آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ابزار دقیق

۲۱ نظرها

مدتی بود که تعداد زیادی از بازدیدکنندگان سایت در خواست سرفصل کنکور کاردانی به کارشناسی رشته های برق و الکترونیک را داشتند. همانطور که میدانید، موضوع این سایت فقط پیرامون آزمونهای رشته کامپیوتر است ولی برای اینکه دوستانمان در رشته برق و الکترونیک، از این سایت دست خالی بیرون نروند من سرفصلهای کنکور کارشناسی ناپیوسته برق قدرت، الکترونیک و ابزار دقیق را آماده کرده ام. در ضمن اگر استقبال خوبی از این موضوع شد، دفترچه سوالات و سرفصل سایر رشته ها را نیز در بخش جداگانه ایی برای این دوستان قرار خواهم داد.

 

سرفصل کنکور کارشناسی ناپیوسته 88 برای رشته های برق قدرت – الکترونیک – ابزار دقیق، با توجه به منابع

 

مدارهای الکتریکی :   عناصر مداري – مدارهاي مقاومتي { روش تحليل گره – روش تحليل مش (KVL+KCL) – روش تحليل ابتكاري – تقسيم ولتاژ – تبديل منابع – توان – تقارن }

مدار معادل { مدار معادل تونن – مدار معادل نورتن – مقاومت معادل – اتصال دوشبكه }

روابط مداري و تبديلات { ستاره و مثلث – پل و تستون – منابع جريان سري با عنصر و منبع ولتاژ موازي با عنصر }

توابع تحريك مداري { مفاهيم كلي رياضي – پله – ضربه  – شيب }

سلف و خازن { روابط خازن – روابط سلف }

مدارهاي مرتبه اول { انواع پاسخ – مفهوم ثابت زماني و روابط آن – سيگنالهاي پيوسته – رابطه صفر و رابطه بي نهايته – رابطه طلايي (فرار از معادله ديفرانسيل) }

مدارهاي مرتبه دوم { معرفي مفهوم معادله ديفرانسيل – ضريب ميرايي و فركانس تشديد – ضريب كيفيت – انواع پاسخ – حالتهاي مختلف پاسخ ورودي صفر – رابطه صفره و رابطه بي نهايته در مدار مرتبه دوم }

اعداد مختلط و فازور { معرفي تبديلات محاسبات – مفهوم فازور و روابط رياضي }

تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي { مفهوم حالت دائمي سينوسي – امپدانس و ادميتانس (و عينك مشهور) – حالتهاي مختلف براي امپدانس يك مدار – مدار معادل تونن و نورتن در حالت دائمي سينوسي – روابط مداري در حالت دائمي سينوسي – تحليل مدار در حالت دائمي سينوسي }

تشديد { مفهوم -محاسبهفركانستشديددرحالتكلي- ماسبه فرکانس تشدید در حالتهای خاص ( RCL سری و موازی ) – نکات خاص در تشدید }

فيلتروتابعشبكه {مفهوموكاربردپاسخفركانسي -نگاهيگذرابهفيلترهاوانواعفيلترها -عرضباندوضريبكيفيت – فيلترهايخاص( مرتبهاولومرتبهدوم ) }

تواندرحالدائميسينوسي {توانمختلط( اكتيو- راكتيو- ظاهري ) -مثلثتوان -ضريبتواندرمدارهايمختلف – روابطخاصبرايمحاسبهتوانحقيقيومجازي- اصلاحضريبتوانشبكه – روابطتوانوانرژيدرحالتكليوحالاتخاص }

قضيهانتقالتوانماكزيمم (مچينگ {حالتكلي ( هردومختلط ) – يكيمختلط،يكياهمي ( حالت خاص ) – هردو اهمی ( حالت ویژه ) }

مدارهايباالقايمتقابل ( تزویج ) { مفهوموتفاوتروابطدرحالتسلفهايمجردومتاهل – علامت M ( شصت دست راست و قرارداد نقطه ) – انرژيدرحالتتزويج – به هم بستن سلفهای تزویج و یافتن zeq و leq – تحليلمدارهايشاملسلفهايتزويج }

ترانسفورماتور {مدارمعادلوحالتايدهآل -خواصترانسفورماتوروروابطآنوعلامت M -انتقالدر ترانسفورماتور }

مقدار متوسط و مقدار موثر { روابط كلي و نحوه محاسبه – در توابع خاص }

دوقطبي ها { مفهوم يك قطبي و دوقطبي – پارامترهاي امپدانس Z – پارامترهاي ادميتانس Y – پارامترهاي هايبريد H – پارامترهاي انتقال T – روابط و تبديلات و ملاحظات ساده كننده }

تبديل لاپلاس { تعريف خواص و قضاياي رياضي – قضيه مقدار اوليه و مقدار نهايي – عكس تبديل لاپلاس – عناصر مداري در حوزه زمان و حوزه فركانس – تحليل مدار به كمك تبديل لاپلاس – تطابق حوزه زمان و حوزه فركانس }

تبديل فوريه { مفهوم و قضاياي رياضي – سري فوريه (ضرايب سينوسها و ضرايب كسينوسها و جمله ثابت) – حالات خاص ، توابع زوج و توابع فرد }

مدارهاي سه فاز { معرفي سيستم هاي سه فاز – تعريف پارامترهاي فاز و خط – حالات ستاره مثلث و انواع اتصالات و بارها – تحليل و محاسبات در مدارهاي سه فاز – توان در مدارهاي سه فاز و اثر قطع فاز }

 

ماشینهای الکتریکی:مغناطيسومدارهايمغناطيسي – ترانستكفاز – ترانس۳فاز -ماشينخطي -ساختمانماشينهايجريانمستقيم – سيمپيچيماشينهايجريانمستقيم -انواعتحريكدرماشينهاي

محاسباتراندمانوتوان – روشهايراهاندازيكنترلدورترمزوغيره -موتورهايسهفاز -موتورهايتكفاز –

هارمونيكوگامكسري

 

فیزیک : يادآوريازرياضياتوآناليزبرداري- قانونكولنوبارالكتريكي -ميدانالكتريكي- شارالكتريكي- قانونگاوسوكاربردهايآن – پتانسيلالكتريكي- انرژيالكتريكيخازن- انواعخازن مقاومتالكتريكي،ميدانمغناطيسيومنابعميدانمغناطيسي – شارميدانمغناطيسي- قانونالقايفاراديوكاربردآن،جريان متناوب،امواجالكترومغناطيسي،معادلاتماكسول.

 

الکترونیک: فيزيكنيمههادي – ديودوساختمانآن – مداراتديودي – مداراتترانزيستوري DC – ترانزيستوروتحليل ترانزيستور ( آرايش هاي ترانزيستور – تحليل AC – تقويت كننده هاي چندطبقه – ترانزیستور FET و تحلیل fet DC – تحلیل AC ترانزیستور FET ( آرایشهای FET ) – تقويت كننده تفاضلي – منابع جريان – تقویت کننده های عملیاتی (OPAMP ) – رگولاتور – تقويتكنندههايقدرت (Power Amp) – فيدبك – بوتاستراپوقضيهميلر – فركانسقطع

 

تکنولوژی کارگاه برق : توليدانرژيالكتريكي – كابل – كليدهايدستيواتوماتيك – مدارهايفرمان – نقشههايمدارهايفرمان – نمونههاينقشههابرايموتورهاي۳فاز – عيبيابيباكنتاكتور – ترانس – سيمپيچيترانسباجدولومنحني – محاسبهترانسباچندسر – اتوترانسوترانسجوشكاري – تجديدسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – ترسيمنقشههايسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – تغييرسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – سيمپيچيموتورهايجريانمستقيم( سيمپيچيآرميچر ) – عيبيابيموتورهايالكتريكي

 

دیجیتال : مبناي اعداد و كدها – جبر بول – جدول كارنو – مدارات تركيبي – تكنولوژي ساخت گيت ها – مدل كليدي – مدارات تركيبي خاص – مدارات ترتيبي – حافظه ها و ثبات ها – شمارنده ها و مقسم فركانس – ضمائم

 

ابزار دقیق : كلياتي در مورد اندازه گيري ها، مبدل ها، انتقال دهنده ها – طراحي عمومي سيستم هاي ابزار دقيق – اصول كار سوئيچ – مكانيزم كليدها – ميكروسويچ – اصول و كاربرد حس كننده هاي مجاورتي – حس كننده هاي نوري – حسگرهاي حرارت – حسگر هاي مكانيكي فشار – حسگرهاي الكتريكي فشار – لودسل و گيج سنج – حسگرهاي موقعيت جهت فاصله و حركت – حسگرهاي رطوبت چگالي لزجت – اندازه گيري دبي سيالات – اندازه گيري سطح موثر درون مخازن – آشنايي با استانداردها و علائم نقشه خواني در ابزار دقيق