آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدرک دانشگاه آزاد

۳۱ نظرها

 

بر اساس خبری، روز دوشنبه 16/2/87 اطلاعیه ایی مبنی بر این که٬ مدرک تحصیلی دانشجویان کاردانی ای که از فنی وحرفه ای و یا کاردانش به دانشکده های فنی رفتند از کاردانی به “دیپلم تکمیلی” تبدیلخواهد شد و آنها برای ادامه تحصیل باید از اول ٬ مانند کسانی که تازه دیپلم گرفتندکنکور بدهند٬ انتشار شد همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مدارک کارشناسی ( لیسانس ) که در دانشکده های فنی به دانشجویان اعطا میشود نیز به ” دیپلم فنی پیشرفته ” تنزل میابد.

 

بلافاصله پس از انتشار این خبر دانشجویان داشکده فنی شمسی پور همراه با سه دانشکده دیگر فنی تهران٬ با وجود شرایطامنیتی بالا٬ در جلوی وزارت علوم تهران در شهرک غرب تحصن کردند و اعتراض دسته جمعیخود را اعلام کردند… این حکم جدید٬ به این معنی است که دانشجویانی که با زحمت درکنکور سراسری فنی قبول شدند و بیش از دو سال برای مدرک کاردانی درس خواندند ٬ معادلکسانی هستند که پیش دانشگاهی میخوانند و همه زحمات آنها را یک شبه نابود کرده اند..

ماجرای تحصن در شمسی پور :  چهارشنبه 18 اردیبهشت 87 دانشجویان شمسی پور برای دومین روز، از ساعات اولیه صبحدر جلوی دانشکده و در خیابان برزیل، تجمع کرده و خواستار جوابگویی مسئولین ذیربطگشتند. بعد از گذشت ساعاتی، با گستردگی و جدیت بیشتر این دانشجویان، نیروی انتظامی با حضور در محل، خواستار کنترل وضعیت و پراکنده نمودن دانشجویانگردید. تحصن در مقابل دانشکده شمسی پور
حدود ساعت 10 صبح، رئیس دانشکده ( نجاتی) دانشجویان را به سالن ورودیساختمان آورده و شروع به سخنرانی در مورد موضوع پیش آمده کرد؛ این در حالی بود کهدانشجویان دعوت ریاست دانشکده را به سالن آمفی تئاتر (در طبقه چهارم) ردکردند. نجاتی در مورد فکس دریافت شده از وزارت، مبنی بر تکذیب کلموضوع گفته شده، صحبت نمود که دانشجویان با توجه به تناقض این فکس با گفته مسئولیندر رسانه ها ی رسمی و غیر رسمی، فکس را بی ارزش خواندند.

دانشجویان دانشکده شریعتی نیز با تجمع در مقابل فاز ۱ دانشکده در ساعت ۸ صبح آماده حرکت به سمت سازمان بازرسی کل کشور بودند که خانم علی جانی، رییس انیستیتو فنی، ضمن تهدید دانشجویان به کسره نمره درسی، خواستار بازگشت دانشجویان معترض به کلاسهای درس شد. با این وجود دانشجویان دانشکده های شریعتی، ولیعصر و انقلاب از ساعت ۹ در مقابل سازمان بازرسی کل کشور تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین در مورد طرح های جدید تصویب شده در مورد دانشکده های فنی شدند.

تجمع دانشجویان شریعتیدر ادامه،دانشجویان سعی در تجمع دوباره در جلوی دانشکده شمسی پور داشتند که با مقاومت ماموران نیرویانتظامی و درب بسته دانشکده مواجه گردیده و خود را در محوطه دانشکده محبوس دیدند. پس به درب دیگر حجوم برده و قفل درب را شکستند. با این اقدام، بیشترماموران انتطامی که دور از موضع ایستاده بودند، متوجه گردیده و خود به جلوی درب بازشده آمده و مانع خروج دانشجویان گشتند.
بعد از گذشت ساعاتیاز محبوس شدن دانشجویان، رئیس دانشکده دوباره سعی در آرام نمودن دانشجویان نمود وخبر از فکس جدیدی از وزارت در مورد تکذیب دوباره “دیپلم تکمیلی” و همچنین آمدنسرپرست وزارت بنام “دکتر حسینی” به محل دانشکده برای شفاف سازی مسائل پیش آمده بهمیان آورد. این بار دانشجویان آرام تر از قبل، منتظر رسیدنفرستاده وزارت، به تحصن خود ادامه دادند و حتی در برخی لحظات، در جوی آرام ، بامسئولین نیروی انتظامی به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل پیش آمده و نامهربانی هایبعضی از مامورین در مقابل دانشجویان پرداختند. بالاخره با رسیدندکتر حسینی” به دانشکده، دانشجویان باز هم در سالن ورودی ساختمان دانشکده تجمعکرده و این بار به سخنرانی دکتر گوش دادند. دکتر به صراحت خبر “دیپلم تکمیلی” را بیاساس دانست و تاکید کرد که وضعیت مدارک تحصیلی به مانند گذشته می باشد، ولی از آنجاکه هیچ گونه تضمینی در رعایت این تکذیب نامه در آینده وجود نداشت و همچنین شواهد وقرائن رسمی خبر از جدی بودن مسئله نزول مدارک تحصیلی را میدادند، دانشجویان حرف هایدکتر را بدون ضمانت اجرایی در آینده خوانده و به تحصن خود ادامه دادند.
تحصن دوباره به خارج از محوطه دانشکده کشیده شد و دانشجویان خوستار فراهمآمدن اتوبوس برای رفتن به وزارت آموزش و پرورش گردیدند. نیروی انتظامی بالاخره 2دستگاه اتوبوس برای دانشجویان فراهم نمود ولی دانشجویان بدلیل کافی نبودن این تعداداتوبوس برای کلیه دانشجویان، از سوار شدن امتنا کردند. خستگی به دلیل گذشت ساعت هااز شروع تحصن از یک طرف و وارد عمل شدن نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی با چاشنیخشونت از طرفی دیگر تاب و توان دانشجویان دانشکده شمسی پور را گرفته بود که ناگهانجمع قابل توجهی از دانشجویان دانشکده ولیعصر از سمت پایین خیابان برزیل به تحصندانشجویان شمسی پور اضافه شدند.  چگونگی خبر دار شدن و پیوستن این دانشجویانبه جمع دانشجویان شمسی پور معلوم نبود، ولی آنچه که واضح بود تزریق روح تازه ای بودکه با حضور آنان به تحصن استواری و اراده میبخشید. شعارهای دانشجویان از جملهدانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد” و یا “دیپلم تکمیلی، نمیخوایم، نمیخوایم” از پیشبیشتر شد و در این راستا فشار نیروی انتظامی، بخصوص یگان ویژه نیز افزوده شد که درنهایت به ضرب و شتم دانشجویان با باتوم و لگد، و پراکندگی آنان انجامید!
بعد از دقایقی، دانشجویانی که به زور یگان و یژه از دانشکده دور شدهو به پارک و کوچه های اطراف پناه برده بودند با از سر گیری شعارهای خود به سمتدانشکده برگشته و نیروی انتظامی آنها را مجبور به رفتن به داخل محوطه دانشکده نمود. در ادامه دانشجویان ولیعصر نیز توسط نیروی انتظامی از کوچه روبروی دانشکده به زوراز محل دور شدند و جو کمی آرام تر شد، البته این در حالی بود که نیروی انتظامی تمامراه های منتهی به دانشکده را بسته و تحت کنترل داشت و تا چشم کار میکرد، همه جاعوامل و گروه های نیروی انتظامی و یگان ویژه به چشم میخورد. سرانجام دانشجویان به داخل دانشکده رفته و در سالن آمفی تئاتر حضور بعملرساندند، این درحالی بود که علاوه بر دانشجویان شمسی پور، عده ای از دانشجویانانقلاب اسلامی، ولیعصر و شریعتی نیز درسالن حضور داشتند تا صحبت های “دکتر حسینی” وتصمیم گیری های نهایی را بگیرند. دکتر همان گفته های خود را تکرار نمود و دانشجویانتصمیم گرفتند که توسط جمعی از نمایندگان ( نماینده منتخب دانشجویان و نماینده منتخباساتید از هر یک از مراکز شمسی پور، ولیعصر، شریعتی و انقلاب اسلامی) این ابهامات،تناقضات و مشکلات پیش روی را در روز شنبه ( 21/2/87 ) در جلسه ای با مسئولین ذیربطوزارت بررسی نمایند.

با این حال هنوز هم دانشجویان تکلیف خود را نمیدانند که بعد از دو سال زحمت و درس خواندن چه مدرکی به آنها اعطا میشود. کاردانی یا دیپلم ؟ لیسانس یا دیپلم تکمیلی پیشرفته ؟