آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سرفصل دروس عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی

۱۵۴ نظرها

 

» زبان و ادبیات فارسی – ضریب 1 – تعداد سوال : 20

*منبع اصلی : متون فارسی جلیل تجلیل

* منابع کنکوری :
الف – درس و کنکور ادبیات فارسی1 ( غلامی کلیشمی( – گسترش علوم پایه – قیمت 6800 تومان
ب – کتاب جامع ادبیات – زبان – معارف ( مدرسان شریف ) – قیمت : 8800 تومان
*انتشارات گسترش علوم پایه :
این انشارات در باب ادبیات فارسی کاردانی به کارشناسی 2 جلد کتاب بهنوشته آقای غلامی کلیشمی منتشر کرده است :
1 – درس و کنکور ادبیاتفارسی1
2 – درس و کنکور ادبیات فارسی2

توجه : داوطلبین کنکور سراسری تنهاباید جلد اول ادبیات را خریداری کنند و داوطلبین دانشگاه آزاد اسلامی هستند که بایدهر دو جلد را خریداری نمایند.

محتوای کتاب درس و کنکور ادبیات فارسی جلد1 :

این کتاب در ابتدای هر فصل درس می دهد. بدینگونه که مثلا متن یا قطعه شعریرا آورده و سپس به تشریح نکات آن می پردازد. سپس لغات مهم را از نظر املایی ومعنایی مورد بررسی قرار می دهد. لازم به ذکر است که در انتهای هر فصل نیز ازخواننده تست به عمل می آید.
در انتها هم تست های کنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شده است.

بررسی کلی : به نظر من این کتاب بسیار جامع و مفید است. اما داوطلب گرامی برای خواندن و مرور دقیق این کتاب به زمانی معادل 5 ماه مانده بهکنکور نیاز دارد. بنابراین مطالعه این کتاب برای افرادی که قصد دارند این کتاب رایکی دو ماه مانده به کنکور مطالعه نمایند توصیه نمی شود.

*انتشارات مدرسان شریف :
این کتاب با قطریبزرگ و در 484 صفحه تدوین گشته است و شامل 3 درس عمومی ( ادبیات , معارف و زبانخارجه) می باشد.
محتوای بخش ادبیات :
بخش ادبیات این کتاب حدودا 120صفحه و با فونت ریز و جامع شامل برترین نکات ادبیات می باشد.
شیوه تدریس این کتاب بسیار عالی می باشد. بدینگونه که پس ازهر نکته چند تا تست می گیرد و در همان جا هم جواب تست را می دهد. ( دیگر لازم نیستبرای پیدا کردن جواب تست در انتهای کتاب دنبالش بگردید )
در انتها هم تست هایکنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شده است.

بررسی کلی : این کتاب سراسرفشرده و سرشار از نکات ریز و مهم است. بنابراین مطالعه این کتاب در هر مقطعی مفیدمی باشد.

*انتشارات دیگر :
انتشارات دیگری نیز هستند که بهتر است آن ها را بیان نکنم. زیرا به شمااطمینان خاطر می دهم که 2 کتاب بالا بهترین ها هستند…

 

» معارف اسلامی – ضریب 1 – تعداد سوال : 20

*منبع اصلی : اندیشه اسلامی1 و معارف اسلامی انتشارات نهادرهبری

* منابع کنکوری :
الف – درس و کنکور معارف اسلامی ( آقای فراهانی( – گسترش علوم پایه – قیمت 4500 تومان
ب – درس و کنکور اندیشه اسلامی ( آقای فراهانی( – گسترش علوم پایه – قیمت 6000 تومان

ج – کتاب جامع ادبیات – زبان – معارف ( مدرسان شریف ) – قیمت : 8800 تومان

 

*انتشارات گسترش علوم پایه  :
این انشاراتدر باب معارف اسلامی کاردانی به کارشناسی چند جلد کتاب به نوشته آقای اکبر فراهانیمنتشر کرده است :
1 – درس و کنکور معارف اسلامی
2 – درس و کنکور اندیشهاسلامی
توجه : هر دوی این کتب برای کنکور سراسری می باشند که من دراینجا به تشریح کتاب اول می پردازم.

محتوای کتاب درس و کنکور معارف اسلامی :

این کتاب شامل 217 صفحه می باشد. ابتدا گلچینی از مهمترین نکات رادرس داده و سپس از آن مبحث تست هایی را مطرح می کند.
در انتها هم تست هایکنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شده است.

بررسی کلی : به نظر من کتابخلاصه و مفیدی است و نکات خوبی را بیان می کند.

*انتشارات مدرسان شریف  :
این کتاب با قطری بزرگ و در 484 صفحه تدوین گشته است و شامل 3 درس عمومی ( ادبیات , معارف و زبانخارجه) می باشد.
محتوای بخش معارف اسلامی :
بخش معارف این کتاب حدودا 160 صفحه و با فونت ریز و جامع شامل برترین نکات معرف اسلامی می باشد.
شیوه تدریس بسیار جالبی دارد. ابتدا بصوررت شمارهگذاری شده تمامی نکات مهم یک بخش را بیان کرده و سپس تست های طبقه بندی شده مطرح میگردند.
در انتها هم تست های کنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شدهاست.

بررسی کلی : این کتاب سراسر فشرده و سرشار از نکات ریز و مهم است. بنابراین مطالعه این کتاب در هر مقطعی مفید می باشد. لازم به ذکر است که مطالعه اینکتاب نه تنها فراگیر را خسته نکرده , بلکه بر شوق یادگیری وی میافزاید

 

» زبان انگلیسی – ضریب 1 – تعداد سوال : 20

*انتشارات گسترش علوم پایه :

این انشارات درباب زبان انگلیسی کاردانی به کارشناسی کتابی را با نام درس و کنکور زبان منتشرنموده است.
محتوای کتاب درس و کنکور درس و کنکور زبان انگلیسی :
در بخش هایمختلف به تدریس گرامر و واژه ها و معانی پرداخته و در انتهای هر بخش اقدام بهبرگزاری آزمون های تستی نموده است.
در انتها هم تست های کنکورهای سال گذشته ازجمله 1387 آورده شده است.

بررسی کلی : توجه داشته باشید که حجم این کتابزیاد می باشد و کسانیکه می خواهند از این کتاب برای کنکور 5 مرداد 88 استفادهنمایند باید قبل از عید آن را خریداری کنند. منظور اصلی این است که این کتاب بایدبا دقت خوانده شود که مستلزم زمان کافی می باشد…
*انتشارات مدرسان شریف  :
این کتاب با قطری بزرگ و در 484 صفحه تدوین گشته است و شامل 3 درس عمومی ( ادبیات , معارف و زبانخارجه) می باشد. ( البته فقط بخش زبانش 190 صفحه است )
محتوای بخش زبان انگلیسی :
ابتدا بصورت نکات ریز و کوتاه درس را تشریح کرده و در بین آن ها تست هایی راطرح کرده است. و پس از آن آزمونی در مورد همان مبحث طرح می شود. برای مثال فصل دومبه تدریس “صفت” می پردازد و پس از آن تست هایی در مورد مبحث صفت طرح گردیدهاست.
در انتها هم تست های کنکورهای سال گذشته از جمله 1387 آورده شدهاست.

بررسی کلی : این کتاب هم کتاب خوبیست به شرطی که بخواهید آن را دقیقبخوانید