آخرین خبر ها
سرفصل کنکور کارشناسی ناپیوسته سخت افزار

 » ریاضیات  –  ضریب 3  –  تعداد سوال :  10

 

 *سرفصل های ریاضیات عمومی : اتحاد – معادلات – مثلثات – دستگاهمعادلات – مجموعه ها – معادلات خط – توابع – حد – هم عرضی – هوپیتال – پیوستگی – مجانب ها – مشتق و کاربردهای آن – قضایای رول و میانگین – دیفرانسیل – انحنا – مشتقهای جرئی – توابع چند متغیره – روشهای انتگرال گیری معین و نامعین – قضایایاساسی – محاسبه سطح ، حجم زیر منحنی و طول کمان – انتگرال دوگانه و سه گانه – معادلات دیفرانسیل – تبدیلات لاپلاس – دنباله و سری – بردار – اعداد مختلط – مختصاتقطبی – ماتریس…

————————–

» آمار و احتمالات  –  ضریب 3  –  تعداد سوال :  5

 

* سرفصل های آمار و احتمالات :  آمار توصیفی ( شاخصهای مرکزی  – ( آمارهای توصیفی ( شاخصهای پراکندگی ) – آنالیز ترکیبی – احتمال – متغیرهای تصادفی – توزیع های خاص – توزیع های نمونه ای برآورد فاصله ای – آزمون فرضها – معادله خطرگرسیون…

————————–
»  زبان تخصصی –  ضریب : 1  –   تعداد سوال :  10

*سرفصل ها : مقدمه ( تاریخچه و تعاریفکامپیوتر ) – توصیفهای کلی ( سخت افزار و نرم افزار ) – واحد سیستم – CPU – حافظه – دستگاههای ورودی و خروجی – سیستم عامل – برنامه نویسی – مفاهیم شبکه – مفاهیماینترنت – پایگاه داده ها…
————————–
»  مدار منطقی –   ضریب : 4   –   تعداد سوال :  15

 *سرفصل ها :  اعداد و کدگذاری – جبر بول – ساده کردن توابع – مدارات منطقی – جدول کارنو – مدارات ترکیبی – مقایسهکننده – رمزگشا ( Decoder ) – رمزگذار ( Encoder ) – مدارات ترکیبی ماژولار ( مالتیپلکسر ) – دی مالتی پلکسر – فلیپ فلاپ و خواص ان – تحلیل مدارات ترتیبی – شمارنده وثباتها…
————————–
»  برنامه نویسی سی پلاس پلاس –  ضریب : 2  –   تعداد سوال : 15

*سرفصل ها :  کلیات و ساختار برنامهنویسی C++ – متغیرها – سیستم ورودی و خروجی – کلاس و شی – توابع و زیر برنامه ها – عملگرها – فایلها – ارث بری – حلقه ها – جملات شرطی…

—-  دروس تخصصی سخت افزار   –  هر سه درس ضریب 5  –  تعداد سوال هر درس : 10 —-

»  معماری کامپیوتر :
 *سر فصل ها : مفاهیم اولیه و سیستم اعداد ، برسی رجیستر ، حافظه Bus ، معرفی ALU ، طراحی واحد کنترل به دو روش سیم بندی و میکرو پروگرام ، معرفی دستورات کامپیوتر و انواع مدهای آدرس دهی ، طراحی بخش عملیات ریاضی ، مدیریت حافظه ، ارزیابی و برسی پردازش pipeline ، برسی واحد I/O

————————–
»  تحلیل مدارهای الکتریکی :

 *سرفصل ها :عناصر مداري –  مدارهاي مقاومتي { روش تحليل گره –  روش تحليل مش (KVL+KCL) –  روش تحليل ابتكاري –  تقسيم ولتاژ –  تبديل منابع  – توان –  تقارن }

مدار معادل {   مدار معادل تونن – مدار معادل نورتن – مقاومت معادل – اتصال دوشبكه }

روابط مداري و تبديلات {  ستاره و مثلث –  پل و تستون –  منابع جريان سري با عنصر و منبع ولتاژ موازي با عنصر }

توابع تحريك مداري { مفاهيم كلي رياضي  –  پله –  ضربه  – شيب }

سلف و خازن { روابط خازن – روابط سلف }

مدارهاي مرتبه اول { انواع پاسخ –  مفهوم ثابت زماني و روابط آن – سيگنالهاي پيوسته –  رابطه صفر و رابطه بي نهايته –  رابطه طلايي (فرار از معادله ديفرانسيل) }

مدارهاي مرتبه دوم { معرفي  مفهوم  معادله ديفرانسيل –  ضريب ميرايي و فركانس تشديد – ضريب كيفيت –  انواع پاسخ – حالتهاي مختلف پاسخ ورودي صفر – رابطه صفره و رابطه بي نهايته در مدار مرتبه دوم }

اعداد مختلط و فازور { معرفي  تبديلات  محاسبات – مفهوم فازور و روابط رياضي }

تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي { مفهوم حالت دائمي سينوسي – امپدانس و ادميتانس (و عينك مشهور) – حالتهاي مختلف براي امپدانس يك مدار –  مدار معادل تونن و نورتن در حالت دائمي سينوسي – روابط مداري در حالت دائمي سينوسي –  تحليل مدار در حالت دائمي سينوسي }

تشديد { مفهوم -محاسبهفركانستشديددرحالتكلي  – ماسبه فرکانس تشدید در حالتهای خاص ( RCL سری و موازی ) – نکات خاص در تشدید }

فيلتروتابعشبكه {مفهوموكاربردپاسخفركانسي -نگاهيگذرابهفيلترهاوانواعفيلترها -عرضباندوضريبكيفيت – فيلترهايخاص( مرتبهاولومرتبهدوم ) }

تواندرحالدائميسينوسي {توانمختلط( اكتيو – راكتيو –  ظاهري ) -مثلثتوان -ضريبتواندرمدارهايمختلف – روابطخاصبرايمحاسبهتوانحقيقيومجازي-  اصلاحضريبتوانشبكه – روابطتوانوانرژيدرحالتكليوحالاتخاص }

قضيهانتقالتوانماكزيمم (مچينگ {حالتكلي ( هردومختلط ) – يكيمختلط،يكياهمي ( حالت خاص ) – هردو اهمی ( حالت ویژه )  }

مدارهايباالقايمتقابل ( تزویج ) { مفهوموتفاوتروابطدرحالتسلفهايمجردومتاهل – علامت M ( شصت دست راست و قرارداد نقطه ) –  انرژيدرحالتتزويج – به هم بستن سلفهای تزویج و یافتن zeq و leq –  تحليلمدارهايشاملسلفهايتزويج }

ترانسفورماتور {مدارمعادلوحالتايدهآل -خواصترانسفورماتوروروابطآنوعلامت M -انتقالدر ترانسفورماتور }

مقدار متوسط و مقدار موثر { روابط كلي و نحوه محاسبه – در توابع خاص }

دوقطبي ها { مفهوم يك قطبي و دوقطبي –  پارامترهاي امپدانس Z  – پارامترهاي ادميتانس Y –  پارامترهاي هايبريد H –  پارامترهاي انتقال T – روابط و تبديلات و ملاحظات ساده كننده }

تبديل لاپلاس { تعريف  خواص و قضاياي رياضي – قضيه مقدار اوليه و مقدار نهايي – عكس تبديل لاپلاس –  عناصر مداري در حوزه زمان و حوزه فركانس –  تحليل مدار به كمك تبديل لاپلاس –  تطابق حوزه زمان و حوزه فركانس }

تبديل فوريه { مفهوم و قضاياي رياضي –  سري فوريه (ضرايب سينوسها و ضرايب كسينوسها و جمله ثابت) –   حالات خاص ، توابع زوج و توابع فرد }

مدارهاي سه فاز { معرفي سيستم هاي سه فاز –  تعريف پارامترهاي فاز و خط – حالات ستاره مثلث و انواع اتصالات و بارها – تحليل و محاسبات در مدارهاي سه فاز –  توان در مدارهاي سه فاز و اثر قطع فاز }

————————–

»  تحلیل مدارهای الکترونیکی  :

 * سرفصل ها :  فيزيكنيمههادي –  ديودوساختمانآن  – مداراتديودي – مداراتترانزيستوري DC –  ترانزیستور و تحلیل DC مدارات ترانزیستوری-  تحلیل AC ترانزیستور –  تقويت كننده هاي چندطبقه –  ترانزیستور FETو تحلیل -تحلیل Ac ترانزیستور fet   – تقويت كننده تفاضلي- منابع جريان – تقویت کننده های عملیاتی – رگولاتور   –  تقويتكنندههايقدرت – فيدبك –   بوتاستراپوقضيهميلر –   فركانسقطع

زهره
۰۸:۴۱ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۸

سلام به همه بچه هاي گل كارشناسي……..
اميدوارم اولين نفري باشم كه كامنت ميذارم…….
با آرزوي قبولي واسه همه مخصوصا” خودم….
اميدوارم كه با قبوليم خاطره خوبي از سايت كارشناسي داشته باشم…. پيشاپيش از زحماتتون متشكرم…. دوستون دارم

tahereh
۱۵:۳۸ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۸

با تشکر از زحمات بی شاعبه شما

sara
۲۱:۱۵ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۸

کی میدونه log200 که می شود 7 چه جوری حساب میشه؟ هر کس جواب بده اجرش با امام حسین

محمد صادق
۲۱:۱۵ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۸

ایول

amir
۲۱:۲۲ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۸

سلام
از تکمیل ظرفیت خبری نشد نه؟
الان که خداروشکر دست همه حداقل یه گوشی با سیم کارت هست اگه ممکنه عزیزانی که مایلن پیگیر باشن به شماره های پیامک هایی که اکثر برنامه های خبری هر شبکه دارن یه پیام بدن و خواستار پیگیری تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی باشن
اخبار ساعت 7 شبکه 1: 100001915
اخبار شبانگاهی ساعت 10 شبکه 3: 10002200
وشماهر تماس با این مجموعه خبری:22012662

CLS
۱۵:۵۶ ~ ۲۹ آذر ۱۳۸۸

sara
به طور کلی مبنای لگاریتم رو 10 میگیرن ولی تو درس ساختمان داده ها وقتی مبنا رو ننویسن مبنا رو 2 میگیریم پس:
log200=log(2*100)=log2 + log100
لگاریتم 2 در مبنای 2 میشه 1 و لگاریتم 100 در مبنای 2 میشه 6 و خورده ای و در کل میشه تقریبا 7.

دختربچه
۱۶:۴۲ ~ ۲۹ آذر ۱۳۸۸

با سلام
دوستان عزیزی که سخت مشغول درس خوندنن تا یه تو دهنی به کنکور 89 بزنن لطفا جواب سوال ما رو هم بدید:
رکوردهای فایل را به چه صورت طراحی کنیم تا حالت غیرمتراکم در فایل پدید نیاید؟
من که خودم میگم باید از قالب غیرثابت مکانی استفتده کنیم ولی مدرسان شریف نوشته از رکوردهای با طول متغیر.
هرکی میدونه لطفا جواب بده.

دختربچه
۱۶:۴۸ ~ ۲۹ آذر ۱۳۸۸

sara
log 200 که بخوای بدست بیاری حالا که شده 7 حتما در مبنای 2 حساب شده و کف logرو حساب کرده باید اینجوری بگی که 200 بین کدام اعداد است؟منظور بین 2 به توان چه اعدادی است؟که میدونیم بین 128 یعنی 2 به توان 7 و 256 یعنی 2 به توان 8.
حالا که کف رو میخواد میشه 7 ولی اگه سقف رو می خواست میشد 8.

m_m69
۲۳:۳۸ ~ ۲۹ آذر ۱۳۸۸

با عرض سلام خدمت بچه های سایت و مدیر سایت
دختر بچه و cls سلام چطور شد که یه بار پیام گذاشتید در چه مرحله ای هستید. من به علت اینکه اگه خدا بخواد ترم آخر هستم برای قبول شدن واحدهام مجبور هستم فعلا کتبهای کنکور رو کمتر بخونم. در ضمن دختر بچه به نظر من اگه کتاب ذخیره رانکوهی رو بخونی و بعد بری کتاب های درس و کنکور رو بخونی برات مشکلی پیش نمی آد.(کتاب مقسمی یا کتاب جامه ذخیره و بازیابی مهرداد سلامی). موفق باشید.
التماس 2A برای همه کسانی که به تازگی کنکور آزاد دادند و یا کسانی که می خوان علمی و کاربردی شرکت کنند و از همه مهمتر برای سراسری 89 .
با خدا نگویید مشکل بزرگی دارم به مشکل بگویید که خدای بزرگی دارم.
محرم بر همه تسلیت

sara
۰۰:۰۰ ~ ۳۰ آذر ۱۳۸۸

تشکر از cls و دختر بچه

نفيسه
۱۰:۰۶ ~ ۳۰ آذر ۱۳۸۸

زهراا جون جواب كنكور ازاد كي ميااد ؟
بگو ترخداااا

سید حامد
۱۱:۳۶ ~ ۳۰ آذر ۱۳۸۸

خبری از تکمیل ظرفیت نشد؟

دختربچه
۱۷:۱۴ ~ ۳۰ آذر ۱۳۸۸

سلام دوستان
m_m69 عزیز منم همون کتاب روحانی و مقسمی رو دارم می خونم این سوالی که پرسیدم واسه کنکور 86 بود از کتاب مدرسان شریف خوندمش ولی به جوابش شک دارم، اگه کسی می دونه بگه.
در پناه ایزد منان.

mehran00
۱۸:۴۰ ~ ۳۰ آذر ۱۳۸۸

آقا پيمان لطفا” منابع و كتب كنكوري سخت افزار را هم در سايت قرار بديد.

simin
۱۰:۵۱ ~ ۱ دی ۱۳۸۸

خوشم میاد که دیگه هیچکی سراغی از تکمیل ظرفیت نمی گیره.مثل اینکه فقط منم و 4 نفردیگه مثل من که هی جوش تکمیل ظرفیت رو می زنیم
ای خدا آخر و عاقبت مارو به خیر کن

azi
۱۴:۱۴ ~ ۱ دی ۱۳۸۸

سلام به همه….

من واقعا نميدونم اگه اين سايت كارشناسي نبود ما بايد چيكار مي كرديم.
ممنون بچه هاي كارشناسي.از CLS هم ممنون

Elham
۱۶:۲۵ ~ ۱ دی ۱۳۸۸

سلام، من مدرک کاردانی کامپیوتر دارم محض رضای خدا و یکی از بندگان خدا (که منم) لطفا راهنمایی کنید که کدوم کنکور کی برگزار میشه و کی ثبت نام کنم.
مدت زیادیه که دور از دانشگاهم.
اگه هم تل بدید که خیلی خوبه.

ممنون

شهرزاد
۰۸:۵۹ ~ ۲ دی ۱۳۸۸

در جواب الهام :
دانشگاه جامع علمي كاربردي در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته 88
27/10لغايت 3/11/88 زمان امتحان 14/12/88

فراگير دانشگاه پيام نور 89 (مقاطع مختلف تحصيلي)
13/10 لغايت 17/10/88 زمان امتحان نیمه دوم اردیبهشت 89

كارشناسي ناپيوسته 89 88/12/3 لغایت 88/9/12 زمان امتحان 89/5/7

سامان
۱۴:۳۸ ~ ۲ دی ۱۳۸۸

كنكور 89 زير پاي من له خواهد شد

نوشین
۱۵:۵۹ ~ ۲ دی ۱۳۸۸

دوست عزیز ما هم به فکر تکمیل ظرفیت هستیم ولی فایده نداره نمیاد.
بیخودی منتظریم.
من مشهد قبول شدم نرفتم به امید تکمیل ظرفیت اما از شانس بدم نیومد امسال

دانشجوی برتر
۱۰:۳۹ ~ ۳ دی ۱۳۸۸

خانم الهام خانم به این سایت مراجعه کن تا جوابتو بگیری
http://www6.sanjesh.org/Other/1388/880601_02.php

امین
۱۰:۵۵ ~ ۳ دی ۱۳۸۸

با سلام
در جواب دختربچه
در رکورد با طول غیر ثابت مکان. مکان وطول هر فیلد متغیر هست ودر جایی ذخیره نمی شه پس رکورد با طول متغیر می شه همون طرح با قالب غیر ثابت مکان

عطیه
۱۵:۰۸ ~ ۳ دی ۱۳۸۸

slam mikhastam bedoonam mashhad kardani be karshenasiroozane dare ya na ? age are kodoom daneshgah?

faranak
۱۱:۱۹ ~ ۴ دی ۱۳۸۸

salam
ba tashakor az zahamatetan
mikhastam begam amkanesh hast ke jozvehay karshenasue narm afzaro baraye downlod begzari

حدیث
۱۱:۴۵ ~ ۴ دی ۱۳۸۸

سلام میخواستم ببینم این پکیج ارشد چه جوریه ؟ روی dvd یا به صورت چاپی ؟ چون روی dvd که خیلی مشکه بخونیم.

دانشجوی برتر
۱۳:۱۳ ~ ۴ دی ۱۳۸۸

الهام جان خوب رشته ما رو نمیزنه باید خودتون در کنکور مربوط به خودتون که رشته شما رو شامل میشه ثبت انم کنید.مثلا کاردانی به کارشناسی یا علمی کاربردی.اصلا آیدی منو اد کن تا بهت توضیح بدم sefid_mesle_shabb

sayeh
۲۲:۲۸ ~ ۱۴ دی ۱۳۸۸

سلام به همهي بچه هاي گل،اميدوارم كه همه قبول بشيم

nasrin
۱۷:۵۵ ~ ۱۵ دی ۱۳۸۸

ba salam khedmate modire saite khobe karshenasi:ye soal dashtam,inke madrake daneshgahe elmi karbordi mohandesie ya karshenasi ya moadele karshenasdi? va inke tedade vahedaye elmi karbordi be alaveye jobranihash kolan chan vahede? shomaro be khoda javab bedid.mamnonam

یوسف
۲۲:۱۵ ~ ۲۶ دی ۱۳۸۸

سلام به همه.می خوام برای کنکور 89 سخت افزار بخونم.اگه کس دیگه ای هم می خواد سخت افزار بخونه ایمیل بده تا با هم تبادل اطلاعات کنیم.خصوصا تو تخصصی
yusof.bakhshy@gmail.com

eli
۱۳:۴۹ ~ ۱ بهمن ۱۳۸۸

سلام به بچه های گل دانشکده ای شنیدید کنکور سراسری واسه رشته های فنی برداشته شده دیگ خبری ازدانشکدهی فنی در مقطع کارشناسی نیست بالاترین دانشکده ای که میتونیم انتخاب کنیم غیرانتفاعی هست حالا تکلیف ما چیه؟ ازمادانشکده ای ها که دیگه گذشته تفلک بچ های هنرستان

ناشناس
۲۰:۵۵ ~ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸

عالی

sara
۱۵:۱۳ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۸

ايا معدل دوره كارداني در پذيرش در ازمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي كاربردي موثر است؟

یه بنده خدا
۱۶:۱۳ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۹

سلام. همگی خسته نباشید
یه سوال!!! به نظرتون من که درس نمی خونم قبول می شم؟؟؟؟؟؟؟؟

negar
۱۷:۲۷ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۹

salam be bande khode
shayad khoda ra che didy valy ma ke khondim nashodim shoma dige bastegy be shanset dare

aida
۱۹:۰۲ ~ ۲ خرداد ۱۳۸۹

salam az babate in site por mohtava vaghean mamnon kheyli behm, komak kardin.enshalah sharivar mah beshnavim ke hame kasayi ke kamnet gozashtan to konkor ghabol shodan

سجاد
۱۹:۴۱ ~ ۱۲ تیر ۱۳۸۹

فقط تشكر و اينكه من چيزي واسه كنكور نخوندم

احسان
۱۰:۲۶ ~ ۲۸ تیر ۱۳۸۹

سلام.
لطفاً سرفصل های امتحانی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر 89 را هم روی سایت قرار دهید .
باتشکر فراوان

sahar
۰۰:۲۳ ~ ۵ مهر ۱۳۸۹

salam fagate faghat montazeram takmil zarfiyate kardani be karshenasi sakhy afzar ghabol sham…..

هیچکس
۱۰:۱۲ ~ ۱۰ آبان ۱۳۸۹

سلام
رفقا لطفن بگید دفتر چه های کاردانی به کارشناسی 90 کی میاد

Nirish
۰۹:۴۷ ~ ۱۸ آبان ۱۳۸۹

salam
merci
etelaaatetoon kheili khooob bood mamanooon
faghat mishe sarfaslhaie narmafzar ham begid
mamnooon
payande bashid

saeid
۱۵:۳۸ ~ ۱۲ خرداد ۱۳۹۰

salam
mamnun az komake shoma azizan.
faghat azatun darkhast daram manabe-e va sarfaslhaye konkore 90 narmafzar ro be tore kamel bezarid. mer30

دانشجو انصرافی
۰۰:۴۱ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۰

سلام به شما دوست گرامی.
اگه امکانش بود دفترچه سوالات آزاد رشته سخت افزار رو هم بزاری خیلی عالی میشه

محمد
۱۷:۴۹ ~ ۱۰ آذر ۱۳۹۰

با سلام
من کاردانی رو الکترونیک می خونم.
و به کامپیوتر علاقه زیادی دارم.
به نظر شما دوستان، برم سخت افزار یا نه؟
از همه دوستان در خواست می کنم که نظرشون رو بگن.
در مورد آینده شغلی و . . .
با تشکر از همه دوستان

مریم
۱۲:۰۹ ~ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰

سلام لطفا مرا راهنمایی فرمایید کاردانی من نرم افزار می باشد آیا می تواتم کارشناسی سخت افزار امتحان دهم خواهشا اگر امکان دارد به ایمیلم ارسال نمایددر ضمن عضو سایت می باشم و رمزعبورم رو فراموش نمودم با تشکر از زحمات شما

marzie
۲۰:۲۱ ~ ۱۳ خرداد ۱۳۹۱

سلام
خسته نباشيد
مثلا الان كه زديد تاريخ آزمون كارداني به كارشناسي سراسري با مثلا آزمون كارداني به كارشناسي سخت افزار، من كه نمي دونم تاريخ آزمون هاش چه تاريخيه!!
اين تاريخ هايي رو كه بالا زديد هم درست نيست:-(
مثلا الان آزاد ديگه ثبت نامش تموم شده ولي شما زديد خرداد ماه!!!
خيلي ممنون ميشم اگه راهنمايي بيشتري بهم بكنيد
چون من پي گير كار پدرم بايد باشم
بازم مرسي اگه راهنماييم كنيد
با تشكر منتظرم;-)

cpu
۰۹:۱۵ ~ ۳۰ مرداد ۱۳۹۱

log_200=2.301
یعنی 10 به توان 2.3 می شود 200
10 اینجا اندیس لوگاریتم هست

الهه
۱۳:۴۹ ~ ۲۴ دی ۱۳۹۱

آقا پيمان لطفا” منابع و كتب كنكوري سخت افزار کاردانی به کارشناسی ازاد 92را هم در سايت قرار بديد.

mino
۱۲:۲۷ ~ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

سلام دوستان خسته نباشید امیدوارم همتون قبول بشید منکه بخاطر کارم فقط تونستم 2تااز کتابها رو خوب بخونم پاک امیدم از دست دادم جیکار کنم

علی
۲۱:۳۳ ~ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲

سلام یه سوال داشتم خواهشا هرکی میتونه جوابمو بده … من کاردانی نرم افزار خوندم اگه واسه کارشناسی بخوام سخت افزار بخونم باید درسایی غیر از درسایی که تو کاردانی خوندم مطالعه کنم … ممنون