Tag Archives: دروس هم نیاز

دروس پیش نیاز و نحوه اجرای آن

به دلیل تقاضاهای فراوان شما و همچنین کمبود اطلاعات دقیق دوستان در رابطه با آئین نامه های آموزشی دوره های کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته، بر آن شدم تا بخشی از اطلاعات بخشنامه موسسات اموزش عالی را در قالب پستهای متعدد در اختیار شما قرار دهم. منتظر پستهای بعدی در این رابطه باشید.   دروس پيش نياز دانشگاهي ( جبراني ) خاص کاردانی پیوسته براي جبران كمبودها و تقويت پايه پذيرفته شدگان در دوره دو ساله كارداني پیوسته و باهدف ايجاد هماهنگي فعاليت هاي آموزشي مراكز تابعه، دروس پيش نياز دانشگاهي كه شامل دو بخش بشرح ذيل مي باشد : دروس پيش نياز دانشگاهي ( عمومي ) با توجه به اهميت آشنايي بيشتر دانشجويان بازبان خارجي وتقويت پايه علمي آنان، گذرانيدن 2 واحد نظري درس زبان خارجي پيش نياز دانشگاهي مطابق برنامه درسي (به شرح ذيل) براي كليه پذيرفته شدگان الزامي است . سرفصل درس زبان خارجي ( پيش نياز دانشگاهي ) الف – مرور زبان 1 و 2 دبيرستان با استفاده از دروس 1 تا 10 كتاب گرامر تاليف همكاران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي Basic English Grammar يا هر منبع منسجم ديگر كه گروه زبان دانشگاه معادل آن را تشخيص دهد . ب – 10 درس از اول كتاب Basic English readings   تاليف همكاران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي يا هر منبع منسجم ديگري كه به تشخيص گروه زبان دانشکده برابر با آن باشد. تبصره: شوراي آموزشي و پژوهشي به پيشنهاد گروه آموزشي زبان خارجي هريك از مراكزمي تواند با برگزاري آزمون ويژه، دانشجوياني را كه حد نصاب نمره قبولي ( حداقل 12) را كسب مي نمايند از گذرانيدن درس زبان خارجي پيش نياز دانشگاهي معاف نمايد. بديهي است نمره اخذ شده در آزمون ويژه، در كارنامه دانشجو درج نخواهد شد، و صرفاً در پرونده تحصيلي دانشجو ثبت مي گردد كليه پذيرفته شدگان ديپلمه نظام قديم و شاخه كاردانش نظام جديد كه درس مباني كامپيوتر و برنامه نويسي به ارزش 2 واحد ( 1 واحد نظري + 1 واحد عملي) را در دوره متوسطه نگذرانيده اند موظف به گذرانيدن اين درس مي باشند . تبصره : شوراي آموزشي و پژوهشي به پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط مي تواند با برگزاري آزمون ويژه ، دانشجوياني را كه حد نصاب نمره قبولي ( حداقل 12) را كسب مي نمايند از گذرانيدن درس مباني كامپيوتر و برنامه نويسي پيش نياز دانشگاهي معاف نمايند. تذكر: پذيرفته شدگاني كه مدركي دال بر گذرانيدن درس مباني كامپيوتر ( در خارج از دوره متوسطه ) را ارائه مي نمايند در صورتي از گذرانيدن اين درس معاف خواهند بود كه حد نصاب نمره قبولي آزمون ويژه را نيز كسب نمايند . تذكر: نمره اخذ شده در آزمون ويژه در كارنامه دانشجو درج نخواهد شد، و صرفا ً‌در پرونده تحصيلي دانشجو ثبت مي گردد. دروس پيش نياز دانشگاهي پايه و اختصاصي كليه پذيرفته شدگان آزمون ورودي (سال تحصيلي 87- 86 و بعدازآن) در رشته هايي كه يك يا هردو درس پايه رياضي3 و فيزيك 2 درعناوين آزمون دروس اختصاصي آنها وجود داشته است، درصورت عدم كسب حد نصاب (50%) نمره خام دروس مذكور، موظف به گذرانيدن دروس رياضي و فيزيك پيش نياز دانشگاهي هريك به ارزش 2 واحد نظري و متناسب با نياز رشته تحصيلي خود خواهند بود. ارايه دروس پيش نياز دانشگاهي بنا به تشخيص شوراي آموزشي و پژوهشي مراكز براي ساير عناوين آزمون دروس اختصاصي موكول به داشتن نمره خام آن دروس در آزمون ورودي همان سال تحصيلي مي باشد . و طبق ماده 12 آيين نامه آموزشي پذيرفته شدگاني كه نمره خام آنها كمتر ازحد نصابي باشد كه شوراي آموزشي مركز پذيرنده براي آن عنوان درسي ، تعيين نموده موظف به گذرانيدن آن درس پيش نياز دانشگاهي خواهند بود. يادآوري : شايسته است با توجه به اختيارات مصرحه در ماده 12 آيين نامه آموزشي و رقابتي شدن آزمون سراسري در پذيرش ديپلم هاي شاخه فني و حرفه اي و كاردانش دقت به عمل آيد براي هريك از دروس پيش نياز اختصاصي دليل موجه ارايه شود وبراي تصميم گيري درمورد بند 2-2 نكات ذيل مورد توجه قرار گيرد : الف : حد نصاب تشكيل كلاس وجود داشته باشد . ب : دروسي به عنوان پيش نياز دانشگاهي انتخاب گردد كه نقش بيشتري در تقويت بنيه علمي و پايه درسي دوره مورد نظر ايفاد نمايد. ج : تعداد واحد دروس پيش نياز دانشگاهي كه براي هر رشته (اعم از عمومي ،پايه و اختصاصي) تعيين مي گردد از 14 واحد تجاوز نكند. تذكر: حد نصاب لازم براي تشكيل كليه كلاس هاي پيش نياز دانشگاهي حداقل 12 نفر مي باشد . تذكر: از اعزام پذيرفته شدگان براي گذرانيدن دروس پيش نياز دانشگاهي اختصاصي به هنرستان ها جداً خودداري گردد ، زيرا مجوز قانوني وجود ندارد. نحوه اجراي دروس پيش نياز دانشگاهي ( جبراني ) طبق تبصره 1 ذيل ماده 12 آيين نامه آموزشي تعيين نوع درس ، تعداد واحد ، ريز مواد ، نحوه ارايه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي مركز است . طبق تبصره 3 ذيل ماده 12 آيين نامه آموزشي ارايه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در مركز از هر حيث مانند دروس دوره و تابع مقررات آموزش عالي است . يادآوري: واحد هاي پيش نياز دانشگاهي ارايه شده جزو واحدهاي هر نيمسال تحصيلي محسوب مي شود و مجموع واحدهاي پيش نياز دانشگاهي و واحدهاي دوره دريك نيمسال تحصيلي نبايد از 20 واحد تجاوز نمايد. ( مگر در مواردي كه معدل دانشجوي در نيمسال قبلي 17 و يا بالاتر و يا در نيمسال آخر و در شرف فارغ التحصيلي باشد ، مي تواند حداكثر 24 واحد درسي را انتخاب نمايد.) يادآوري : ساعات تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي به ازاي هر واحد نظري 1 ساعت وهر واحدعملي 2 تا 3 ساعت در هفته ( با نظر شوراي آموزشي) مي باشد . نمره دروس پيش نياز دانشگاهي كه لازم است در طول نيمسال تحصيلي كلاس درس براي آن تشكيل شود در كارنامه دانشجو درج و در ميانگين نمرات پايان نيمسال تحصيلي وهمچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود. و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو نيز تاثير دارد . طبق تبصره 4 ذيل ماده 12 آيين نامه آموزشي به حداكثر طول سنوات تحصيلي دانشجوياني كه حداقل 8 واحد پيش نياز دانشگاهي را گذرانيده باشند ، يك نيمسال تحصيلي اضافه مي شود. يادآوري : طبق ماده 13 آيين نامه آمورشي حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال است . ياد آوري : به استناد نامه شماره … پذيرفته شدگان ازسال 1385 به بعد كه درايام تحصيلات خود از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند و موفق به اتمام تحصيلات خود درحداكثر3سال ( 6 نيمسال تحصيلي ) نمي شوند ، حق ادامه تحصيل ندارند . درموارد خاص (اعم از دوره شبانه، گذرانيدن بيش از 8 واحد دروس پيش نياز دانشگاهي و اجازه كميسيون موارد خاص ) مي توانند صرفا” ازيك نيمسال تحصيلي به عنوان افزايش سنوات تحصيلي براي اتمام دروس خود استفاده نمايند. يادآوري : دانشجويان پسر داراي معافيت دايم ازخدمت نظام وظيفه ويا دانشجويان دختركه با اخذ دروس پيش نياز دانشگاهي ، مشمول تبصره 4 ذيل ماده 12 آيين نامه آموزشي و يا بند الف 1 ماده 2 آيين نامه اجرايي كميسيون موارد خاص نيز شده اند، براي اتمام دروس و كسب معدل 12 مي توانند حداكثر از 8 نيمسال تحصيلي براي دوره روزانه وحداكثر از 9 نيمسال تحصيلي براي دوره شبانه به عنوان حداكثر سنوات استفاده نمايند. ارايه كليه دروس پيش نياز دانشگاهي تعيين شده در نيمسال اول تحصيلي الزامي نمي باشد ، با رعايت پيش نياز بودن دروس مورد بحث نسبت به ساير دروس دوره ، مي توان دروس مذكور را در نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني بعد ارايه نمود. درصورتي كه دانشجويي ازيك درس پيش نيازدانشگاهي ، نمره قبولي را كسب ننمايد، مركز مي تواند در نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني بعد با نظر گروه آموزشي مربوط درس مرتبط بعدي را به صورت هم نياز ارايه نمايد.  

Read More »