آخرین خبر ها
اسامی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی بدون کنکور سال ۱۳۹۳

اسامی پذیرفته شده بدون آزمون ورودی در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۴ـ۹۳ (طبق ماده ۲ آیین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱)

 

نام خانوادگی – نام شماره شناسنامه رشته محل قبولی
ابدی مرزونی – محمدرضا ۲۰۵۰۵۷۵۶۹۶ دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / غیرانتفاعی
اتابک – سیده گلاویژ ۶۴۶۰۰۱۹۹۴۰ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران یزد / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
احسانی غرفه – فریبا ۳۱۰۷۶۲۳۶۷ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
اخگر امیر ابادی – حمید ۳۲۴۱۴۵۶۸۹۷ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک کرمانشاه / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل / روزانه
ارشدی ابراهیم اباد – عثمان ۵۵۸۰۰۵۶۸۴۲ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران سنندج -شهیدیزدان پناه / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل / روزانه
افشاری چیگانی – عاطفه ۱۱۵۰۱۸۲۷۵۱ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی|غیرانتفاعی
افضلی – فاطمه ۲۵۳۰۰۰۰۸۶۷ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|روزانه
اقبالی کوهی – معصومه ۴۳۱۰۹۲۴۳۳۶ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / شبانه
اکبرزاده شاهخالی – مریم ۲۵۸۰۶۵۸۹۸۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
امری سقین – سارا ۲۱۷۰۲۴۲۵۶۲ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی ونقشه کشی صنعتی / روزانه
باقری – شیوا ۴۰۲۰۲۶۹۷۸۵ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / شبانه
برادر سالک – احد ۱۳۶۱۴۹۱۳۲۹ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک تبریز / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی / روزانه
برزگرکوه پس – علی ۵۱۷۰۰۷۵۳۴۰ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
بلندی – کتایون ۲۱۱۰۵۶۱۰۰۹ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / روزانه
پیکان پور – مریم ۱۲۷۱۸۰۸۸۷۰ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -ولیعصر/عج / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی / روزانه
تاج زاده – سیدسعید ۸۱۸۵ موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
تاجیک رستمی – سمیه ۵۵۶۰۲۹۶۰۷۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
تباشیری – محمدجواد ۱۲۷۱۹۷۴۱۵۰ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / روزانه
تیموری – زهره ۵۳۵۰۰۱۴۷۷۳ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -ولیعصر/عج / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی / روزانه
جهانی – منیره ۴۹۰۰۴۱۶۵۰۹ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته هنرهای تجسمی نقاشی / روزانه
جواد – بیرامی ۵۹۰۲۷۲۴۵۴ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
جوادی نوده – محمد ۱۲۱۴۲۳۲۸ دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
چرم – حورا ۱۲۷۱۸۲۶۶۷۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / روزانه
حاتمی قلهک راد – پریسا ۴۴۰۳۹۷۶۵۰ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / شبانه
حاجی حسینی – خالد ۳۴۸۰۱۱۰۸۱۹ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک مشهد-شهیدمحمدمنتظری / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو / روزانه
حبیبی – بیتا ۱۶۶۴۸۵۸۷ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / شبانه
حجتی – اعظم ۱۰۹۰۳۰۹۲۴۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطتصویری / روزانه
حسن پورزینتی – محمد ۶۷۰۵۰۶۰۴۴ اموزشکده فنی وحرفه ای دارالفنون پسران بجنورد / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
حسنی اصل – عاصف ۳۵۸۰۶۲۷۷۵۹ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران اراک -امیرکبیر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
حسنی اصیل – عاصف ۳۵۸۰۶۲۷۷۵۹ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
خانمرادی کرکری – پریا ۱۳۶۱۲۴۶۰۷۳ دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران عمران / غیرانتفاعی
خویی – ایدین ۶۳۶۷ موسسه غیرانتفاعی اسرار-مشهد|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران عمران|غیرانتفاعی
خیری قلایی – مهری ۴۰۶۰۲۶۵۱۲۸ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
رحمانی – رقیه ۱۰۵۲ موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جم|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
رحمتی لرد – یوسف ۱۶۳۰۲۱۱۳۰۳ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران رشت / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان / روزانه
رمضان – زهرا ۱۷۱۵۰۲۱۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
رمضانی مقدم – الیاس ۲۶۶۰۱۸۶۸۷۱ دانشکده فنی وحرفه ای پسران صومعه سرا / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
روحانی راوری – محمدرضا ۳۲۱۰۰۳۷۹۹۱ دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر|کارشناسی ناپیوسته فرش|غیرانتفاعی
زارع – مهشید ۲۲۸۱۶۸۷۶۴۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / شبانه
زرکشان – مهدی ۱۸۳۳۷۶۹۴ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / روزانه
زندی گوهررریزی – حانیه ۲۹۸۰۶۲۱۰۶۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطتصویری / شبانه
ساکت یزدی – مطهره ۴۴۲۰۴۲۳۶۶۸ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران یزد / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
سرلک – راحله ۱۵۰۷۶۳۹۳ موسسه غیرانتفاعی ال طه /ویژه خواهران /-تهران / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال وتوزیع / غیرانتفاعی
سلطانی ممقانی – رضا ۱۶۹۰۱۳۱۴۰۳ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
سلمانی – معصومه ۱۶۶۴۴۹۲۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطتصویری / روزانه
سوری – سجاد ۳۹۲۰۴۴۸۴۸۰ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
شالچی – قاسم ۳۷۱۲۴۶۷۴۱ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
شاملی – ملیکا ۱۲۷۱۹۷۴۶۰۶ موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی |کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
شایگان – محمدعلی ۱۵۵۶۶۸۹۷ مرکزاموزش عالی هوانوردی وفرودگاهی کشور / کارشناسی ناپیوسته الکترونیک هواپیمایی / روزانه
شجاعی اقبلاغی – نرگس ۴۱۲۰۴۳۰۴۳۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
شریعت – شهرزاد ۱۷۷۳۶۶۵۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / روزانه
شفیع – مهدیه ۶۲۲۰۰۱۱۷۳۲ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / شبانه
شیخ فرشی – امیر ۱۵۳۸۴ موسسه غیرانتفاعی علوم وفناوری |کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
شیری – سعید ۴۲۷۰۸۹۸۷۷۱ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران زنجان / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
صادقی – نرگس ۸۸۰۲۱۰۳۷۰ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / شبانه
صادقی افضل – فاطمه ۱۷۹۱۶۹۶۸ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
صادقی دستجردی – ابراهیم ۸۸۵ موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی |کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی|غیرانتفاعی
صفری اغچه بدی – سجاد ۱۱۰۰۲۴۶۰۳۷ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی|غیرانتفاعی
صمدی دورکی – شاهین ۲۱۵۰۳۱۸۳۵۰ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ساری -امام محمدباقر/ع / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
عابدیان افراپلی – شیوا ۲۱۵۰۳۶۱۰۲۷ موسسه غیرانتفاعی تجن -قائمشهر|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری|غیرانتفاعی
عبداله زاده – عباس ۹۲۳۰۵۸۱۸۴ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک مشهد-شهیدمحمدمنتظری / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل / روزانه
عبدالهی – علیرضا ۱۱۳۰۳۲۰۱۳۸ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
عرب نژاد – فایزه ۲۱۱۰۵۵۸۰۱۶ موسسه غیرانتفاعی کسری -رامسر|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری|غیرانتفاعی
عسگری – شادی ۱۳۴۲۵ موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپا|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
علوی متین – سیدعلیرضا ۱۹۹۰۶۴۶۰۴۲ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران اراک -امیرکبیر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
علیجانی – الهام ۱۷۴۵۵۳۲۴ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / روزانه
غلام پور زانیانی – جواد ۱۰۸۰۳۵۳۹۱۷ دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک اصفهان -شهیدمحسن مهاجر / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی / روزانه
فتحیان دستگردی – الهام ۱۱۱۳۰۲۸۲۸۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد|مهندسی بهداشت محیط|روزانه
فرزادمنش – مهدیه ۲۰۸۰۵۹۸۸۰۵ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / شبانه
فرنقی – الهه ۵۵۰۱۴۵۳۰۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطتصویری / شبانه
فزونبال – مهتاب ۱۷۴۹۴۲۱۴ دانشگاه غیرانتفاعی سوره -تهران|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری|غیرانتفاعی
فیاضی – مریم ۱۲۱۰۰۳۷۰۹۲ دانشگاه اراک / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر / روزانه
فیضی – سوما ۳۸۵۰۱۶۱۰۹۹ دانشگاه مراغه / مهندسی تولیدات گیاهی / روزانه
قانع الحسینی فدافن – جواد ۹۲۲۸۹۳۶۴۰ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
قدوسیان – رضا ۵۹۱۰۰۹۲۸۵۵ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
قربانی – پوران ۱۳۶۱۳۹۳۷۱۸ موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک|غیرانتفاعی
قهرمانلو – اکبر ۴۲۷۱۰۰۸۲۲۲ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
کاظم زاده – زهره ۱۲۱۵ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران نجف اباد / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
کرمی – اسماعیل ۵۱۳۰۰۵۵۴۹۷ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک یزد-شهیدصدوقی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو / روزانه
کرمی – نجمه ۵۲۶۰۲۳۳۹۱۳ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران عمران|غیرانتفاعی
کریمی – محمد ۴۳۰۰۹۴۹۷۳ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ساری -امام محمدباقر/ع / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان / روزانه
کشاورز – نازنین ۵۲۰۸۰۱۸۹۱ موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپا|کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی طراحی پوشاک|غیرانتفاعی
کمازانی – ملیکا ۱۸۳۳۷۴۰۶ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
کوپایی دار – زهرا ۱۹۹۰۴۲۳۲۴۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد|مهندسی بهداشت حرفه ای|روزانه
گل شکن – صدف ۱۶۷۹۷۵۲۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / شبانه
گیوه فروشان ورنوسفادرانی – مهدی ۱۰۷۸۰۵۷۲ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
مجید – شجاعی ناراب ۵۵۶۰۳۳۵۷۰۳ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
محمدی – غلامرضا ۴۲۷۰۹۷۴۹۵۸ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران زنجان / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
محمدی – فرشید ۶۲۵۰۰۳۰۰۸۵ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ساری -امام محمدباقر/ع / / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
محمدی – ندا ۱۲۷۱۸۷۲۹۵۱ موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی |کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
محمودیان – احسان ۴۴۹۰۳۱۹۹۰۸ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران سنندج -شهیدیزدان پناه / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
مخصوصی – علی ۲۸۴۰۲۹۳۶۵۱ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ارومیه -شهیدقاضی طباطبایی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
مدیریان – عاطفه ۹۴۶۷۳۶۵۶۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / شبانه
مسلمان – امیر ۹۲۳۲۰۶۸۳۳ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
مظفری – معصومه ۴۴۲۰۵۴۲۷۲۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
ملکی – مسعود ۱۵۲۰۳۴۵۲۱۶ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دوتهران -شهیدشمسی پور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / روزانه
میراحمدی چناروییه – علی ۲۹۸۰۲۵۹۷۳۱ موسسه غیرانتفاعی عرفان -کرمان|کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر|غیرانتفاعی
میراحمدی هوتکی – ام البنین ۲۹۸۰۶۹۲۶۸۹ اموزشکده فنی وحرفه ای دختران یزد / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
نظری – حدیثه ۵۵۶۰۲۸۲۱۱۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / روزانه
نکوفر – فرزین ۵۶۷۰۰۵۶۳۴۵ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک تبریز / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت / روزانه
هاشم پورمحمدی – مهسا ۵۴۹۰۰۵۰۴۰۳ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر / شبانه
هاشمی – سیدابراهیم ۱۴۸ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک مشهد-شهیدمحمدمنتظری / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / شبانه
وفایی احمدابادی – کبری ۳۷۱۱۳۰۷۵۱ دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی وطراحی دوخت / روزانه
یعقوبی ترکی – کبری ۱۵۵۲۱۸۰۱ اموزشکده فنی نقشه برداری -سازمان نقشه برداری کشور / کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری / روزانه
یوسفی – محمدرضا ۹۲۳۰۸۳۳۹۱ اموزشکده فنی وحرفه ای پسران نیشابور / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / روزانه
روابط عمومی سازمان سنجش