جواب بديد.ايميل شماروندارم…باتشكرازمديرسايت وآقاعلي…

شیدا
19:13 ~ 18 جولای 2012

ببخشید برای قبولی در رشته ی پلیمر دانشگاه امیر کبیر باید چه رتبه ای بیارم وهمچنین عمران

عسل
19:49 ~ 27 آگوست 2012

سلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی91 رو کی میزنن؟همون مهر که شما گفتین؟پس چرا تو دفترچه نوشته آبان؟

ندا
13:51 ~ 17 سپتامبر 2012

سلام براي قبولي در دانشگاه آل طه و ابرار تهران در كنكور كارداني به كارشناسي چه رتبه‌اي بايد داشته باشم؟ ممنون ميشم اگه جواب بديد.

jamshid
11:08 ~ 1 اکتبر 2012

من در کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه بیرجند قبول شدم در حالی که انتخاب بعدی منمنتظری مشهد بود می خواستم بدونم کدوم بهتره؟

با تشکر

مریم
09:12 ~ 10 اکتبر 2012

سلام ؛من فن و دانش ساوه قبول شدم ؛ البته امسال کارنامه سراسری رو صادر نکردن . وقتی واسه ثبت نام رفتم واقعا از دیدن دانشگاه جا خوردم انگار زلزله 8 ریشتری اومده بود خیلی داغون و کوچیک بود .

برقی
16:20 ~ 13 اکتبر 2012

لطفا درباره برق قدرتم یکم اطتاعات بدید یا یه سایتی رو بهم معرفی کنید.ممنون

فاطي بلا
11:33 ~ 11 فوریه 2013

چاكريم اقا پيمان بابت همه ي زحمت هاي شما خدا همه ي خواسته هاتو براورده كنه ممنوننننننننننن

ناشناس
10:19 ~ 1 سپتامبر 2013

توروخدا یکی به من بگه چه کسی باچه رتبه ای غیر انتفاعی ارومیه قبول شده تشکر ممنون میشم

آزی
15:53 ~ 3 دسامبر 2013

سلام میخواستم بدونم دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل برای رشته نرم افزار کارشناسی ناپیوسته چه رتبه هایی رو میگیره؟و در کنکور حدودا میانگین درصد باید چقدر باشه؟ممنون میشم به ایمیلم ج بدید

tanaz
10:54 ~ 14 دسامبر 2013

سلام سنندح دانشگاه روزانه نرم افزار دارد؟
اگر دارد با چه رتبه ودر صدهایی میخواهد؟؟؟؟؟

ناشناس
17:04 ~ 6 آوریل 2014

سلام من میخوام کارشناسی ناپیوسته حسابداری ملی قبول شم اما نمیدونم تقریبا باید چند درصد درست تست بزنم تا قبول بشم وهیچ جایی هم حرف از رشته حسابداری نیست میشه خواهش کنم هرکسی میتونه هرچه سریعتر حواب بده؟؟ممنون

فریال
12:25 ~ 4 آگوست 2014

سلام خسته نباشید
میشه خواهش کنم ب من بگید دانشکده شریعتی چه رتبه هایی رو میگیره؟