آخرین خبر ها
دانلود دفترچه شماره 2 کنکور کاردانی به کارشناسی و مشخص شدن ظرفیت های پذیرش

با انتشار دفترچه شماره 2 کنکور کاردانی به کارشناسی سال 91، ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مختلف مشخص شد

جهت دانلود دفترچه شماره 2 کنکور کاردانی به کارشناسی سال 91 اینجا کلیک کنید

 

دوره روزانه

آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك – 18 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك – 18 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد(دارالفنون)- 15 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد(دارالفنون) – 15 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي شماره 1 شيراز (دباهنر) – 18 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي شماره 1 شيراز (باهنر) – 18 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي شماره 2 تهران (شمسي پور) – 30 نفر مرد

دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران (شريعتي) – 30 نفر زن

دانشگاه بيرجند ( محل تحصيل دانشكده فني فردوس ) – 40 نفر زن و مرد

دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي تهران – 40 نفر زن و مرد – ويژه فرهنگيان آموزش و پرورش بومي استان تهران

دانشگاه زنجان – 30 نفر زن و مرد

دانشگاه شهيدباهنركرمان – 30 نفر زن و مرد

دانشگاه صنعتي سيرجان – 30 نفر زن و مرد

دانشگاه گلستان گرگان (محل تحصيل دانشكده علي آبادكتول ) – 15 نفر زن

مجتمع آموزش عالي تربت حيدريه – 35 زن و مرد

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان – 25 نفر زن و مرد

مركز آموزش عالي شهرضا – 20 نفر مرد

 

دوره شبانه

آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراک – 18 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراک – 18 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد (دارالفنون) – 15 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد (دارالفنون) – 15 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي شماره 1 شيراز ( باهنر ) – 18 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي شماره 1 شيراز ( باهنر ) – 18 نفر مرد

آموزشكده فني و حرفه اي شماره 2 تهران (شمسي پور) – 30 نفر مرد

دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران (شريعتي) – 30 نفر زن

دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي تهران – 5 نفر زن و مرد

دانشگاه جهرم – 40 نفر زن و مرد

دانشگاه شهيد باهنر كرمان – 35 نفر زن و مرد

دانشگاه صنعتي سيرجان – 35 نفر زن و مرد

دانشگاه گلستان – گرگان 10 نفر زن

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان – 20 نفر زن و مرد

مركز آموزش عالي شهرضا – 20 نفر مرد

 

فقط مردفقط زن –   مرد و زن

 

موسسات غیر انتفاعی

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل 80 – زن مرد

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران 50 – زن مرد

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي آبا – آبيك 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي آباداني و توسعه روستاها – همدان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا – شيراز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي آفرينش – بروجرد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي آل طه – تهران 40 – زن

مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران 80 – زن

مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين – سبزوار 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي احرار – رشت 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي اروندان – خرمشهر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني – كرمان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي اميد – نهاوند 70 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي امين – فولادشهر اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي انرژي – ساوه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه – ملاير 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي ايوانكي – ايوانكي 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي برآيند – شاهرود 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي بنيان – شاهين شهر اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي بهار – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي بينش و دانش – محمديه استان قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي بيهق – سبزوار 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي – گناباد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پ ارسيان – استان قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان – فريدونكنار 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پ ويش – قم 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پ ويندگان دانش – چالوس 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان – گلپايگان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي پيشتازان – شيراز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي تعالي – قم 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي توس – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان – رشت 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جاويد – جيرفت 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد رشت 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد كاشمر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد همدان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد 80 – زن مرد محل تحصيل اشكذريزد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد 80 – زن مرد محل تحصيل يزد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي جويندگان علم – كوهدشت 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي چهلستون – اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي خيام – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي دارالفنون – قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي دامون – فومن 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي دانشستان – ساوه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران – تبريز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي رجاء – قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي رسالت – كرمان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي رشديه – تبريز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس – كرمانشاه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي زرنديه – زرنديه 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي زند – شيراز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سبحان – نيشابور 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سبلان – اردبيل 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سجاد – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سردار جنگل – رشت 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش – ايلام 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سلمان – مشهد 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان – آمل 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سناباد – چناران 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سيلك – كاشان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي سينا – كاشان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي شفق – تنكابن 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي شكوه شرق – زاهدان 80 – زن

مؤسسه غيرانتفاعي شمس – گنبد كاووس 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي شهرآفتاب – خمين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني – اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي – كرمانشاه 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر 75 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي صالحان – قائمشهر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي صبا – اروميه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي صدرا – تهران 40 – مرد

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد – اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران – بابل 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمان صوفي رازي – زنجان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي عقيق – شاهين شهر 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علامه اميني – بهنمير بابلسر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علامه حلي – چالوس 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي – قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علامه طبرسي- قائمشهر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني – كاشان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني – نايين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين – شيروان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علم و فن – اروميه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان – اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي عين القضات – ميانه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين 40 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين – 40 زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني – آبيك قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي فخر ايرانيان – گوگان(آذرشهر) 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس – مشهد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي فرهمند – لاريجان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي فن و دانش – ساوه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كادوس- رشت 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – شهر صنعتي البرز(قزوين) 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كبير غرب – كرمانشاه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان – كرمان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كميل – كردكوي 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر – قزوين 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار – رشت 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي گلستان – گرگان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني – گرگان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان – آق قلا 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي ماد – سنندج 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان – نور 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي – اردبيل 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي مهر – اراك 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي مهر اروند – آبادان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآوران – كرمان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي مهرگان – محلات 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق – رفسنجان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) – تبريز 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان – اصفهان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي نگين جيرفت – جيرفت 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي نوآوران – كوهدشت(لرستان) 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي نيما – محمودآباد 60 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي هدف – ساري 80 – زن مرد

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا – بندرگز 80 – زن مرد

 

به زودی راهنمای انتخاب رشته ( انتخاب اولویت ) آماده و بر روی سایت قرار خواهد گرفت

انتخاب رشته اولویت های دانشگاه آزاد از تاریخ 12 شهریور ماه لغایت 18 شهریور ماه از طریق پایگاه ثبت نام الکترونیکی مرکز آزمون دانشگاه آزاد انجام خواهد شد

ميثم
15:13 ~ 25 آگوست 2012

سلام
خدا اين وزير آموزش ژرورش و علوم رو لعنت كنه ما رو يك سال از زندگي عقب انداختن حالا واسه ترم دو هم ظرفيت كمه!! متاسفم.

صدرا
15:27 ~ 25 آگوست 2012

سلام
ببخشید کلید عمومیا تا کی اماده میشه؟

امیر
15:32 ~ 25 آگوست 2012

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیریت محترم و البته کاملا به روز سایت

ظاهرا دولت هم رویه کاسبی از آموزش عالی رو پیش گرفته و هنوز هم ظرفیت ها پایینه و بیشتر پذیرش ها شبانه هست!!!
در ضمن با توجه به اینکه یک ترم بچه ها رو محروم کردن ولی نمیدونند که با توجه به این تأخیر باید بیشتر پذیرش ها رو در نیم سال دوم قرار می دادن!!!
واقعاً جای تأسف داره!

مصطفی
15:40 ~ 25 آگوست 2012

سلام آقا پیمان اول باید یه تشکر صمیمانه ازت بکنم و یه خدا قوت بهت بگم واقعا ممنون که وقت می زاری برای بچه های کامپیوتر
راستش خواهشمندم اگه امکان داره منو راهنمایی کنید

راستش من ترم آخر کاردانی بودم یعنی 18 واحدم مونده بود و متاسفانه درسام تداخل خورد به طوریکه ساختمان داده و آمار رو بهم ندادن و گفتن تابسون برو شمسی پور پاس کن !!! منم به هر دری زدم که دو تا درسو بگیرم اما هرکاری کردم ندادند !!!
بدش من که دیگه کلا انگیزه درس خوندنو از دست داده بودم اسمبلی رو هم افتادم !!!!
اما آمار رو تهران برداشتم و خدا رو شکر امتحانش رو هم عالی دادم اما هنوز نمرشو نزدند !!!
می خوام بدونم آیا امکان داره دو تا درس رو معرفی به استاد امتحان داد یعنی ساختمان داده و اسمبلی ؟؟
بدبختی اینجاست که نیمسال دوم هم فقط غزالی 40 نفر می گیره منم که نمی تونم شبانه های راههای دور مثل کرمان و بیرجند برم !!!!!!!!!!!
موندم چی کار کنم !!!!!!!
سوال دیگه این که تکمیل ظرفیت هرسال وجود داره
سالهای قبل هر ساله تکمیل ظرفیت بوده یا نه ؟؟؟؟
و این که من فقط نیمسال دوم غزالی رو انتخاب کنم ؟؟؟
این کار ریسک نیست ؟؟؟
ممنون می شم منو از شک و تردید نجات بدی

بازم بابت سایتت و زحماتی که می کشی ممنون
علی یارت

————
مدیر سایت : خیر معرفی به استاد فقط به یک درس داده میشه و فارغ التحصیلی شما بهمن هست. جواب سوالتون رو هم در پست جدید به طور کامل خواهیم داد که چطور انتخاب شهر کنید.

عسل
15:56 ~ 25 آگوست 2012

سلام.

خواهشنا جواب بنده رو بدین .

دفترچه های دانشگاه آزاد اسلامی کی میاد؟؟؟؟؟؟؟؟

ممنون میشم جواب بدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هانیه
16:15 ~ 25 آگوست 2012

سلام کنکور امسال واقعا سخت بود من که وقت کم آوردم درصدهامو هم حساب کردم به شرح زیر

زبان عمومی 30%
ادبیات 10%
معارف 30%
زبان تخصصی 40%
ریاضی و آمار 13%
برنامه سازی 6%
مدار 4%
تخصصی 10%

من بهمن فارغ التحصیل می شم به نظر شما شانس قبولی نیمسال دوم غزالی قزوین رو دارم ؟؟

تو رو خدا جواب بدین ممنون می شم

abbas
16:35 ~ 25 آگوست 2012

سلام اقا پیمان
خواهش می کنم کمکم کن با این درصد ها میشه امسال جایی قبول شد ؟ قزوین – رشت – سمنان – زنجانی ، اطراف تهران غیر انتفاعی؟
برنامه سازی = 8
تخصصی = 8
مدار = -2
معارف = 45
ادبیات = 6
بقیه سفید

Elnaz
16:40 ~ 25 آگوست 2012

سلام خواهشا جواب منو بدین
من رشته کامپیوتر نیستم اما چون اطلاع رسانی سایت شما عالیه همیشه میام تو این سایت خبرای کنکورو میخونم.
رشته ی من معماریه اما هیچ سایتی پیدا نمیکنم سوالامو بپرسم تو رو خدا شما به من بگین
ما تا پارسال کنکور کاردانی به کارشناسی میدادیم تکنولوژی معماری بودیم امسال کردن علمی کاربردی معماری
این یعنی چیییییییییی؟
من اگه میخواستم علمی کاربردی شرکت کنم که کنکور سراسری نمیدادم این همه درس نمیخوندم که!!!!!!!!!!
————
مدیر سایت : تا 3 سال پیش عنوان همه رشته ها کارشناسی علمی – کاربردی بود که بعد تغییرش دادن به مهندسی تکنولوژی البته فقط از نظر اسمی فرق کرد الان نمیدونم چرا باز همون کارشناسی علمی-کاربردی شده ولی در کل یکی هستند هیچ فرقی ندارند

محمد
16:51 ~ 25 آگوست 2012

سلام:

عرض تبریک ویژه خدمت دوستانی که سهمیه دارن و دوستانی که زیر 300میشه رتبشون.
دوستانیم که بالای 1000میشن پولا رو آماده کنن!!!

محمد
16:57 ~ 25 آگوست 2012

ضمنا,خدا قوت آقا پیمان,به خدا انقدر که شما فکر ما هستی این سازمان سنجش نیست.ایشالا به هرچی میخای برسی.

یوسف
17:14 ~ 25 آگوست 2012

با عرض سلام خدمت مدیر محترم سایت.
آیا مراکز آموزش غیرانتفاعی برای نیمسال دوم پذیرش دارن؟یا احتمال این که با قبولی در نیمسال اول میتوان یک ترم مرخصی گرفت؟
چون من بهمن فارغ التحصیل میشم.
با تشکر فراوان
———–
مدیر سایت: سلام. خیر نمیشه

مهرداد
17:18 ~ 25 آگوست 2012

لعنت به شانس ما به خدا از هیچ جا شانس نیاووردیم!!
آخه چرا باید دانشگاه زنجان پارسال نگیره امسال بگیره!!!!!؟!؟!؟!؟!؟
حیف حیف حیف حیف بچه ها بهترین بهترین جا دانشگاه زنجانه چرا؟!؟!
چون دانشگاهه و امکاناتش خیلی خیلیه و زیر نظر وزارت علومه و مختلط و مثه شمسی پور نرکده یا دکه نیست بدون هیچ امکاناتی! بجز دو سه تا استاد خوب بازنشسته سایر دانشگاه ها-که همه چیزم یادشون رفته بخصوص سید رضی!! صد رحمت به دبیرستانمون!! و رجایی هم که روزانه نداره و مشکل خوابگاه و بخصصوص تربیت دبیره و برای آموزش پرورش
پارسال چقد حسرت خوردم که دانشگاه زنجان برنمیداره
دانشگاه زنجان تو کامپیوتر فوقع العاده است و ارشد نرم افزار هم داره و امکانات دانشگاهی داره نه آموزشکده ای!!!

غزل
17:23 ~ 25 آگوست 2012

سلام اقا پیمان لطفا تو پست بعدیتون که به گفته خودتون راهنمای انتخاب رشته هست حتما بگید که ایا امکان انتخاب کد رشته محل های رشته های دیگر شاخه فنی مهندسی برای کسانی که رشته امتحانیشون مثلا کامپیوتر هست وجود داره یا خیر
خواهش زیاد….
ممنونیم
————
مدیر سایت : این که کاملا واضحه! شما کنکور رشته کامپیوتر رو دادید میخایید وارد رشته ی دیگه ای بشید؟!

کاظم
17:35 ~ 25 آگوست 2012

سلام و خسته نباشی خدمت مدیر سایت
با این درصدا روزانه سیرجان و تربت حیدریه قبول میشم
دروس تخصصی 38
مدار 49
ریاضی 20
سی پلاس 6-
عمومی ها 25
زبان تخصصی 10
خواهشا راهنمایی کنید.
منتظرم

hamid
17:38 ~ 25 آگوست 2012

چرا توی لیست دانشگاه شیراز نیست ؟
———-
مدیر سایت : دانشگاه شیراز مجازی میگیره که اونم توصیه نمیشه کسی بره

مهناز
18:03 ~ 25 آگوست 2012

من بهمن ماه درسم تموم میشه
چرا امسال ورودی ترم بهمن نمیگیررررررررررررررررن.؟؟؟؟؟؟؟؟

majid
18:04 ~ 25 آگوست 2012

عرض سلام به مدیر سایت
من سه واحد دارم که در همین ترم تابستان پاس میکنم حالا تا نمره های من ثبت بشه و فارغ التحصیل بشم فکر کنم طول بکشه ولی مطمئنم تاریخ فارغ التحصیلی من قبل از 31 شهریور ماه است از آنجایی که من شنیده ام تاریخ فارغ التحصیلی به آخرین نمره ای که توسط استاد ثبت شده بستگی داره به نظر شما دانشگا ه های نیم سال اول رو انتخاب کنم یا دانشگاه های نیم سال دوم؟
———–
مدیر سایت : مهم زمان فارغ التحصیلی در مدرک هست

کنکوری
18:07 ~ 25 آگوست 2012

سلام 🙁
تو دفترچه نوشته:
“برای ورود به سایت انتخاب رشته با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری شامل شماره پرونده، شماره کاربر، رمز ورود و کد رهگیری ثبت نام اولیه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه ….”
من اون کارت اعتباری رو گم کردمش 🙁 حالا باید چی کار کنم؟؟؟؟ یعنی دیگه نمی تونم شهر و دانشگاه انتخاب کنم؟ 🙁
مدیر سایت تو رو خدا بگو من باید چی کار کنم؟؟؟ دارم از نگرانی میمیرم :(((((((
———–
مدیر سایت : از طریق شماره پرونده و شماره داوطلبی هم میشه.

پریسا
18:09 ~ 25 آگوست 2012

سلام یه جایی از دفترچه 2(صفحه 5) نوشته باید 2300 پول بدیم این شامل دانشگاه مجازی هم میشه؟چون با توجه به شرایطم فقط دانشگاه مجازی رو میتونم برم.تو رو خدا جواب بدید
———–
مدیر سایت : دانشگاه مجازی توصیه نمیشه. صبر کنید توضیحات کامل به زودی توی سایت قرار میگیره

masoud
18:16 ~ 25 آگوست 2012

سلام چرا دانشگاه گلستان فقط 15 تا زن می گیره.
لعنت به همه اینا.
آخه چرا.
چرا کسی به کار این سنجش نظارت نداره.
آخه خدااااااااااااااااااااااا.
این چه مسخره بازیه.

Oji
18:49 ~ 25 آگوست 2012

با سلام خدمت دوستان کارشناسی دات کام

میخواستم ببینم میدونید نوع انتخاب رشته امسال چجوریه؟
مثل پارساله یا فرق کرده؟
یه جورایی مثل روش دانشگاه آزاد شده.
حالا با این شرایط تراز مهمه یا نه همین جوری کشکی انتخاب میکنن

z
18:57 ~ 25 آگوست 2012

من نمیدونم قضیه این2300 چیه؟سنجش برای خودش کاسبی راه انداخته؟
من امسال تغییررشته دادم به رشته کامپیوتربه خاطر همین اختصاصی نزدم فقط عمومی زدم به نظرمدیر سایت احتمال قبولی هست؟

ستاره
19:00 ~ 25 آگوست 2012

سلام .
احتمال معجزه هست؟؟؟؟
من به معجزه اعتقاددارم شما چطور؟
ان شاالله روزانه تربت یا قوچان یا فردوس قبول میشم حالا اگه شبانه قوچانم شد راضیم اشکال نداره نه عزیزم اشکال نداره

کاظم
19:12 ~ 25 آگوست 2012

اقا پیمان جواب منو ندادین؟
احتمالش هست

صحرا
19:34 ~ 25 آگوست 2012

با سلام
میشه اگه امکانش هست امسالم تو سایت بزارید که پارسال آخرین رتبه دانشگاه چند بوده و اینکه اگه اطلاعاتی در مورد دانشگاه ابرار و آل طه دارید توسایت بزارید ویه سوال اینکه میشه دانشگاه های سخت افزارم انتخاب کرد؟واسه من چون تهران قبول شدن مهمه میخوام سخت افزار ابرام بزنم میشه؟
————
مدیر سایت : اگه جستجو کنید رتبه های پارسال در انجمن هست. میتونید انتخاب کنید

elnaz
20:26 ~ 25 آگوست 2012

سلام…
میشه یکم توضیح بدین که چطوری باید شهرارو انتخاب کنیم؟؟
یعنی ما ورودی نیمسال دوم میشیم اگه قبول شیم؟؟

ایمان
20:43 ~ 25 آگوست 2012

با سلام . من دانشجوی معماری هستم ولی خیلی از سایت شما استفاده میکنم .
من میخواستم بپرسم واسه چی تا پارسال دانشگاه های تیریز،اردبیل،زنجان،قم و زابل کارشناسی معماری میگرفتن ولی امسال هیچ خبری از اونا تو دفترچه نیست؟ به خدا من یه سال از عمرم رو گذاشتم درس خوتدم برم دانشگاه زنجان ولی الان باید چی خاکی تو سرم بریزم برم مشهد یا بجنورد؟
ای خدا نفرین من و امثال من همیشه پشت سر مسئولان باشه که این بلا رو سر من اوردن انشالاه همشون به خاک سیاه بیفتن که منو بدبخت کردن

masoud
20:51 ~ 25 آگوست 2012

سلام من امسال کنکور کامپیوتر دادم.
کاردانی کامپیوتر دارم.
آیا میشه واسه کارشناسی برم مخابرات یا فناوری اطلاعات یا برق؟
آیا این کار شدنی هست؟
آیا باید درس هایی به صورت جبرانی بگذرونیم؟
امسال که گند زدن به دانشگاه.ما که شانسی نداریم.
ممنون میشم اطلاعاتی در اختیار من و باقی دوستان قرار بدید.
تشکر.
بعد اینکه جریان کارت علاقه مندی چیه؟
بازم از ما می خوان پول بگیرن؟
الان من کامپیوترم تو دفترچه زده بود رشته کامپیوتر واسه علاقه مندی یه غیر انتفایی و موسسات آموزش عالی باید کارت خریداری کنند؟
ممنون میشم در این مورد هم اطلاعاتی در اختیارم بگذارید.
یا علی

آرتا
20:52 ~ 25 آگوست 2012

سلام
اول از سایت خیلی خوبتون تشکر میکنم…
ببخشید من یه سوال داشتم، زیاد مربوط به این پست نیست ولی واقعا نتونستم کسی رو پیدا کنم که جوابمو بگیرم
من 2 ترم کاردانی کامپیوتر در دانشگاه قوچان خوانده ام…
معدل ترم یکم شد 11.57 و معدل ترم دوم من شد 11.63…..ومعدل کلم 11.60 هستش. از آنجا که تو کاردانی 2 ترم مشروط بشی اخراج میشی…میخواستم بدونم که کی اخراجم میکنند؟ (آیا اخراج شدنم 100% هستش؟)
بعدش من دارم کاردانی ناپیوسته میخونم یعنی پیش دانشگاهی هم خوندم و رشته تحصیلی دوران دبیرستانم ریاضی بوده.
اگه اخراج بشم میتونم کنکور علمی کاربردی که ثبت نامش هفته بعد هست شرکت کنم؟
یا بخوام بدون کنکور به آموزشکده سما لاهیجان برم؟
تو رو خدا جوابم رو زودتر بدید…
بارانی باشید
———-
مدیر سایت : خیر اگه 3 ترم مشروط بشید اخراج میشید

maryam
21:45 ~ 25 آگوست 2012

تورو خدا بگد کلید ریاضی تخصصی رو کجا گذاشتید که دانلود کنیم.
دازم میمیرما……

وحید
22:17 ~ 25 آگوست 2012

سلام دمت گرم اگه ما تورو نداشتیم چی کار میکردیم؟؟؟

یه قسمتی توی سایت بزار تا بتونبم آنلاین ازت حمایت کنیم.

موفق و سربلند باشی.

مریم
22:20 ~ 25 آگوست 2012

سلام..الن که من فقط میخوام غیرانتفاعی انتخاب کنم باید اون 2300 تومنو بریزم..؟

کویین مک کلاسکی
22:35 ~ 25 آگوست 2012

خوشابحالتون زنجان میگیره دوره ی ما ظرفیتش حذف شده بود

پریسا مرادی
22:50 ~ 25 آگوست 2012

سلام مرسي از اطلاع رسونیتون باید بگم خیلی سخت بود خیلی با این ظرفیت و آزمون و مصاحبه و … یعنی امیدی به قبولی ندارم البته رشته من گرافیک هستش
شایدم همون علمی کاربردی که قبول شدم ادامه بدم به ما دانشگاه سراسری و آزاد نیومده 🙂

مرضيه
23:43 ~ 25 آگوست 2012

سلام من كنكور كارداني به كارشناسي رو دادم برا اعلام نتايج نه شماره پرونده دارم نه شمار ه داوطلبي چه جور ميتونم برم نتايجش رو از سايت ببينم؟

LMTLY
02:33 ~ 26 آگوست 2012

Salam bazam mersi be khatere zahmatatoun, faghat age mishe ye zahmati bekeshin o dar morede reshteha o shahr haye mokhtalef az hame lahaz ye matlab tahie konid ke ma betounim ba ye shenakhte kameli entekhabe reshte konim, bazam mamnoun

ماه سپيد
07:28 ~ 26 آگوست 2012

با سلام و خسته نباشيد
همانا يقينا پكيج هاي شما من را الان به ترم 3 كارشناسي رسانده است.و خدارا شكر…:)
اميدوارم پيروز و سرافراز باشيد.
سوالي داشتم از حضورتون. و اون اينكه يكي از بستگان ما جز انصرافي ها بود و در اين ثبت نام اخير كه براي بازگشت به تحصيل بود شركت كرد.
شما نميدونيد كي و كجا جوابش مياد؟
———–
مدیر سایت : مهلتش تمام شده
http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx

فاطمه
07:33 ~ 26 آگوست 2012

با سلام و خسته نباشی
میخاسم بدونم با این درصدها احتمال داره شبانه دانشگاه گلستان بیارم ممنون میشم
اندیشه50%
ادبیات12%
زبان عمومی0%
ریاضی7%
زبان تخصصی30%
مدار53%
زبان سی 4%
دروس تخصصی37%

کاظم
07:39 ~ 26 آگوست 2012

اقا پیمان بگید دیگه قبول میشم یا نه؟
جواب بدبن خواهشا

ali3ven
09:22 ~ 26 آگوست 2012

سلام.با عرض خسته نباشید خدمت مدیر سایت و دوستان عزیز من ساکن قزوین هستم میخواستم ببینم با توجه به اینکه کنکور کلا تخصصی 9تا درست زدم 7تا غلط عمومی هم که 18 19تا معارف و زبان بیشتر نزدم قبولم غزالی؟؟؟منظورم اینه چون تو شهر خودمه امتیازی برام قائل میشن؟؟ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
———–
مدیر سایت : بدون رتبه نمیشه گفت. شما همه اولویت های قزوین رو به ترتیب علاقه انتخاب کنید

محمد
09:42 ~ 26 آگوست 2012

سلام
لطفا اگه امکان داره اطلاعات بیشتری درمورد دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی بزارین ، مثلا سلف سرویس ، خوابگاه …

ارمان
10:03 ~ 26 آگوست 2012

,سلام،سطح دانشگاه صدرا چطوره نسبت ب علم و فرهنگ یا شبانه شمسی پور از شهرستان ارزش داره بیاییم اونجا،اقا پیمان راهنمایم کن باید انتخاب شهر کنم دست درد نکنه

علی
10:30 ~ 26 آگوست 2012

با سلام ما که میخواییم نیمسال دوم بریم جهاد دانشگاهی چکار باید بکنیم؟؟؟

reyhaneh
10:40 ~ 26 آگوست 2012

salam
vaghean mamnoon etelaate inja kheili komamkam mikone elahi aghebat be kheir beshid
faghat ye soal ?????? kelide omoomia ta ghable entekhabe shahr miad??????
bazam mamnoon az lotfetoon

عبداله
10:42 ~ 26 آگوست 2012

سلام
میتونین من رو در باره غیرانتفاعی های تبریز و اورمیه و زنجان و اردبیل راهنمایی کنید که به چه ترتیبی انتخاب کنم که خوبا رو اول انتخاب کنم و بعدا پشیمون نشم چون حداقل 8 ماه وقت گذاشتم و درس خوندم . روزانه و شبانه رو خودم انتخاب کردم.
ممنون میشم اگه لطف کنین و راهنماییم کنید.

عذرا
11:21 ~ 26 آگوست 2012

سلام خسته نباشید
میخواستم بپرسم ظرفیت دانشگاه معارف قرآن اصفهان چقدر هست در رشته ی تربیت معلم قرآن با تشکر.

mahmod
12:50 ~ 26 آگوست 2012

با سلام

کسانی که در اهواز زندگی می کنند و مایل دارند در انتخاب رشته مشاوره بگیرند
به آدرس ذیل مراجعه نمایند ؛

آدرس : گلستان – مجموعه مسکونی گلستان – نبش خیابان شمشاد یک – خدمات کامپیوتر و اینترنتی و نمایندگی ایرانسل قائم

شماره تماس : 20 42 315 0916

sadra
13:04 ~ 26 آگوست 2012

salam be hame man kolan gij shodam lotfan begid marahele entekhab shahro daneshgah be che shekle.

mika
14:06 ~ 26 آگوست 2012

با سلام
اگه یکی بخواد فقط دانشگاه آزاد بره باز هم باید برای این کنکور سراسری انتخاب رشته کنه

علی
14:07 ~ 26 آگوست 2012

والا به نظر من شرف دانشگاه ازاد می ارزه به همه غیر انتفاعی ها.من پارسال کلاه سرم رفت که رفتم غیر انتفاعی

mika
14:58 ~ 26 آگوست 2012

با سلام
اگه یکی بخواد فقط دانشگاه آزاد بره باز هم باید برای این کنکور سراسری انتخاب رشته کنه

ناصر
15:00 ~ 26 آگوست 2012

جواب تست های برنامه سازی

101-خروجی ندارد خطا میدهد
102-عدد نمایی
103- ج 1
104- ج 2
105- 4 بار
106- خطی که substring دارد
107-ج 141
108- ج 0
109- ج 112
110- => کوچکتر مساوی صفر
111- ج 6
112- ج 218
113- 0و1و2و3
114- RAF
115-RARFA
ج یعنی جواب
جواب سوالات هست نه گزینه

مریم جووووون
15:56 ~ 26 آگوست 2012

سلام خسته نباشید
یکی به من بگه الان که ما رتبه نداریم چجوری انتخاب رشته کنیم؟
بدجور اعصابم بهم ریخته.

mmmmmmmmmmmmmmmm
15:58 ~ 26 آگوست 2012

سلام. تو دفترچه صفحه 2 قسمت تذکر مهم نوشته اگه میخوایم غیر انتفاعی شرکت کنیم باید مبلغ 2300 بریزیم به حسابشون. یعنی اگه من نریزم فقط حق انتخاب شبانه و روزانه رو دارم؟؟؟؟؟

صفحه 4 بند 15-4دفترچه منظورش اینه شرایط تو دفترچه یک رو بخونیم؟؟ یا تو دفترچه یک هم یک سری دانشگاههای غیر انتفاعی هست که میتونیم از اونجام انتخاب کنیم؟؟؟؟
من دفترچه یک رو ندارم سر در نمیارم دقیق منظور این پاراگراف چیه؟؟؟؟

یه سوال دیگه… اگه تو برگه پاسخ نامه و دفترچه سوال چیزی راجع به نمره منفی ننوشته باشه. یعنی نمره منفی نداره؟؟؟؟ آخه امسال هیچ جا ننوشته بود…

ممنون میشم جوابم رو بدین که من زود اقدام کنم.. 🙂

بهنام
16:34 ~ 26 آگوست 2012

سلام….
هنوز معلوم نشده دفترچه آزاد کی میاد؟؟؟؟ (شماره 2)

ناشناس
17:11 ~ 26 آگوست 2012

دانشگاه های روزانه و شبانه خیلی کمه.بیشترش غیرانتفاعی.

mohammad amin
17:28 ~ 26 آگوست 2012

با سلام . لطفا اگه می شه در مورد سطح علمی دانشگاه ها و آموزشکده ها یه اطلاع رسانی بکنید .
مثلا سطح علمی شمسی پور بالاتره یا دانشگاه شیراز یا کرمان یا بیرجند و …

با تشکر

ستاره
18:31 ~ 26 آگوست 2012

سلام اقای مدیر
منظورتون چیه من نمیفهمم؟یعنی منی که کنکور بد دادم نباید روزانه هارو انتخاب کنم؟؟؟؟؟لطفا جواب بدید
———–
مدیر سایت : بهتره دانشگاه شهر – استان و بعد از اون موسسات غیر انتفاعی های مختلف به ترتیب علاقه انتخاب بشه

abbas
18:36 ~ 26 آگوست 2012

سلام
من كاردانيم رو دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل گرفتم
شما رو قسم ميدم به هر چي اعتقاد داريد اونجا نريد
اشكمونو در آوردن
فقط پوله كه دارن ميگيرن
تو دفترچه نوشته بود خدمات دانشجويي 30 تومن ولي 60 تومن گرفتن
يادمه تير ماه تصفيه كردم و هيچي به دانشگاه بدهكار نموندم ولي الان رفتم تو سايت دانشگاه شمال همينطوري يه سري بزنم ديدم 250 هزار تومن شهريه زده به من …منم دارم ميرم شكايت كنم
تنها اين نيست كه من بگم بيخيال 250 هزار تومن رو سگ خورد
بابا از اول ترم دارن ميكنن از ما بدبختا
مگه ما رو گنج نشستيم
80 هزار تومن كرايه خوابگاهشه
10 تومن نمي ارزه
غذا هاش شده دونه اي 1000 تومن. باور كنيد من تو دو سال كه غذاي اونجا رو خوردم مريض شدم و الان نه معده مونده واسم نه كبد نه چيز ديگه اي
معلوم نيست با چي غذا درست ميكنن
اونم از استاداش كه سر كلاس هيچي درس نميدن ولي سوالاي دانششگاه هارواردو ميدن تو امتحان
بخدا فقط ظاهر زيبايي داره
سطح علمي صفر
خدمات صفر
باور كنيد تو چهار ترم 8 ميليون خرج كردم من

masoud
19:52 ~ 26 آگوست 2012

مؤسسه غيرانتفاعي اميد – نهاوند 70 – زن

در مورد این موسسه شما نوشته اید فقط برای زنان می باشد در صورتی که در دفترچه زن و مرد ذکر شده است .
————
مدیر سایت : بله اصلاح شد

ابوالفضل
20:00 ~ 26 آگوست 2012

سلام به مدیر محترم با درصدایی که زدم کجارو بزنم قبول میشم؟
معارف 60%
ادبیات –
زبان عمومی 50%
برنامه نویسی 80%
مدار 10%
زبان تخصصی 90%
ساختمان و سیستم عامل 60%
ریاضی و آمار –

parisa
20:39 ~ 26 آگوست 2012

سلام
من ی سوال داشتم نمیدونم کنکورمو چطور دادم یعنی نمیدونم خوبه یا بده با این درصدا روزانه شبانه رو انتخاب کنم یا نه من خودم قوچانی هستم دانشگاه دولتی تو شهرمون هست،،
معارف:50
ادبیات:30
زبان:5
زبان تخصصی:6
مدار:33
تخصصی:30
برنامه:-2

مصطفی
21:08 ~ 26 آگوست 2012

سلام داداش پیمان دمت گرم واقعا گل کاشتی با این سایتت راستش دیروز کامنت گذاشته بودم که دو تادرسو میشه معرفی به استاد گرفت یا نه شما گفتی نمیشه امروز رفتم قزوین با مدیر گروهمون صحبت کردم گفت قبلا موارد این چنینی بوده که کسی دو تا درس رو به شرط قبولی در کارشناسی امتحان بده و گفت اول باید نتیجه ی قبولی بیاد بعد ارجاع بدیم به شورای دانشگاه که به احتمال 90% در صورت قبولی موافقت می کنند
سوالی که دارم اینه که من رتبم حدودا زیر 4000 میشه با درصدهایی که زدم و می خوام غیر انتفاعی های قزوینو انتخاب کنم به نظر شما بعد از اعلام نتایج دانشگاهی که قبول شدم به من مهلت می دن که دو تا درس رو امتحان بدم و مدرکم رو ببرم برای ثبت نام ؟؟؟؟؟؟؟
ممنون می شم جوابمو بدین
———–
مدیر سایت : من تا به امروز چنین چیزی نشنیدم. تک درس اسمش روش هست یعنی شما فقط یک درس باقیمانده دارید که البته واحد عملی هم نباید داشته باشه. شما بیشتر پیگیر باشید که به مشکل بر نخورید

مصطفی
22:03 ~ 26 آگوست 2012

خیلی گلی آقا پیمان شیر مادرت حلالت
ببخشید فوزولی می کنم خیلی دوس دارم بدونم شما الان دانشجو هستی یا فارغ التحصیل شدی ؟؟؟ چه مقطعی و کدوم دانشگاه ؟؟؟
بعدشم این که از این سایت کسب درآمد آن چنانی داری که این همه وقت به خاطرش می زاری زود زود نظرات رو تایید می کنی یا همین جوری فی سبیل الله این سایت رو راه اندازی کردی ؟؟؟؟

بازم بابت راهنماییهات متشکرم
موفق و پیروز باشی
————–
مدیر سایت : دوران درس و دانشگاه ما دیگه تموم شده باید به شما کمک کنیم! فعلا که همه چیز اینجا فی سبیل الله هست.

ایران
22:42 ~ 26 آگوست 2012

اگه کسی انصراف داده میتونه برگرده.
تا 15 شهریور تمدید شده قابل توجه ماه سپيد
اینم آدرسش
http://91.99.101.134/EDUS/Default.Aspx
راستی آقا پیمان اگه ما در حین خدمت باشیم میشه
انصرافی را پس گرفت و دوباره درس را ادامه داد؟؟؟؟
لطفا جواب بدید.

hasti
08:49 ~ 27 آگوست 2012

سلام من دانشجوي رشته معماري صنعتي قائم هستم بچه ها اصلا اونجا رو انتخاب نكنيد چون يكي از بد ترين موسساته هيچ امكاناتي نداره استاداش هم اصلا خوب نيستن .

ناصر تیموری
09:17 ~ 27 آگوست 2012

سلام بچه ها بی خودی برای خودتون تخمین رتبه نکنید من اون موقه برنامه سازی رو 64 حساب کردم 54 شده بود .
دانشگاه های دولتی که دوستان من و خودم هستم همشون در یه حد هستند مثلا سال قبل شمسی پور هزینه خوابگاهاش 500 هزار تومان خوگردان بودن. کرمان هم دوستم هست میگه اساتید انچنانی ندارد.بقیه هم همین طور.

مریم
10:49 ~ 27 آگوست 2012

من کارت علاقه مندی رو گرفتم..کی پس اون نرم افزار انتخاب رشته میاد تو سایت..؟

saeede
11:17 ~ 27 آگوست 2012

با سلام
وقت بخیر
ممنون بابت زحماتتون در این وبسایت
امکان داره این سوال من رو جواب بدید؟
اینکه غیر انتفاعی های قزوین از لحاظ کیفیت و مسیرشون نسبت به تهران به ترتیب کدوما بهتر هستن؟
بین این موارد:
رجاء
دهخدا
پارسیان
کوثر
غیاث الدین
غزالی
رفیعی
کاسپین

ممنون میشم پاسخ بدین
————-
مدیر سایت : رجا از همه بالاتره در مورد بقیه هم توی انجمن اطلاعات خیلی زیادی هست

ehsan
18:48 ~ 27 آگوست 2012

سلام.
1-چرا مجازی میگید پیشنهاد نمیشه؟مگه درک دانشگاه شیراز نمیده مگه دانشگاه شیراز سومین داشنگاه ایران نیست پس دلیلش چیه لطفا راهنمایی کنید
2-اینکه تو قسمت انتخاب رشته سازمان سنجش که میرم این پیام رو دیدم اینو کلی گفته یا نه فقط باید غیر انتفایی بزنم؟
3-واسه دانشگاه آزاد کی باید اتخاب رشته کنم؟

داوطلب گرامي شما مجاز به رشته هاي غير انتفاعي مي باشيد . لذا در صورتي که مايل به انتخاب رشته در اين دوره ها هستيد لازم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت هزينه مربوطه از طريق سايت سازمان و دريافت کارت اعتباري و ثبت آن از منوي سمت راست اقدام نماييد

فری
21:00 ~ 27 آگوست 2012

دانشگاه مجازی شیراز نوشته که امتحانارو توی شهر انتخابی میشه داد (بین شهرهایی که هس) یعنی واسه ما که تهرانیم مشکلی پیش نمیاد؟ نگن برین شیراز؟! بشینیم تو خونه موقع امتحان بریم اشرفی اصفهانی خیابون پارک؟

الی
23:29 ~ 27 آگوست 2012

آقا پیمان میشه راهنماییم کنید؟
اگه دانشجوی زنجان بشیم بعد از یه ترم میتونیم مهمان بشیم دانشکده شریعتی؟ امکانش هست یا سخت گیری میکنن؟
ممنون میشم
—————
مدیر سایت : بستگی به دانشگاهها داره ولی کلا سخت میشه از شهرستان به تهران رفت

محسن
03:06 ~ 28 آگوست 2012

من 50 تا انتخاب کردم اقا من کاپیتان کنکورم از 85 تا 91 دارم کنکور می دم ازاد قبول شدم ولی هزینه اش بالا بود علمی کاربردی هم تاحالا قبول نشدم سراسری هم یکبار یزد اشکذر قبول شدم که به جاش رفتم خدمت مقدس سربازی دیگه دارم پیر می شم فکر نکنم کسی به اندازه من کنکور داده باشه کاردانی به کارشناسی رو خدایش دیگه خسته شدم یکجای نزدیکی قبول بشم دیگه ای خدااااااااااااااااااااااااااااا

الی
12:09 ~ 28 آگوست 2012

سلام آقا پیمان
خسته نباشین
توی دفترچه دانشگاه زنجان نیست پس چرا اینجا نوشتین؟
میشه راهنماییم کنید؟
سپاسگزارم

حديث
13:15 ~ 28 آگوست 2012

سلام
بين اين دانشگاههاي اصفهان كدوماش بهترن؟
امين فولادشهر
علوم وفناوري سپاهان
صنعتي فولاد فولادشهر
نقش جهان اصفهان
چهلستون اصفهان
ممنون ميشم جواب بدين
صفاهان اصفهان
———–
مدیر سایت : سالهای گذشته جهاد و اشرفی سطح بالایی داشتند بقیه تقریبا در یک سطح

سامان
20:03 ~ 28 آگوست 2012

سلام دوستان ی توصیه براتون دارم مقدس اردبیلی را حدالامکان انتخاب نکنید اصلا هیچی نداره ی ساختمان ی طبقه هست ی زیر زمین داره بالاش مدرسه دبیرستان هست صبح ها دانش آموزها درس میخونن بعدازظهرها کلاس های دانشگاه اونجا برگزار میشه. استادهاشم اصلا …..!نمیشه در موردشون چیزی گفت.کارمندهاشم که اصلا ادب ندارن.

magid021
21:53 ~ 28 آگوست 2012

عرض سلام به مدیر سایت
میخواستم بدونم هر سوال دروس تخصصی وبرنامه نویسی چند برابر دروس عملی بر رتبه و تراز اثر می ذارند

دلینا
09:17 ~ 29 آگوست 2012

با سلام وخسته نباشید فراااااوان…
اگه امکانش هست به این سٍؤالم جواب بدین..
میخواستم بپرسم غیرانتفاعی های گرگان از نظر کیفیت کدومشون به ترتیب بهتره؟…
میرداماد
لامعی
گلستان
فخرالدین اسعد گرگانی

سالار
11:14 ~ 30 آگوست 2012

با عرض سلام و خسته نباشید-
من نیمسال دوم سال 90 از دانشگاه تبریز (ازاد) قبول شدم ولی چون کاردانیم شهریور این سال تموم میشد نتونستم برم. از دانشگاه تبریزم گفتن هر وقت مدرکتو اوردی بیا ثبت نام(و هر وقتم اومدی باید نصفه شهریه ثابتم موقع ثبت نام بدی). از این طرفم من بازم کنکور دادم(به خاطره اینکه اون نصفه شهریرو ندم) ولی چون اصلا مطالعه نداشتم اصلا خوب ندادم میخواستم ازتون اینو بپرسم که اگه تو انتخاب اولویتها که بازم اول تبریزو میزنم قبول نشمو از یه جای دیگه قبول شم میتونم همون نصفه شهریه ثابته نیمسال دوم 90 رو واریز کنمو تو تبریز درس بخونم؟(خیلی ممنون میشم جواب بدین) مرسی از سایت خوبتون
—————
مدیر سایت : بله میتونید

امین
17:05 ~ 30 آگوست 2012

سلام خسته نباشید . من واسه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی شماره بروندمو ندارم سایت هم اجازه ورود نمیده تو رو خدا کمکم کنین دیگه وقتی نمونده

کامبیز
22:45 ~ 1 سپتامبر 2012

جواب به امین :
برو به لینک زیر
http://request.sanjesh.org/noetrequest/
بعدش ثبت نام کن اطلاعات کامل وارد کن دقیق مثل اطلاعات ثبت نام در آزمون بعد چند ساعت شماره پرونده رو بهت میده دقیق وارد کن موفق باشی

رضا 1988
00:24 ~ 2 سپتامبر 2012

سلام به بچه های کنکوری. بچه ها اگه اطلاعات در مورد غیرانتفاعی های غرب و جنوب کشور میخوایین بپرسین تا جایی بتونم کمکتون میکنم.

محمد
15:18 ~ 9 سپتامبر 2012

سلام
میخواستم ببینم این درصدهایی که دوستان میدن رو از کجا آوردن؟ خودشون حساب کردن یا..؟

هليا
20:32 ~ 11 سپتامبر 2012

خيلي خوب مثل دل نوشته ميمونه دمت گرم -از تبريز

morteza silba
16:18 ~ 26 سپتامبر 2012

تکمیل ظرفیت دانشگاه ها چه تاریخی انجام میشه

negar
14:01 ~ 30 سپتامبر 2012

سلام ببخشید من دانشگاه کبیر غرب کرمانشاه قبول شدم در صورتیکه فقط دانشگاه ملی شرکت کردم ..میخواستم بدونم که این دانشگاه کبیر غرب آزاده یا ملی؟؟؟آخه بعضی ها میگن آزاده..لطفا تو وبلاگم جوابمو بدید..مرسی

tina
18:23 ~ 1 اکتبر 2012

سلام میشه در مورد دانسگاه کبیر غرب کرمانشاه یه توضیحی بدین.. ایا مدرکش معتبره؟مرسی.

نیمار
22:01 ~ 5 نوامبر 2012

دانشگاه غیر انتفایی ترمی چقدر بودجه دارد

neda
12:51 ~ 13 نوامبر 2012

سلام.ببخشید میشه ادرس و سایت و شماره تلفن دانشگاه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه ملایرو واسم بفرستین؟ خیلی واجبه..ممنون میشم..

neda
02:02 ~ 14 نوامبر 2012

سلام
میشه لطف کنید بگید شهریه ای که به حساب دانشگاه ازاد ریختم و تو سیستم پبت نشده چی میشه مسئول امور مالی میگه نریختی از اونجایی که رسیدشو گم کردم جیکار کنم؟

علی
16:46 ~ 21 نوامبر 2012

من دو ترم در دانشگاه غیر انتفاعیهستمحالا میخوام از اول از دانشگاه ازاد بیایم ایا میشود بدون کنکور کاردانی در دانشگاه ازاد خواند ودر کنکور 90در دانشگاه ازاد کارشناسی قبول شده بودم امکان ادامه تحصیل در نیمسال دوم 1391

sara
11:55 ~ 15 ژانویه 2013

میخوام بدونم دانشگاههای غیرانتفاعی رشت رشته تربیت بدنی داره؟ لطفا راهنماعیم کنین

sara
11:56 ~ 15 ژانویه 2013

میخوام بدونم دانشگاههای غیرانتفاعی رشت رشته تربیت بدنی داره؟ لطفا راهنماعیم کنین

سید محمد ساداتی
00:08 ~ 25 ژانویه 2013

سلام.من رشته دبیرستانم گرافیک رایانه و کاردانی تکنولوژی آموزشی خوندم.حالا واسه کارشناسی میخوام گرافیک رایانه بخونم.سوالم اینه آیا دانشگاه علمی کاربردی یا غیر انتفائی در رشت هست که این رشته رو داشته باشه؟ممنون