آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : کاردانی به کارشناسی بدون کنکور

نظری بدهید

اسامی پذیرفته شده بدون آزمون ورودی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۴ـ۹۳ (طبق ماده ۲ آیین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱)

 

نام خانوادگی – نام شماره شناسنامه رشته محل قبولی
ابدی مرزونی – محمدرضا ۲۰۵۰۵۷۵۶۹۶ دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / غیرانتفاعی
اتابک – سیده گلاویژ ۶۴۶۰۰۱۹۹۴۰ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران یزد / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
احسانی غرفه – فریبا ۳۱۰۷۶۲۳۶۷ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
اخگر امیر ابادی – حمید ۳۲۴۱۴۵۶۸۹۷ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک کرمانشاه / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل / روزانه
ارشدی ابراهیم اباد – عثمان ۵۵۸۰۰۵۶۸۴۲ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران سنندج -شهیدیزدان پناه / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل / روزانه
افشاری چیگانی – عاطفه ۱۱۵۰۱۸۲۷۵۱ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی|غیرانتفاعی
افضلی – فاطمه ۲۵۳۰۰۰۰۸۶۷ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|روزانه
اقبالی کوهی – معصومه ۴۳۱۰۹۲۴۳۳۶ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / شبانه
اکبرزاده شاهخالی – مریم ۲۵۸۰۶۵۸۹۸۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
امری سقین – سارا ۲۱۷۰۲۴۲۵۶۲ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی ونقشه کشی صنعتی / روزانه
باقری – شیوا ۴۰۲۰۲۶۹۷۸۵ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / شبانه
برادر سالک – احد ۱۳۶۱۴۹۱۳۲۹ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک تبریز / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی / روزانه
برزگرکوه پس – علی ۵۱۷۰۰۷۵۳۴۰ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
بلندی – کتایون ۲۱۱۰۵۶۱۰۰۹ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / روزانه
پیکان پور – مریم ۱۲۷۱۸۰۸۸۷۰ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -ولیعصر/عج / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی / روزانه
تاج زاده – سیدسعید ۸۱۸۵ موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
تاجیک رستمی – سمیه ۵۵۶۰۲۹۶۰۷۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
تباشیری – محمدجواد ۱۲۷۱۹۷۴۱۵۰ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / روزانه
تیموری – زهره ۵۳۵۰۰۱۴۷۷۳ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -ولیعصر/عج / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی / روزانه
جهانی – منیره ۴۹۰۰۴۱۶۵۰۹ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته هنرهای تجسمی نقاشی / روزانه
جواد – بیرامی ۵۹۰۲۷۲۴۵۴ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
جوادی نوده – محمد ۱۲۱۴۲۳۲۸ دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
چرم – حورا ۱۲۷۱۸۲۶۶۷۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / روزانه
حاتمی قلهک راد – پریسا ۴۴۰۳۹۷۶۵۰ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / شبانه
حاجی حسینی – خالد ۳۴۸۰۱۱۰۸۱۹ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک مشهد-شهیدمحمدمنتظری / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو / روزانه
حبیبی – بیتا ۱۶۶۴۸۵۸۷ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / شبانه
حجتی – اعظم ۱۰۹۰۳۰۹۲۴۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطتصویری / روزانه
حسن پورزینتی – محمد ۶۷۰۵۰۶۰۴۴ اموزشکده فنی وحرفه ای دارالفنون پسران بجنورد / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
حسنی اصل – عاصف ۳۵۸۰۶۲۷۷۵۹ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران اراک -امیرکبیر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
حسنی اصیل – عاصف ۳۵۸۰۶۲۷۷۵۹ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
خانمرادی کرکری – پریا ۱۳۶۱۲۴۶۰۷۳ دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران عمران / غیرانتفاعی
خویی – ایدین ۶۳۶۷ موسسه غیرانتفاعی اسرار-مشهد|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران عمران|غیرانتفاعی
خیری قلایی – مهری ۴۰۶۰۲۶۵۱۲۸ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
رحمانی – رقیه ۱۰۵۲ موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جم|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
رحمتی لرد – یوسف ۱۶۳۰۲۱۱۳۰۳ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران رشت / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان / روزانه
رمضان – زهرا ۱۷۱۵۰۲۱۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
رمضانی مقدم – الیاس ۲۶۶۰۱۸۶۸۷۱ دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
روحانی راوری – محمدرضا ۳۲۱۰۰۳۷۹۹۱ دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر|کارشناسی ناپیوسته فرش|غیرانتفاعی
زارع – مهشید ۲۲۸۱۶۸۷۶۴۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / شبانه
زرکشان – مهدی ۱۸۳۳۷۶۹۴ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / روزانه
زندی گوهررریزی – حانیه ۲۹۸۰۶۲۱۰۶۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطتصویری / شبانه
ساکت یزدی – مطهره ۴۴۲۰۴۲۳۶۶۸ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران یزد / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
سرلک – راحله ۱۵۰۷۶۳۹۳ موسسه غیرانتفاعی ال طه /ویژه خواهران /-تهران / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال وتوزیع / غیرانتفاعی
سلطانی ممقانی – رضا ۱۶۹۰۱۳۱۴۰۳ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
سلمانی – معصومه ۱۶۶۴۴۹۲۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطتصویری / روزانه
سوری – سجاد ۳۹۲۰۴۴۸۴۸۰ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
شالچی – قاسم ۳۷۱۲۴۶۷۴۱ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
شاملی – ملیکا ۱۲۷۱۹۷۴۶۰۶ موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی |کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
شایگان – محمدعلی ۱۵۵۶۶۸۹۷ مرکزاموزش عالی هوانوردی وفرودگاهی کشور / کارشناسی ناپیوسته الکترونیک هواپیمایی / روزانه
شجاعی اقبلاغی – نرگس ۴۱۲۰۴۳۰۴۳۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
شریعت – شهرزاد ۱۷۷۳۶۶۵۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / روزانه
شفیع – مهدیه ۶۲۲۰۰۱۱۷۳۲ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / شبانه
شیخ فرشی – امیر ۱۵۳۸۴ موسسه غیرانتفاعی علوم وفناوری |کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
شیری – سعید ۴۲۷۰۸۹۸۷۷۱ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران زنجان / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
صادقی – نرگس ۸۸۰۲۱۰۳۷۰ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / شبانه
صادقی افضل – فاطمه ۱۷۹۱۶۹۶۸ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
صادقی دستجردی – ابراهیم ۸۸۵ موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی |کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی|غیرانتفاعی
صفری اغچه بدی – سجاد ۱۱۰۰۲۴۶۰۳۷ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی|غیرانتفاعی
صمدی دورکی – شاهین ۲۱۵۰۳۱۸۳۵۰ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ساری -امام محمدباقر/ع / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
عابدیان افراپلی – شیوا ۲۱۵۰۳۶۱۰۲۷ موسسه غیرانتفاعی تجن -قائمشهر|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری|غیرانتفاعی
عبداله زاده – عباس ۹۲۳۰۵۸۱۸۴ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک مشهد-شهیدمحمدمنتظری / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل / روزانه
عبدالهی – علیرضا ۱۱۳۰۳۲۰۱۳۸ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
عرب نژاد – فایزه ۲۱۱۰۵۵۸۰۱۶ موسسه غیرانتفاعی کسری -رامسر|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری|غیرانتفاعی
عسگری – شادی ۱۳۴۲۵ موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپا|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
علوی متین – سیدعلیرضا ۱۹۹۰۶۴۶۰۴۲ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران اراک -امیرکبیر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
علیجانی – الهام ۱۷۴۵۵۳۲۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / روزانه
غلام پور زانیانی – جواد ۱۰۸۰۳۵۳۹۱۷ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی / روزانه
فتحیان دستگردی – الهام ۱۱۱۳۰۲۸۲۸۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد|مهندسی بهداشت محیط|روزانه
فرزادمنش – مهدیه ۲۰۸۰۵۹۸۸۰۵ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / شبانه
فرنقی – الهه ۵۵۰۱۴۵۳۰۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطتصویری / شبانه
فزونبال – مهتاب ۱۷۴۹۴۲۱۴ دانشگاه غیرانتفاعی سوره -تهران|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
فیاضی – مریم ۱۲۱۰۰۳۷۰۹۲ دانشگاه اراک / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر / روزانه
فیضی – سوما ۳۸۵۰۱۶۱۰۹۹ دانشگاه مراغه / مهندسی تولیدات گیاهی / روزانه
قانع الحسینی فدافن – جواد ۹۲۲۸۹۳۶۴۰ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
قدوسیان – رضا ۵۹۱۰۰۹۲۸۵۵ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
قربانی – پوران ۱۳۶۱۳۹۳۷۱۸ موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک|غیرانتفاعی
قهرمانلو – اکبر ۴۲۷۱۰۰۸۲۲۲ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
کاظم زاده – زهره ۱۲۱۵ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران نجف اباد / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
کرمی – اسماعیل ۵۱۳۰۰۵۵۴۹۷ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک یزد-شهیدصدوقی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو / روزانه
کرمی – نجمه ۵۲۶۰۲۳۳۹۱۳ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران عمران|غیرانتفاعی
کریمی – محمد ۴۳۰۰۹۴۹۷۳ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ساری -امام محمدباقر/ع / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان / روزانه
کشاورز – نازنین ۵۲۰۸۰۱۸۹۱ موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپا|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی طراحی پوشاک|غیرانتفاعی
کمازانی – ملیکا ۱۸۳۳۷۴۰۶ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
کوپایی دار – زهرا ۱۹۹۰۴۲۳۲۴۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد|مهندسی بهداشت حرفه ای|روزانه
گل شکن – صدف ۱۶۷۹۷۵۲۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / شبانه
گیوه فروشان ورنوسفادرانی – مهدی ۱۰۷۸۰۵۷۲ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
مجید – شجاعی ناراب ۵۵۶۰۳۳۵۷۰۳ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
محمدی – غلامرضا ۴۲۷۰۹۷۴۹۵۸ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران زنجان / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
محمدی – فرشید ۶۲۵۰۰۳۰۰۸۵ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ساری -امام محمدباقر/ع / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
محمدی – ندا ۱۲۷۱۸۷۲۹۵۱ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
محمودیان – احسان ۴۴۹۰۳۱۹۹۰۸ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران سنندج -شهیدیزدان پناه / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
مخصوصی – علی ۲۸۴۰۲۹۳۶۵۱ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ارومیه -شهیدقاضی طباطبایی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
مدیریان – عاطفه ۹۴۶۷۳۶۵۶۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / شبانه
مسلمان – امیر ۹۲۳۲۰۶۸۳۳ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
مظفری – معصومه ۴۴۲۰۵۴۲۷۲۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
ملکی – مسعود ۱۵۲۰۳۴۵۲۱۶ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
میراحمدی چناروییه – علی ۲۹۸۰۲۵۹۷۳۱ موسسه غیرانتفاعی عرفان -کرمان|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
میراحمدی هوتکی – ام البنین ۲۹۸۰۶۹۲۶۸۹ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران یزد / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
نظری – حدیثه ۵۵۶۰۲۸۲۱۱۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / روزانه
نکوفر – فرزین ۵۶۷۰۰۵۶۳۴۵ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک تبریز / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
هاشم پورمحمدی – مهسا ۵۴۹۰۰۵۰۴۰۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / شبانه
هاشمی – سیدابراهیم ۱۴۸ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک مشهد-شهیدمحمدمنتظری / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / شبانه
وفایی احمدابادی – کبری ۳۷۱۱۳۰۷۵۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
یعقوبی ترکی – کبری ۱۵۵۲۱۸۰۱ اموزشکده فنی نقشه برداری -سازمان نقشه برداری کشور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری / روزانه
یوسفی – محمدرضا ۹۲۳۰۸۳۳۹۱ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران نیشابور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
روابط عمومی سازمان سنجش
۱۳۶ نظرها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دکتر علی صدر معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه برنامه زمان بندی پذیرش های کاردانی و کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه‌ای و مهندسی فناوری بدون آزمون دانشگاه را به شرح زیر اعلام نمود.

كارشناسي حرفه‌اي و مهندسي فناوري مهر 92   –   ثبت نام 13 تا 20 مرداد   –   اعلام نتایج در 12 شهریور 92

كارداني حرفه‌اي و كارداني فني مهر 92   –   ثبت نام 27 مرداد تا 3 شهریور –   اعلام نتایج در 20 شهریور 92

كارشناسي حرفه‌اي و مهندسي فناوري بهمن 92   –   ثبت نام 3 تا 10 آذر   –   اعلام نتایج در 15 دی 92

كارداني فني و كارداني حرفه‌اي بهمن 92   –   ثبت نام 17 تا 24 آذر   –   اعلام نتایج در 18 دی 92

همچنین ثبت نام آزمون مهندسي فناوري ارشد و كارشناسي حرفه‌اي ارشد این دانشگاه در تاریخ 8 تا 15 دی ماه 92 انجام خواد شد. زمان برگزاری این ازمون 5 اردیبهشت 93 و زمان اعلام نتایج 11 خرداد 93 تعیین شده است.

 

۱۴ نظرها

 

رییس دانشگاه آزاد از اعلام آمادگی دانشگاه برای حذف کنکور در ۱۰۰درصد رشته‌های کارشناسی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش ایسنا، فرهاد دانشجو در حاشیه برپایی «نذر بزرگ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در مجتمع پیامبر اعظم» با بیان اینکه دانشگاه آزاد آمادگی خود را برای حذف کنکور در رشته‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اعلام کرده است، اظهار کرد: دانشگاه آزاد آمادگی دارد از بهمن ماه دانشجوی بدون کنکور کارشناسی جذب کند ولی باید منتظر صدور مجوز از سوی وزارت علوم باشیم.

وی با اشاره به طرح پیشنهاد حذف کنکور برای رشته‌های دانشگاه آزاد در کارگروه ماده چهار کنکور، گفت: کارگروه با حذف آزمون در حدود ۷۰ – ۸۰درصد رشته‌ها موافقت دارد، ولی هنوز چیزی به ما اعلام نکرده‌اند.

رییس دانشگاه آزاد افزود: کارگروه تقریبا با حذف کنکور برای ۳۰۰۰رشته محل موافقت کرده است، ولی هنوز کتبا چیزی اعلام نشده است.

دانشجو با بیان اینکه با وجود ظرفیت‌سازی در بسیاری از دانشگاه‌ها، هم اکنون ظرفیت بیش از تقاضاست، تصریح کرد: بر این اساس صندلی خالی زیادی در دانشگاه آزاد وجود دارد. بنابراین می‌توان حذف کنکور را در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته اجرا کرد. البته رشته‌های پرطرفداری وجود دارند که برای پذیرش دانشجو در آنها باید راهکارهای دیگری اندیشید.

وی افزود: در صورت حذف کنکور، می‌توان بر اساس مکانیزمی‌های طراحی شده، دانشجو پذیرفت.

دانشجو در خاتمه با بیان اینکه ۹۰درصد دانشجویان در سال ۹۱به صورت بومی پذیرفته شده‌اند، اظهار کرد: بر این اساس سیاستی اعمال شده است که انتخاب رشته دانشجویان به سمتی هدایت شود تا داوطلبان در محل زندگی خود پذیرفته شوند.