آخرین خبر ها
درصد و رتبه های قبولی در کنکور کاردانی به کارشناسی سالهای قبل

رتبه 16

فرهنگ و معارف : 65.00 | ادبیات فارسی : 56.66 | زبان خارجی : 6.66 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 73.33 | مدار منطقی: 83.33

برنامه سازی: 46.66 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 35.63

 

رتبه 63

فرهنگ و معارف : 20.00 | ادبیات فارسی : 00.00 | زبان خارجی : 20.00 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: سفید | مدار منطقی: 55.55

برنامه سازی: 48.88 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 56.32

 

رتبه 101

فرهنگ و معارف : 63.33 | ادبیات فارسی : 43.33 | زبان خارجی : 5- | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 10.00 | مدار منطقی: 66.66

برنامه سازی: 42.21 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 34.48

 

رتبه 123

فرهنگ و معارف : 80.00 | ادبیات فارسی : 20.00 | زبان خارجی : 5.00 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 56.66 | مدار منطقی: 14.44

برنامه سازی: 42.22 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 43.67

 

رتبه 204

فرهنگ و معارف : 45.55 | ادبیات فارسی :   36.661 | زبان خارجی : 1- | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 20.00 | مدار منطقی: 38.88

برنامه سازی: 40.00 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 40.22

 

رتبه 275

فرهنگ و معارف : 51.11 | ادبیات فارسی :   36.66 | زبان خارجی : 23.33 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 56.66 | مدار منطقی: 40.00

برنامه سازی: 31.11 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 27.58

 

رتبه 365

فرهنگ و معارف : 46.66 | ادبیات فارسی :   46.66 | زبان خارجی : سفید | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 50.00 | مدار منطقی: 52.22

برنامه سازی: 35.55 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 18.39

 

رتبه 491

فرهنگ و معارف : 5.00 | ادبیات فارسی :   16.66 | زبان خارجی : -3.33 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 76.66 | مدار منطقی: 38.88

برنامه سازی: 17.77 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 42.52

 

رتبه 613

فرهنگ و معارف : 25.55 | ادبیات فارسی :   46.66 | زبان خارجی : 15.55 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 90.00 | مدار منطقی: 52.22

برنامه سازی: 11.11 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 21.83

 

رتبه 795

فرهنگ و معارف : 28.88 | ادبیات فارسی :   18.33 | زبان خارجی : 20.00 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 46.66 | مدار منطقی: 40.00

برنامه سازی: 20.00 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 26.43

 

رتبه 966

فرهنگ و معارف : 5.00- | ادبیات فارسی :   6.66- | زبان خارجی : 13.33 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 53.33 | مدار منطقی: سفید

برنامه سازی:   64.44 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 14.94

 

 

  آخرین رتبه های قبولی در موسسات غیر انتفاعی

 

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4920  »

دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ تهران –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 593  »

دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3149  »

مؤسسه غيرانتفاعي آبا – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي آباداني وتوسعه روستاها – همدان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي آرادان – آرادان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8217  »

مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10078  »

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11835  »

مؤسسه غيرانتفاعي احرار – رشت   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9153  »

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 2969  »

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12433  »

مؤسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13173  »

مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8342  »

مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5180  »

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7352  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهار- مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9484  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12443  »

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان – فريدونكنار  –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس –   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10504  »

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان – گلپايگان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10362  »

مؤسسه غيرانتفاعي توس – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان – رشت –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد همدان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7260  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل يزد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9104  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4831  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4450  »

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6728  »

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي خيام – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3938  »

مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5466  »

مؤسسه غيرانتفاعي رجاء – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 1762  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7501  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس – كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7992  »

مؤسسه غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10971  »

مؤسسه غيرانتفاعي زند- شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5043  »

مؤسسه غيرانتفاعي سبلان – اردبيل –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5228  »

مؤسسه غيرانتفاعي سجاد – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 2554  »

مؤسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي سلمان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11398  »

مؤسسه غيرانتفاعي شمس – گنبدكاووس –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14043  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3135  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8845  »

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5981  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران – بابل – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11300  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10207  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل –   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11725  »

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13106  »

مؤسسه غيرانتفاعي عقيق – شاهين شهر – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8544  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14660  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4467  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5428  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني – نايين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11860  »

مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن –  اروميه   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان – اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6266  »

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4533  »

مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني – آبيك قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6785  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس –  مشهد   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13466  »

مؤسسه غيرانتفاعي كارون – اهواز   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7858  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – شهر صنعتي البرز  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6580  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان – كرمان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13664  »

مؤسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11507  »

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5676  »

مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9501  »

مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13591  »

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان – آق قلا  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي مطهر – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10014  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق- رفسنجان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 15195  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12333  »

مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان –  اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6754  »

مؤسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14994  »

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا –  بندرگز   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14738  »

عبداله
21:15 ~ 28 آگوست 2012

رتبه{{ 178 }}سال 90
فرهنگ و معارف اسلامی : 46/66
زبان و ادبیات فارسی:15/00
زبان خارجی:3/33-
ریاضی و امار: سفید
زبان تخصصی :30/00
مدار منطقی :24/44
برنامه سازی :28/88
دروس تخصصی نرم افزار:50/00

ارمان
22:20 ~ 28 آگوست 2012

سلام اقا پیمان خسته نباشی،خواهش میکنم جواب منو بدین بی جوابم نزارید.
این رتبها مربوط ب سال ۹۰ هست؟اگه نیس علم فرهنگ سال ۹؟اخرین رتبش چند بود.؟خیلی ممنونم از اینکه ب ما بها میدی،
————
مدیر سایت : مربوط به 89 هست ولی سال 90 قبولی تهران و علم و فرهنگ به دلیل ظرفیت کم سخت تر شده بود

sahar
23:05 ~ 28 آگوست 2012

واقعا دستت درد نکنه
راستی شما اطلاعاتی در مورد سطح کیفی دانشگاه غزالی قزوین دارید؟؟؟؟؟
————–
مدیر سایت : به انجمن مراجعه کنید اطلاعات زیادی هست

HAMID
23:11 ~ 28 آگوست 2012

سلام آقا پیمان به نظرتون با این انتخاب های من و رتبه استاد عادلی(زیر 8000) من قبول میشم یا نه ؟

1 2127 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد || (غير انتفاعي)
2 2126 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد || (غير انتفاعي)
3 2152 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي شاهرود-شاهرود || (غير انتفاعي)
4 2094 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد || (غير انتفاعي)
5 2090 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود || (غير انتفاعي)
6 2082 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد || (غير انتفاعي)
7 2191 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد || (غير انتفاعي)
8 2112 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد || (غير انتفاعي)
9 2079 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد || (غير انتفاعي)
10 2125 كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر || موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد || (غير انتفاعي)

لطفا راهنمایی کنید میخوام اگه احتمالش کم هست برای دانشگاه آزاد بهتر برنامه ریزی کنم

ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
————–
مدیر سایت : اگه این رتبه رو بیارید قبول میشید

LMTLY
00:06 ~ 29 آگوست 2012

Salam bazam tashakori vizhe bekhatere poshtibanie hamejanebatoun, faghat kash minevshtin natayej marbout be che salayian, rasti man fekr mikonam choun konkoure azad ba ma boud sathe soala asountar shode boud vase hamin fek nakonam darsadaye emsal betounan rotbehaye darsadaye nazireshoun tou salaye ghablo biaran

وحیدحسینی
00:14 ~ 29 آگوست 2012

سلام به همه.من پارسال با 17500 لامعی گرگان قبول شدم

کاپیتان کنکور
01:40 ~ 29 آگوست 2012

یعنی من که الان رتبه ام را ندارم ولی فکر می کنم حدود 15 هزار یا 16 هزار باشم قبول نمی شم ای خدا با امسال میشه 7 سال که پشت کنکور هستم بهتره دیگه بی خیال بشم….

کاپیتان کنکور
01:44 ~ 29 آگوست 2012

راستی یک سوال اقا این کنکور مگه قرار نیست 92 برداشته بشه پس چی شد اخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟میشه راجبش یکم توضیح بفرمایید ایا اصلا امکانش هست یا نه ؟؟؟؟؟

zahra
09:20 ~ 29 آگوست 2012

با این رتبه ها من هیج جا قبول نمیشم.
دانشگاه ایوانکی در ایوانکی و دانشگاه هایی که در ساوه هست رتبه های اونا چه جورین؟

هادی
10:00 ~ 29 آگوست 2012

سلام آقا پیمان خسته نبایشد

من اگر انتخاب رشته کنم و فقط دانشگاهای غیر انتفاعی ورودی مهر رو بزنم و قبول هم بشم اما واسه ثبت نام نرم .میتونم تو تکمیل ظرفیت شرکت کنم؟

ممنون فقط امروز وقت هست اگر میشه جواب بدید

Oji
10:43 ~ 29 آگوست 2012

سلام
فقط برای رشته نرم افزاره؟؟؟؟؟؟

حمید
11:10 ~ 29 آگوست 2012

سلام خسته نباشید من خودم سال پیش با رتبه 2000 شبانه شهرضا را آوردم ولی فکر کنم آمارتون اشتباه باشه مال سال 89 باشه چون میدونم نائینی یکی از دوستام مرحله اول با رتبه 14000 آورد
————
مدیر سایت : بله مربوط به 89 هست

سارینا
11:25 ~ 29 آگوست 2012

سلام آقا پیمان،اگه میشه آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های دولتی را هم تو سایتت قرار بده.با تشکر فراوان از شما

hossein
12:56 ~ 29 آگوست 2012

به نظرطون اصلاحیه میاد واس انتخاب شهر؟

Amin Shaker
14:07 ~ 29 آگوست 2012

اگه واسه آموزشکده های روزانه و شبانه رتبه آخرین نفر قبولی رو مگفتین خیلی خوب می شد. 😉

امین
15:23 ~ 29 آگوست 2012

سلام من که نمیخوام غیر انتفاعی برم پس چی؟
دانشگاه های دولتی رو بزنید لطفا

sarast
15:40 ~ 29 آگوست 2012

دوست من پارسال ابرار قبول شده بود !
پس چرا نوشتین امسال اولین سالیه که پذیرش داره !؟

نسرین
16:47 ~ 29 آگوست 2012

سلام مجدد
با رتبه چند شانس قبولی در دولتی هست ؟ دولتی ها رو لطفا بنویسید ..
غیرانتفاعی که ما پارسال تا رتبه 13000 هم دوستام قبول شدند
باتشکر فراوان از شما

نسرین
18:29 ~ 29 آگوست 2012

با عرض سلام خدمت مدیر محترم سایت.
آیا مدرک کارشناسی دانشگاه آزاد معتبرتره یا موسسات غیر انتفاعی؟
جواب بدین ممنون میشم.
با تشکر فراوان از زحمات بی دریغ شما
————-
مدیر سایت : هر دو مورد تائید وزارت علوم و در یک حد هستند

پیمان
20:08 ~ 29 آگوست 2012

سلام می خواستم خواهش کنم آخرین رتبه های قبولی رشته عمران هم اعلام کنید
با تشکر

رضا
21:20 ~ 29 آگوست 2012

سلام وخسته نباشید سوال آقا هادی سوال من هم هست اگه میشه جواب بدید
“من اگر انتخاب رشته کنم و فقط دانشگاهای غیر انتفاعی ورودی مهر رو بزنم و قبول هم بشم اما واسه ثبت نام نرم .میتونم تو تکمیل ظرفیت شرکت کنم”

Sahar
21:57 ~ 29 آگوست 2012

سلام آقاپيمان ميشه بگيد بااين ظرفيتهاي دانشگاههاي علم و فرهنگ و ابرار و آل طه ،آخرين رتبه قبولي توي تهران براي خانمها چند ميتونه باشه؟
————–
مدیر سایت : علم و فرهگ سال گذشته از برخی روزانه ها هم تراز بالاتری داشت
ابرار و آل طه هم احتمالا زیر 700

امیر
06:31 ~ 30 آگوست 2012

سلام.می خواستم بپرسم آیا آمار آخرین رتبه قبولی دانشگاه های مختلف واسه ارشد رو هم می تونید لیست کنید؟

بیژن
07:52 ~ 30 آگوست 2012

سلام
یکی از دوستانم پارسال با رتبه 10700 مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه قبول شد .

نادر
09:14 ~ 30 آگوست 2012

سلم آقا پیمان تو رو خدا جواب بده .من کلی آرزو دارم سال دیگه شمسی پور قبول شم
لطفا در مورد این مطلب توضیح بده منتظرم تو رو خدا جواب بده
http://nkarshenasi.blogfa.com/post-128.aspx

arezu
10:07 ~ 30 آگوست 2012

با سلام به مدیر سایت.
این درصدهای تخمینی من:
معارف:15%
ادبیات:40%
زبان:20%
ریاضی:66/6%
زبان تخصصی:30%
مدار منطقی:20%
برنامه سازی:66/6%
دروس تخصصی:18%
چون بومی استان گیلان هستم اولین شهری رو که انتخاب کردم دانشگاه مهرآستان بود.بقیه هم رشت و دانشگاه های استان مازندران.به نظرتون جایی قبول میشم؟

———–
مدیر سایت : بله شانس قبولی بالاست

نسرين
10:40 ~ 30 آگوست 2012

با عرض سلام
استاد عادلي كه اين دوست عزيز فرمودند كدوم سايته ؟ واسه تخمين رتبه ؟

ستاره
10:56 ~ 30 آگوست 2012

سلام مدیرجون ببخشیدباز مزاحم شدم یه کاری کرد:رفتم انتخاب رشتمو ویرایش کردم وبعد از اون سه تا روزانه اول غیرانتفاعی فردوس بعدش خیام بعدش سجاد و…. بقیه روهم تغییر دادم
سوال من ازشما مدیرعزیز اینکه اگه من مثلامثلا رتبه خوبی بیارم همون غیرانتفاعی فردوس قبول میشم؟؟؟؟؟امکان داره فردوس قبول نشم خیام یا سجا قبول شم؟؟؟؟؟؟؟توروخدا جواب بدید معذرت
———-
مدیر سایت : نه دیگه فردوس تراز کمتر از سجاد و خیام داره. اگه فردوس رو قبول نشید قطعا سجاد و خیام رو هم نمیارید. ترتیب بندی اولویت های شما خوب نبود

نرگس
12:59 ~ 30 آگوست 2012

سلام ممنون از لطفتون بخاطر اطلاعاتی که بهمون دادید

majid
17:22 ~ 30 آگوست 2012

دانشگاه تو قزوین اول فقط آزاد بعد کوثر .

مرجان
21:38 ~ 30 آگوست 2012

سلام
معارف:15%
ادبیات:15%
زبان:20%
ریاضی:6.66
زبان تخصصی:20%
مدار منطقی:53%
برنامه سازی:سفید
دروس تخصصی:28%
با این درصدا میشه شبانه جهرم یا شانه باهنر رو اورد؟؟
بومی شیرازم

arezu
23:34 ~ 30 آگوست 2012

ریاضی:6.66
برنامه سازی:6.66
دوباره سلام.گفتم این دوتا درس رو درصدشون رو دوباره بفرستم تا مطمئن بشم.با این حال باز اون شهرهایی که قبلا نوشتم قبول میشم؟

mehdi
05:49 ~ 31 آگوست 2012

سلام من سال گذشته با رتبه 18400 علامه جعفری رفسنجان قبول شدم
رتبه های شما برای سال 89 هست
لطفا در صفحه ی عمومی اعلام کنید تا بچه ها دچار مشکل نشن

sina
07:58 ~ 31 آگوست 2012

سلام…
من رشتم معماریه میخواستم بدونم چرا امسال رشته ما علمی کاربردی شده .پارسال مهندسی تکنولوژی معماری بود.

صدف
10:24 ~ 31 آگوست 2012

سلام.به نظر شما با این درصدها میتونم غیرانتفاعی قبول بشم؟
معارف:14 درصد
ادبات:38 درصد
زبان:20 درصد
ریاضی:2.22 درصد
زبان تخصصی:31 درصد
مدار:19 درصد
برنامه سازی:2.22 درصد
تخصصی:15.33 درصد

SAMIRA
10:34 ~ 31 آگوست 2012

سلام روزتون بخیر, من وقتی درصدهامو تخمین زدم بدین صورت بود:
معارف:7%
ادبیات:35%
زبان:14%
ریاضی:14%
زبان تخصصی:20%
مدار منطقی:36%
برنامه سازی:29%
دروس تخصصی:23.33%
به نظرتون با این انتخاب شهرهایی که کردم شانس قبولی در دانشگاه شهاب قم رو دارم؟
علم و فرهنگ
شهاب دانش قم
شریغتی شبانه
فخر رازی ساوه
پارسیان قزوین

لازم میدونم از زحماتی که برای دوستان کنکوری میکشید تشکر کنم

ستاره
14:58 ~ 31 آگوست 2012

سلام من فردوسو اول انتخاب کردم بخاطر نزدیکتر بودنش به خونمون نسبت به جاهای دیگه چون زیاد برام مهم نیست که حتما سجاد یا خیام برم وچون همشون یک مدرک میدن پس چرا راه دور برم.ببخشید من اگه سجادوخیام قبول نشم ناراحت نمیشم اما اگه کلا قبول نشم اعصابم خوردمیشه راستش نمیدونم کنکور چجوری بود ولی پاسخنامه هاروکه دیدم غلط غلوطم زده بودم نمیدونم دارم دیونه میشم قبول میشم یا نه؟؟؟؟ای خداااا
ولی خوب شد ازدواج نکردم چون اگه دانشگاه قبول نمیشدم سال دیگه باید کهنه میشستمو دیگه حاج اقامون نمیذاشت کنکور شرکت کنم هه هه
دعاکنید قبول شم الهی همه قبول شن منم شم

علیرضا
19:18 ~ 31 آگوست 2012

با سلام و با عرض خسته نباشید اگه انتخاب اول من روزانه باشه و بعد شبانه اگر روزانه قبول نشم ایا احتمال قبولیم برای شبانه هم پایین میاد؟با تشکر

Z.A
23:10 ~ 31 آگوست 2012

سلام…خسته نباشید آقای پیمان…!
من دروس تخصصیم رو اصصصلا خوب نزدم …اینا درصدامه:
معارف:50 %
ادبیات:50 %
زبان80 %
ریاضی: سفید
زبان تخصصی:70 %
مدار منطقی:36%
برنامه سازی:سفید
دروس تخصصی:18%

من امکان قبولی تو غیرانتفاعی “تهران” یا “قزوین” رو دارم ؟؟؟؟؟؟
————
مدیر سایت : غیرانتفاعی قزوین احتمالش هست

مریم
00:35 ~ 1 سپتامبر 2012

باعرض سلام وخسته نباشید به نظرتون من با این درصدها کجا قبول میشم؟
معارف:23%
ادبیات:20%
زبان:سفید
ریاضی:4%
زبان تخصصی:60%
مدار منطقی:66%
برنامه سازی:22/6%
دروس تخصصی:26%

مصطفی
10:24 ~ 1 سپتامبر 2012

سلام من درصدای زیر رو زدم:
اندیشه 57
ادبیات:10
زبان:27
ریاضی:22
زبان ت:67
مدار 38
برنامه نویسی 60
سیستم عامل 67
ذخیره 13
ساختمان 57
میخواستم ببینم شبانه شهید رجایی و علم و فرهنگ قبول میشم یا نه؟
————
مدیر سایت : با این درصدها بله احتمالش هست به خصوص غیر انتفاعی تهران

salar
13:01 ~ 1 سپتامبر 2012

سلام خسته نباشید..
(از لحاظ کلی)مدرک موسسه غیر انتفاعی معتبر تره یا دانشگاه آزاد؟

علي رحماني
13:52 ~ 1 سپتامبر 2012

باسلام استاد
ممنون از شما مي خواستم بپرسم آيا با درصدهاي زير:
فارسي 50 %
زبان 70%
زبان تخصصي 65%
معارف 35%
رياضي 0 %
مدار منطقي 0%
برنامه سازي 30%
مي تونم غيرانتفاعي هاي آبيك قبول شم
خيلي متشكرم

SAMIRA
15:23 ~ 1 سپتامبر 2012

به خدا خیلی استرس دارم تورو خدا جوابمو بدین

محسن
15:28 ~ 1 سپتامبر 2012

سلام آقا پیمان،فقط ازت خواهش میکنم جوابمو بدید
با این درصدهای تخمینی من :
معارف 30%
ادبیات 20%
زبان 66/6%
ریاضی سفید
زبان تخصصی 36%
مدارمنطقی66/6 %
برنامه سازی 66/6%
دروس تخصصی 66/6%
چون اولویت اول و دوم را روزانه و شبانه شهرضا انتخاب کردم،امکان قبولی با این درصدها در دانشگاه شهرضا هست؟(درضمن سهمیه بومی هم دارم)
————
مدیر سایت : با این درصدها قطعا اولویت اول قبول میشید

fariborz
17:48 ~ 1 سپتامبر 2012

دانشگاه شمال ورودی 90 تا 6500 هم گرفته

کاظم
19:24 ~ 1 سپتامبر 2012

من درصدای زیرو زدم
احتمال داره
بهمن تربت حیدریه رو بیارم
اندیشه: 40
ادبیات:20
زبان عمومی 0
ریاضی 20
زبان تخصصی:10
مدار 48
برنامه نویسی -6
دروس تخصصی 39

کاپیتان کنکور
01:32 ~ 2 سپتامبر 2012

اقا نتایج این کی میاد هفت سال کنکور دادم هنوز پشت این دیوار بلند هستم ای خدااا

این هم به مناسب هفتم این سال کنکور دادنم شعرش را گذاشتم

با چشای بی فروغ
میون راست و دروغ
خودمو گم می کنم
توی این شهر شلوغ

پچ پچ آدمکا
بس که تو هم می دوه
دیگه فریاد منو
سایه مم نمی شنو

صدای زنجیر تو گوشم می خونه
تو داری از قافله دور می مونی
سرتو خم کن که درا وا می شن
تا بگی نه پشت کنکور می مونی

من می خوام مثل همه
ساده زندگی کنم
چادر موندنمو
هر جا خواستم بزنم

تواین دریا نمی خوام
نهنگ کوری باشم
پشت این درهای قفل
علی کنکوری باشم

زهرا
09:35 ~ 2 سپتامبر 2012

سلام آقا پیمان

میشه خواهش کنم ترازهای آخرین قبولی های آزاد 90رو بذارید
خیلی حیاتیه
با تشکر

مشاور
10:53 ~ 2 سپتامبر 2012

سلام.
در جواب SAMIRA باید عرض کنم احتمال قبولی در علم و فرهنگ کمه اما تو شهاب قم 100٪ قبولی.

بهنام98
12:19 ~ 2 سپتامبر 2012

به نظره من این ترازها دقیق نیشتند،
آخرین ترازه قبولی در جهاد دانشگاهی همدان 3500هست.
به نظرم این ترازها مله سال 89

علی
00:08 ~ 4 سپتامبر 2012

سلام آقا پیمان
تورو به خدایی که میپرستی اینکارو انجام بده برای ما بچه ها :
منابع درسهای عمومی وتخصصی رو برای کنکور 92 کارشناسی کامپیوتربه ما بگو میخواییم از الان شروع کنیم برای سال بعد درس بخونیم خواهش میکنم زودتر اعلام کن.
دستت درد نکنه

آریو 90
19:50 ~ 4 سپتامبر 2012

سلام .خسته نباشید.
سلام روزتون بخیر, من وقتی درصدهامو تخمین زدم بدین صورت بود:
معارف:46.66%
ادبیات:0%
زبان:30%
ریاضی:0%
زبان تخصصی:74%
مدار منطقی:6.6%
برنامه سازی:45%
دروس تخصصی19%
به نظرتون با این درصدها شانس قبولی درکدام دانشگاه دولتی تهران ویا آزاد تهران شمال را دارم ؟
متشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرم

Atefe
09:22 ~ 6 سپتامبر 2012

ضمن عرض سلام و خسته نباشید به شما یه خواهش کوچیک داشتم و اون اینه که درصدهای من رو بخونید و حدودی بگید کجا قبول میشم خیلی خیلی ممنون چون من علمی کاربردی قبول شدم میخواستم ببینم اگه تو این انتخابا قبولم که ثبت نام نکنم علمی کاربردیو.
معارف:5
ادبیات:45
زبان عمومی:5
زبان تخصصی:17
برنامه نویسی:60
دروس تخصصی:18
انتخاب های من اینه:
شریعتی روزانه
علم و فرهنگ
شهاب دانش قم
شریغتی شبانه

Atefe
18:55 ~ 6 سپتامبر 2012

ممنون میشم اگه جوابمو بدین آقای مشاور

مرضیه
13:47 ~ 7 سپتامبر 2012

من پارسال با رتبه ی 12 هزار سخت افزار پیام گلپایگان قبول شدم دوستم با 10 هزار داشگاه سپاهان اصفهان سخت افزار قبول شد و یکی دیگه با 2 هزار جهاد اصفهان نرم قبول شد

saeed
09:39 ~ 8 سپتامبر 2012

با سلاام. نگران نباشید هر کی توران دامغان زده بدونه قبول می شه . بس که راحته قبولیش. نگران نباشید . یا حق

الهه
10:57 ~ 8 سپتامبر 2012

سلام و خسته نباشید خدمت مدیر سایت.
بنظرتون من با این درصدا روزانه یا شبانه یا غیرانتفاعیهای شیراز رو میارم
معارف:14 درصد
ادبات:38 درصد
زبان:20 درصد
ریاضی:13.22 درصد
زبان تخصصی:31 درصد
مدار:19 درصد
برنامه سازی:10.22 درصد
تخصصی:15.33 درصد

پویان
11:18 ~ 9 سپتامبر 2012

سلام خسته نباشید :
میخواسم بپرسم من با درصد های زیر میتونم دانشگاه غیر انتفاعی صبح صادق برای مترجمی زبان قبول بشم :
معارف : 10 %
ادبیات :3%
زبان : 40 %
زبان عمومی : 20%
زبان تخصصی : 0 %
خواهشن کمکم کنید چون من دانشجو دانشگاه ازاد تو مقطع کارشناسی پیوسته ام ( رشته مکانیک ) میخوام انصراف بدم برم کاردانی به کارشناسی زبان انگلیسی ( مترجمی یا آموزش ) میشه ا این دصد ها همین اصفهان قبول بشم ؟؟
یکی از اینا :
صبح صادق
امین فولادشهر
جهاد دانشگاهی

ممنون از سایت خیییلی خوبتون .

مشارو
12:13 ~ 9 سپتامبر 2012

با سلام.
در جواب Atefe باید عرض کنم احتمال قبولی در شریعتی کمه اما در علم و فرهنگ تاحدودی هست حدودا 60٪.
اگه غیرانتفاعی شهرستان قبول شدی بهتره که علمی کاربردی تهران رو بری.(اگه ساکن تهرانی)البته بازم بستگی به خودت داره.علمی کاربدی کدوم گرایش قبول شدی؟
اگه بخوای ارشد ادامه بدی اونم تو نرم افزار کارت یکم سخت میشه درحالیکه بخوای علمی کاربردی بری.اما علمی کاربردی تهران بهتر از غیرانتفایی شهرستانه.هرچی باشه دانشگاه علمی کاربردیه نه موسسه غیر انتفایی.من خودم علمی کاربردی گرایش امنیت اطلاعات دانشگاه داده پردازی تهران قبول شدم.که تو زمینه کامپیوتر شرکت غولیه واسه خودش.بازم خوب فکراتو بکن.درضمن اگه میتونی علمی کاربردیو ثبت نام اولیه کن و رزرو نگه دار.من خودم همین کارو میخوام انجام بدم تا نتایج سراسری بیاد.بازم سوالی بود در خدمتم.

Atefe
09:46 ~ 10 سپتامبر 2012

من گرایش برنامه نویسی تحت وب داده پردازی قبول شدم

علی
12:50 ~ 10 سپتامبر 2012

با سلام :
ضمن تشکر و قدر دانی از سایت مفید و خوبتون میخواستم بپرسم بنده با درصد های زیر به کدام دانشگاه یا موسسه میتونم قبول بشم :
معارف : 15%
ادبیات : 18%
زبان عمومی : 10%
زبان تخصصی : 33%
مدار منطقی : 40%
برنامه سازی : 38%
سیستم عامل : 23%
ذخیره و بازیابی اطلاعات : 7-%
ساختمان داده ها : 10%

دانشگاه زنجان
دانشگاه صنعتی سیرجان
دانشگاه علم و فرهنگ تهران
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان
موسسه آموزش عالی صفاهان اصفهان
موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد اصفهان

بهار
17:36 ~ 10 سپتامبر 2012

سلام آقای مدیر لطفا جواب بدید رشته معماری تاچه رتبه ای روزانه یا شبانه میگیرن؛منتظر جوابتونم لطفا جواب بدید؛ممنون
———
مدیر سایت : اطلاع دقیقی ندارم. این سایت مخصوص رشته کامپیوتر هست ولی فکر نمیکنم بالای 500 شانس قبولی روزانه شبانه باشه

حمید
19:15 ~ 10 سپتامبر 2012

جهاددانشگاهی خوزستان توس سال 90 برای مهرماه حداکثر تا رتبه های 2900 قبولی داشته

مشاور
09:50 ~ 11 سپتامبر 2012

با سلام.
Atefe جان بهت تبریک میگم دانشگاه خوبی قبول شدی و رشتشم خوبه.حتما رزروش کن.من با چندتا از بچه ها اونجا قبول شدیم و 27 قراره بریم ثبت نام اولیه.
———————————————–
اما در جواب علی آقا باید عرض کنم درصدای مدار و برنامه نویسی رو خوب زدی اما دروس تخصصی خیلی پایینه.از طرفم دروس عمومیتم پایینه اگه جمع عمومیت به 100٪ میرسید خوب بود که الان 43٪ زدی.و قبولی تو زنجان،سیرجان و علم و فرهنگ احتمالش خیلی پایینه.اما تو باقی موسسه ها که گفتی قبولی.

SAMIRA
10:05 ~ 12 سپتامبر 2012

سلام و خسته نباشید آقای مشاور،درصدهای من و ATEFE رو بالا ملاحظه میکنید ما دو تا دوس داریم با هم تو یه دانشگاه قبول شیم به نظرتون احتمالش هست؟

علی
22:31 ~ 14 سپتامبر 2012

با سلام دوباره خدمت مشاور محترم:
بنده نهایت تشکر را دارم.یک سوال دیگه دارم در صورت ممکن پاسخ دهید.
آیا مدرک دانشگاه های غیر انتفاعی در خارج از کشور اعتبار دارد؟مثل آلمان ، انگلیس ، مالزی و …

مشاور
20:20 ~ 15 سپتامبر 2012

با سلام
در جواب دو دوست (SAMIRA & Atefe) باید عرض کنم جفتتون تو شهاب دانش قم 100٪قبولید.
موفق باشید.

paria
17:54 ~ 17 سپتامبر 2012

سلام یه سوال داشتم،مدرک علمی کاربردی معتبره یا غیرانتفاعی؟از لحاظ شهریه کدوم بیشتره

دلنیا
23:33 ~ 17 سپتامبر 2012

سلام دوستان،
من توکنکور90 رتبه ام 11000 شد و غیرانتفاعی تبریز(رشدیه) قبول شدم ولی نرفتم. امسالم بازم کنکور دادم ولی اصلا فک نکنم فرصتی مثل پارسال واسم پیش بیاد.خیلی پشیمونم. پس شمام اگه امسال قبول شدین اشتباه منو تکرار نکنید

مشاور
10:27 ~ 18 سپتامبر 2012

با سلام.
در جواب علی آقا باید عرض کنم بله قابل ترجمه هستند.
اما در جواب Parisa:هر دو مدرک در یک سطح هستند.اما از لحاظ شهریه علمی کاربردی به نسبه پایینتره.یک چیزیم هست و اونم اینکه علمی کاربردی تهران بهتر و به صرفه تر از غیرانتفایی شهرستانه.مخصوصا چندتا از دانشگاه های علمی کاربردی تهران(مثل:مالک اشتر،داده پردازی،انفورماتیک،صنایع و معادن و چند تا دیگه)از سطح علمی و اعتبار بالایی برخوردارند.
موفق باشید

Atefe
15:54 ~ 18 سپتامبر 2012

سلام
آقای مشاور واقعا ممنون از راهنمایی هاتون. خیلی خیلی لطف کردین
حتما دانشگاه داده پردازی ثبت نام می کنم.
موفق و پیروز باشید.

ميثم
23:08 ~ 19 سپتامبر 2012

واقعاً تهراني ها و قزويني ها خيلي خيالشون راحت تره و با رتبه زير 2000 هر دانشگاه نزديكي قبول ميشن. در حق جنوب كشور ظلم شده 🙁
——————
حالا به دل نگيريد 🙂

ادبيات 6%
معارف 41%
زبان عمومي 55%
زبان تخصصي 40%
رياضي سفيد
برنامه سازي 24%
دروس تخصصي 11%

اگه ميشه بگيد حدوداً رتبه ام چند ميشه؟

متشكّر

پرویز
17:38 ~ 28 نوامبر 2012

ادبیات:38%
معارف:43%
زبان عمومی:5%
زبان تخصصی:33.3%
ریاضی وآمار : سفید
برنامه سازی:33.3%
دروس تخصصی:21.3%
روزانه دارالفننون
درضمن می خواستم تشکر ویژه داشته باشم از سایت کارشناسی برای ارائه ای جزوات عالی وبه روزاش
با تشکر

اعظم
20:37 ~ 16 فوریه 2013

سلام ببخشید من رتبم واسه کنکور91 ،742 شد واسم سوال شده چرا روزانه نیوردم ،میشه بگین چه رتبه هایی واسه دخترا دولتی میاره؟
با تشکر

ميثم
19:34 ~ 3 آگوست 2014

با سلام
درصد هاي تخميني من
معارف سفيد
ادبیات سفيد
زبان سفيد
ریاضی سفید
زبان تخصصی سفيد
مدارمنطقی66/6 %
برنامه سازی سفيد
دروس تخصصی 50%
به نظرتون جايي قبول ميشم