Karshenasi.Com

وب سایت جامع داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی و کاردانی پیوسته - رشته کامپیوتر

ظرفیت و مراکز پذیرش کارشناسی ناپیوسته نرم افزار در سال 1388

نام مرکز

دولتی / غیر انتفاعی

شبانه / روزانه

ظرفیت پذیرش

جنسیت پذیرش

دانشگاه بیرجند

دولتی

روزانه

30

مرد / زن

دانشکده تربت حیدریه

دولتی

روزانه

30

مرد / زن

مجتمع آموزش عالی قوچان

دولتی

روزانه

60

مرد / زن

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دولتی

روزانه

40

مرد / زن

دانشگاه زنجان

دولتی

روزانه

30

مرد / زن

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دولتی

روزانه

25

مرد / زن

دانشگاه گلستان

دولتی

روزانه

20

مرد / زن

مجتمع آموزش عالی بناب

دولتی

روزانه

35

مزد / زن

مجتمع آموزش عالی قوچان

دولتی

شبانه

35

مرد/ زن

دانشگاه شهید رجایی تهران

دولتی

شبانه

45

مرد / زن

دانشگاه زنجان

دولتی

شبانه

30

مرد / زن
دانشگاه شهید باهنر کرمان دولتی شبانه 30 مرد / زن
دانشگاه گلستان دولتی شبانه 20 مرد / زن
مجتمع آموزش عالی بناب دولتی شبانه 5 مرد / زن
مجتمع آموزش عالی جهرم دولتی شبانه 40 مرد / زن
دانشکده شهید باهنر شیراز دولتی شبانه 120 مرد
دانشکده دارالفنون بجنورد دولتی شبانه 100 مرد
دانشکده شمسی پور تهران دولتی شبانه 120 مرد
دانشکده شریعتی تهران دولتی شبانه 70 زن
مجموع دولتی روزانه / شبانه 875 مرد / زن