آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سیستم فایل

۸ نظرها

طبق بودجه بندی سوالات سالهای گذشته در کنکور سراسری اهمیت مباحث به ترتیب زیر می باشد:

%24        سیستم فایل

%19        ساختارهای شاخص دار

%17        رسانه های ذخیره سازی

%17        ساختارهای مبنایی فایل

%16        نوار و دیسک مغناطیسی

%6          فایل مستقیم

%1          ساختارهای درختی

 

بودجه بندی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

طبق بودجه بندی سوالات سالهای گذشته در کنکور آزاد اهمیت مباحث به ترتیب زیر می باشد:

%24        سیستم فایل

%24        ساختارهای مبنایی فایل

%15        رسانه های ذخیره سازی

%15        نوار و دیسک مغناطیسی

%15        ساختارهای شاخص دار

%5          فایل مستقیم

%2          ساختارهای درختی

بودجه بندی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

طبق بودجه بندی سوالات سالهای گذشته در کنکور علمی کاربردی اهمیت مباحث به ترتیب زیر می باشد:

%32        سیستم فایل

%21        ساختارهای مبنایی فایل

%18        نوار و دیسک مغناطیسی

%16        رسانه های ذخیره سازی

%7          ساختارهای درختی

%5          ساختارهای شاخص دار

%1          فایل مستقیم

 

بودجه بندی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

در کنکور علمی کاربردی 88 تعداد 13 تست از کتاب ساختار فایلها تالیف فولک و زولیک طرح شده است. 2 تست نیز از فصل دو کتاب دکتر روحانی طرح شده است.

تعداد        فصل

0              فصل 1: آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار فایلها

2              فصل 2: عملیات مهم پردازش فایل

4              فصل 3: حافظه جانبی و نرم افزار سیستم

0              فصل 4: مفاهیم اساسی ساختار فایل

2              فصل 5: مدیریت فایلهایی از رکوردها

1              فصل 6: سازمان دهی فایلها برای کارایی

2              فصل 7: شاخص گذاری

0              فصل 8: پردازش کمک ترتیبی و ذخیره سازی فایلهای بزرگ

2              فصل 9: اندیس سازی چندسطحی و درخت B

0              فصل 10: دستیابی به فایلهای ترتیبی شاخص دار و درختهای +B

0              فصل 11: درهم سازی

0              فصل 12: درهم سازی قابل توسعه