آخرین خبر ها
آخرین رتبه های قبولی در موسسات غیر انتفاعی

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4920  »

دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ تهران –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 593  »

دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3149  »

مؤسسه غيرانتفاعي آبا – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي آباداني وتوسعه روستاها – همدان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي آرادان – آرادان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8217  »

مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10078  »

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11835  »

مؤسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران –  «  اولین سالی است که پذیرش دارد  »

مؤسسه غيرانتفاعي احرار – رشت   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9153  »

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 2969  »

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12433  »

مؤسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13173  »

مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8342  »

مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5180  »

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7352  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهار- مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9484  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12443  »

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان – فريدونكنار  –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس –   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10504  »

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان – گلپايگان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10362  »

مؤسسه غيرانتفاعي توس – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان – رشت –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد همدان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7260  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل يزد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9104  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4831  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4450  »

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6728  »

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي خيام – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3938  »

مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5466  »

مؤسسه غيرانتفاعي رجاء – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 1762  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7501  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس – كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7992  »

مؤسسه غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10971  »

مؤسسه غيرانتفاعي زند- شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5043  »

مؤسسه غيرانتفاعي سبلان – اردبيل –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5228  »

مؤسسه غيرانتفاعي سجاد – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 2554  »

مؤسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي سلمان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11398  »

مؤسسه غيرانتفاعي شمس – گنبدكاووس –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14043  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3135  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8845  »

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5981  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران – بابل – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11300  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10207  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل –   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11725  »

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13106  »

مؤسسه غيرانتفاعي عقيق – شاهين شهر – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8544  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14660  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4467  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5428  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني – نايين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11860  »

مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن –  اروميه   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان – اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6266  »

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4533  »

مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني – آبيك قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6785  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس –  مشهد   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13466  »

مؤسسه غيرانتفاعي كارون – اهواز   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7858  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – شهر صنعتي البرز  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6580  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان – كرمان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13664  »

مؤسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11507  »

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5676  »

مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9501  »

مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13591  »

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان – آق قلا  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي مطهر – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10014  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق- رفسنجان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 15195  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12333  »

مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان –  اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6754  »

مؤسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14994  »

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا –  بندرگز   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14738  »

حمید
12:07 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام آقای مدیر سایت

نتایج نهایی کارشناسی ارشد سه شنبه اعلام شد

خواستی اون جدول اول صفحه رو یه رفرش کن

مسعود
12:16 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام آقا پیمان خسته نباشید.
ممنون از این اطلاع رسانی عالی!
داداش به نظرت من میتونم یکی از این دانشگاه هارو قبول بشم؟
رتبم شده 18831

marziyeh_288
14:25 ~ 2 سپتامبر 2011

حیف شد!
رتبه من 3352 بود!
ولی چون یه ترم از کاردانیم مونده نمیتونم درست و حسابی انتخاب رشته کنم!
فکر نکنم جایی قبول شم، بیخیال، سال دیگه!

رشید
16:23 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام. اقا لیستتون ناقصه که پس خرمشهر کو؟؟؟؟؟
اگه یه کاری میکنید تمامو کمال انجام بدید

رشید
16:30 ~ 2 سپتامبر 2011

در جواب نازنین خانم:

با توجه به اینکه ابادان هستید بهترین انتخاب خرمشهر هستش.
من خودم اهوازم اما میخوام بیام خرمشهر

HeWillCome
16:31 ~ 2 سپتامبر 2011

پارسال علم و فرهنگ تا حدود 200 بودهاا نه 500
دوستم با 235 نیاورد، البته تکمیل ظرفیت هم نداشته که بگیم منظورتون بعدا بوده!
دقت کنید.
———-
مدیر سایت :چون پارسال دانشگاه های تهران روزانه پذیرش نداشتن!اما امسال به خاطر پذیرش دانشگاه های سراسری علم و فرهنگ تا همین حدود رو میگیره.

علی عبدالمالکی
16:31 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام. پس چرا خرمشهر رو نزدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محسن
19:05 ~ 2 سپتامبر 2011

اینا مربوط به سال 88 هست
———
مدیر سایت: امسال هم تقریبا تو همین بازه هست،زیاد فرقی نمیکنه!

محسن
21:11 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام بابا این چرتو پرتا چیه نوشتید ؟
من با 140000 پارسال طبرستان چالوس قبول شدم بعد زدید آخرین قبولی 10000 ؟

حمید
22:40 ~ 2 سپتامبر 2011

خیلی ممنون.
خبر دارین آخرین رتبه قبولی در شمسی پور چنده؟

اهوازی
00:47 ~ 3 سپتامبر 2011

محسن راست میگه سال 88 تا 14هزار هم گلپایگان قبول شدن ولی شما زدین 10هزار.
رتبه قبولی خرمشهر رو هم اگه میشه بگید حدودا چنده؟

رضا
04:49 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام
اگه اینطور باشه یعنی من با رتبه 29690 فرت دیگه ؟
ولی من تا اونجایی که شنیدم 60 یا 70 درصد داوطلبا نیمسال دوم باید انتخاب کنن پس درصد قبولی نیمسال اولیا میاد بالا

میترا
07:10 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام خسته نباشی رتبه من 10500 است به نظر شما موسسه های قزوین احتمال قبولی هست یا نه با تشکر

صبا
08:49 ~ 3 سپتامبر 2011

تشکر

احمد
09:33 ~ 3 سپتامبر 2011

با سلام خدمت مدير سايت
سايتتون واقعاً عاليه ، اي كاش واسه رشته حسابداري همچين سايتي وجود داشت تا فارغ التحصيلهاي كارداني اين رشته هم در اون تبادل نظر ميكردن .
واسه انتخاب رشته ازتون كمك ميخواستم ، رتبه من
26650 رشته حسابداري كد 514 مجاز شدم ، محل سكونتم گرگان است !
آيا با اين رتبه ميتونم شهرهاي استان گلستان قبول بشم ؟
اگر تو مرحله اول انتخاب رشته قبول نشدم چه جوري بابد از تكميل ظرفيت اطلاع پيدا كنم كه بتونم از ورودي هاي امسال جا نمونم؟
پيشنهاد خودتون واسه انتخاب رشته من چيه ؟
پيشاپيش از كمك و راهنماييتون ممنون ميشم

یاسی
11:00 ~ 3 سپتامبر 2011

این رتبه ها درسته چون پارسال سهمیه ها رو داده بودن به فرهنگیا.پس نمیشه با رتبه های پارسال در نظر گرفت باید رتبه های سال 88 رو نگاه کرد

محسن
11:52 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام ، من 23000 شدم ، کجا امید هست که بزنم ؟
فرقی نداره کجا باشه ، فقط از اصفهان پایین تر نباشه !

ترنم
13:28 ~ 3 سپتامبر 2011

ببخشید این رتبه ها مربوط به سال 88 هست.اگه میشه رتبه های سال 89 رو هم تو سایت بزنید.خیلی خیلی لازم دارم.خیلی حیاتیه

فرشاد
18:09 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام . ممنون از مطالب مفیدتون .
رتبم 6800 شده ، میتونم خوزستان قبول شم؟

قاسم
18:12 ~ 3 سپتامبر 2011

با سلام
احتمال دارد مثل پارسال تا رتبه 25000دانشگاه مجاری قبول شد؟

پرستش
18:32 ~ 3 سپتامبر 2011

مطمئنید اینا درسته ؟ پارسال یکی از دوستای من با هفده هزار قبول شد شمس گنبد کاووس ولی اینجا زده آخرین رتبه چهارده هزار!!!!

فاطمه
18:50 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام
کسی نمیدونه پارسال سخت افزار ابرار تهران تا چند برداشته؟

حسین
19:50 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام
امسال که به ما نمیرسه ولی لطفا واسه سال بعد جواب این سوال رو بذارین.
من رتبه ام 764 شده ،نمیدونم چجوری انتخاب رشته انجام میشه!سطری یا ستونی؟
منظورم از سطری اینه که اول اولویت اول تمام نفرات بررسی میشه ؟ یا اینکه به طور ستونی اول تمام اولویت های یک فرد مقایسه میشود و سپس نفر بعدی مقایسه میشود ؟
و یه سوال دیگه اینکه برای شبانه تهران،مهر رتبه بالاتری میخواد یا بهمن؟

رشید
21:10 ~ 3 سپتامبر 2011

قابل توجه دوستانی که تراز خرمشهر رو می خواستند. دانشگاه خرمشهر پارسال افتتاح شد و از 9 هزار تا 12 هزار گرفته اما امسال ظرفیتشو افزایش داده دقیقشو به زودی اعلام میکنک

clever
23:35 ~ 3 سپتامبر 2011

من میخوام بدونم دانشگاه منتظری مشهد برای رشته برق تا چه رتبه ای پذیرش داره
با تشکر

farzam
23:36 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام من رتبم 23000 هستش خواستم بدونم غيرانتفاعي قزوين يا تهران ميتونم قبول شم
ممنون ميشم
باتشكر

آرزو
00:40 ~ 4 سپتامبر 2011

در جواب میترا:

جهت اطمینان موسسه هایی مثل پارسیان کاسپین رفیعی و کوثر و بزن

milad
00:58 ~ 4 سپتامبر 2011

میخواستم اگه لتونید راهنماییم کنید یا بگید کجا میتونم پیدا کنم آخرین رتبه ای که تو دانشگاه جابربن حیان رشت پارسال در رشته مکانیک قبول شده چنر بوده رتبش مرسی اگه بشه راهنماییم کنید

مجتبی
01:16 ~ 4 سپتامبر 2011

سلام دوستان
مژده برای بچه هایی که به هوش مصنوعی علاقه دارن.
دانشگاه استنفورد یک دوره مجازی برای آموزش آن لاین هوش مصنوعی برگزار کرده که از اول مهر هم شروع می شه اگه دوست داشتید برای اطلاع بیشتر می تونید یه سری به آدرس زیر بزنید خالی از لطف نیست!
http://www.ai-class.com
با تشکر مجتبی

مهندس کوچولو
09:16 ~ 4 سپتامبر 2011

من امسال با کتابها و آزمونهاي پارسه جهاد دانشگاهي قبول شدم با رتبه ي 380 براي خريد جزواتم با وبم سر بزنيد…

MBHD
09:22 ~ 4 سپتامبر 2011

پارسال 16500 رفسنجان و کرمان قبولی داشته!!!
با همین 16500 جهاد دانشگاهی یزد شعبه 2 تو تکمیل ظرفیت قبولی داشته!!!!
واحد جواد الائمه یزد تو تکمیل ظرفیت 16000 قبولی داشته!!

تازه میگین امسال 30% قبولی بیشتر شده!!!!!!

معتمدی
10:24 ~ 4 سپتامبر 2011

سلام رتبه من 1700 شده رشته نرم افزار به نظرتون از بین شهید اشرفی – جهاددانشگاهی و علوم فناوری سپاهان کدوم را اول بزنم

masume
11:06 ~ 4 سپتامبر 2011

دوستان یه سئوال من رتبه سخت افزارم بهتر شده می تونم با این رتبه وارد یه دانشگاه بشم بعد به نرم افزار تغییر رشته بدم؟

مريم
11:18 ~ 4 سپتامبر 2011

غير انتفاعي هزينه ي هر ترمش چقد در مياد؟
پودمان كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي ؛ I.T چطور؟

میلاد میداوودی
12:13 ~ 4 سپتامبر 2011

یادش بخیر ،پارسال هم ما این سایت رو هر روز زیر و رو می کردیم. ما همون اولویت اولمون که امین فولادشهر بود قبول شدیم. فک کنم آخرین رتبه قبولیش هم 8000 بود.

به یاد گذشته:

پاسخ:
محسن: بهتره مجازی رو انتخاب کنید ، امتحاناتش هم دانشگاه اصفهانه، اگه تو استان اصفهانید.

میترا: احتمالا نه.

marziyeh_288»در تکمیل ظرفیت ، البته اگه باشه می تونید شرکت کنید،

مسعود: بیشتر به مجازی فکر کنید

sara
12:44 ~ 4 سپتامبر 2011

سلام خسته نباشید من واقعآ ممنونم از سایت خوبتون و اطلاع رسانیتون راستش ازتون کمک میخواستم من تهرات زندگی میکنم و مدرک کاردانیم فناوری بوده الان نرم افزار مجاز شدم با رتبه 29690 من کجا میتونم بزنم که مطمئن باشم قبول میشم خواهش میکنم جوابمو بدین امروز روز آخر ثبت نام من منتظرتون هستم

sara
13:02 ~ 4 سپتامبر 2011

سلام خسته نباشید من واقعآ ممنونم از سایت خوبتون و اطلاع رسانیتون راستش ازتون کمک میخواستم من تهرات زندگی میکنم و مدرک کاردانیم فناوری بوده الان نرم افزار مجاز شدم با رتبه 29690 من کجا میتونم بزنم که مطمئن باشم قبول میشم خواهش میکنم جوابمو بدین امروز روز آخر ثبت نام من منتظرتون هستم

sani
13:17 ~ 4 سپتامبر 2011

با سلام …
لطف کنین برای رشته ی ساخت و تولید هم دانشگاه معرفی کنین و بگین آخرین رتبه های قبولی سال پیش تا چند بوده البته روزانه ….با تشکر

مصطفی
13:56 ~ 4 سپتامبر 2011

ابتدا جا داره تشکر کنم بخطار وب سایت بی نظیرتون

من ربتم ۲۴۰۰۰ شده.آیا می تونم برای غیر انتفاعی مشهد قبول بشم؟مجازی شیراز چطور؟
——-
مدیر سایت : دانشگاه های غیر انتغاعی که خیر،احتمالش خیلی ضعیفه ولی مجازی چرا.

M
14:32 ~ 4 سپتامبر 2011

با سلام

اشتباهه. دوستم با 16 هزار مطهر مشهد سال 89 قبول شد
تا 20 هزارم جاشون قبولی داشتن چرا الکی آمار میدیدن

فاطمه
16:06 ~ 4 سپتامبر 2011

آقا خسته نباشید
آیا آمل غیرانتفایی برای رشته ی ارشد تربیت بدنی امسال قبول کرده؟اصلا آمل غیر انتفایی رشته ی تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد داره؟ جوووووووون هرکی دوس دارین جواب من رو حتما بدین….ممنون

میلاد میداوودی
17:41 ~ 4 سپتامبر 2011

پاسخ:

فاطمه: اطلاعی از تربیت بدنی ندارم، بهتره شماره دانشگاهو پیدا کنین و تماس بگیرین.

M:
این آمار 88 هستش، با سال 89 هم زیاد فرق نکرده، البته یه مقداری به خاطر افزایش پذیرش رتب پذریش هم کاهش یافت. شاید دوستتان در تکمیل ظرفیت پارسال قبول شده. تکمیل ظرفیت یه دنیایی دیگه هستش.

sara: شما مجازی رو هم انتخاب کنید، اما احتمالش ضعیفه، توکل به خدا

مريم: من ترم یکم 16 واحد داشتم ،390تومن، ترم 2 و 3 هم 21 واحد حدودا 480 تومن.

معتمدی: جهاد بهتره، البته شما به ترتیب علاقتون انتخاب کنید.

MBHD: تکمیل ظرفیت بحثش جداست، دوست خود جهاد اصفهانو با رتبه 8 هزار پارسال توی تکمیل قبول شد!!

masume: اگه منظورتون ارشد باشه، از 4 گرایش می تونید هر کدومو انتخاب کنید.

farzam: به فکر مجازی باشین.

faezeh
19:53 ~ 4 سپتامبر 2011

سلام بچه ها من با رتبه 18321تو هردو گرایش نرم افزار و سخت افزار قبول شدم. مشهدی هستم میشه بگیدکدوم دانشگاه مشهد قبول میشم؟مرسی

somayeh69
00:05 ~ 5 سپتامبر 2011

سلام
خسته نباشین و تشکر بخاطر این همه تلاش!!!
والا کل سایت رو گشتم یا جواب سوالم رو پیدا نکردم یا برام قابل خورد کردن نبود برا همین دوباره میپرسم!!!
سوالم اینکه: من برای سراسری رشته انسانی مجاز شدم و تو انتخاب رشته شبانه و غیر انتفایی و روزانه رو انتخاب کردم!!!
الانم که برای کاردانی به کارشناسی مجاز شدم و انتخاب رشته کردم!!!
حالا سوالم اینه که اگه من تو یکی از رشته های انسانی قبول بشم و ثبت نام کنم و بعدا از این طرف کاردانی به کارشناسی قبول بشم و بخوام کاردانی به کارشناسی بخونم ایا هزینه ثبت نام(شهریه ثابت و متغیر) دانشگاه برای رشته علوم انسانی رو بهم بر میگردونن و حتما نیاز هست انصراف بنویسم برای اون دانشگاهی که قبول شدم؟؟؟ یا این که یه مهلت زمانی میدن تا بعد از جواب کنکور کاردانی به کارشناسی برم ثبت نام؟؟؟
خواهشا جوابم رو بدین رو بدین برام مهمه!!!

حسین
10:18 ~ 5 سپتامبر 2011

سلام به مدیر سایت آقا پیمان …..
داداش جون هرکسی که بیشتر از همه دوستش داری پیغام منو بده …..
من رتبم 15050 شده یه ترم کاردانیم مونده به نظرت تکمیل ظرفیت واسه نیم سال دوم امیدوار باشم یا نه؟

علی اقا
10:32 ~ 5 سپتامبر 2011

من سوال خاصی ندارم چون کسی جواب سوالمونمیده.پس تا اعلام نتیجه نهایی صبر میکنم

مجتبی-یزد
16:05 ~ 5 سپتامبر 2011

سلام خسته نباشید.من رتبم 10000 و خورده ای شده به نظرتون یزد قبول میشم.دوستانی که در این زمینه صاحب تجربه هستند منو تو انتخاب رشته کمک کنند.فدا همتون

seed
16:29 ~ 5 سپتامبر 2011

kamelan ba etminan migam ta rotbeye 27000 ghabool mishin albate ye eddatoono to takmil zarfiat migiran.pas khialetooon jam bashe .man sale pish ghabool shodam .darketoon mikonam steres darin amma bavar konin azad berin behtare ta gheyre entefaee

marziyeh_288
20:32 ~ 5 سپتامبر 2011

آقای میلاد میداوودی!
خیلی ممنونم که راهنماییم کردین، ان شاءالله موفق باشید، واقعا امیدوار شدم.
فقط اگه می شه یه لطف دیگه در حق من بکنید و بهم بگید چطوری باید از تکمیل ظرفیت و ثبت نامش مطلع بشم؟؟؟
واقعا ممنون!

somayeh69
21:17 ~ 5 سپتامبر 2011

سلام آقا پیمان
خسته نباشید
من با رتبه 5600 به ترتیب دانشگاههای غیر انتفایی علوم و فنون مازندران، خیام مشهد، سجاد مشهد و شمال آمل رو برای سخت افزار(تاکید بر سخت افزار) انتخاب کردم، احتمال قبولی هست؟؟؟
آیا این که میگن برای سخت افزار رتبه تاچند هزار بیشتر از نرم افزار هم قبول میکنن درسته؟؟؟ یا رتبه های پذیرش برای سخت افزار هم همون مشابه نرم افزار هست؟؟؟
———-
مدیر سایت :علوم و فنون مازندران،خیام و سجاد مشهد که خیر.اما واسه شمال آمل امکانش هست.بله ممکنه چون تعداد شرکت کننده های سخت افزار کمتر از نرم افزار هستش.

هستی
10:41 ~ 6 سپتامبر 2011

بچه ها برید کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد بگیرد

ا لبته کسا نی که شرکت کردن

somayeh69
12:57 ~ 6 سپتامبر 2011

آقا پیمان خواهشا جواب منو بدین و راهنماییم کنین واقعا موندم چیکار کنم برم سراسری یا همین کاردانی به کارشناسی رو بخونم؟؟؟
اگه ثبت نام نکنم و کاردانی به کارشناسی هم قبول نشم اینم از دستم میره ، اگر هم ثبت نام کنم و کاردانی به کارشناسسی هم قبول بشم پولم این وسط میره ؟؟؟
چیکار کنم من؟؟؟

مريم
13:03 ~ 6 سپتامبر 2011

میلاد میداوودی ممنونم از پاسخت … پس با اين حساب علمي كاربردي كمتر بايد باشه؛ دوست من پارسال نرم افزار علمي كاربردي ترم اول با 20 يا 21 واحد شهريه ش شد 310 و همون ترم يكي از دوستام توي غير انتفاعي با همين تعداد واحد تقريبا شده بود 370-80 !!!

بهنام
15:59 ~ 6 سپتامبر 2011

سلام اقا پیمان , با رتبه 1362 میشه به شبانه” نیم سال دوم” شمسی پور امیدوار بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

somayeh69
20:08 ~ 6 سپتامبر 2011

سلام
این راسته برای رشته کامپیوتر ترم اول شهریه متغیر حدود250 هزار تومان ویا بیشتر هم میشه و با شهریه ثابت بیشتر از 450 هزار تومان؟؟؟؟
چون من چند بار با این مبلغ هایی که تو دفترچه نوشته حساب کردم همین شد اگه راسته بگین خواهشا؟؟؟
چون من بابامو راضی کردم تا 350 هزار تومن شهریه!!!
خواهشا یکی جواب بده!!!

پانيذ
20:48 ~ 6 سپتامبر 2011

قابل توجه دوستاني كه احتمالا تصميم دارن غيرانتفاعي رو يكي دو ترم بخونن و بعد دوباره شركت كنن و دولتي بخونن :
در صورتي كه بخواين انصراف بدين بايد هزينه 420 هزار تومان بابت انصراف از دانشگاه اول بپردازين .
اين هزينه تو همه جا يكسانه و فرق نمي كنه كدوم غير انتفاعي باشين
اين يه قانون كليه و فرقي نمي كنه چند ترم باقي مونده باشه
(البته اشتباه نگيرين تكميل ظرفيت شامل اين قانون نميشه ،اون قضيه اش فرق داره و هزينه اي نداره)

MILAD
00:24 ~ 7 سپتامبر 2011

در پاسخ به معتمدی:
داداش شک نکن و بزن جهاد دانشگاهی اصفهان…از نظر امکانات و استاد و ففا و کلا همه جوره بهتر از بقیه غیر اتفاعیاس…پارسال تا رتبه 2500 هم قبول کرده پس حیف شماست با این رتبه دانشگاه دیگه ای برید

سمیرا م
05:53 ~ 7 سپتامبر 2011

حالا که شهریه غیر انتفاعی چیزی میشه شبیه به آزاد و با توجه به اینکه هرجا غیر انتفاعی قبول شی باید خونه یا خابگاهم بگیری و همچنین شنیدم که ارزش مدرکهاشونم معادل هممند ؛ پس چرا ما خودمونو عذاب میدیم که غیر انتفاعی قبول شیم ؟؟؟
واقعا آیا آزاد مقرون به صرفه تره یا غیر انتفاعی ؟؟؟
———
مدیر سایت: اگه بخواین غیر انتفاعی رو شهر دیگه برید بله با هزینه خوابگاه و مسائل دیگه همون هزینه آزاد شهر خودتون در میاد!اما اگر غیر انتفاعی تو شهر خودتون باشه اصلا با ازاد هزینه اش یکی نمیشه شهریه ثابت دانشگاه آزاد تقریبا به اندازه کل یه ترم دانشگاه غیر انتفاعی در میاد.

hamed
08:56 ~ 7 سپتامبر 2011

آقا خسته نباشید
می خواستم بدونم با رتبه 19400 میشه غیر انتفاعی رامسر قبول شد ممنون میشم جواب بدین
——
مدیر سایت :خیر.

javad
09:19 ~ 7 سپتامبر 2011

slm mer30 az site aliton ye kam be roz bashin bad nist 1 soal dashtam ba 4327 koja ghabol misham?

khashi
12:29 ~ 7 سپتامبر 2011

بابا این حرفهای چرت چیه می زنید پارسال من 89 رتبه رفیقم شد 15121 پارسا قبول شد پارسال تا 18000 گرفتن این ها رو اصلا نگید زشته

علی 13
13:29 ~ 7 سپتامبر 2011

سلام اقا پیمان . من در نرم افزار رتبه 10000ودر سخت افزار هم همچنیتن. خواستم ببینم درکرمانشاه امید دارم قبول بشم منضظورم جهاد یا زاگرس باتشکر از شما
——-
مدیر سایت :احتمالش کمه!

آناهیتا بهره مند
14:54 ~ 7 سپتامبر 2011

سلام خسته نباشید
امسال رتبه من در نرم افزار 22695وسخت افزار 21550شده ایا احتمال قبولی من در غیرانتفاییهای جیرفت و شهر کرمان و رفسنجان و مشهد و شیراز و اصفهان وجود داره یا نه؟

abbas
08:15 ~ 8 سپتامبر 2011

سلام
من نرم افزار 19000 شدم واسه آیندگان تنکابن شانسی هست با توجه به اینکه پارسال 17000 گرفته

رشید
08:54 ~ 8 سپتامبر 2011

در پاسخ به خانم اناهیتا بهره مند:
رتبتون زیاد جالب نیست برای این شهرهایی که اسم اوردید.
احتمالش خیلی ضعیفه. مگه اینکه فرجی بشه

حسین
09:53 ~ 8 سپتامبر 2011

سلام من رتبم شد حدود 800 نرم افزار فقط هم دانشگاههای تهران رو زدم قبول میشم دیگه؟؟؟؟؟؟؟دوستم شده حدود17000دانشگاههای شمال رو که قبول میشه اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mahdi
10:10 ~ 8 سپتامبر 2011

رتبه امسال من شده 10900 بچه ها آیا امیدی هست؟به نظرتون کجا قبول میشم؟؟؟

SAMANE
10:46 ~ 8 سپتامبر 2011

salam.mamanon as dayte khobeton mikhastam bedonam man ba rotbeye 13500mitonam gheyre entefayiye eshraghe bojnordo ghabol sham????????

mohamad norizade
12:09 ~ 8 سپتامبر 2011

salam agha peyman age lotf konid javab bedid mamnon misham ba rotbe 6900 amkane ghaboli dar daneshga shomal hast ya kheyr????

مسعود
12:11 ~ 8 سپتامبر 2011

سلام!
خسته نباشید.
با18831 کدومو قبول میشم؟
رفسجان-کرمان-جیرفت-مشهد-آق قلا-کردکوی-بندرگز-گنبدکاووس-کسری رامسر-میانه-خرمشهر -کوهدشت!
به خدا ممنون میشم اگه یه جواب بهم بدید.
موفق باشید

mehrdad lohrasebi
12:12 ~ 8 سپتامبر 2011

سلام اقا پیمان خسته نباشید با رتبه 6900 امکان قبولی در دانشگاه شمال هست یا خیر با تشکر؟؟؟
———-
مدیر سایت :بله به احتمال زیاد.

رشید
12:38 ~ 8 سپتامبر 2011

سلام. میگم مدرک دانشگاه ازاد معتبر تره یا این غیر انتفایی ها؟
با 9692 میشه خرمشهر قبول شد؟

رشید
12:39 ~ 8 سپتامبر 2011

تورو خدا جواب بدین جان مادرتون.

با این رتبه میشه خرمشهر قبول شد؟ 9692

محمد
15:01 ~ 8 سپتامبر 2011

با سلام
ميخواستم بدونم با رتبه 11800 در دانشگاه هاي زير چقدر شانس قبولي دارم؟
مهر آستان
كسري رامسر
آيندگان و شفق تنكابن
مراكز رشت

Dr.Cnet
20:14 ~ 8 سپتامبر 2011

somayeh69 : شهریه ثابت بیشتر از 180 نیست البته آمل ترم اولش 450 میشه اونم واسه امکاناتش که هیچ وقت نمیزارن استفاده کنین.

نیلوفر
21:22 ~ 8 سپتامبر 2011

با سلام به آقا رشید

در جواب سوال شما بله هردو مدرک معتبرند

با این رتبه که آوردین ا حتمال داره قبول بشین

حتی ممکن ا هواز در بیان

من شنیدم البته ،

میگن که تا 20000قبول می شن

توکل بر خدا

mohamad norizade
22:30 ~ 8 سپتامبر 2011

با سلام اقا پیمان با رتبه 6900 برای دانشگاه شمال امل امیدی هست یا نه چند بار سوال کردم جواب ندادین؟؟؟ممنون میشم جواب بدین
با سپاس>>>>>؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سپیده
23:23 ~ 8 سپتامبر 2011

در جواب آقا رشید:
مگه خودتون نگفتین پارسال از 9هزار تا 12هزار خرمشهر قبول شدن؟ پس اگه اینطوره شما که دیگه صد در صد قبولین.تازه تو تکمیل ظرفیت شاید کارون اهواز رو هم قبول بشین.
من بومی اهوازم رو حرف شما کلی امیدوار شدم که با 12هزار شاید خرمشهر قبول بشم حالا دیگه هیچ امیدی ندارم فکر کنم باید برم یه شهر دور.

reza
08:43 ~ 9 سپتامبر 2011

dar javabe hossein:
hosein jan to chon bayad nimsale dovom bezani harchand rotbat 15050 shode fert mishi
pas ru emsal kolan hesab nakon

مهسا
09:14 ~ 9 سپتامبر 2011

سلام
بچه ها هركي ميتوننه جواب حسين رو بده آخه سوال منم هست.

الیکا
12:24 ~ 9 سپتامبر 2011

سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را ، که ترکش موجب بي مدرکي است و به کلاس اندرش مزيد در به دري ، هر ترمي که آغاز مي شود موجب پرداخت زر است و چون به پايان رسد مايه ضرر ،
پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمي شهريه اي واجب …..

از جيب و جان که بر آيد …… کز عهده خرجش به در آيد

Mojtaba
15:26 ~ 9 سپتامبر 2011

سلام یه سوال :
من توی تربیت بدنی رتبه 1600 آوردم کجا امکان داره قبول بشم ؟؟؟

رشید
17:52 ~ 9 سپتامبر 2011

در جواب سپیده خانوم

اره درسته خودم گفتم که خرمشهر از 9 تا 12 هزار پارسال گرفته . فقط می خواستم مطمعن بشم همین.
یه اشنایی داشتم خرمشهر رفت سوال کرد گفتش که نسبت به پارسال ظرفیتمونو بردیم بالا از 9 هزار تا 12500 میگیره خرمشهر

رشید
17:54 ~ 9 سپتامبر 2011

سپیدا خانم اشتباه نکنید شهر دور نزنید اگه رتبتون زیر 13 هزار خرمشهر قبول میشید حتما

رشید
17:56 ~ 9 سپتامبر 2011

با تشکر از نیلوفر خانم بابته جوابتون.
این مدیرای کارشناسی که جواب نمیدن

دوستان عزیز بازم تاکید میکنم به کسایی که خوزستان هستند خرمشهر تا رتبه های زیر 13 هزار رو پذیرش میکنه.

S_69
19:51 ~ 9 سپتامبر 2011

با رتبه 2229 میشه علوم و فنون مازندران قبول شد؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

somayeh69
21:43 ~ 9 سپتامبر 2011

در جواب Dr.Cnet که گفتی شهریه ثابت بیشتر از 180 نیست البته آمل ترم اولش 450 میشه اونم واسه امکاناتش که هیچ وقت نمیزارن استفاده کنین باید بگم که برای رشته خود ما که کامپیوتریم تو دفترچه شهریه ثابت دانشگاههای گروه ب رو 209500 تومن نوشتن حالا دانشگاههای گروه ب بماند اونوقت شما چطور میگی از 180 تومن بیشتر نمیشه؟؟؟
در ضمن من خاوران یا اقبال لاهوری مشهد قبولم حتمی!!!

رشید
08:42 ~ 10 سپتامبر 2011

عزیزانی که در انتخاباشون شهرهای اهواز و خرمشهر رو انتخاب کردن. اعلام کنن و همچنین رتبه هاشون من خودم رتبم شد 9692

ابراهیم
12:31 ~ 10 سپتامبر 2011

سلام
جواب دوستان
حسین:
آره شما غیر انتفاعی های تهران احتمالش خیلی زیاده قبول شید
S_69:
شما هم قبول میشید احتمالش زیاده

Mojtaba:

اینجا همه کامپیوترن از تربیت بدنی هیچ کس اطلاعی نداره

mohamad norizade:
نه عزیزم شما در این غیر انتفاعی قبول نخواهید شد ولی اگر رتبه سخت افزار تون همین حدوده ها شده باشه احتمالش هست که قبول شین
رشید:
از غیر انتفاعی های خرمشهر اطلاعی ندارم

مهدی
12:42 ~ 10 سپتامبر 2011

S_69 بله انشاالله که قبولی.
بچه ها اگه کسی خواست در مورد دانشگاه علوم
فنون مازندران اطلاعاتی بدست بیاره میتونه بره به سایت بچه های علوم و فنون

http://www.ustmb.ir

رويا
13:18 ~ 10 سپتامبر 2011

سلام
به نظرتون مي ارزه امسال مجازي بخونم و واسه سال بعد كنكور بدم و تطبيق واحد كنم؟
نمي دونيد واسه انصراف از دانشگاه مجازي هزينه هم ميگيرن يا نه؟

رهام
13:29 ~ 10 سپتامبر 2011

سلام من عضو شدم ولي وقتي ميخوام تو تاپيك پيغام بزارم مينويسه گيرنده نامشخص.من گيرنده خاصي مد نظرم نيست فقط ميخوام پيغام بزارم هركي تونست جواب بده حالا بايد گيرنده كي روانتخاب كنم ؟

ستاره
16:48 ~ 10 سپتامبر 2011

رتبه من 12000 شده اولی هم علامه نایینی- نایین زدم. بومی همین شهر هم هستم.به نظر مدیر سایت من میتونم قبول بشم یا نه؟
البته من دانشگاه علمی کاربردی اصفهان مهندسی شبکه هم قبول شدم. میترسم این را قبول نشم اون یکی هم بپره. کمکم کنید.

gh
17:07 ~ 10 سپتامبر 2011

با سلام
اگر امکان دارد سوالات آزمون کارشناسی ناپیوسته 90دانشگاه آزاد را همراه با جواب قرار دهید.

مریم
20:02 ~ 10 سپتامبر 2011

سلام دوستان نتایج انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی کی میاد ؟ کسی می دونه ؟

رهام
20:31 ~ 10 سپتامبر 2011

سلام.
آقاي مدير سايت در تاپيك كه بسته شد ولي لطفا بگيد كه از تاپيك هاي بعدي جانمونيم.
گيرنده پيام كي رو انتخاب كنم كه پيامم مثل بقيه كاربرها ثبت بشه؟
——————-
مدیر سایت : اونکه شما میگید گیرنده پیام مربوط به ارسال پیغام خصوصی به شخص خاصی هست که باید اسشو در قسمت “به” تایپ کنید.
اما اگر بخواین پستی ارسال کنید در تاپیک ها و همه ببینند و پاسخ به سوال شما بدندبه تاپیک مربوطه برید و با زدن دکمه ارسال پاسخ مطلب خودتون رو بزارید!

نرگس
22:09 ~ 10 سپتامبر 2011

با سلام و خسته نباشیدخدمت اقا پیمان ایا با رتبه 6900 امکان داره شمال امل قبول بشم؟؟

سپیده
22:33 ~ 10 سپتامبر 2011

مرسی آقا رشید که روحیه میدین خدا کنه همینطور که شما میگین باشه و خرمشهر تا زیر 13هزار رو پذیرش کنه من 12636 شدم و اگر تا 12500 پذیرش کنه من قبول نمیشم و متاسفانه باید برم خارج از استان خودمون که خیلی سخته برام.
بچه ها تو رو خدا دعا کنید که هر کسی تو شهر یا حداقل تو استان خودش قبول بشه.
آقا رشید من با اینکه میدونم اهواز قبول نمیشم این طور زدم:
1-جهاد اهواز
2-کارون اهواز
3-اروندان خرمشهر

وحید
16:49 ~ 11 سپتامبر 2011

بچه ها من پارسال کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد بوشهر قبول شدم،18 واحد گرفتم شد 1,200,000 تومان،رتبه اول ترم شدم دویست و خورده ای تخفیف خورد بهم،دنبال آزاد نباشید
ایشالا که هر جایی که میخان قبول بشن،آرزوی موفقیت برای همه

حسن(ساوالان اوغلی)
17:40 ~ 11 سپتامبر 2011

رویا جان اصلا نمی ارزه
به فکر سال آینده باش انشاالله موفق میشی

لیان
17:42 ~ 11 سپتامبر 2011

با سلام.

دوستان این وب سایت موسسه لیان بوشهر است ، در صورتی هر گونه سوال به این سایت مرجعه کنید

http://www.lianst.ir

با تشکر از مدیریت سایت کارشناسی

بلی
18:06 ~ 11 سپتامبر 2011

نتایج کی میاد
———-
مدیر سایت : احتمالا اوایل مهر ماه.

ژِینا
22:54 ~ 11 سپتامبر 2011

چرا اینجا هیچکس جواب سوال منو نمیده من با 748 تهران قبولم؟چه دانشگاهی؟
———
مدیر سایت : بله قبول میشید.

نا شناس
10:35 ~ 12 سپتامبر 2011

من رتبم امسال شده 1537 ايا ميتونم تو دانشوران تبريز قبول بشم ممنون رشته تحصيلي مترجمي زبان

jترنم
13:04 ~ 12 سپتامبر 2011

سلام
ببخشید رتبه من 9017 شده . غیر انتفاعی بوشهر میارم

رشید
13:30 ~ 12 سپتامبر 2011

سپیده خانم احتمالا قبول میشی اما می دونی که هیچ کار این مملکت رو حساب نیست اما توکل بر خدا ایشاالله قبولی.من خودم واستون دعا میکنم. منم اول اهوازا رو زدم بعدش خرمشهر.
باورتون میشه من واسه کنکور 2 تا سوالم نخوندم هرچی توی دوره کاردانی یادم بود با همونا رفتم تست زدم البته خیلی هاشم همینجوری تست زدم

اگه سوالی داشتید می تونید بپرسید سپیده خانم
این وبلاگمه
http://www.takpaar2.blogfa.com

رهام
20:21 ~ 12 سپتامبر 2011

اي ول فكر نكنيد بلد نبودم ها فقط ميخواستم شمارو تست بزنم!!!!!
مرسي بابت جوابتون.

رشید
21:46 ~ 12 سپتامبر 2011

سلام. می خواستم پرسم که مگه چقدر کار داره که نتایج نهایی رو اوایل مهر میخوان اعلام کنن نا سلامتی الان دیگه
همه چی الکترونیکی شده یک روزه میشه همه کارو انجام داد. پس چرا لفتش میدن.

اگر جواب این سوال رو می دونید جواب بدید چون سوال همه هستش

سپیده
21:47 ~ 12 سپتامبر 2011

مرسی آقا رشید از کمک هاتون نتایج که اومد حتما میگم که کجا قبول شدم.

وبلاگتون هم دیدم خیلی خوب بود یه نظر هم دادم.

محمد جواد
23:13 ~ 12 سپتامبر 2011

مدیر سایت که جواب نمیده،بچه ها شما جواب سوالمو بدین.
ميخواستم بدونم با رتبه 11800 در دانشگاه هاي زير چقدر شانس قبولي دارم؟
مهر آستان آستانه
كسري رامسر
آيندگان و شفق تنكابن *
مراكز رشت

راضیه
10:07 ~ 13 سپتامبر 2011

سلام کسی خبر نداره کی نتیجه نهایی اعلام میکنن؟؟؟
مردیم از دلشوره

دنیا
11:12 ~ 13 سپتامبر 2011

سلام به دوستای خوزستانی وخونگرمم
من رتبه ام 10886 شده خیلی برام مهمه که اهواز دربیام چون متاهلم به نظر شما کارون قبول میشم؟؟؟

اناهیتا بهره مند
14:30 ~ 13 سپتامبر 2011

سلام اقا رشید با همین رتبه سال گذشته قبولی در تبریز و شیراز داشتیم انشاالله قبول می شوم

مریم
19:58 ~ 13 سپتامبر 2011

وای خدا چرا کسی جواب نمیده
جواب انتخاب رشته کی میاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

samir
20:10 ~ 13 سپتامبر 2011

سلام در غیر انتفاعی سبلان رتبه دوست من 7000 بوده و قبول شده!!!!

sina
10:16 ~ 14 سپتامبر 2011

سلام بچه ها در جواب محمد من پارسال با رتبه 19000شفق تنکابن قبول شدم ایندگان سطحش بالاست ولی کسری رامسرم قبولید

sofia
13:58 ~ 14 سپتامبر 2011

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم سایت کارشناسی.
با1900 میتونم جایی قبول بشم؟
مثلا:
رفسجان-کرمان-جیرفت-مشهد-آق قلا-کردکوی-بندرگز-گنبدکاووس-کسری رامسر-میانه-خرمشهر -کوهدشت!
ممنون از وب سایت عالیتون

محبوبه
15:12 ~ 14 سپتامبر 2011

سلام اگه نتايج ديرتر از اوايل مهر مياد يكي به من بگه چون مي خوام برم مسافرت ممنون ميشم

SAMANE
15:22 ~ 14 سپتامبر 2011

salam .mamnon as site khobeton mikhastam bedonam man rotbam13000 shode mitonam gheyre entefayi bojnordo ghabol sham

مهسا
16:15 ~ 14 سپتامبر 2011

سلام ببخشید این رتبه ها مال چه سالی هست؟ من رتبه امسالم 4910 شده جهاد دانشگاهی کرمانشاه میارم؟

باران
16:41 ~ 14 سپتامبر 2011

سلام
به نظر شما من با رتبه ی 10000 توی چه دانشگاهی(شهر) در غرب کشور امید به قبولی داشته باشم %
مرسی

قاسم از بهشهر
20:40 ~ 14 سپتامبر 2011

با سلام
نتایج کاردانی به کارشناسی90 .
30شهریور(چهارشنبه) اعلام می شود.

نیلوفر
23:55 ~ 14 سپتامبر 2011

سلام

من پارسال 22000نرم افزارو27000سخت افزار مجاز شدم فقط نرم افزار زدم قبوا نشدم اما در تکمیل ظرفیت نرم افزار بهمنیار کرمان قبول شدم نگران نباشید توکل به خدا کنید اگه کسی یزد قبول شد من تمایل به جابجایی که امکان نیست اما میشه به عنوان انتقالی رفت دارم.

hassan
11:10 ~ 15 سپتامبر 2011

سلام
با رتبه 2000 میشه شبانه گرگان قبول شد؟

با رتبه 990 چی میشه روزانه گرگان قبول شد؟

تشکر لطفا” جواب بدهید

رشید
14:14 ~ 15 سپتامبر 2011

سپیدا خانم:
ممنون که متشکرم
…………………….
دنیا خانم: با این رتبه خرمشهر قبول میشید نه کارون
………………..
خانم سوفیا:
تمام شهرهایی که نام بردید رو قبول میشید حالا بستگی به اولویت بندی شما داره. اما به مراتب کرمان احتمالش کمتره اما شانسم داری
……………………
محمد جواد:
تمام شهرهایی که اسم اوردی احتمال قبولی هست اما مراکز رشت قبول نمیشی

علی
14:17 ~ 15 سپتامبر 2011

سلام آقا پیمان با تشکر از زحمات شما انشالله همیشه در زندگیت موفق باشی با رتبه 1600 تهران غیرانتفاعی میارم.اگر نه برای ترم های بعد می تونیم تهران مهمان بگیریم.باتشکر

مصیب_کوهدشت
17:49 ~ 15 سپتامبر 2011

سلام
راستش من خودم سال قبل قبول شدم و داشتم از این سایت دیدن میکردم که گفتم جواب چندتا از بچه ها رو هم بدم:
باران:
غرب کشور چون زیاد دانشگاه نداره متاسفانه نمیتونین رو جهاد دانشگاهی یا زاگرس کرمانشاه فکر کنین ولی فکر کنم همدان و نهاوند واستون بگیره.
مهسا:
جهاد دانشگاهی کرمانشاه میگن تا 4000،4500 هم میگیره ولی زاگرس تا 6000،7000که میدونم میگیره.
sofia:
وا… با این رتبه ای که شما زدین (1900)که همشون رو قبول میشین ولی فکر کنم منظورتون 19000 بوده که باید بگم که شهرهای دورافتاده واست میگیره از جمله کوهدشت خودم که امسال هم سال اولشه تاسیس شده.
دنیا:
راجع به شمام جهادانشگاهی اهواز همینطور که خودتون میدونی تا 3500،4000 بیشتر نمیگیره و کارونش هم فکر تا 8000 باشه ولی ایشا… که قبول بشین.
محمد جواد:
واسه قبولی که حتما قبولین ولی شهرهای رشت و رامسر فکر نکنم
ترنم:
چونکه بوشهر جزو مناطق گرم است و بیشتر ترجیح میدن که به اینجور جاهایی نرن پس احتمال قبولی تون خیلی بالاست.
نرگس :
دانشگاه شمال امل بدلیل امکانات و سطح علمیش تا 4000 بیشتر فکر نکنم بگیره ولی بچه ها تو تکمیل ظرفیت با رتبه 7500هم قبول شدن.

راستی تا یادم نرفته باید بگم که تکمیل ظرفیت هم معمولا هفته اخر دی ماه میاد.
ایشا…همیشه موفق و سربلند باشین.
خوشحال می شم اگه بازم بتونم کاری انجام بدم برای پشت کنکوریهای عزیز.
mosayeb_1367@yahoo.com

ssss
19:13 ~ 15 سپتامبر 2011

سلام آقا پیمان من تا به حال چند بار پیغام دادم ولی شما جواب ندادین .من رتبم شده 15000 یه ترم کاردانیم مونده به نظرتون تکمیل ظرفیت جایی قبول میشم…تو رو خدا جواب منو بدین….
———–
مدیر سایت: معلوم نیست امسال تکمیل ظرفیت باشه یا نه!

dr mehrdad
20:46 ~ 15 سپتامبر 2011

در جواب باران::::::::
سنندج قبول میشید اگه بیشتر اطلاعات خواستید میتونم جواب بدم 09370448908 !!!!!!!!!!!!!!!

علی
21:01 ~ 15 سپتامبر 2011

قاسم خواهشااطمینان نداری تاریخ دقیق نگو
بچه هاکسی ازدانشگاه تازه تاسیس شهرضااطلاعی داره؟اولویت اولمه بارتبه1381

مهسا
06:34 ~ 16 سپتامبر 2011

سلام، من از این لحاظ گفتم مال چه سالیه آخه کرمانشاه یه موسسه غیر انتفاعی شهید رضایی داره که حرفی در موردش زده نشده و من گفتم با توجه به اضافه شدن این موسسه شاید جهاد دانشاهی تراز پذیرش رو بالا برده باشه یعنی ممکنه؟

مصطفی
13:07 ~ 16 سپتامبر 2011

سلام من رشتم کامپیتره اتبم 16 . 18 هزاره بیشتر قزوینو گرگان و ساوه زدم امید قبولی هست یا نه دمتون گرم جوابمو بدید

محمود
14:04 ~ 16 سپتامبر 2011

با سلام. رتبه من در کنکور 4029 شده. به نظر شما میتونم غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز بیارم؟ باتوجه به اینکه من تو استان فارسم سمهمیه بومی رو هم فکر کنم بشه در نظر گرفت.راهنمایی کنید ممنون میشم. با تشکر

sepideh
17:16 ~ 16 سپتامبر 2011

سلام بچه کسیاز رشته برق اطلاعاتی نداره راجب رتبه های شهر ها؟

sofia
22:14 ~ 16 سپتامبر 2011

سلام به همه ببخشید من رتبم رو اشنباه گفته بودم 19000 شدم نه 1900
اگه 1900 شده بودم که دیگه….
از مصیب خان هم ممنونم.
واسم دعا کنید قبول شم
ممنون از بهترین وب سایت بچه های کامپیوتر
انشالله همه کسایی که وارد این وب میشن و نظر خودشونو میدن یا حتی تبادل نظر میکنن هم قبول بشن و هم موفق
با آرزوی سلامتی و سر بلندی مدیر وب سایت کارشناسی!

حسن(ساوالان اوغلی)
09:47 ~ 17 سپتامبر 2011

بچه ها استرس دارین نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نگران نباشید هر چه بادا باد………………..
زیادم اطمینان نداشته باشین که نتایج و 30ام بدن اخه خودتون سننجش و میشناسین که…………..

سمانه
09:53 ~ 17 سپتامبر 2011

اقایکی هم جواب منوبده من بارتبه 13500میتونم غیرانتفاعی بجنوردقبول شم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهسا
09:58 ~ 17 سپتامبر 2011

سلام.
بچه ها يا مدير سايت لطفا جواب سوالمو بديد:
چند روز بعد از اعلام نتايج مهلت ثبت نام تو دانشگاه ها شروع ميشه؟
وتقريبا چند روز مهلت داريم؟
خيلي مهمه لطفا حتما جواب بدبد…

nazanin
12:19 ~ 17 سپتامبر 2011

سلام.
یکی بگه با رتبه 190 میشه تهران روزانه نرم افزار قبول شد یا نه؟شبانه چه طور؟
خواهشا هرکی اطلاعاتش کامله جواب بده!
در ضمن الکی شایعه نکنید که نتایج 30 شهریور اعلام میشه،امروز زنگ زدم سازمان رنجش گفت اوایل مهر.باور نمیکنید زنگ بزنید 88923594

داوود
18:48 ~ 17 سپتامبر 2011

سلام رتبه هاتون چرته
پارسال شهاب دانش قم یکی از دوستای من با 3500 قبول شد تازه اون آخرین نفرم نبوده شما زدین3100

maryam
10:24 ~ 18 سپتامبر 2011

دوستان با رتبه 10 هزار و خورده ای میشه هاتف زاهدان قبول شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مصیب
15:22 ~ 18 سپتامبر 2011

بازم سلام
بچه ها طبق اخرین امار گفته شده از سازمان سنجش قراره نتایج ساعت 18 روز دوشنبه( 28م ) اعلام بشه.

somayeh69
22:09 ~ 18 سپتامبر 2011

سلام آقا پیمان خوبید؟
یه سوال دارم آیا میشه بعد یه ترم که خوندیم تغییر رشته بدیم از نرم به سخت یا از سخت به نرم؟؟؟
اون موقع واحد هایی رو که پاس کردیم معادل سازی میکنن؟؟؟
خواهشا جواب بدید

sisily
09:26 ~ 19 سپتامبر 2011

سلام
من امسال کارشناسی ناپیوسته مدیریت شرکت کردم رتبم 9870 شد مجاز شدم و غیر انتفاعی ها رو انتخاب کردم به نظر شما شانس قبولی دارم اگه دارم نسبت به رتبم کجا امکان قبولی هست

سمانه
14:34 ~ 19 سپتامبر 2011

آقا پیمان لطفا جوابمو بده من با رتبه 13500میتونم غیر انتفاعی بجنورد قبول شم!!؟؟؟؟؟

جوجه
15:22 ~ 19 سپتامبر 2011

پس چرا آپدیت نمیکنید دیگه؟
کجایید؟

ناصر
16:13 ~ 19 سپتامبر 2011

سلام نتایج نتایج فردا 29 شهریور اعلام می شوند

رضا
17:07 ~ 19 سپتامبر 2011

سلام

آقایون کسی میدونه با رتبه 14000 الکترونیک میشه غیر انتفاعی اصفهان قبول شد؟

hassan
20:24 ~ 19 سپتامبر 2011

سلام

امیدوارم همه بچه که تلاش کردند قبول شوند

فردا مورخه1390/6/29 ساعت 1800 یعنی 6 بعدظهر

جواب ها میاد

سلام
21:03 ~ 19 سپتامبر 2011

سلام
بچه ها جواب كنكور 29 شهريور يهني سه شنبه مياد

پریناز
23:00 ~ 19 سپتامبر 2011

یه چیزی میخوام بگم یه ذره بی ربط!!به نظر شما مسخره نیست که رشته ی مدیریت حتی 1دونه روزانه یا شبانه نداره؟واقعا وزارت علوم چی پیش خودش فکر کرده؟شاید یکی پول نداشته باشه بره غیر انتفاعی!!

قاسم از بهشهر
07:22 ~ 20 سپتامبر 2011

با سلام
نتایج کاردانی به کارشناسی 90 امروز اعلام می شود.

روژان
15:07 ~ 20 سپتامبر 2011

بچه ها جوابا اومد
من گلپایگان قبول شدم
هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااا
زنده باد بچه های کارشناسی

حامد
15:07 ~ 20 سپتامبر 2011

سلام آقا پیمان جان هرکسی که دوست داری جواب بده
من رتبه ام 3620 شد بعدش اولویت اولمو جهاد دانشگاهی اهواز زدم دومی رو هم موسسه کارون زدم .
با توجه به رتبه های سال قبل جهاد که تا 4000 باید بگیره چرا من باید کارون در بیام آخه؟
این ظلم نیست بچه های کارون رتبشون 9000 و 1000 هست .
بچه اهوازم
———-
مدیر سایت : به دلیل کاهش ظرفیت از 80 نفر به 60 نفر رتبه های قبولی جهاد زیر 3000 شد

سعید
19:27 ~ 20 سپتامبر 2011

سلام ازاد رتبه ام شده بود 32 ولی سراسری رتبه ام 15000 شد ولی هیج جا قبول نشدم ولی دوستم 16000 قبول شد(معماری) یعنی چی؟

اسماعیل
20:54 ~ 20 سپتامبر 2011

سلام ممنونم از سایت خوبتون که همه جزئیات قبول شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی رو توی اون میزارید میخواستم بپرسم کسی میدونه آخرین رتبه قبولی در دانشگاه های غیر انتفاعی چند بوده ؟راستی رتبه من هم امسال 18800 شده و فکر میکردم غیر انتفاعی قبول میشم که این طور نشد می خواستم ببینم با این رتبه کجاها میشه قبول شد خواهش میکنم جوابمو بدین ممنون با تشکر

رضا
21:35 ~ 20 سپتامبر 2011

شاهکار خودم با رتبه 15000 غیرانتفاعی الکترونیک قبول شدم !!!

سارا
07:35 ~ 21 سپتامبر 2011

بابا ایووول با14000توشهرخودم چالوس طبرستان قبول شدم

مسلم
09:06 ~ 21 سپتامبر 2011

بزرگوار بنده دانشگاه صنعتی سیرجان قبول شدم
البته یک کلاه به وسعت کویر لوت سرمان رفت چون گول کلمه صنعتی را خوردیم سیرجان را انتخاب اول زدم.
اوضاع دانشگاهش چطوره؟
برای نمره سخت گیری نمیکنن؟
اعتبار چی؟
شهرش؟
جان خودتان کمکم کنید

مهدي
09:30 ~ 21 سپتامبر 2011

سلام بيشتر دوستاي من رتبه هاشون تا 19000 بود همه موسسات غيرانتفاعي قبول شدن و منو چند نفر ديگه رتبه هامون بالاي 20000 هست در ضمن خودم هم رتبم 33655 هست آيا اميدي هست توي تكميل ظرفيت قبول بشيم يا نه از همين الان برم سر كلاسهاي آزاد بشينم اگه كمكم كنيد ممنون ميشم

سمیرا م
10:04 ~ 21 سپتامبر 2011

من با رتبه 11000 غیر انتفاعی خراسان مشهد قبول شدم . البته 5تا انتخاب اولم بیش از حد رویایی بود ، با این رتبه 2 شبانه و 3غیر انتفاعی خوب مشهد(سجاد ، خیام ، خاوران) رو زدم .
بعد از اونها انتخابهای منطقیم و شروع کردم.
خراسان مشهد اولین انتخاب منطقیم بود.

همگی موفق باشید

پریا
14:24 ~ 21 سپتامبر 2011

من با رتبه 13000 سخت افزار کرمان قبول شدم ولی یه ترم از کاردانیم مونده چیکارکنم حالا؟تو رو خدا جواب بده

roza
14:56 ~ 21 سپتامبر 2011

سلام من با 7000 زرند کرمان شبانه قبول شدم
میخام نرم
میگم کسی از دانشگاه جهرم خبر نداره
خاهش ئمیکنم اگه اطلاعی دارید بهم خبربدید

محمد
17:31 ~ 21 سپتامبر 2011

سلام آقا پیمان من با رتبه 4300 جهاد دانشگاهی اصفهان قبول شدم. موفق باشید.

پدرام
01:44 ~ 22 سپتامبر 2011

سلام
در جواب پریا خانم شما برو ببین بهت مرخصی میدن اگه ندادن باید وایسی تکمیل ظرفیت اکثر شهرها دارن اون موقه میتونی شهر خودت یا یه جای دیگه قبول بشی

ehsan
11:02 ~ 22 سپتامبر 2011

سلام-
اگر میشه بگین رتبه دانشگاه شهید چمران اهواز در کشور چند است؟!

najmeh
16:59 ~ 30 سپتامبر 2011

salam bache ha.man aghighe shahin shahr ghabol shodam.
movafagh bashid hamegi

ابراهیم
20:34 ~ 30 سپتامبر 2011

سلام
در جواب به roza:
چرا نمی خوای بیای خیلی خوبه البته من از دانشگاه جهرم اطلاعی ندارم ولی فکر نکنم از باهنر بهتر باشه
منم باهنر شبانه قبول شدم اگه ثبت نام کرده باشی 19 مهر باید بیای کرمان مدارکت رو تحویل بدی ان موقع می بینی که باهنر چه دانشگاهیه!در هر صورت خود دانی تازه شنیدم به دخترای شبانه خوابگاه میده پسرا رو نمی دونم
این شماره صنعتی و معدنی زرنده زنگ بزن خودت سوال کن03424202033
اگه سوالی داشتی به این ایمیل بفرست
Abi.net70@yahoo.com

مسلم:
مسلم جان بدبخت شدی من که از سیرجان راحت شدم امدم زرند انشا الله با نصف واحداتو با استاد پور امینی پاس می کنی

saghar
10:43 ~ 6 اکتبر 2011

slm liste daneshgahetun naghese chera apadana va eramo hafez va honare shiraz nist? lotfan rahnamaei konid.

رضا
13:21 ~ 10 اکتبر 2011

سلام من رتبم 1200شده و مشهدی هستم ولی میخام تو تکمیل ظرفیت دانشگاه شمال آمل رو انتخاب کنم نه موسسات مشهد به خاطر اینکه دانشگاس نه موسسه به نظرتوم کارم درسته

شیما.ش
11:39 ~ 5 نوامبر 2011

سلام من با رتبه 20000 میتونم تو تکمیل ظرفیت یکی از دانشگاههای قزوین قبول شم ؟ میتونید راهنماییم کنید که کدوم دانشگاشو برم ؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید . توروخدا زود بهم جواب بدین. مرسی

ندا
18:05 ~ 7 نوامبر 2011

سلام خسته نباشید.
ممنون از این اطلاع رسانی عالی!
به نظرت من میتونم یکی از این دانشگاه ها غیرانتفاغی رو قبول بشم؟
رتبم شده 18115

مهیار
19:50 ~ 11 می 2012

سلام من 17 سالمه یه سال جهشی رفتم و امسال کنکور دارم میخواستم بدونم برای قبولی تو دانشگاه شمال امل فیر انتفایی چه رتبه ای لازمه.؟؟؟؟؟؟با توجه به این که داداشه من 7 سال پیش با 3600 اونجا قبول شد؟؟؟؟؟راستی بچه ها دعا کنید واسم

فاطمه
16:06 ~ 1 ژوئن 2012

سلام
من میخواستم تو رشته مهندسی مکانیک گرایش سیالات قبول بشم چندتا سوال دارم:
1- اصلا دانشگاه غیرانتفاعی شمال این رشته رو داره؟با همین گرایش؟
2- چه رتبه ای بیارم تا با خیال راحت تو دانشگاه شمال قبول بشم؟
3- پارسال رتبه ام 18026 شده بود و 75% احتمال قبولی داشتم ولی انتخاب نکردم امسال باید چه رتبه ای بیارم که قبولیم 100% بشه؟

ناشناس
16:05 ~ 1 آگوست 2012

می خواستم بدنم با رتبه ی 31000کجا قبول میشم؟البته غیر انتفاعی

جواد
01:53 ~ 14 آگوست 2012

سلام خواستم بدونم دانشگاه غير انتفاعي آمل برا ارشد رشته تربيت بدني آخرين رتبه اي كه سال 90 قبول شده چند بوده؟ مرسي

باربد
14:03 ~ 24 آگوست 2012

من با رتبه حدودا” 30000 نرم افزار شانس قبولی در کدام موسسه غیر انتفاعی در هرجای کشورو دارم ؟
لطفا” فقط بگین کدام موسسه غبر انتفاعی با این رتبه پذیرش داره؟

باربد
14:25 ~ 24 آگوست 2012

من با رتبه حدودا” 30000 نرم افزار شانس قبولی در کدام موسسه غیر انتفاعی در هرجای کشورو دارم ؟
لطفا” فقط بگین کدام موسسه غبر انتفاعی با این رتبه پذیرش داره؟

محمد
16:15 ~ 28 آگوست 2012

با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی
توصیه من به شما اینه که هرگز نا امید نشوید من سال پیش با رتبه هفده هزار نرم افزار کامپیوتر دانشگاه اقبال لاهوری مشهد قبول شدم .
فقط به خدا توکل کنید و نگران نباشید.

saala
10:02 ~ 15 اکتبر 2012

باسلام
لطفا سوالات ازمون سراسری و ازاد کارشناسی ناپیوسته سالهای 91و90و89 را برای دانلود در سایت قرار دهید

ناشناس
15:26 ~ 19 اکتبر 2012

سلام خواستم مطلع بشم اخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد (جزا وجرم شناسی ) دانشگاه شیخ مفید چه میزان بوده !با تشکر

نازنین
14:11 ~ 17 آگوست 2013

سلام من رتبمو نمیدونم ۲۰ شهریور میاد،فنی حرفه ای خوندم رشته نقشه کشی-معماری،تو گیلان زندگی میکنم،رشت غیر انتفاعی باچه رتبه ای برم میداره؟؟؟

faeze
14:18 ~ 4 آگوست 2014

سلام.میخواستم بدونم با رتبه ی 27000 رشته ی انسانی چی میشه تو تهران قبول شد؟
ممنون

مینا
21:38 ~ 4 آگوست 2014

سلام با خجالت فراوان من رتبه ام شده 46 هزار به نظرتون اصلا جایی قبول میشم؟ مثلا پیام گلپایگان
البته اینم بگما هیچی نخونده بودم .
حالا نظرتون راجبه سال دیگه چیه؟