آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آزمون استخدامی شرکت نفت

۴۷ نظرها

با عرض سلام و تبریک سال نو، به همه دوستان و پشت کنکوریهای عزیز

آزمونهای مجازی که قولش رو داده بودیم، در تاریخهای زیر و با سرفصلهای مشخص برگذار خواهد شد. لطفا در تاریخهای زیر به سایت مراجعه و نسبت به دریافت نرم افزار مربوطه اقدام نمایید.

 

جمعه 18/2/88 — آزمون مجازی نیمه اول دروس

 

سرفصل : سیستم عامل (مفاهیم و تعاریف اولیه سیستم عامل – ساختار سیستم عامل – پردازش و زمان بندی ) – ذخیره و بازیابی اطلاعات (حافظههايجانبي – مفاهيمواصطلاحاتاوليه – ركوردهاوبلوكها – سيستمفايل – لوكاليتي – انواعآدرسدهي – بافرينگ – بررسيپارامتريكنواروديسك ) – ساختمان داده ها ( زيربرنامههايبازگشتي – پيچيدگيزمانيومرتبهاجرايي – آرايهورشته – پشتهوصف ) –   برنامه سازی C++ (دستوراتكنترلي – آرايهورشته – عملياتروياشارهگرها – توابع – زیر برنامه ها – عملگرها – فایلها – ارث بری – حلقه ها – جملات شرطی ) – برنامه سازی VB ( آشنایی با VB – انواعدادهها،ثابتهاومتغيرها – عملگرها – دستوراتوروديو خروجی – دستوراتشرطيوحلقهها – توابعاستاندارد ) – مدار منطقی ( تبديلمبنا – كدوكدگذاري – جبر- جدول کارنو – XOR ها – گيتهايمنطقي – جدولصحت ) – زبان تخصصی ( مباحث مختلف ) – آمار ( آمار توصیفی – آمار ترکیبی ) – ریاضی عمومی (دامنه – تابع – انواعتوابع – حدوپيوستگي – مجانبها – مشتق ) – ادبیات ( برگزیده متون و ادب فارسی از صفحه 1 تا 130 – زبان و نگارش سمت فصل یک تا آخر ) – معارف اسلامی ( کتاب اندیشه اسلامی 1 صفحه یک تا 63 ) – زبان عمومی (ضماير – زمانها – معلومومجهول -جملاتشرطي – كاربردمصدر – افعالكمكي )

 

جمعه 5/4/88 — آزمون مجازی نیمه دوم دروس

 

سرفصل : سیستم عامل ( مبحثمديريتحافظه- قطعهبنديوصفحهبندي – حافظهمجازي – بنبست – سيستمفايل ) – ذخیره و بازیابی اطلاعات ( روشهايبهبودكاراييديسك – فايلپايل – فايلترتيبي – فايلشاخص – فایل مستقیم – BTree ) – ساختمان داده ها ( ليستپيوندي – درخت – درختهايويژه – گراف – مرتبسازي ) –   برنامه سازی C++ ( استراكچرويونيون – I/O – فایل در C- کلاس و شی – آشنایی باOOP – سربارگذاريتوابع – ارثبری – مطالبيبيشترازكلاسها – سربارگذاريعملگرها – توابعسازندهوتوابعمخرب ) – برنامه سازی VB ( آرايهها – رويهها – ماوسوكيبورد – فايل – كلاسها – API) – مدار منطقی ( مداراتتركيبي – مداراتتركيبيماجولار – فليپفلاپ – مداراتترتيبي – شمارندههاوثباتهايانتقالي) – زبان تخصصی ( مباحث مختلف ) – آمار ( احتمال – متغيرهايتصادفي – توزيعهايخاص ) – ریاضی عمومی ( انتگرال – سري – اعدادمختلط – ماتريس – بردار – خطوصفحه – معادلاتديفرانسيل ) – ادبیات ( برگزیده متون و ادب فارسی از صفحه 131 تا آخر – آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات – دستور زبان فارسی ) – معارف اسلامی ( کتاب اندیشه اسلامی 1 صفحه 63 تا آخر ) – زبان عمومی ( کاربرد فعل آرزویی Wish – تشديدكنندهها – حروفاضافه – قيودوكلماتربط- ضميمهسوالي- صفاتوقيود – نقلقول )

 

دوشنبه 29/4/88   — آزمون مجازی کل دروس

 

سرفصل : کل سرفصل ذکر شده

 

ضمنا ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1388 از روز یکشنبه 23 فروردین به صورت اینترنتی آغاز و تا 29 فروردین ماه ادامه می یابد.