آخرین خبر ها
سرفصل دروس کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی سال 90

ریاضی

یادآوری و تکمیل ( تعریف تابع – توابع نمائی – توابع هذلولی – توابع لگاریتمی – تابع علامت – رسم نمودار توابع نمائی، هذلولی آنها – تعاریف حد و پیوستگی، پیوستگی توابع نمائی و لگاریتمی – تعاریف مشتق و دیفرانسیل – مشتق­های متوالی، مشتق توابع مرکب – مشتق توابع – مشتق توابع پارامتری – قضیه رل، قضیه میانگین، قضیه کوش، قضیه تیلر، بسط تیلر، بسط مک لرن – صورت­های مبهم و رفع ابهام از آنها، استفاده قضیه تیلر و مک لرن در رفع ابهام) – سری (سری­های عددی و نوع آنها، سری­های مثبت، سری متناوب – دستورهای تعیین نوع سری، سری هندسی، دستور نسبت، دستور ریشه – سری­های توان و تعیین شعاع همگرایی آنها – بسط توابع به صورت سری) – انتگرال (تعریف تابع اولیه یک تابع، دستورهای اساسی انتگرال­گیری، خواص انتگرال نامعین – انتگرال توابع مقدماتی (جدول انتگرال­ها) – روش­های انتگرال­گیری، دستور انتگرال­گیری، جزء به جزء، انتگرال­های گویا، انتگرال­های توابع مثلثاتی، نمائی، گنگ – انتگرال معین، تعریف انتگرال معین و تعبیر هندسی، فیزیکی، خواص انتگرال معین، قضیه اساسی حساب انتگرال، مشتق­گیری از تابعی که با انتگرال تعریف می­شود – کاربرد انتگرال معین در محاسبه ساخت، طول کمان حجم و سطوح جسم دوار) – بردارها (تعریف بردار، اندازه بردار، بردار واحد – جمع بردارها، تفاضل دو بردار، تجزیه یک بردار در چند امتداد – نمایش یک بردار برحسب بردارهای واحد – ضرب عددی یا نقطه­ای، ضرب برداری، ضرب مختلط سه بردار – معادله خط در فضا، معادله صفحه) – توابع چند متغیره (تعریف توابع چند متغیره – حد و پیوستگی – تعریف مشتق­های جزئی مرتبه اول، مشتق­های جزئی و مرتبه بالاتر – دیفرانسیل کامل – قاعده زنجیری، مشتق­های جزئی توابع ضمنی) – توابع برداری (تعریف توابع برداری، حد و پیوستگی – مشتق توابع برداری – توابع برداری چند متغیری، تعریف عملکردها – دیورژانس، کنترل یک تابع برداری، تعریف گرادیان یک تابع اسکالر) – انتگرال دوگانه (تعریف انتگرال دوگانه، روش محاسبه آن -تعبیر فیزیکی و هندسی انتگرال دوگانه – خواص انتگرال دوگانه – تعویض ترتیب انتگرال دوگانه – تعویض متغیر در انتگرال دوگانه، محاسبه انتگرال دوگانه در مشخصات قطبی – کاربرد انتگرال دوگانه در محاسبه مساحت یک ناحیه سطح، حجم، جرم – محاسبه مساحت رویه) – تعریف انتگرال روی خم و روش محاسبه آن – انتگرال سه گانه (تعریف انتگرال سه گانه و روش محاسبه آن) – معادلات دیفرانسیل (تعریف معادله دیفرانسیل و روش­های تشکیل آن – حل انواع معادلات دیفرانسیل مرتبه اول – جداشدنی – معادله دیفرانسیل کامل – عامل انتگرال ساز – معادله دیفرانسیل همگن و روش محاسبه آن – معادله دیفرانسیل خطی و برنولی)

آمار و احتمالات

مفهوم آمار و بررسی تعاریف مختلف – کاربردهای آمار و روش­های آماری و احتمالات – حل مسائل مربوط به احتمالات – تعریف اطلاعات و تفاوت اطلاعات با آمار و احتمال – تعریف احتمال (با ذکر مثال­های ساده) – فرمول­های مقدماتی احتمال – انواع احتمال و کاربردهای آن – تعریف پارامتر آماری – میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، پراش (واریانس) (با استفاده از داده­ها یا جدول فراوانی) – انواع روش­های تصویری و نمودارهای مورد استفاده برای نمایش داده­های آماری (نمودارهای XY – BAR – PIE و…) – کاربرد و زمینه بکارگیری هر یک از روش­های فوق – تعریف متغیر تصادفی – توزیع احتمال گسسته و پیوسته – توزیع تجربی – توزیع دوجمله­ای – توزیع نرمال و خواص آن – محاسبه سطح زیر منحنی نرمال – کاربردهای توزیع نرمال، تقریب نرمال، توزیع t – تعریف جامعه آماری – واحد، چهارچوب نمونه­گیری، پارامترهای جامعه – برآورد اریب و نا اریب – معیارهای اشتباه – معرفی روش­ها و مدل­های نمونه­گیری – نمونه­گیری تصادفی ساده و برآورد پارامترها و فاصله اطمینان و حدود اطمینان و ضریب اطمینان – محاسبه تعداد نمونه­های لازم برای آمارگیری – روش­های کلاسیک تخمین – حد متوسط – اختلاف دو حد متوسط – نوع نسبت – پراش – امید ریاضی (ارزش انتظاری) یک متغیر تصادفی و ارزش انتظاری – محاسبه امید ریاضی – کاربردهای قوانین ارزش انتظاری و امید ریاضی – تولید اعداد تصادفی با استفاده از جدول، روش­ها و الگوریتم­های کامپیوتری تولید اعداد تصادفی – کاربردهای اعداد تصادفی.

زبان فنی

در این درس فراگیری متون و لغات تخصصی که حدود 1000 کلمه می­باشد و با استفاده از متون مناسب که بتواند دانشجویان را ضمن آشنایی با این کلمات و متون، ریشه یابی را نیز آموزش دهد. نیرویی که به نحوی که بتواند از کتب تخصصی و نشریات مربوط به خوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشد.

برنامه سازی

مقدمات C++ (طریقه نوشتن یک برنامه، دستورات و عبارات، تعریف متغیرها) – دستورات ورودی و خروجی استاندارد، جزئیات Iostream با استفاده از NameSpace، قالب بندی ورودی و خروجی – آرایه­ها و رشته­ها و عملیات بیتی – توابع، ساختار و توابع، ایجاد و فراخوانی تابع، Overload کردن توابع، ارسال مقدار به تابع، توابع پیش ساخته و معرفی برخی توابع مهم – ساختارهای شرطی و حلقه و شرح آنها – تعریف Struct، Union – عملیات روی فایل – بررسی استثنائات و خطاها – کار با اشاره­گرها و عملیات بر روی آنها – کار با کلاس­ها، مفهوم شی­گرایی، ایجاد کلاس، اشاره­گر به کلاس، سازنده­ها و مخرب­ها – مقدمه­ای به Visual C++.

سیستم عامل

تعریف سیستم عامل، تعریف وقفه و انوع آن، سیستم­های  Offline Spooling، Online Spooling، Time Sharing – تعریف پردازش، رسم نمودار حالات پردازش و شرح آنها – الگوریتم­های زمانبندی انحصاری و غیرانحصاری، سطوح پردازش، شرح الگوریتم­های FIFO، RR، SPN، Priority، MRN، SRT،MLFQ ، MLQ و شرح الگوریتم­های انتخاب Job توسط زمانبندی کار: Mixed، FIFO، SJF – شرح حافظه­های جانبی و مجازی، الگوریتم­های انتخاب انباره: First Fit، Next Fit ، Best Fit، Worst Fit، Buddy Fit، Quick Fit – مدیریت حافظه و شرح مشکلات آن، تکه تکه شدن و مدیریت حافظه با صفحه بندی Paging و با قطعه بندی Segmentation و ترکیبی – تعریف بن بست، شرایط بروز بن بست و راه­حل­های برخورد با آن و الگوریتم بانکداران.

ساختمان داده­ ها

تعریف ساختارهای خطی (Linear Structure)  و غیرخطی (Non-Linear Structure) – رشته­ ها (نحوه نمایش رشته­ها – عملیات روی رشته­ها (تعیین رشته، مجاورسازی، جستجوی یک زیررشته در داخل رشته دیگر، انتخاب زیر رشته­ای از رشته دیگر، مقایسه رشته­ها، حذف زیررشته­ای از داخل رشته، جایگزین کردن قسمتی از یک رشته با زیر رشته دیگر، تهیه کپی از روی یک رشته)) – رکوردها (نحوه توصیف رکوردها – انجام عملیات روی رکوردها – عملیات رایج روی رکوردها مانند Sort، Search، حذف و اضافه) – آرایه­ ها (نحوه نمایش آرایه­های یک، دو، … n بعدی در حافظه کامپیوتر – نحوه محاسبه آدرس عنصری در آرایه­های یک، دو، … n بعدی – انجام عملیات Search، Sort، حذف و درج در آرایه­ها – محاسن، معایب و محدودیت­های آرایه­ها و کاربرد آنها) – ماتریس­ها(ماتریس خلوت، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس بالا مثلثی و کاربرد آنها) – پشته (تعریف داده­ها و حافظه­هایی از نوع Stack – نحوه شبیه­سازی Stack با استفاده از آرایه­ها – انجام عملیات درج (Insert) با PUSH و حذف (Delete) با POP و نوشتن الگوریتم آنها – Stack و بیان الگوریتم آن، برنامه­سازی الگوریتم­های مزبور در یک زبان برنامه­سازی) – کاربردهای Stack (در فراخوان توابع – در توابع بازگشتی (مانند تابع فاکتوریل، تعریف و محاسبه چند جمله­ای­های بصورت بازگشتی، معکوس کردن (Reverse) رشته­ها، محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد، تابع هانوی) – کاربرد Stack و تبدیل عبارات Infix به Suffix، نمایش عبارات ریاضی به صورت­های Prefix، Infix، Suffix – الگوریتم­های این تبدیلات) – صف (تعریف صف – شبیه سازی صف با استفاده از آرایه – الگوریتم­های درج عنصری در صف و حذف عنصری از صف) – کاربردهای صف (صف دایره­ای (Circular Queue) – الگوریتم­های درج و حذف در صف دایره­ای – لیست پیوندی (امکان تعریف، نحوه پیمایش، حذف، درج گره در ابتدا و انتها)) – لیست پیوندی (امکان تعریف – نحوه پیمایش – حذف و درج گره – امکان تعریف لیست پیوندی حلقوی و نحوه درج/حذف – ایجاد لیست پیوندی با سرلیست) – درخت (تعریف درخت در حالت کلی – روش­های مختلف نمایش درخت در حافظه – درخت دودویی – ویژگی­های درخت دودویی و روش­های مختلف نمایش آن در حافظه – پیمایش­های مختلف درخت دودویی – تعاریف درخت­های Max Tree، Min Tree، Max Heap، Min Heap) – عملیات متداول در درخت دودویی (ایجاد درخت – جستجوی نود (node) خاص – حذف و درج درخت – الگوریتم­های مربوط و استفاده از Stack در این گونه موارد – تمرین برنامه­سازی الگوریتم­های بالا) – کاربرد درخت دودویی – جستجوی درخت دودویی ( مرتب کردن به روش درخت دودویی (Binary Tree Sort) – تبدیل عبارات Infix به Suffix به کمک درخت دودویی) – گراف (نکات و برخی تعاریف).

ذخیره و بازیابی اطلاعات

تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات – انواع حافظه­های جانبی (نوار، دیسک مغناطیسی، دیسک نوری) – پارامترهای ظرفیتی (چگالی و ظرفیت) – پارامترهای زمانی (ماکزیمم نرخ یا سرعت انتقال داده­ها …) – مفاهیم اولیه (فیلد، رکورد، انواع رکورد، گپ، فایل) – سیستم فایل و لایه­های آن – بلوک بندی (مزایا و معایب) – فایل در محیط فیزیکی (پیوسته و ناپیوسته)، مدیریت بلاک­های آزاد، تکنیک­های نسخه پشتیبان، سطوح مختلف نشانی دهی – مفهوم بافر و بافرینگ (انواع بافر، مزایا و معایب هر یک، مدیریت بافر) – محاسبه ظرفیت واقعی – محاسبه نرخ انتقال واقعی و تاثیر بافرینگ در آن – تکنیک­های بهبود کارآیی سیستم با کاهش زمان درنگ دورانی و کاهش زمان استوانه­جویی – تکنولوژی RAID – ساختارهای مبنایی فایل – ضوابط ارزیابی کارآیی فایل – عملیات روی ساختار فایل (عملیات شش گانه) – ساختار فایل­ها (ساختار پایل (معرفی، کاربرد، نحوه انجام عملیات شش گانه) – ساختار ترتیبی (معرفی، کاربرد، انجام عملیات شش گانه) – ساختار شاخص (مفاهیم، شاخص متراکم و غیرمتراکم و چندسطحی) – ساختار ترتیبی شاخص دار (معرفی، کاربرد، محاسبه سطوح شاخص، تکنیک­های درج سرریزی، عملیات شش گانه) – ساختار چندشاخصی (معرفی، کاربرد) – فایل مستقیم (معرفی، کاربرد، توابع مبدل، راه­حل­های مشکل سرریزی، معایب، انجام عملیات شش گانه) – بررسی دستورات فایلینگ در یکی از زبان­های سطح بالا).

سرفصل در مدار منطقی اعلام نشده است

M2kA
23:26 ~ 2 مارس 2011

ببخشین آقای مدیر !

این منابع رو کجا اعلام کردن و مال کدوم سال هستش ؟

محمد
02:26 ~ 3 مارس 2011

سلام بر داش پیمان گل
من 3سال دارم از این سایت استفاده میکنم (از دوران کاردانی)تا حالا حال نداشتم نظر بذارم ولی این بار دیگه حیفم اومد
با با داش پیمان خیلی باحالیییییییییییییییییییییییییییی
به امید قبولی همه بچه ها تو کنکور
یاعلی

صفر ، يك
15:02 ~ 3 مارس 2011

سلام به همگي
اميدوارم همه خوب باشن و با نشاط.
آقا پيمان مثل هميشه گل ميكارن.

لحظه هايي دلم براتون تنگ مي شود . اين لحظه ها ” هميــــــــــــــــشه” نام دارد.

milad
15:05 ~ 3 مارس 2011

با سلام
دوستان لطفا نمونه سوالات امتحانی دروس زیر را به ایمیلم ارسال کنید. آزاد و دولتی
(برای مقطع کاردانی پیوسته- کامپیوتر)

**سیستم عامل 2
*کارگاه سیستم عامل
**مبانی اینترنت
**اصول سرپرستی
**مبانی برنامه سازی ویژوال بیسیک

k_dm90@yahoo.com

متشکرم…

negar1989
22:04 ~ 3 مارس 2011

درست میبینم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فروم کارشناسی ف ی ل ت ر شده …

azita
09:34 ~ 4 مارس 2011

سلام
از زحمات شما ممنون
ولی این سرفصل ها از چه سالی و از کجا هستند؟

f.nik
10:18 ~ 4 مارس 2011

چرا؟تا دیروز هم که من میومدم سالم بود

B.I.O.H.A.Z.A.R.D
13:32 ~ 4 مارس 2011

سلام.

ای بابا بعد از مدت ها اومدیم یه سری بزنیم. شما رو هم که هیلتر کردن…!!!!!!!!!!

eyoohan
16:00 ~ 4 مارس 2011

بچه ها سلام من دارم برای کنکور دولتی کاردانی به کارشناسی می خونم اما برنامه درست درمونی ندارم هر برنامه ای هم که می ریزم فکر میکنم اشتباه لطفا کمکم کنید یه برنامه ریزی توپ برام ایمیل کنید.(رشته کامپیوتر)
Eyoohan@yahoo.com

محمد
18:35 ~ 4 مارس 2011

جناب مدیر برای فروم سایت یک ساب دومین دیگه به پوشه فروم بسازید از فیلتر دربیاد.
——-
مدیر سایت : در حال پیگیری این مشکل هستیم و به زودی رفع فیلتر میشه
فعلا از آدرس زیر وارد انجمن بشید

https://www.karshenasi.com/forum

mina y
11:43 ~ 5 مارس 2011

سلام آقا پیمان چرا راجع به کنکور کارشناسی ارشد هیچی نمیزارید نه تخمین رتبه ای نه کلید سوالی! من اگه کمک های سایت شما نبود کارشناسی قبول نمی شدم یعنی فقط تا کارشناسی هوامونو داشتید!!! تو انجمن هم کسی زیاد فعال نیست ما امیدمون به شما بود برا ارشد 🙁

TaHa
12:56 ~ 5 مارس 2011

از بس از غیراتفاعی ها تعریف کردیم ، شاکی شدن !!! حالا خوبه دوستان مهندس صبورانه انتقاد می کنن. متاسفم برایت جناب ف ی ل ت ر ی ن گ !!!

صفر ، يك
17:35 ~ 5 مارس 2011

سلام به همگي
سايت كه فيلتر نشده !

persian-girl
19:02 ~ 5 مارس 2011

درود بر همه عزیزان
راستی ما دیگه جدی جدی رفتیم زیر نظر وزارت علوم؟؟؟؟؟؟
خوب اگه این جوری باشه باهنر شیراز که فقط پسر میگیره ظاهرا باید دختر هم بگیره؟؟؟
خوب تو دانشگاه های وزارت علوم که دیگه جنسیت پذیرش مطرح نیست؟یکی از استادامون میگفت باهنر تا سال 86هم پسر میگرفته هم دختر؟؟؟
عجیبه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ليدا
08:09 ~ 6 مارس 2011

سلام و عرض ادب

مي خواستم بدونم ، مي تونم همزمان در دو دانشگاه ازاد و دانشگاه مجازي تحصيل كنم ؟؟؟
خواهش مي كنم جواب بديد !!!

samaneh
13:13 ~ 6 مارس 2011

با سلام و احترام
یه سوال از مدیریت محترم دارم البته اگه قابل بدونن وپاسخگو باشند ،تو آزمون کاردانی به کارشناسی سوالات برنامه سازی فقط از ++Cدیگه cنمیاد؟

محمد
14:11 ~ 6 مارس 2011

سلام خدمت مدبر محترم سایت که ما را همیشه یاری کردن می خواستم بدونم مدار منطقی جزو سرفصل ها نیست ؟ اگه می شه جواب بدید ؟

بهار
10:19 ~ 7 مارس 2011

سلام
با تشکر از زحمات ، لطفا بگید من چه کار کنم ؟؟؟؟اصلا وقت ندارم باید هم کارشناسی قبول شوم

مجيد بهاري
19:17 ~ 7 مارس 2011

سلام
سرفصل هاي رشته تربيت بدني كارداني به كارشناسي را اگه برام بفرستين ممنون ميشم ضمنأاگه كتاب خوب هم معرفي كنين خيلي خوبه
با تشكر

علی
11:35 ~ 8 مارس 2011

آقا پیمان چرا فروم کارشناسی ف ی ل ت ر شده ؟

شادی
20:40 ~ 9 مارس 2011

سلام
لطفا سرفصل های رشته مدیریت رو برام بفرستید ( اگه زحمتی نیست ) رشته کاردانیم مدیریت نبوده و برای کارشناسی میخوام مدیریت بخونم هیچی از درسهاش نمیدونم وقت کلاس رفتنم ندارم . اگه راهنماییم کنین ممنون میشم .

f4rib0rz
21:15 ~ 10 مارس 2011

سلام .
اون بالا تو منو این ادرس رو لینک کنید که بچه ها وارد انجمن بشن
https://www.karshenasi.com/forum

حميد تنها
08:31 ~ 12 مارس 2011

با سلام

زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي : كتاب مدرسان شريف را بخونيد .خيلي كتاب خوب و جامعي هست .

فيزيك عمومي : به نظر من بايد فيزيك مغناطيس باشه .كه در اين مورد كتاب ديويد هاليدي احسن هست ولي كمي حجمش زياده .

مباني كامپيوتر : منبع اصلي نداره ولي اگه از من مي شنويد كتاب مباني رايانه دانشگاه پيام نور مناسبه

رياضي عمومي = واسه درس رياضي منبع اصلي كتاب رياضيات عمومي 1و2 مدرسان شريف هست اما اما حجمش زياده و خوندنش سخت .ولي هر كي بخونه واقعا گل كاشته . سرتونو به درد نيارم كتاب رياضيات مهندس رازقندي بهترين كتاب هست .اگه اونم نشد كتاب رياضيات دكتر نيكوكار خودمون هم است .

دانشمند
14:52 ~ 16 مارس 2011

سلام من میخوام تو کنکور 90 رتبه تک رقمی از الان شروع کنم میشه؟

p
22:54 ~ 16 مارس 2011

سلام دوست عزیز
وبلاگ جالبی دارید
می خواستم بدونم شما می تونید در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی و پردازش تصویر کمکم کنید
ممنون می شم جواب سوالمو به وبلاگم بفرستید

مهندس کوچولو
20:54 ~ 22 مارس 2011

سلام.من سال 89 فولاد شهر قبول شدم نرفتم. حالا عضو پارسه شدم و دارم ميخونم به نظرتون اميدي هست که جهاد اصفهان بيارم؟معدل کاردانيم 28/18 هست.از اينکه توي خونه موندم گاهي عصبي ميشم همش از بدشانسيه….خونمون هم اصفهانه

ابراهیم
15:43 ~ 27 مارس 2011

سلام
پس مدار منطقی رو چرا ننوشتید من که فقط همین درس رو خوب بلدم نکنه این درس از تو کنکور حذف شده؟

محمد
11:41 ~ 31 مارس 2011

سلام آقا پیمان
چرا سر فصل عمومی ها رو ننوشتید.

saeedeh
13:34 ~ 31 مارس 2011

سلام دوست عزیز
واقعا ممنون از زحمات روز افزون شما
من کاردانی به کارشناسی هم آزاد و هم سراسری گرگان قبول شدم چون راه دور بود نرفتم بعد از طریق سایت شما پکیج کامل کاردانی به کارشناسی کامپیوترو گرفتم و دارم می خونم دعا کنید قبول شم اونم فقط سراسری
بازم ممنون از اینکه مطالب مفید و ارزنده ای رو در اختیار ما قرار دادید فقط اینکه این سرفصل ها تو دی وی دی شما هست؟
ممنون میشم اگه زود جواب بدید چون تا کنکور چیزی نمونده

هدی یوسفی
14:59 ~ 1 آوریل 2011

سلام. واقعا خسته نباشی

خیلی اتفاقی اینجا رو پیدا کردم

من کاردانی کامپیوترم رو دو ماه پیش گرفتم و الان میخوام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزادو بدم

بعضی ها میگن سالی دو بار برگزار میشه

بعضی ها میگن سالی یه بار

حسابی گیج شدم

حتی نمیدونم زمان ثبت نام کی هستش؟

اگه میدونی راهنماییم کن. ممنونم

مینا خانوم
20:10 ~ 2 آوریل 2011

سلام
دقت کردین همه فقط سوال میکنن و هیچکس ج نمیده؟؟؟
خب حداقل بگین میشه به این سرفصلها اعتماد کرد یا نه؟ یعنی اگه همینارو بخونم کافیه؟
از کجا آوردینشون؟
تنکس

m.qazvin
23:18 ~ 2 آوریل 2011

سلام به همه همدردان
اولین باره نظر میدم خیلی ممنون از زحماتتون
من آزاد قزوین قبول شدم نرفتم پشیمونم اشاالله قبول شم
آقای دانشمند هیچ چیز غیر ممکن نیس
بهار………..

سمیه69
23:52 ~ 2 آوریل 2011

سلام مطالبتون واقعا عالیه دستتون درد نکنه

zari
23:20 ~ 3 آوریل 2011

سلام
میشه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی 90رشته گرافیک رو برام بفرستید
ممنون میشم

مجتبی
00:24 ~ 4 آوریل 2011

دوست عزیز ! آقا پیمان سلام … .

امیدوارم همیشه حالتون خوب و تندروست باشید … .

ممنون میشم اگه منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته دولتی 90 رو هم اعلام بفرمایید !

هر چند هم جستجو کردم ولی متاسفانه به نتیجه ای نرسیدم !
اگه شما لطف بفرمایید سپاسگزار خواهم شد !

شاداب باشید … .
یا علی

رحیم
01:51 ~ 4 آوریل 2011

سلام
همه چی خوبه پسر
برای قبول شدن توی کنکور کارشناسی ناپیوسته سراسری 90 خیلی روی سایت تون حساب کردم
همیشه سلامت باشید

صفر یک
09:17 ~ 6 آوریل 2011

سلام بچه ها
امیدوارم حالتون خوب باشه.
آقا پیمان که مثل همیــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه گل میکاره.

محمد رضوی
10:12 ~ 6 آوریل 2011

سلام
میخواستم بدونم تو آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویژال بیسیک هم میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
——–
مدیر سایت : خیر

fatemeh
12:51 ~ 6 آوریل 2011

سلام.من مدرک کاردانی الهیات دارم
میخواستم بدونم چه طور میتونم ادامه بدم؟
اگه جواب و برام بفرستید مطمئنا میتونم 2باره درسم و ادامه بدم.
ممنون

azin
09:42 ~ 7 آوریل 2011

سلام
ميشه بگيد اين منابع را از كجا گرفتيد؟

زهرا جون
16:11 ~ 8 آوریل 2011

خوش به حال خودم رفتم دانشگاه آزاد راحت !!!
البته یکسال بیهوده گذاشتم برای دولتی اما بی نتیجه بود چون بیشتر سهمیه ها برای معلمان و …. بود دیگه جای برای ما نبود !!! نا امیدتون نکنم عزیزان ولی خیلی هم امیدوار نباشید چون این راه من رفتم !!! بیشتر از اینکه فکر قبولی باشیم باید ببینیم اصلا دانشگاه پذیرش دارن یا نه …..!!!!!!!!!!!!!

زهرا
12:25 ~ 10 آوریل 2011

با سلام
می خوستم بدونم که ریاضی و فیزیک که سال دوم کامپیوتر نخو ندیم در کنکور سال 90 باید خونده بشه.
(رشته ی کار دانش)

شينا
14:15 ~ 10 آوریل 2011

باسلام
لطفاً سوالاتنوكليد سوالاتكنكورهاي قبلي رشتهفناوري اطلاعات را برايم بفرستيد چون هر چه سرچكردم نيافتم
با تشكر

mahbube
19:08 ~ 10 آوریل 2011

سلام با تشکر از سایت خوبتون
لطف میکنید منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رو با ذکر کتاب بزارید.

mohsen
16:37 ~ 11 آوریل 2011

سلام با تشكر از سايت خوبتون
لطف كنيد سرفصل هاي درس مدار منطقي رو به ايميلم بفرستيد.
(دوره كارداني به كارشناسي سراسري)

mozhgan
12:35 ~ 12 آوریل 2011

سلام با تشكر از سايت خوبتون
لطف كنيد سرفصل هاي درس مدار منطقي رو به ايميلم بفرستيد.
(دوره كارداني به كارشناسي سراسري)

mozhgan
12:53 ~ 12 آوریل 2011

سلام
لطف کنید سر فصل درس فرهنگ و معارف اسلامی برای کنکور کاردانی به کارشناسی 90 رو برام بفرستید.اصلا نمیدونم چه کتابی بخوانم.ممنون

محمد آریا
06:02 ~ 13 آوریل 2011

با سلام لطفا منابع رشته حسابداری رو برای آزمون کاردانی به کارشناسی معرفی کنید اگر کتاب خوبی هم سراغ دارید لطفا معرفی کنید با تشکر

وفا
14:08 ~ 14 آوریل 2011

سلام ميشه سرفصل هاي كنكور كارشناسي ناپيوسته رو بذاريد وقتي جواب نميديد چرا پس تاييد ميكنيد بابا اگه وقت نداريد مسوليت رو به يكي ديگه بديد مرديم
———–
مدیر سایت : سر فصل دروس که در سایت هست!

احسان
21:02 ~ 15 آوریل 2011

با سلام و با تشکر از سایت خوبتون
آقا پیمان من میخوام شروع کنم به خوندن برای کارشناسی ، میخواستم ضرایب درس های تخصصی نرم افزار رو بزارید یا برام میل کنید خیلی احتیاج دارم

آرزو
12:22 ~ 17 آوریل 2011

با سلام و عرض خسته نباشيد
من دانشجوي كارداني رشته حسابداري مالياتي هستم كه در حال حاضر ترم آخرم رو سپري مي كنم و تمايل دارم بلافاصله براي كارشناسي آزمون بدم اگر روي سايت يه برنامه درسي مربوط به بچه هاي حسابداري بزاريد ممنون مي شم

آرزو
13:41 ~ 17 آوریل 2011

با سلام و خسته نباشید

امکان دارد منابع کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 90 ، رشته اتاق عمل را برایم ایمیل کنید .

با تشکر

saeid
08:42 ~ 18 آوریل 2011

سلام اگه ميشه برام دعا كنيد كه كنكور امسال البته دولتي قبول شم

فریده
09:33 ~ 19 آوریل 2011

سلام اگه میشه بگید کدوم مبحث از درسا تو این چند سال کنکور زیاد اومده که مابیشتراونارو بخونیم یه جمع بنندی از درسارو بگین.
با تشکر

milad
23:55 ~ 20 آوریل 2011

با سلام به سایت عالیتون یه مشکلی که ای کاش انجام میشد اینکه رشته های دیگری مثل الکترونیک و نیز میذاشتین ممنون از همه دوستان

meysam
11:52 ~ 26 آوریل 2011

سلام
از زحماتتون خیلی ممنون فقط میخواستم بگم لینک دانلود سوالات اختصاصی کارشناسی ناپیوسته اشکال داره.

بهزاد
19:15 ~ 28 آوریل 2011

سلام پیمان جان خسته نباشی یه لطفی کن سرفصلای منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته رو به ایمیلم بفرست . یک دنیا ممنون

چشم براه
13:35 ~ 2 می 2011

ممنون از اينكه سرفصل درسا رو گذاشتين خيلي به دردم خورد

raha
10:15 ~ 3 می 2011

سلام می خواستم ب÷رسم چند درصد امکان داره امسال زبان ویژوال هم تو کنکور بیاد.مرسی

sana
11:07 ~ 3 می 2011

با سلام این منابع مال کدوم ساله و کجا اعلام کردن

jalal
20:53 ~ 4 می 2011

سلام لطفا بگید تو کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی90 مبانی کامپیوتر شامل چه درسایی میشه؟ ممنون از سایت خوبتون

Sanaz
09:39 ~ 5 می 2011

سلام دمتون گرم تو رو خدا سر فصل مدار منطقی رو هم بدید

Arash
09:45 ~ 9 می 2011

سلام
از شما ممنونم
فقط لطف کنید منابع عمومی را هم معرفی کنید
به امید قبولی همه ی بچه ها

یحیی
11:03 ~ 9 می 2011

با سلام و خسته نباشید حضور شما بخدا اتز فکر کنکور دارم میمیرم اگه میشه نام دروس کاردانی به کارشناسی برق رو برام ارسال فرمایید

با تشکر از زحماتتون سپاسگزارم

الهام کیانی
14:33 ~ 9 می 2011

سلام
واقعا خسته نباشید
من خیلی اتفاقی سایت شما پیدا کردم ولی خداروشکر چون خیلی مطالبتون به دردم خورد بازم ممنون

ram ram
17:33 ~ 10 می 2011

سلام
ببخشید تو منابع سال 89 کتاب هایی رو معرفی کرده بودید
امسال هم همون کتاب هاست یا عوض شده

سپاسگذارم

حامد
19:58 ~ 10 می 2011

سلام
یه سوال از مدیریت محترم دارم البته اگه پاسخگو باشند ،تو آزمون کاردانی به کارشناسی سوالات برنامه سازی فقط از ++Cدیگه cنمیاد؟

فریبا
08:28 ~ 11 می 2011

سلام من الان ترم2 کاردانی ازتون خواهش میکنم بهم ایمیل کنید کدوم زبان های برنامه نویسی واسه کنکور کاردانی به کاشناسی کامپیوتر می آید(c یا ++c یا ویژوال بیسیک) وهمین طور آمار دقیق دانشگاههایی که ظرفیت روزانه دارند راهم بگید

فریبا
15:27 ~ 14 می 2011

سلام ولی من شنیدم دانشگاه سراسری پاسکال میاداااا و تو آزاد c++,c میاد من خودم ساله 89 هم آزاد شرکت کردم هم سراسری سراسری و درست یادم نیس چون نخوندم
لطفا پاسخگو باشین

مينا
07:44 ~ 16 می 2011

با سلام

لطفا پاسخنامه آزمون سراسري و علمي كاربردي89 كامپيوتر را براي دانلود قرار دهيد .

یلدا
10:51 ~ 17 می 2011

سلام
من تازه می خوام برای کنکورشروع کنم.می خوام جهاددانشگاهی اهواز هم قبول بشم نمی دونم چکار کنم
یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لطفاباراهنمایی وبرنامه ریزی کمکم کنید.
لطفا پاسخنامه آزمون سراسري و علمي كاربردي89 كامپيوتر را براي دانلود قرار دهيد
باتشکر

saeideh_Z62@yahoo.com
15:41 ~ 17 می 2011

باسلام .. ممنون میشم اگه منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته دروس عمومی وتخصصی هنر(گرافیک رو واسم بفرستید واقعا نمیدونم چی باید بخونم !!!

include
11:05 ~ 21 می 2011

سلام بابا درس خوندن همش کشکه ما که این همه در س خوندیم الان هر کجا که میری میگن سابقه کار ومعرف نمی گن چی بلدی چی خوندی کجا خوندی.کارگر روزی 15000 هزار تومن ولی می خوای واسه شرکتی کار کنی میگن ما ساعت کاریمون فلانه اضافه کار نداریم …. آخرش با ماهی 250000 تومن راضی هستی. باسوادی تو ایران بی خوده.

mojtaba
09:37 ~ 26 می 2011

سلام به همه دست اندر کاران این سایت
احسنت به شما – نمی دانستم چطوری منابع و سر فصل های کنکورم را پیدا کنم اما با کمک شما تونستم .
پیروز و سر بلند باشید….

يعقوب
19:29 ~ 26 می 2011

سلام مگهاز مدار منطقي تو كنكور كارداني به كارشناسي براي رشته نرم افزار سوال داده نمشه

نرم افزار
10:35 ~ 27 می 2011

سایتتون فوق العاده است،واقا دستتون درد نکنه.

jonah
13:54 ~ 31 می 2011

salam khaste nabashe dadash golam kheyli lotf kardi in sito rah andakhti age to nabudi ma bayad sarfaslhay konkoro az koja miyavordim ba in system amuzeshe iran mer30 golam.

نامشخص
14:10 ~ 31 می 2011

واقعا دمتون گرم

مصطفی
13:31 ~ 1 ژوئن 2011

سلام خسته نباشید
من تازه از خدمت اومدم قبل از خدمت یک بار به کارشناسی شرکت کردم و قبول نشدم و رفتم خدمت و الان که برگشتم با فوق دیپلم دنبال کار می گردم ولی متاسفانه جز کارگری چیز دیگه ای پیدا نکردم در حالی که برنامه نویسیم خوبه و تو شبکه تخصص فراوانی دارم ولی باز کسی به فوق دیپلم کار نمی ده اگر مخ هم باشی باز فوق دیپلمی !!
به نظر من تو ایران اگه بخوای موفق بشی باید یه رشته ای رو اونقدر ادامه بدی که توش تک باشی و کسی نتونه کاره تو رو انجام بده آخه الان هر کی از جاش بلند میشه میزنه تو کار کامپیوتر
یه ضرب المثل هست که خارجیا می گن
میگن مهندسای ایرانی اقیانوسی هستند به عمق یک سانت و مهنسین خارجی چاله ای هستند به عمق اقیانوس
پس قابل توجه اون دوستی که می گه من کلی درس خوندم والان ماهی 250 هزار تومن حقوق می دن می رسونم که اگه تو در کارت تک باشی و صبر کنی و به یه جایی برسی که کسی نتونه کاره تو رو انجام بده اونوقته که می تونی هر چقدر که بخوای حقوق بگیری و کلی هم سر شرکت ها منت بزاری
منم امسال عزمم رو جزم کردم و می خوام حتما مهندسیمو بگیرم و بعد اون هم مقاطع بالاتر با توکل به خدا

سعید
15:50 ~ 2 ژوئن 2011

سلام
منابع و سرفصل های کامل کارشناسی رشته کامپیوتر-نرم افزار رو میخوام. اگه عزیزی داره یا مدیر سایت ،بزارید. ممنون میشم.
خیلی ابهام ها در این باره واسه دانشجوها هست…..

محمد
07:14 ~ 3 ژوئن 2011

میشه بگید کدوم سرفصل‌ها از دروس تخصصی برای کنکور دولتی و آزاد حذف شده؟؟
مرسی

ميثم
07:33 ~ 7 ژوئن 2011

سلام
مرسي از سايتتون، ميشه تعداد شركت كننده گان در آزمون كارداني به كارشناسي سراسري سال 90 و تعداد پذيرفته شدگان رو اعلام كني؟
از دانشگاه فرهنگيان چه خبر امسال (مهرماه90) ورودي داره؟

زهرا
18:56 ~ 7 ژوئن 2011

سلام.. ممنون از سایتتون… میخواستم بدونم وضع پذیرش دولتی چجوریه الان… یعنی روزانه پذیرش میشه اصلا یا نه؟ (البته بدون سهمیه فرهنگی و …)

sepideh
02:40 ~ 8 ژوئن 2011

salam ,khasteh nabashid,mikhastam bebinam zarifate daneshgaha baraye konke 90 daneshgahe sarari va azad chand nafare vase har vahed?
reshteye computer-larshenasi napeyvaste
merciiii age begid mamnoon misham

asal
15:15 ~ 8 ژوئن 2011

لطف کنید منابع مربوط به دروس عمومی کاردانی به کارشناسی را نیز اعلام کنید هر کجا جستجو کردم به نتیجه ای نرسیدم.
ممنون می شو اگر زود جواب بدهید

مريم
17:26 ~ 8 ژوئن 2011

خيلي ممنونم اززحماتتون، اگه ميشه درمورد اينكه ظرفيت پذيرش در غيرانتفاعي واسه كارشناسي چقده؟ يه اطلاعي به من بدين ؟؟؟ خيلي گير كردم ؟ حداكثر رتبه قابل قبول واسه قبولي دركارشناسي غيرانتفاعي چنده؟

عباس مالکی
20:02 ~ 13 ژوئن 2011

سلام اگه بخوایم از حالا برای کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته درس بخونیم حداقل باید روزی چند ساعت بخونیم؟منظورم از 90/4/8به بعد هست که امتحانات دانشگاهمون تموم میشه چیزی حدود 27 روز تا کنکور وقت داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

منصور
17:37 ~ 14 ژوئن 2011

سلام ممنون بابت سایت خوب و باحالتون . من دارم برا کنکور کارشناسی مهندسی نقشه برداری آماده میشم و دنبال یه سری اطلاعات در باره این رشته و کنکورش می گردم ولی متاسفانه موفق نمیشم میگم میشه لطفا شما کمکم کنید. ممنونم . منتظرم

saji
13:07 ~ 19 ژوئن 2011

دست شما واقعا درد نکنه. تمام اینترنت رو دو روزه که گشته م. هیچ سایتی به این خوبی تمام موارد مورد نیازم رو یک جا نذاشته بود. مرررررررسی!

mina
17:54 ~ 22 ژوئن 2011

سلام به همه بچه های کامپیوتر من دفعه اول به این سایت اومدم اخه نزدیک امتحان کارشناسیه داشتم دنبال سوال می گشتم
مرسی خیلی خوب بود
تو رو خدا برام دعا کنید خیلی خیلی خیلی دوس دارم امسال قبول بشم

ناشناس
10:58 ~ 24 ژوئن 2011

سلام لطفا سرفصل دروس عمومی سال 90رابرای رشته کامپیوتر اعلام کنید ممنون

مصطفی
23:25 ~ 25 ژوئن 2011

سلام
از کی درس لینوکس و ویندوز رو از سیستم عامل حذف کردند ؟
مطمئنین که امسال نمیاد؟

سارا
13:01 ~ 1 جولای 2011

سلام.من نمیدونم مدیریت این سایت کیه هر کسی هست دمش گرم خیلی باحاله.
بچه ها من مرداد کنکور کارشناسی دارم برنامه ربزی خاصی برای درس خوندن ندارم هرکی میتونه کمکم کنه یا علی اینم آدرس ایمیلم ممنون از همتون
fa_shyt@yahoo.com

مصطفی
20:41 ~ 1 جولای 2011

آقا خواهشا یکی به ما بگه امسال کنکور 90 تو درس سیستم عامل لینوکس و وسندوز 98 میاد یا نه؟

حامد
00:07 ~ 3 جولای 2011

سلام آقا پیمان من تقریبا همه کتابامو خوندم توروخدا راهنماییم کنید برا کنکور ناپیوسته 90 کتاب معارف بخونم یا اندیشه اسلامی؟ اگه امکانش هست برام میل بزنید

farshad
19:54 ~ 5 جولای 2011

سلام نمونه سوالات كنكور كارشناسي واسه سال 90 مي خوام برام emilكن

زهرا
01:11 ~ 6 جولای 2011

ممنون از سايت خوبتون خسته نباشيد

nasim
11:05 ~ 6 جولای 2011

سلام خیلی خیلی ممنون و متشکرم. دانلود آزمونهای آزمایشی بسیار مفید بود. بازم ممنون

اکرم
20:23 ~ 6 جولای 2011

میشه منابع سوالات کاردانی به کارشناسی رشته مامایی سال 90 دانشگاه آزاد رو برام ایمیل کنید ؟
با تشکر

mahssa
23:16 ~ 6 جولای 2011

سلام پیمان جان
میشه لطف کنی و سرفصل دروس کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی ازاد رو میل کنی برام

مرسی از زحماتت

سارا
16:25 ~ 9 جولای 2011

با سلام دوباره. آقا پیمان این منابع کنکور و که گذاشتی همه به صورت پی دی اف که قابل پرینت گرفنن نیست. من چکار کنم؟تورو خدا راهنمایی ام کن. ممنونم fa_shyt@yahoo.com

مهدی احمدی توانا
18:09 ~ 9 جولای 2011

خیلی دمتون گرم

reza
00:21 ~ 10 جولای 2011

میشه بدونم صحت این سرفصل ها چقدره ؟ منابعش از کجاست ؟
همین ها رو بخونیم کافیه ؟

مرضیه جون طلا
19:11 ~ 11 جولای 2011

سلام
اگه ممکنه پاسخ سوالای کنکور 90 رو به ایمیلم ارسال کنید
با تشکر

مهشید
16:13 ~ 13 جولای 2011

من هرچی search میکنم درس هایی که برای کنکور کاردانی کامپیوتر(تخصصی و عمومی )میاد پیدا نمیکنم.همش مال کاردانی به کارشناسیه

مصطفی
01:14 ~ 17 جولای 2011

مرضیه جون طلا: اگه تونستی واس ما هم پیدا کن از آینده اومدی !!!!!

نسرین
12:06 ~ 17 جولای 2011

سلام دمت گرم آقای مدیر.
من سؤالای کارشناسی رو دانلود کردم اما جواباشو چی کار کنم؟سال88و89جواب ندارن که.پاسخ ها رو نمی ذارین؟

سایت خوبی داری.

hadi
05:36 ~ 18 جولای 2011

تعداد شرکت کنندگان کنکور کاردانی به کارشناسی 1390 کامپیوتر
تعداد پذیرفنه گان
ممنون

mehran
07:48 ~ 18 جولای 2011

با سلام
امکانش هست موارد آزمون جامع وارزیابی دانشگاه علمی کاربردی از قبیل سئوالات دوره های قبل نمونه سوالات با حل مثل کنکورهای دیگه توی سایت بزارین متشکرم

مهدي
07:05 ~ 20 جولای 2011

مرسي دستتون درد نبينه

علیرضا
13:04 ~ 22 جولای 2011

سلام دوست عزیز
می خواستم اگر می شه منو راهنمایی کنی :
من رشته مکانیک هستم می خوام کاردانی به کارشناسی شزکت کنم ولی گرایش مکانیک سیالات .می خواستم کمکم کنید بدونم چجوری و کی باید این گرایشو انتخاب کنم؟یعنی باید وارد دانشگاه شم بعد این گرایشو انتخاب کنم یا قبلیش که دفترچه ها میاد یا زمان ثبت نام باید این گرایشو انتخاب کنم؟
بازم ممنون

مهری
11:55 ~ 25 جولای 2011

سلام مرسی از این سایت خوبتون نمی دونین چقد دنبال چنین سایتی میگشتم که در مورد کامپیوتر سر فصل درسا و …. صحبت کنه من کاردانی کامپیوتر دارم دارم میخونم برای کارشناسی 3 روز دیگه کنکورمه حیف شد این سایت دیر پیدا کردم زودتر از اینا دنبالش میگشتمدعا کنید قبول شم

به خاطر سایت خوبتون بازم ممنون

hosien
12:54 ~ 3 آگوست 2011

سلام.خواستم بدونم که دفترچه های سراسری/آزاد/غیرانتفاعی سال91معمولابرج چندتوزیع میشن.باتشکر

سعید
11:40 ~ 8 آگوست 2011

سلام به همه عزیزان
من دانشجوی کاردانی کامپیوتر-نرم افزار هستم.
با رتبه خوبی قبول شدم با توجه به مشکلاتی که تو زندگی داشنم و مجبور شدم تو دانشگاه استان خودمون (گلستان) بخونم و نتونم برم شمسی پور.
اگه کسی سوالی داشت چه درسی چه غیره میتونه بهم ایمیل بزنه.
بحرحال خوشحال میشم هر کمکی میتونم انجام بدم.
saeed_Rahmani71@yahoo.com
به امید هرچه زودتر آفا امام زمان
خدانگهدار

مجتبی
13:56 ~ 10 آگوست 2011

با سلام
سایتتون عالیه
ببخشید من دانشجوی کاردانی دانشگاه فنی شهید بهشتی کرج هستم بارتبه خوبی قبول شدم همه دروس تخصصی بالای 50 % بود خواهشا راهنماییم کنید برای کنکور مهندسی از چه منابعی استفاده کنم چطور برنامه ریزی کنم؟؟
با سپاس

ندا
00:40 ~ 11 آگوست 2011

سلام
می خواستم بدونم شما نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد رشته هوشبری را دارید ؟ اگه دارید چطوری می تونم بگیرم ممنون میشم هرچه سریعتر جوابم را بدین

shada
13:09 ~ 18 آگوست 2011

با سلام وخسته نباشید خدمت مدیر سایت.سایتتون واقعا عالیه.می خواستم ازشما درخواست یک برنامه ریزی برای کنکور کارشناسی رشته کامپیوتر نرم افزار مرا راهنمایی کنید.

آناهیتا
14:10 ~ 20 آگوست 2011

سلام….
میشه سوالات کنکور کاردانی گرافیک رو واسم میل کنید؟؟؟؟؟دارم دیوونه میشم که چی کار کردم؟؟؟؟؟؟
Anahitapg@gmail.com

فاطیما
18:04 ~ 23 آگوست 2011

سلام خواستم بدونم شما اطلاعی درمورد درس های که در ازمون استخدامی میاد دارین؟از چه کتابهای هست و چوری میباشد

hadi
13:59 ~ 24 آگوست 2011

سلام امروز که 2/6 پس چرا نتایج نیومد ساعت چند نتایج رو اعلام میکنن؟

مژگان
18:45 ~ 5 سپتامبر 2011

لام خسته نباشيد من دانشجوي كارداني روزانه نرم افزار هستم ميخواستم بدونم واسه قبولي كارشناسي دانشگاه روزانه بايد از كي و كجا شروع كنم ورودي بهمن89 هستم دعا كنيد همه قبول بشيم اون چيزي رو كه لياقتش رو داريم نه آرزوشو!!!مرسي

مهسا
13:53 ~ 7 سپتامبر 2011

سلام.ظرفیت پذیرش دانشگاه ازاد رو میخواستم .علوم تحقیقات اصفهان ودانشگاه مبارکه(ازاد) رتبه ی لازم واسه قبولی تو این دوتا دانشگاه اخه من هیچ نخوندم

حسینخانی
08:23 ~ 8 سپتامبر 2011

سلام. من 4 سال پیش مدرک کاردانی نرم افزار گرفتم.
الان هم به مدرک کارشناسی نیاز دارم برای محل کارم.
چه دانشگاهی بهتره که شرکت کنم.

داود
13:44 ~ 9 سپتامبر 2011

سلام بچه ها
من چند ماه دیگه کنکور کارشناسی کامپیوتر دارم و در حال حاضرم مشغول تحصیلم اگه کسی از عزیزان خوبم برنامه ریزیه خاص و ارزشمندی داره واسه ی کنکور کارشناسی بی زحمت کمکم کنه
خداوند عمرش بدهد … منتظرم سخت !
اینم آیدیم : jojotarin_nini@yahoo.com

جسارتا اینم تلم : 09353394450

ممنون منتظرم حضور سبزتون هستم

بهمن
21:30 ~ 9 سپتامبر 2011

سلام
میخواستم بگم من رتبه 1 کازشناسی ناپیوسته1391 هستم
از مدیر سایت متشکزم

parinaz
07:57 ~ 12 سپتامبر 2011

سلام من از کاردانی پیوسته حسابداری دارم میخواستم بدونم میتونم واسه کارشناسی معماری بخونم

شیرین
19:03 ~ 15 سپتامبر 2011

سلام.کمکم کنید بنظرتون ارزش داره کاردانی معماری بخونم اونم غیرانتفاعی اقبال لاهوری مشهد ؟رشته دبیرستانم ریاضی هستش .خودمم ساکن کرمانم

masoud
09:38 ~ 17 سپتامبر 2011

سلام شیرین خانم به نظر من نه ارزش نداره چون فقط نزدیک 2.5 میلیون خرج تحصیلت (شهریه و…)میشه بعد مشهدم که میری حتما باید خوابگاه بگیری که با خورد و خوراکت حدود 3 میلیون در میاد که اگه به نظر من آزاد بخونی کارشناسی تو شهر خودت ارزشش بیشتره البته خودم اینارو کشیدم که بهتون میگم

علی
11:01 ~ 17 سپتامبر 2011

سلام
من منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته رشته مکانیک گرایش نقشه کشی صنعتی را احتیاج دارم .
ممنون می شوم اگر مرا راهنمایی بفرمائید.

niloofaar
22:20 ~ 17 سپتامبر 2011

سلام
برای بار دومه که دارم این سوالو می
رسم
خواهش می کنم یکی بجوابه!!!!
سایتی که برای کنکور سراسری رشته تجربی باشه سراغ ندارید؟؟؟ می خوام مثل همین سایت راهنماییاش درست وبجا باشه
خواهش می کنم کمکم کنید
از مدیر سایت و همه بچه ها می خوام که اگر آدرسی میدونن بگن
niloofaresf@yahoo.com

احمد
10:08 ~ 22 سپتامبر 2011

با عرض سلام ازتون میخاستم یه برنامه ریزی خوب واسه من بفرستین واسه کارشناسی نرم افزار. ممنون ah.ahmadhasani@yahoo.com

narges
23:00 ~ 27 سپتامبر 2011

سلام.من اصلا اطلاعاتی در مورد انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ندارم میشه یه کم راهنمایی کنید مرا.میگن خیلی کنکورش سخته .یعنی امیدی واسه قبولی هست؟

اکرم
11:49 ~ 28 سپتامبر 2011

سلام.لطفا اگه ممکنه منابع کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری توسایتتون بذارین ممنون.

الناز
18:39 ~ 28 سپتامبر 2011

سلام امیدوارم همه موفق باشن من هم پشت کنکوری کارشناسی هستم

maryam
14:22 ~ 1 اکتبر 2011

سلام
لطفا سر فصل های کنکور کاردانی به کارشناسی سال 91 را به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر

mahdieh
11:22 ~ 2 اکتبر 2011

سلام
می شه سرفصلای دروس عمومی و تخصصصی رو یا تو سایت بذاربد یا به ایمیلم بفرستید؟
و اینکه واسه هر درس چه کتابایی رو بخونیم بهتره؟؟
ghandeasale69@gmail.com

نسرین
17:43 ~ 2 اکتبر 2011

سلام میشه منابع کنکور کاردانی به کاشناسی کامپیوتر را برام بفرستید خواهشا

ناهید
11:33 ~ 3 اکتبر 2011

منابع ازمون کاردانی به کارشناسی برام بفرستید ممنون ناهید:-)

faezeh
13:06 ~ 4 اکتبر 2011

salam.chandbar vasaton email gozashtam javab nadadin.mishe begin sabte name kardani be karshenasi sali chand bare?man emtehan dadam vali jaye khobi ghabol nashidam va mikham bedonam dobare daftarcheha key miad?sale dge ya 4 mahe dge?chon bazia migan sali 2bare bazzia migan sali 1bare.lotfan javabamo bedin.
———
مدیر سایت : خیر کنکور سراسری کارشناسی ناپیوسته سالی یک بار هست که آزمون آن هم هر سال در مرداد ماه برگزار می شود.

ف.زارعی
13:49 ~ 4 اکتبر 2011

سلام
خسته نباشید
لطفا سرفصل های مدارمنطقی رو برام ایمیل کنید
مرسی

nadiya
18:45 ~ 4 اکتبر 2011

میشه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری رو برام بفرستید ممنون

عباس
11:41 ~ 5 اکتبر 2011

با عرض سلام .اگر امکانش هست ضرایب همه دروس رشته تولید چند رسانه ای در کنکور را برای من بفرستید.

مهدی
17:02 ~ 6 اکتبر 2011

سلام خسته نباشید بابت اطلاعاتی که ازتون گرفتم خیلی ممنون

فاطمه
18:19 ~ 8 اکتبر 2011

با سلام
من فوق دیپلم نرم افزارم. میخوام ادامه بدم. ولی خیلی از این منابعی که گفتین اصلا من اسمشم نشنیدم.
میشه بگیدن از کجا آوردین این سر فصلارو؟

sara
18:32 ~ 9 اکتبر 2011

سلام
منابع وضرایب درس های کنکور را برام بفرستید

sara
18:36 ~ 9 اکتبر 2011

سلام
من برنامه ریزی دقیق برای خواندن کنکور کاردانی به کارشناسی میخواستم,لطفادراین زمینه به من کمک کنید.

saba
20:27 ~ 9 اکتبر 2011

سلام من کاردانی هستم و می خوام کارشناسی ناپیوسته سراسری شرکت کنم میشه راهنمایی کنید که چه کتابهایی بخونم رشته من تربیت بدنی

هستي
08:55 ~ 11 اکتبر 2011

سلام
من كارداني نرم افزار هستم ميخواستم ببينم ميتونم براي كارشناسي مهندسي عمران شركت كنم كنكور چه رشته اي بايد بدم

ناشناس
19:00 ~ 11 اکتبر 2011

دورس عمومی درکنکور کاردانی به کارشناسی معماری کدامها هستند.مرسی

fariba
01:09 ~ 13 اکتبر 2011

باسلام

لطفآمنابع کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 90 ، رشته اتاق عمل را در اسرع وقت برایم ایمیل کنید .
در ضمن کدام دانشگاهها کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل را دارندو آیا دانشگاه آزاد رشت هم دارد یا نه ؟ هزینه هر ترم تحصیل این رشته چقدر است؟

نوا
13:53 ~ 13 اکتبر 2011

سلام،‌من 4 سال از اتمام کاردانی می گذره و می خوام برای کارشناسی شرکت کنم.لطفاً‌منابع و سرفصل های دروس اختصاصی و عمومی 91 تو سایتتون بذارین.(راستی رشتم نرم افزار کامپیوتر) با توجه به این وقفه 4 ساله و اینکه شاغلم و فرصت کافی برای خوندن ندارم اگه ممکنه راه حلی پیش پام بذارید.مرسی

ali
20:26 ~ 13 اکتبر 2011

اگه میشه منابع دروس تخصصی رشته ی الکتروکنیک(برق قدرت) و دفترچه ی انتخاب رشته سراسری سال 90 ممنون میشم اگه بفرستین
از سایت شما هم خیلی خوشم اومد به روز ترین سایتیه که تو عمرم دیدم

atefeh
12:45 ~ 14 اکتبر 2011

salam …
ta alani ke man tonestam dore kardanimo tamom konam in sit kheily be karam omade alanam daram va3 karshena30 mikhonam barname dorosti va3 dars khondanam nadaram …ostadamon migan moghasemi bekhon ketabasham gereftam vali nemidonam az kodomeshon shor konam ….age barnamey chizi darin be emailam befrestid mamnonam .
computeram

الهه
15:06 ~ 15 اکتبر 2011

سلام من کاردانی کامپیوتر خوندم . خواهش می کنم یه برنامه خوب به ایمیلم بفرستید برای کارشناسی ناپیوسته 91 .اگه میشه خیلی زود بفرستید سردر گمم . مرسی

مرتضی
08:21 ~ 16 اکتبر 2011

سلام من دانشجوی دانشگاه آزاد هستم در مقطع کاردانی
و ترم 2 هستم و تا پایان دی ماه 91 فارغ التحصیل میشم
می خواستم بدونم میتونم توی کنکور کارشناسی نا پیوسته ی سال 91 شرکت کنم که اونها به من یک ترم مرخصی بدن تا من کاردانی ام را تمام کنم و بعد ترم بهمن وارد مقطع کارشناسی بشم
ممنوم

مرضیه
14:30 ~ 18 اکتبر 2011

سلام
من کاردانی حسابداری خوندم میخواستم بپرسم می تونم واسه کارشناسی کامپیوتر بخونم.چقدر باید درس بخونم تا قبول بشم

mahdieh
16:47 ~ 18 اکتبر 2011

آقا مرتضی شما می تونید شرکت کنید و اگه مجاز بشید تو انتخاب رشته فقط می تونید دانشگاه هایی که ترم بهمن دانشجو می گیرن رو انتخاب کنید.

شيما
14:12 ~ 19 اکتبر 2011

سلام.خسته نباشی
خیلی اتفاقی اینجا رو پیدا کردم
من کاردانی کامپیوترم رو دو ماه پیش گرفتم و الان میخوام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزادو بدم
بعضی ها میگن سالی دو بار برگزار میشه
بعضی ها میگن سالی یه بار
بالاخره كدومه؟؟؟؟حتی نمیدونم زمان ثبت نام کی هستش؟
اگه میدونی راهنماییم کن

parisa
11:02 ~ 20 اکتبر 2011

salam.khaste nabashid natonestam link ozviatamo faal konam.age mishe akharin etelaate narafzar ro baram mail konid

معصومه
18:09 ~ 20 اکتبر 2011

سلام.
میشه لطف کنید منابع تخصصی کامپیوتر(کارشناسی) رو به صورت کامل برام میل کنید….
پایگاه داده جزء منابع کنکور نیست که تو لیست منابع قرار نگرفته؟
اگه دروس عمومی رو هم بفرستید ممنون میشم.
Masi _ jml@yahoo.com

mahdieh
20:51 ~ 20 اکتبر 2011

آره شیما جون دوبار برگزار میشه.فک کنم تو آذر دفترچه هاش بیاد.

سارا
16:44 ~ 22 اکتبر 2011

با سلام
من میخوام واسه کارشناسی از الان شروع کنم
میشه یه برنامه ریزی خوب درسی همراه منابع کنور 91برام بفرستید

با تشکر از شما

شیوا
18:45 ~ 22 اکتبر 2011

سلام
لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی نرم افزار91 به ایمیلم بفرستید.
و راهنماییم کنید که چه منابع و کتابایی رو بخونم بهتره به خصوص برای دروس اختصاصی ممنون میشم

صادق دین پرور
16:29 ~ 24 اکتبر 2011

سلام
دوستان عزیز، من منابع کنکور کاردانی به کارشناسی سراسری رشته فناوری اطلاعات رو میخواستم، اگه کسی میدونه واسم ایمیل کنه. مرسی

sadegh.dinparvar@gmail.com

ساجده
20:02 ~ 25 اکتبر 2011

سلام
واقعاَ سایت به درد بخوری دارین ممنون از تلاشتون

مینا
13:02 ~ 26 اکتبر 2011

سلام
میشه منابع و سر فصل های کاردانی به کارشناسی رشته ی حقوقم ذکر کنید و بگید کتاب کدوم نویسنده رو بیشتر تأیید می کنید.
باتشکر
مینا آوای

سالار
21:19 ~ 26 اکتبر 2011

با تشکر از سایت شما
درسهای کاردانی به کارشناسی برق قذرت اگه زحمتی نیست برام دقیق بفرستید
دانشگاه علمی کاربردی چه جور دانشگههی هست

maral
13:06 ~ 28 اکتبر 2011

سلام خسته نباشيد. چرا دفترچه سوالات كارداني به كارشناسي پاسخنامه ندارند چطوري مي تونم پاسخنامه هارو دانلود كنم؟لطفا راهنمايم كنيد.
باتشكرفراوان

معصوم و فايزه و ليلا وزينب
09:13 ~ 29 اکتبر 2011

ما منابع كارداني به كارشنلسي نرم افزار سال1391 رو مي خوايم چرا كسي به ما جواب نميده
———–
مدیر سایت: به این لینک یه سری بزنید.
http://forum.karshenasi.com/viewtopic.php?f=4&t=11648

علیرضا
08:00 ~ 31 اکتبر 2011

سلام. من میخوام اگه بشه انشاا… مقطع کارشناسی کامپیوترمو تو یه دانشگاه خوب تحصیل کنم. بهترین دانشگاه های کامپیوتر تو چه شهر هایی و چه واحدهایی هستند؟ (حدودا یه 4،5 معرفی کنید) و اگه بخوام قبول بشم باید از چه منابعی استفاده کنم؟ ( مثل دانشگاه صنعتی شریف ). متشکرم.

کوروش
10:49 ~ 31 اکتبر 2011

سلام.تشکر میکنم برای سایت مفید و کاربردیتون
خواهش دارم تو سایتتون یه یادی هم از رشته IT داشته باشین. دروس تخصصی کنکور کاردانی به کارشتاسی چیه؟

shirin
11:48 ~ 31 اکتبر 2011

سلام من دانشجو ام چرا هرکاری میکنیم نمیتونم تو سایتتون عضو شم؟
————
مدیر سایت: http://forum.karshenasi.com/ucp.php?mode=register

سودا
17:23 ~ 31 اکتبر 2011

سلام واقعا خسته نباشید داری.خیلی عالیه.

فاطی
17:03 ~ 4 نوامبر 2011

با عرض سلام و خسته نباشید
لطفی کنید و منابع کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 90رو به طور کامل واسم ایمیل کنین هم عمومی هم تخصصی! یا اگر امکانش نیست بزنین سایت.
ممنون از همه

الناز1369
17:47 ~ 4 نوامبر 2011

باسلام .من تازه امروز برای اولین باره که سایت شمارو دیدم .فوق دیپلم کامپیوترآموزشکده دولتی شیراز دارم.امسال باید حتما کارشناسی رو دوباره دولتی قبول شم ولی اصلا نمیدونم چه کنم و از کجا شروع کنم /اصلا برنامه ریزی هم ندارم .
راستی شاغل هم هستم نیم شیفت(حسابدار یه درمانگاه هستم) تو رو خدا کمکم کنید

یوسف
18:33 ~ 17 نوامبر 2011

اقا سایتتون خیلی باحاله. من مدرکم کاردانی ساخت و تولیده میخام ادامه تحصیل بدم اگه کسی میتونه کمکم بده بهم ایمیل بزنه. @uosef_shiraz

azam
21:55 ~ 17 نوامبر 2011

سلام.
می خوام آمار شرکت کنندگان آززمون کاردانی به کارشناسی آزمون 91 (فرهنگ و هنر) و اگه بشه مخصوصا رشته تدوین رو بدونم.

علی
15:51 ~ 19 نوامبر 2011

با عرض سلام
من فوق دیپلم متالورژی هستم می تونم کارشناسی رشته نرم افزار کامپیوتر شرکت کنم و در ضمن درسهایی که در کاردانی رشته نرم افزار هستند نیز چگونه باید پاس کنم با سپاس فراوان

تینا
17:18 ~ 20 نوامبر 2011

سلام
اگه میشه لطف کنید جزوه های پارسه رو روی سایتتون قرار بدید. درضمن مطالب ساییتون بی نظیره . ممنون

محمد علی
09:55 ~ 24 نوامبر 2011

لطفا من را در سایت ثبت نام کنید من هر کاری کردم نتوانستم ممنونم

sima
22:57 ~ 24 نوامبر 2011

سلام من فوق دیپلم مامایی هستم میشه به من بگید درچه گرایشهای دیگه ای میتونم درکنکورکاردانی به کارشناسی شرکت کنم چون دیگه نمیخوام مامایی بخونم متشکرم

ثنا
14:08 ~ 25 نوامبر 2011

سلام .کسی میدونه چه منابعی برای کنکور کاردانی به کارشناسی مناسبه؟
خواهش می کنم راهنماییم کنید.ممنون

مونا
18:19 ~ 28 نوامبر 2011

با سلام.لطفا منابع و سرفصلها در رشته حسابداری و نقشه کشی صنعتی در کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته را به من ایمیل کنید.

فاطمه
21:09 ~ 28 نوامبر 2011

سلام و خسته نباشید
من کاردانی منابع طبیعی در علمی کاربردی خوندم و واسه دولتی میخوام بخونم رشته های مهندسی یا مدیریت
لطفا نمونه سولاتی در این مورد اگر دارید در اختیارم قرار دهید
من باید دولتی قبول بشم

سمانه
16:11 ~ 29 نوامبر 2011

سلام الهی فدات بشم توروخدا اين کتاب هفت مهارت آرمان ری بدو ديگران را جزوه اش را بر دانلود بذار يا توروخدا بی زحمت به ايميلم بفرس مرسی فدات چشات .

فرزانه
10:53 ~ 30 نوامبر 2011

با عرض سلام و خسته نباشید
میخوام کاردانی به کارشناسی آموزش زبان انگلیسی بخونم چون کاردانیم رشته دیگه ای بوده مواد امتحانی و تاریخ ثبت نام رو میخوام بدونم .
با تشکر

مرتضی
23:59 ~ 30 نوامبر 2011

توروخدا اين کتاب هفت مهارت آرمان ری بدو ديگران را جزوه اش را بر دانلود بذار يا توروخدا بی زحمت به ايميلم بفرس مرسی فدات چشات .

hamid mohamadi
14:43 ~ 3 دسامبر 2011

salam mishe zarayebe dorose takhasosi baram bezanin?

yeganeh
14:44 ~ 5 دسامبر 2011

salam
mikhastam bebinam aya dars paigah dade to konkur karshenasi napeivaste computer hast ya na?
mamnun
——–
مدیر سایت :خیر.

iman
11:07 ~ 7 دسامبر 2011

سلام احوالتون
میگم من برنامه ریزی برا کاردانی به کارشناسی (نرم افزار)ندارم.میشه برام بفرستید.
iman_kamrang@yahoo.com

ستاره
18:47 ~ 8 دسامبر 2011

سلام من فوق دیپلم رشته حسابداری دارم و میخام تور رشته تربیت بدنی ادامه تحصیل بدم لطفا به من بگید میتونم توی آزمون کاردانی به کارشناسی این رشته امتحان بدم ممنون

مژده
12:11 ~ 11 دسامبر 2011

سلام من کاردانی حسابداریم می خوام برای کارشناسی بخونم اولا نمی دونم دفترچه کی می آید ثانیا منابع رو نمی دونم.خواهش میکنم کمک کنید می خوام دولتی نزدیک تهران قبول شم.

ریما
14:22 ~ 12 دسامبر 2011

سلام.من رشته ام گرافیک بوده و میخوام امسال کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی بدم.منابع درس تخصصی گرافیک خیلی زیاده…اگه بخوام هنرهای تجسمی شرکت کنم منابعش کمتره و فرق میکنه یا عینا منابع گرافیکه؟

a.a
22:36 ~ 13 دسامبر 2011

dar red manabe kardani be karshenasi hesabdari etelaati mikham

mehdi
00:04 ~ 20 دسامبر 2011

من دانشجوی کاردانی هستم برنامه ریزی برا کاردانی به کارشناسی (نرم افزار)ندارم.میشه برام بفرستید.

jo0ojo0o
14:07 ~ 22 دسامبر 2011

با سلام
من منابع کنکور 91 کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری و آزاد و علمی کاربردی و پیام نور رو میخوام
هرکسی که داشته باشه در اولین فرصت بهم بده
اگه میتونه با تل : 09353394450
یا آی دی : jojotarin_nini@yahoo.com
خیلی ممنون .!

داود . ر از گیلان دانشجوی نرم افزار

قربانی
20:10 ~ 25 دسامبر 2011

باسلام.لطفاً زمان و عنوان کنکورهای کاردانی به کارشناسی که تا آخرسال90 قرار است اعلام شود را برای من ایمیل کنید . ممنون.

فاطمه
10:55 ~ 28 دسامبر 2011

با سلام یکی از منابع ارشد مدیریت دولتی تئوری های مدیریت است میشه لطف کنید تئوری های مدیریت شامل چه رشته هایی است.

مهیار
13:09 ~ 31 دسامبر 2011

منابع کنکور ناپیوسته ی “آی تی” دانشگاه آزاد رو کسی نمیدونه ، مخصوصاَ “سیستم عاملِ کاربر و سرور”
هیچ جا چیزی ازش ننوشته!!!

هستي١
10:29 ~ 3 ژانویه 2012

salam man kardani narmafzar hastam age bekham karshenasi omran bekhobam ketabaye marbot be omrano bayad baraye konkor bekhonam

مهفا
15:44 ~ 9 ژانویه 2012

سلام
من دنبال منابع ازمون کاردانی به کارشناسی نا پیوسته رشته تربیت بدنی کنکور سراسری هستم …کسی می تونه کمک کنه که چه درسهای رو باید بخونم؟؟؟

ناشناس
20:22 ~ 9 ژانویه 2012

برای رشته های پیراپزشکی چیزی ندارید

رضا
14:41 ~ 22 ژانویه 2012

سلام بچه ها .میخواستم ببینم منابع کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک سیالات چیه.reza1368n@yahoo.com

کتی
17:38 ~ 25 ژانویه 2012

سلام.من اولین بار که سایت شما رو میبینم نظرات وپیشنهاداتشونو خوندم به نظر میاد همه راضی هستند من دانشجوی کاردانی رشتهit هستم ترم اخره میخام بلافاصله کارشناسی قبول بشم کسی پیشنهادی داره بگه من منتظرم

گیتی احمدی
00:20 ~ 30 ژانویه 2012

سلام میخواستم منابع کنکور کارشناسی کامپیوتر سال 91 رو بدونم؟؟؟ متشکرم

ناشناس
19:14 ~ 30 ژانویه 2012

سلام
ترم 3 کاردانی ناپیوسته حسابداری هستم، میخواستم بدونم واسه کارشناسی ناپیوسته میتونم برم معماری یا نه?
اگه میشه برم معماری، کنکور باید چی بخونم و کی دفترچه میاد واسه سال 91?

امید
14:22 ~ 2 فوریه 2012

رم 3 کاردانی ناپیوسته کامپیوتر هستم، میخواستم بدونم واسه کارشناسی ناپیوسته میتونم برم معماری یا نه?
اگه میشه برم الکترونیک، کنکور باید چی بخونم و کی دفترچه میاد واسه سال 91?

خاطره
19:14 ~ 4 فوریه 2012

با سلام و خسته نباشید
من سال 87 مدرک کاردانی نرم افزار کامپیوتر را گرفتم وامسال قصد ادامه تحصیل دارم میخواستم تاریخ انتشار دفترچه های کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 و تاریخ برگزاری ان ومنابع را بدونم؟
با تشکر

مينا
10:11 ~ 5 فوریه 2012

سلام
ميخواستم زمان توزيع دفترچه هاي كنكور كارداني به كارشناسي رشته كامپيوتر را بدونم. سپاس

فاطمه
16:56 ~ 5 فوریه 2012

فاطمه

سلام.اگه میشه منابع و تاریخ انتشار دفترچه های کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نرم افزار سال 91 و تاریخ برگزاری ان و نمونه سوالها وجوابشون رو واسم بفرستید ب ایمیلم s9_fateme@yahoo.com
ممنون.

shiva
18:58 ~ 6 فوریه 2012

سلام من میخوام حتما سال 91 کنکور کاردانی به کارشناسی قبول بشم لطفا منابع این آزمون و برام بزارین و این که ثبت نامش کی هست ممنون میشم از مدیر سایت اگه منو از بلا تکلیفی نجات بدن و زود تر به جواب برسم

farhad
21:59 ~ 7 فوریه 2012

از مدیر سایت تقاضامندم که زمان ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 را یا تو سایت یا به ایمیلم بفرسته.ممنون میشم .متشکرم.j.farhad@yahoo.com

ramin
11:19 ~ 9 فوریه 2012

با سلام
لطفاً نمونه سوالات کارشناسی برق – صنعت- دانشگاه جامع علمی و کاربردی از قبیل زبان ادبیات فارسی- مبانی کامپیوتر- ریاضی عمومی- فیزیک عمومی- زبان انگلیسی را بذارید و لطفاض خواهشاً برام ایمیل کنید.
ممنون

افسانه
10:29 ~ 13 فوریه 2012

سلام از مدیریت سایت خواهشمندم زمان ثبت نام و ازمون کاردانی به کارشناسی سراسری سال 91 را واسم ایمیل کنین که مربوط به رشته معماری است
ممنونم

sara
01:31 ~ 14 فوریه 2012

با سلام از مدیریت این سایت خواهشمند است زمان ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی سراسری سال 91 همراه با سرفصل آن در رشته کامیپوتر به ایمیلم ارسال کند با تشکر از شما

shirin
17:26 ~ 14 فوریه 2012

سلام لطفا هر جزوه نقشه برداری که در اختیار دارین رو به ایمیلم بفرستین.ممنون میشم ازتون

negin
16:05 ~ 15 فوریه 2012

سلام
اگه منابع و تاریخ انتشار دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نرم افزار سال 91 و تاریخ برگزاری رو به ايميلم بفرستيد ممنون ميشم

با تشكر

شکوه
02:49 ~ 16 فوریه 2012

سلام ممنون از سایت پر بارتون
یه برنامه ریزی برای کنکور کاردانی به کارشناسی نرم افزار میخواستم ممکنه برام بفرستین من تازه میخوام شروع کنم.
یه سوال دیگه هم دارم . مخارج غیر انتفاعی ها برای کارشناسی ناپیوسته حدودا چقدر می شود ؟

Arman
09:48 ~ 16 فوریه 2012

سلام
دستت درد نکنه به خاطر نمونه سوالات. خدا قوت.

some1
17:33 ~ 17 فوریه 2012

سلام خیلی ممنون بابت اطلاعاتی که میدین فقط کاش پاسخنامه این ازمونا رو هم میذاشتین
ممممممممماچ

mina
11:54 ~ 19 فوریه 2012

سلام خسته نباشید.من کنکور کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی 91/2/29 دارم شرکت میکنم ولی جزوه های فیزیک و ریاضی عمومی و جزوه مبانی کامپیوتر رو ندارم.چکار کنم.همه وقتمو گذاشتم واسه ادبیات و زبان
اینجوری شیراز قبول نمیشم.فقط باید شیراز قبولشم.
امکانش هست جزواتش رو بذارید دان کنم؟
گشتم توی سایتتون یه جزوه مبانی دان کردم ولی اونی که باید نیست
کمک

zeinab
22:06 ~ 20 فوریه 2012

سلام خسته نباشيد
منابع كنكور كارداني به كارشناسي كامپيوتر براي سال 91 ميشه بگيد چيا هستن؟؟
ممنون از لطفتون

مصطفی
10:44 ~ 21 فوریه 2012

با سلام .
لطفا زمان و عناوین دروس کنکور کاردانی به کارشناسی سال 91 رو می خواستم بدونم.

فاطمه
14:06 ~ 21 فوریه 2012

باسلام واحترام
من مي خواستم بدونم دانشگاه پيام نور آزمون كارشناسي چندبار درسال برگزار مي كند هم چنين مي خواستم بدونم كه دانشگاه علمي كاربردي آزمون كارشناسي دارد ياكه نه و كتاب مباني كامپيوتر براي دانشگاه علمي كاربردي باتاليف چه كسي بايد خريداري شود

kati
12:37 ~ 22 فوریه 2012

سلام میشه به من کمک کنید تا چه جوری واز چه راهی خودمو واسه کنکور اماده کنم . من کاردانی رو دانشگاه علمی کاربردی خوندم ولی کارشناسی میخوام غیر انتفاعی قبول بشم ولی اصلا نمی دونم از کجا با چه درسی وبه چه طریقی شروع کنم . احساسم میکنم که خیلی دیر شده . اردمم از دست دادم .من تو سایت اخبارو اطلاعاتتون عضو هستم لطفا جوابمو بدید ممنونم

hani
21:51 ~ 22 فوریه 2012

ba salam v khaste nabashid.
babate site khobeton motshakeram
mikhastam bedonam tarikhe sabte name konkore emsal(kardani b kardani ch zamanie
age momkene be emailam ersal konid
kheiiiiiiiili maamnoon

لعیا
17:57 ~ 23 فوریه 2012

با سلام و احترام
من در کنکور کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی رشته IT شرکت کرده ام منابع آزمون را نمی دانم لطفا خواهش می کنم مرا راهنمایی نمایید
با تشکر از لطف شما

تارا شفیعی
11:04 ~ 29 فوریه 2012

با سلام
1- سر فصل مدار منطقی کاردانی به کارشناسی کی میاد؟
2- نرم افزار هم در سایت بگنجونید.
3- جزوات دروس کاردانی به کارشناسی کامپیوتر نرم افزار میخوام .
4- موفق و پایدار باشید.

mehri
14:06 ~ 1 مارس 2012

دورد بر شما
من واسه کارشناسی پودمانی علمی کاربردی شرکت کردم با این همه جستجو بازم نمی دونم چی بخونم که قبول شم. یک کتابی می خوام که همه ی منابع رو داشته باشه و کامل باشه. مرسی….

ناشناس
23:07 ~ 1 مارس 2012

سلام خسته نباشید.من کنکور کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی 91/2/29 دارم شرکت میکنم ولی جزوه های فیزیک و ریاضی عمومی و جزوه مبانی کامپیوتر رو ندارم.چکار کنم.همه وقتمو گذاشتم واسه ادبیات و زبان
اینجوری شیراز قبول نمیشم.فقط باید شیراز قبولشم.
امکانش هست جزواتش رو بذارید دان کنم؟
گشتم توی سایتتون یه جزوه مبانی دان کردم ولی اونی که باید نیست
کمک”این درخواسته مینا خانمه،یعنی دقیقا همون درخواستی که من از شما دارم”آقا پیمان راهنمایی کنید لطف

narges
18:28 ~ 3 مارس 2012

سلام. من میخوام تازه واسه کنکور کاردانی به کارشناسی شروع کنم به خواندن آیا وقت میشه……

شیما
12:46 ~ 6 مارس 2012

می خوام دانشگاه سراسری امتحان بدم دروس عمومی و تخصصی رشته کاردانی به کارشناسی کامپیوتر چه درسهایی هستند؟

رسول
13:23 ~ 6 مارس 2012

منم میخوام تازه شروع کنم واسه کاردانی <هرچه باداباد>

مریم
11:21 ~ 8 مارس 2012

با سلام و تشکر از زحمات شما من ترم آخر کاردانی رشته نرم افزار هستم به نظر شما در کازشناسی می توانم رشته سخت افزار رو انتخاب نمایم ؟ ممنون

زینب
10:43 ~ 11 مارس 2012

با سلام
من دارم برای کارشناسی رشته نرم افزار درس می خونم خواستم منابع کنکور 91 را برایم بفرستید.
با تشکر

محمد تقی رحیمی
22:35 ~ 12 مارس 2012

سلام برشما زحمت کشان اگه بشه سولات کاردانی به کارشناسی و منابع کاردانی به کارشناسی 91 نرمافزار علمی کاربردی را بزارید

shahin
23:02 ~ 15 مارس 2012

شاهین مدرسی.
سلام بر شما و همکاران محترمتان اگه میشه تاانجا که میتوانید مارا باسوالات وتست های کار دانی به کار شناسی سال 91 خوشحال کنید خیلی از شما برای اطلاعات خوبتان ممنونم

داود
01:03 ~ 19 مارس 2012

سولات کارشناسی به نظر من خیلی سخت هستش.امیدوارم بتونم از پسش بر بیام مثل کنکور کاردانی که بالاخره دولتی قبول شدم

نازنین
23:31 ~ 22 مارس 2012

سلام.من کاردانی بیولوژیک علمی کاربردی خوندم.حالا میخوام کارشناسی علوم آزمایشگاهی بخونم اگه امکان داره سرفصل هارو در اختیارم قرار بدین.
ممنون

samsamyaran
15:22 ~ 24 مارس 2012

سلام خدمت دوستان عزیز.1سوال داشتم از خدمت شما دوستان.من رشتم کاردانی عمران هست.ورودی 89 هستم.امسال کنکور دارم.میخواستم بدونم چه درسایی تو کنکور میاد که بخونم و چه کار کنم و چی بخونم که که کارشناسی رشته عمران – عمران قبول بشم.ممنون میشم راهنمایی کنین منو. ای دی من samsamyaran
هست.ممنون میشم راهنماییم کنین.خیلی مهم هست برام

فاطمه
11:20 ~ 25 مارس 2012

سلام من میخاستم از مسئول سایت یا شما دوستان یه برنامه ریزی دقیق برای کنکور 91 کاردانی به کارشناسی درخواست کنم من فوق دیپلم نرم افزار هستم کم و بیش خوندم برای کنکور ولی میخوام به طور جدی با یه برنامه ریزی منظم از مشاوران این سایت شروع کنم خواهش میکنم به ادرس ایمیلم سریعتر بفرستید.ممنون از سایت خوبتان

فاطمه
11:34 ~ 25 مارس 2012

سلام
ازمشاوران سایت میخواستم برام برنامه ریزی کنند برای کنکور 91کاردانی به کارشناسی .ممنون من نرمافزار کامپیوتر هستم.خواهش می کنم برام بفرستید.

لیلی
08:09 ~ 26 مارس 2012

سلام. سال نو مبارک. آقا پیمان خیلی از دتتون ناراحتم چند بار براتون کامنت زدم اما جواب ندادین. ازتون خواهش کردم یه برنامه ریزی برای این چند ماه باقیمانده برام بفرسین اما شما جواب همه رو میدین الا من. هر روز ایمیلم رو چک میکنم اما خبری نیست. ازتون خواهش میکنم یه برنامه ریزی خوب و توپ برای کاردانی به کارشناسی نرم افزار برام بفرستین. اگه نفرستادید دیگه نمیام سایتتون.
باتشکر. اینم ایمیلمه
dania257@yahoo.com
منتظرماااااااااااااااااااااااااااااااا

فرناز
17:29 ~ 28 مارس 2012

من فوق ديپلم نقاشي دارم وسالهاست كه از درس و دانشگاه دور بودم ميخوام كارداني به كارشناسي گرافيك شركت كنم .لطف كنيد منابع كنكور گرافيك و هم منابع عمومي و تخصصي ويا هر مطلب كه ميتونه مفيد باشه برام بنويسيد اگر كسي اطلاعات بيشتري داره لطفا به آدرس زير برام بفرسته با سپاس فراوان.farnazjoon59.@yahoo.com

ابراهيم ( ابي )
10:11 ~ 30 مارس 2012

با سلام
ميخواستم راهنماييم كنيد كه كدوم يك از نشريات و نويسنده ها براي درس هامون رو بگيرم .
چون هر درسي ممكنه يك نشريه بهتر از بقيه باشه.
فقط خواهش مي كنم سريع جواب بدين
آخه ديگه وقتي نمونده
تازه ميخوام شروع كنم
مرسي
***** سال نو مبارك ******

omid
12:26 ~ 31 مارس 2012

با سلام وخسته نباشید
می خواستم بگم من نمی تونم سر فصل هایه کنکور حسابداری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رو پیدا کنم اگه میشه یکمی راهنماییم بکنید یا به ایمیلم بفرستید
با تشکر از شما مرسی

nazanin
17:38 ~ 1 آوریل 2012

salammmmmmmmm
dastaye azizam age sosalat konkor sarasari kardani be karshenasi memariru darin mamnon misham be mailam befrestin …………………batashakor nazanin

عزتپور
14:40 ~ 7 آوریل 2012

سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم ثبتنام کاردانی به کارشناسی کنکور سراسری کی شروع میشه.سرفصل های کارشناسی ناپیوسته رشته دینی وعربی روبرام ارسال کنید اگه میشه

مونا
13:55 ~ 9 آوریل 2012

سلام
من تازه سایت شمارو پیدا کردم خیلی سایت خوبی .میشه برای من یه برنامه ریزی کارشناسی نرم افزار با توجه به فرصت باقی مونده بفرستین ممنون میشم

fafa
11:56 ~ 11 آوریل 2012

سلام ببخشيد همسر من داره پودماني كارداني رشته كنترل برق مي خونه . كي بايد براي كارشناسي ثبت نام كنه و چه جوري در چه كنكوري؟ ميشه برام يه كم توضيح بدين الان ترم 3 است .

m.e
11:58 ~ 12 آوریل 2012

سلام بچه ها
امیدوارم همتون در کنکور امسال قبول شن مخصوصا بچه های کاردانش رشته کامپیوتر

sadegh
23:47 ~ 13 آوریل 2012

سلام
من تازه سايت شما رو پيدا كردم،
شما جزوه ها و منابع درسي كنكور كارداني به كارشناسي رشته ي برق(قدرت) رو هم داريد؟

شیدا
10:52 ~ 14 آوریل 2012

سلام خوبید.دانشجوی کاردانیITهستم.براکنکورکارشناسی نمیدونم چه منابعی بایدبخونم خواهشاراهنماییم کنیدمر30

ارمیلا
15:03 ~ 16 آوریل 2012

سرفصل هاي رشته تربيت بدني كارداني به كارشناسي سال 91 را اگه برام بفرستين ممنون ميشم ضمنأاگه كتاب خوب هم معرفي كنين
با تشکر

مهدی
09:47 ~ 17 آوریل 2012

سلام. روزتون بخیر. دانشجوی کاردانی برنامه نویسی هستم.چه منابعی بایدبخونم برا کنکور کارشناسی؟ ممنونم

ماريا
21:50 ~ 20 آوریل 2012

باسلام
لطفا منابع كنكور كارداني به كارشناسي رشته نرم افزار كامپيوتر به من معرفي كنيد من حدود 10 سال كارداني گرفتم

bahar
09:07 ~ 21 آوریل 2012

سلام
من بهاره هستم. من منابع اصلا کنکور 91 کارشناسی ناپیوسته گرافیک رو ندارم . میشه کمکم کنید.
در ضمن کتاب تست خوب هم برام معرفی کنید.
من حتما باید قبول شم راهنماییم کنید.
مرسی

فاطمه
10:36 ~ 21 آوریل 2012

سلام لطفا منابع کارشناسی نا÷یوسته91 رو بذارین مرسی

عمران
11:49 ~ 21 آوریل 2012

ممنون خوب بودن.

حسین
15:38 ~ 22 آوریل 2012

سلام لطفا منابع کارشناسی نایوسته رشته حسابداری را برام بفرستید.و یک برنامه ریزی خوب برام بچینید.خیلی ممنون

اشکان
22:06 ~ 23 آوریل 2012

سلام لطفا مناع کاردانی ه کارشناسی معماری رو برام بفزستید . خیلی ممنون

گاه میتوان برای عزیزی چند سطر سکوت یادگاری گذاشت تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند

حمزه
22:56 ~ 25 آوریل 2012

سلام
خیلی ممنون عالی بود…

سمیرا
21:33 ~ 28 آوریل 2012

باسلام
لطفا منابع كنكور كارداني به كارشناسي رشته نرم افزار كامپيوتر به من معرفي كنيد

سلام
15:05 ~ 2 می 2012

سلام
من دانشجوی کاردانی نرم افزار دانشگاه علمی وکاربردی هستم.
واقعا ناراحت شدم وقتی دفترچه کارشناسی ناپیوسته رو از پست با چه ذوقی خریدم اومدم خونه دفترچه رو که خوندم فهمیدم رشته نرم افزار برگزار نمی شه. آیا خبر دارید که واسه ورودی بهمن هم همین طور هست؟ لطفا جواب منو رو بدهید اگر هم هست چه منابعی داره؟

مرتضی
12:24 ~ 9 می 2012

سلام
خسته نباشید ایا شما میدونید که سوالات سیستم عامل و ذخیره کنکور کاردانی به کارشناسی 90 از چه منایعی استفاده کرده بودند اخه از سیستم عامل فهیمی که فقط 4 تا سوال اومد و از ذخیره روحانی فکر کنم خیلی کم اومد فقط میخواستم بدونم از چه منابع دیگری استفاده کرده بوند چون من نگرانم که دوباره از همون منابع سوال بدن ممنون میشم راهنمایی کنید با سپاس از سایت عالیتون

اصغر
07:30 ~ 11 می 2012

سلام
در صورت امکان نمونه ازمون کاردانی به کارشناسی رشته فنی “مکانیک” را برای منایمیل شود

GiGo
14:03 ~ 11 می 2012

Gigo :
سلام به همه ی بچه های عضو سایت کارشناسی خواستم بگم امسال به امید رتبه های 1 یا 2 نباشید چون بچه های بیرجند تصمیم دارن رویه همه رو کم کنن,ولی تلاشتونو بکنید شاید سوم بشید …
D:

کامران
12:09 ~ 12 می 2012

سلام،واقعا شما خیلی زحمت کشیدید.میخواستم ببینم دانشگاه کاردانی به کارشناسی امسال ورودی مهر داره.توروخدا جواب بدید.

const
17:43 ~ 15 می 2012

سلام
خواستم ببینم درس پاسکال تو کنکور کارشناسی ناپیوسته نرم افزار می آید یا نه؟؟؟؟
ممنون میشم اگر جوابمو بدین.

فرشته
11:53 ~ 22 می 2012

خواستم ببینم درس پاسکال تو کنکور کارشناسی ناپیوسته نرم افزار می آید یا نه؟؟؟؟
ممنون میشم اگر جوابمو بدین.

حسین
13:04 ~ 23 می 2012

سلام میخواستم بدونم تو کاردانی به کارشناسی من باید مدار منطقی هم بخونم!؟
کلن اون درسایی که میخواد بیاد رو بمن بگین لطف کنین بزنین تو نظرات وبلاگام
مچکرم

عباس
22:00 ~ 24 می 2012

در جدول زمان بندی تاریخ ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد هفته اول خرداد ماه ذکر شده ولی هنوز خبری نیست . ممنون می شم اگه تاریخ دقیق رو ذکر کنید . با تشکر

kiaa
17:18 ~ 26 می 2012

متشکرم خیلی مفید بود

سارا
20:06 ~ 28 می 2012

سلام
روزتون بخیر ممنون از سایت خوبتون
سرفصل دروس کنکور کاردانی به کارشناسی امسال اعلام نشده
طبق شنیده ها میگن آمار و ریاضی ضریب 4 دارن درسته؟
یا اینکه ذخیره و بازیابی برای کنکور سراسری حذف شده؟
در رابطه با ظرفیت دانشگاه زنجان هم اگر میتونید کمک کنید
قراره سراسری بیاید اگه اره چند نفر برمیداره؟
ممنون

zeynab
10:30 ~ 29 می 2012

سلام خسته نباشين
لطفا منابع کارشناسی ناپوسته رشته نرم افزار و يك برنامه ریزی براي اين فرصت باقي مانده برام ايميل بزنن.خیلی ممنونم ، سايتتون عاليه

fereshte
12:34 ~ 29 می 2012

سلام اگه میشه ضریب درسهای تخصصی وعمومی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر (نرم افزار )رو بگید
مرسی

مهدیه
18:02 ~ 30 می 2012

سلام یه سوال دارم.مسئول اموزش دانشگاهمون هیچ جواب درست ودرمونی بهم نمیده.من فوق دیپلم امور مالی هستم البته پودمانی(علمی کاربردی)میخام کنکور کارشناسی 91 شرکت کنم.هنوز جواب امتحان جامع رو نگرفتم.ایا امسال میتونم کنکور بدم؟

const
07:44 ~ 31 می 2012

سلام
خواستم ببینم درس پاسکال تو کنکور کارشناسی ناپیوسته نرم افزار می آید یا نه؟؟؟؟
این سوال رو قبلا هم پرسیده بودم خواهش میکنم هرکی میدونه بهم ایمیل کنه. ممنون.
l_yazdi174@yoo.com

علی
16:50 ~ 6 ژوئن 2012

چرا هر چی خواب مسول ها برای ما کاردانی ها می بیینند پس کو دفترچه کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری مگه ما ادم نیستیم

زهرا
21:41 ~ 7 ژوئن 2012

خدا قوت،سایتتون خیلی ابتکار جالبیه!!!!!
چند بار ایمیلمو ثبت کردم اما عضو نشدم،چرا؟؟؟؟

سمیرا
13:51 ~ 11 ژوئن 2012

سلام
لطفا منابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته IT دانشگاه علمی کاربردی رو برام بفرستید

sv_numberone@yahoo.com

ناشناس
11:32 ~ 13 ژوئن 2012

مهلت ثبت نام ازمون کاردانی به کارشناسی

محدثه
12:35 ~ 13 ژوئن 2012

با سلام
لطفا سر فصل کاردانی به کارشناسی مامایی را هم اطلاع دهید.
با تشکر از سایت خوبتون

علیزاده
09:24 ~ 14 ژوئن 2012

دوباره سلام . مرسی از منابع خوبی که تو سایت گذاشتین میشه منابعی کاردانی به کارشناسی رو برام ایمیل کنید اگه زحمتی نیست. هم عمومی هم تخصصی لطف می کنین اگه اینکارو انجام بدین. بازم تشکر.

mehrnaz
10:23 ~ 16 ژوئن 2012

سلام میخواستم بدونم چه منبعی رو برای دروس تخصصی نرم افزار در مقطع کاردانی به کارشناسی معرفی میکنید همچنین سر فصل دروس تخصصی ازاد با سراسری رشته نرم افزار باهم فرق میکنن؟

مریم
16:47 ~ 19 ژوئن 2012

میخواستم بپرسم دورس تخصصی کامپیوتر-نرم افزار چه چیزایی هستن که بخونیم واسه کنکور

shiva radfar
19:10 ~ 19 ژوئن 2012

سلام میخواستم بدونم کتاب وتست چه ناشرایی رو بخونیم که واقعا موثر باشه.منابع آزمون هم عمومی و هم تخصصصی رشته کامپیوتر نرم افزارو واسم ایمیل کنید.ممنون

زهرااز رامهرمز
22:51 ~ 19 ژوئن 2012

سلام به همگی به امید قبولی دوستان واسه منم دعا کنید بعد از چندین سال شروع به درس خوندن کردم

ghasem
15:23 ~ 20 ژوئن 2012

سلام خسته نباشید من چند سالی هست از درس و کنکور فاصله گرفتم و حالا می خوام برای کارشناسی کامپیوتر درس بخونم و تازه ثبت نام کردم ولی دچار سردرگمی شدم نمیدونم چی بخونم و چیکار کنم و از کجا شروع کنم لطفا اگر میشه و امکانش هست به من کمک کنید تا شروع کنم ممنون منتظرم …

مژگان
13:15 ~ 21 ژوئن 2012

با عرض سلام و خسته نباشید خواهشمندم اگه امکان داره منابع کنکور کاردانی ناپیوسته به کارشناسی رشته حسابداری را بهم ایمیل کنید یه دنیا ممنون

mehraban
10:29 ~ 23 ژوئن 2012

ميشه لطفا دانشگاههاي كه در رشته هاي فرش دستبافت وصنايع دستي پذيرش دارند رو برام بفرستيد.

مهناز
10:41 ~ 25 ژوئن 2012

سلام میشه منابع کاردانی به کارشناسی گرافیک رو سایت بزنید؟مرسی

mohammad
10:48 ~ 26 ژوئن 2012

یه سایت نیست ظرفیت واسامی شهرهای پذیرش کاردانی به کارشناسی 90نرم افزار دانشگاه هارو داشته باشه

ميشا
12:01 ~ 27 ژوئن 2012

سلام.
من كارداني حسابداري دارم . كارشناسي ناپيوسته رشته زبان انگليسي شركت كردم اما نميدوم منابعش چيه ، ميشه منابعش رو برام ايميل كنيد . ممنون .
misha_kusha@yahoo.com

نانسی
10:30 ~ 28 ژوئن 2012

سلام با تشکر، خسته نباشید
می خوام در رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه شرکت کنم اما سرفصل دروس را نمی دانم برای شما درسها را در ذیل می نویسم لطفا سرفصلهای این دروس را برایم ارسال کنید و اگر کتابهای این دروس را برای فروش دارید معرفی کنید تا اقدام به خرید کنم
1-شبکه های کامپیوتری
2-سیستم عامل(کاربر – سرور)
3مدارهای دیجیتال
4- زبان فنی

nana
11:53 ~ 30 ژوئن 2012

salam.man mikham va3 konkore karshenasiye napeyvaste computer azmon bdam.hishiiiiiiiyam nakhondam,lotfan rahnamaei konid va begid az koja shoro konam?faghat to ro khoda saritar

زهرا
20:41 ~ 19 جولای 2012

سلام
ببخشید میشه نمونه سوالات مقطع کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر رو برام ارسال کنید. مرسی

sara
09:07 ~ 25 جولای 2012

سلام
ببخشید میشه پاسخنامه تشریحی کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 90 را برام ارسال کنید ممنون میشم

مريم
17:36 ~ 26 جولای 2012

سلام
ميشه دانلود پاسخنامه ي كنكورهاي كارشناسي ناپيوسته روهم بذاريدتوسايتتون؟خيلي ممنون ميشم.
يا اگه ميشه به ايميلم بفرستيدآخه پاسخنامه ي ارشدخيلي هست ولي كارشناسي ناپيوسته فقط سوالهاش هست؟اميدوارم سايت شما كمك كنه.

مریم
14:46 ~ 27 جولای 2012

سلام خسته نباشید .اگه میشه دروس تخصصی کاردانی به کارشناسی رشته تربیت معلم قرآن کریم رو برام ایمیل کنید.

sanaei
13:20 ~ 31 جولای 2012

سلام میشه نمونه سوالات مقطع کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر رو برام ارسال کنید. مرسی

ali
19:11 ~ 1 آگوست 2012

سلام ممنون بابت سایتتون میشه لطف کنید منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری رو برام بفرستید
ممنون میشم

محمد
11:59 ~ 2 آگوست 2012

سلام اگه ممكنه سرفصل هاي دروس كنكور كارداني به كارشناسي رشته الكترونيك برام ايميل كنيد ممنون

saba
11:55 ~ 4 آگوست 2012

سلام ببخشیدمیشه منوراهنمایی کنیدمن کاردانی به کارشناسی سراسری تربیت بدنی میخوام شرکت کنم دروس عمومی چی بخونم بهتره وچه درس هایی هستش توروخدابه ایمیلم جواب بدید

فرزاد ارومیه
15:26 ~ 5 آگوست 2012

ایشاا… همه تون بعد من قبول شین

bahar
11:36 ~ 9 آگوست 2012

سلام
میشه لطف کنیدسوالات و کلید سوالات کنکور86 و87و88و89و90 رابرام بفرستید.خواهش میکنم خیلی سریع ممنون میسم

سجاد
23:02 ~ 9 آگوست 2012

سلام
لطف کنیدسوالات و کلید سوالات کنکور90 رشته معماری روبرام بفرستید

ساغر
19:10 ~ 10 آگوست 2012

سلام خسته نباشید ممنون میشم منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رو با جزییات برام بفرستید متشکرم

بهار
20:56 ~ 10 آگوست 2012

سلام
من کاردانی نرم افزار خوندم. به نظرتون کارشناسی it بخونم بهتره یا نرم افزار ؟
میشه از کاردانی نرم افزار معماری خوند ؟
به تربیت بدنی هم علاقه کارم. ممنون میشم بین این 4رشته راهنماییم کنین.

زهرا سادات
12:02 ~ 13 آگوست 2012

سلام بهارجان!
مگه آی تی کارشناسی ناپیوسته داره!!!!!!!!!
من خودم کاردانی آی تی بودم مجبورشدم بین آی سی تی ونرم افزار یکی رو انتخاب کنم چون کارشناسی ناپیوسته آی تی نداره
zhashemi2010@yahoo.com

rira
15:26 ~ 14 آگوست 2012

سلام
بچه ها انتخاب شهرا 6شهریور 4روزبعد کنکور! فکر کنم سازمان سنجش کم لطفی دفترچه 1 رو خواسته جبران کنه!!!

sara
19:23 ~ 14 آگوست 2012

سلام
من نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی رو میخوام لطف بزرگی می کنید اگه برام ایمیل کنید فقط سریع تر ممنون saranoorian@yahoo.com

sanaz
00:34 ~ 17 آگوست 2012

زهرا سادات جان اگر دفترچه رو نگاه میکردی میدی که داره ITهم داره

مرتضی
10:34 ~ 21 آگوست 2012

سلام
اگه کسی سوالات کاردانی به کارشناسی معماری 90 رو داره به ایمیل من بفرسته ممنون
mortezaarch@ymail.com

shiva
21:51 ~ 29 آگوست 2012

سلام ،من کاردانی گرافیک دارم اما چون واسه ادامه دادنش مثل بقیه بچه های فنی مشکل داشتم، نشد کارشناسی قبول شم…حالا می خوام کارشناسی روانشناسی بخونم،ممکنه راهنماییم کنید که باید چیکار کنم؟

سیدمحمد ساداتی
22:00 ~ 4 سپتامبر 2012

با سلام امیدوارم که در تمام مراحل کاری موفق باشیداز خوزستان مزاحمتان میشوم با سپاس وقدر دانی ازشما وکار نیکتان امیدوارم همه جوانان با شما و کار خیر شما به درجات عالی برسند.

سوده
23:38 ~ 4 سپتامبر 2012

سلام میشه نمونه سوالات مقطع کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی رشته کامپیوتر رو برام بفرستید .

موحدی
13:24 ~ 18 سپتامبر 2012

با عرض سلام و ارادت

لطفا نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری برام بفرستید . ممنونم

SARA
14:02 ~ 21 سپتامبر 2012

با عرض سلام
لطفا نمونه سولات کاردانی به کارشناسی رشته نرم افزار را برایم ارسال کنید

مهرنوش
00:38 ~ 8 اکتبر 2012

با سلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراسری رو واسم بفرستین.ممنون

الهه
16:05 ~ 15 اکتبر 2012

باسلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی نابیوسته دانشگاه آزاد وسراسری را برایم بفرستید.ممنونl

باران
08:58 ~ 13 نوامبر 2012

با سلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراسری رو واسم بفرستین
ممنون.

محمود
00:27 ~ 7 دسامبر 2012

ا سلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراسری از 88 به بعد با جواب رو واسم بفرستین
اگه زحمت نیست دفترچه کاردانی به کارشناسی 91 یا 92 کامپیوتر را برم بفریستین
ممنون.

محمود
00:28 ~ 7 دسامبر 2012

ا سلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراسری از 88 به بعد با جواب رو واسم بفرستین
اگه زحمت نیست دفترچه کاردانی به کارشناسی 91 یا 92 کامپیوتر را برم بفریستین
ممنون.
hajemahmod@yahoo.com

vahid
09:43 ~ 4 ژانویه 2013

امسال کنکور کاردانی به کارشناسی دارم
خیلی امید وارم که روزانه قبول شم
ولی یه استرسی هم دارم مخوام کمک کنید یه مشاوره هم بدید

asal
20:18 ~ 11 ژانویه 2013

با سلام من میخام برای کاردانی به کارشناسی درس ریاضی رو از پایه شروع کنم بخوندن چطوری با چه منبع کاملی بخونم؟؟

mehrnoosh
10:42 ~ 17 ژانویه 2013

سلام من رشته کامپیوتر نرم افزار میخونم کادانی ترم آخر هستم برای دانشگاه آزاد کارشناسی میتونم تربیت بدنی بخونم؟
ممنون میشم اگه جوابمو بدی.فعلا بای

مرضیه
11:10 ~ 24 فوریه 2013

نمونه سوال کاردانی به کارشناسی نقاشی چرا نمیذارید؟

فرگل
13:00 ~ 28 فوریه 2013

سلام
من رشته کامپیوترم (کاردانی)میخواستم کارشناسی مدیریت امتحان بدم ولی منابع رو ندارم ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

زهره
11:47 ~ 20 مارس 2013

سلام اگه میشه منابع کاردانی به کارشناسی تربیت بدنیو واسم بفرستید ممنون میشم

علیرضا
02:23 ~ 19 آوریل 2013

سلام
بیزحمت اسمه کتابا یا منابعی که برا کنکور کاردانی به کارشناسی تربیت بدنی باید خوندا برام بفرستید.
با تشکر

رضامحمودی
18:30 ~ 26 ژوئن 2013

سلام من کاردانی پیوسته عمران ازدانشگاه غیرانتفاعی رادارم (دیپلم هنرستان) می خواستم ببینم که آیادرکنکورکاردانی به کارشناسی میشه به رشته دیگری مثل مدیریت دولتی یامدیریت صنعتی تغییررشته دادیانه

f
01:43 ~ 21 جولای 2013

سلام من امسال کنکورکاردانی به کارشناسی نرم افزاردارم توروخدابهم بگیدچنددرصدبزنم توی کنکورقبولیم 100%درصدباشه خواهش میکنم بهم کمک کنید،

nazanin
13:37 ~ 28 جولای 2013

میشه سرفصل های کنکور92روبه ایمیلم بفرستین.ممنون میشم.