آخرین خبر ها
سرفصل کارشناسی ناپیوسته برق قدرت، الکترونیک، ابزار دقیق

مدتی بود که تعداد زیادی از بازدیدکنندگان سایت در خواست سرفصل کنکور کاردانی به کارشناسی رشته های برق و الکترونیک را داشتند. همانطور که میدانید، موضوع این سایت فقط پیرامون آزمونهای رشته کامپیوتر است ولی برای اینکه دوستانمان در رشته برق و الکترونیک، از این سایت دست خالی بیرون نروند من سرفصلهای کنکور کارشناسی ناپیوسته برق قدرت، الکترونیک و ابزار دقیق را آماده کرده ام. در ضمن اگر استقبال خوبی از این موضوع شد، دفترچه سوالات و سرفصل سایر رشته ها را نیز در بخش جداگانه ایی برای این دوستان قرار خواهم داد.

 

سرفصل کنکور کارشناسی ناپیوسته 88 برای رشته های برق قدرت – الکترونیک – ابزار دقیق، با توجه به منابع

 

مدارهای الکتریکی :   عناصر مداري – مدارهاي مقاومتي { روش تحليل گره – روش تحليل مش (KVL+KCL) – روش تحليل ابتكاري – تقسيم ولتاژ – تبديل منابع – توان – تقارن }

مدار معادل { مدار معادل تونن – مدار معادل نورتن – مقاومت معادل – اتصال دوشبكه }

روابط مداري و تبديلات { ستاره و مثلث – پل و تستون – منابع جريان سري با عنصر و منبع ولتاژ موازي با عنصر }

توابع تحريك مداري { مفاهيم كلي رياضي – پله – ضربه  – شيب }

سلف و خازن { روابط خازن – روابط سلف }

مدارهاي مرتبه اول { انواع پاسخ – مفهوم ثابت زماني و روابط آن – سيگنالهاي پيوسته – رابطه صفر و رابطه بي نهايته – رابطه طلايي (فرار از معادله ديفرانسيل) }

مدارهاي مرتبه دوم { معرفي مفهوم معادله ديفرانسيل – ضريب ميرايي و فركانس تشديد – ضريب كيفيت – انواع پاسخ – حالتهاي مختلف پاسخ ورودي صفر – رابطه صفره و رابطه بي نهايته در مدار مرتبه دوم }

اعداد مختلط و فازور { معرفي تبديلات محاسبات – مفهوم فازور و روابط رياضي }

تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي { مفهوم حالت دائمي سينوسي – امپدانس و ادميتانس (و عينك مشهور) – حالتهاي مختلف براي امپدانس يك مدار – مدار معادل تونن و نورتن در حالت دائمي سينوسي – روابط مداري در حالت دائمي سينوسي – تحليل مدار در حالت دائمي سينوسي }

تشديد { مفهوم -محاسبهفركانستشديددرحالتكلي- ماسبه فرکانس تشدید در حالتهای خاص ( RCL سری و موازی ) – نکات خاص در تشدید }

فيلتروتابعشبكه {مفهوموكاربردپاسخفركانسي -نگاهيگذرابهفيلترهاوانواعفيلترها -عرضباندوضريبكيفيت – فيلترهايخاص( مرتبهاولومرتبهدوم ) }

تواندرحالدائميسينوسي {توانمختلط( اكتيو- راكتيو- ظاهري ) -مثلثتوان -ضريبتواندرمدارهايمختلف – روابطخاصبرايمحاسبهتوانحقيقيومجازي- اصلاحضريبتوانشبكه – روابطتوانوانرژيدرحالتكليوحالاتخاص }

قضيهانتقالتوانماكزيمم (مچينگ {حالتكلي ( هردومختلط ) – يكيمختلط،يكياهمي ( حالت خاص ) – هردو اهمی ( حالت ویژه ) }

مدارهايباالقايمتقابل ( تزویج ) { مفهوموتفاوتروابطدرحالتسلفهايمجردومتاهل – علامت M ( شصت دست راست و قرارداد نقطه ) – انرژيدرحالتتزويج – به هم بستن سلفهای تزویج و یافتن zeq و leq – تحليلمدارهايشاملسلفهايتزويج }

ترانسفورماتور {مدارمعادلوحالتايدهآل -خواصترانسفورماتوروروابطآنوعلامت M -انتقالدر ترانسفورماتور }

مقدار متوسط و مقدار موثر { روابط كلي و نحوه محاسبه – در توابع خاص }

دوقطبي ها { مفهوم يك قطبي و دوقطبي – پارامترهاي امپدانس Z – پارامترهاي ادميتانس Y – پارامترهاي هايبريد H – پارامترهاي انتقال T – روابط و تبديلات و ملاحظات ساده كننده }

تبديل لاپلاس { تعريف خواص و قضاياي رياضي – قضيه مقدار اوليه و مقدار نهايي – عكس تبديل لاپلاس – عناصر مداري در حوزه زمان و حوزه فركانس – تحليل مدار به كمك تبديل لاپلاس – تطابق حوزه زمان و حوزه فركانس }

تبديل فوريه { مفهوم و قضاياي رياضي – سري فوريه (ضرايب سينوسها و ضرايب كسينوسها و جمله ثابت) – حالات خاص ، توابع زوج و توابع فرد }

مدارهاي سه فاز { معرفي سيستم هاي سه فاز – تعريف پارامترهاي فاز و خط – حالات ستاره مثلث و انواع اتصالات و بارها – تحليل و محاسبات در مدارهاي سه فاز – توان در مدارهاي سه فاز و اثر قطع فاز }

 

ماشینهای الکتریکی:مغناطيسومدارهايمغناطيسي – ترانستكفاز – ترانس۳فاز -ماشينخطي -ساختمانماشينهايجريانمستقيم – سيمپيچيماشينهايجريانمستقيم -انواعتحريكدرماشينهاي

محاسباتراندمانوتوان – روشهايراهاندازيكنترلدورترمزوغيره -موتورهايسهفاز -موتورهايتكفاز –

هارمونيكوگامكسري

 

فیزیک : يادآوريازرياضياتوآناليزبرداري- قانونكولنوبارالكتريكي -ميدانالكتريكي- شارالكتريكي- قانونگاوسوكاربردهايآن – پتانسيلالكتريكي- انرژيالكتريكيخازن- انواعخازن مقاومتالكتريكي،ميدانمغناطيسيومنابعميدانمغناطيسي – شارميدانمغناطيسي- قانونالقايفاراديوكاربردآن،جريان متناوب،امواجالكترومغناطيسي،معادلاتماكسول.

 

الکترونیک: فيزيكنيمههادي – ديودوساختمانآن – مداراتديودي – مداراتترانزيستوري DC – ترانزيستوروتحليل ترانزيستور ( آرايش هاي ترانزيستور – تحليل AC – تقويت كننده هاي چندطبقه – ترانزیستور FET و تحلیل fet DC – تحلیل AC ترانزیستور FET ( آرایشهای FET ) – تقويت كننده تفاضلي – منابع جريان – تقویت کننده های عملیاتی (OPAMP ) – رگولاتور – تقويتكنندههايقدرت (Power Amp) – فيدبك – بوتاستراپوقضيهميلر – فركانسقطع

 

تکنولوژی کارگاه برق : توليدانرژيالكتريكي – كابل – كليدهايدستيواتوماتيك – مدارهايفرمان – نقشههايمدارهايفرمان – نمونههاينقشههابرايموتورهاي۳فاز – عيبيابيباكنتاكتور – ترانس – سيمپيچيترانسباجدولومنحني – محاسبهترانسباچندسر – اتوترانسوترانسجوشكاري – تجديدسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – ترسيمنقشههايسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – تغييرسيمپيچيموتورهايجريانمتناوب – سيمپيچيموتورهايجريانمستقيم( سيمپيچيآرميچر ) – عيبيابيموتورهايالكتريكي

 

دیجیتال : مبناي اعداد و كدها – جبر بول – جدول كارنو – مدارات تركيبي – تكنولوژي ساخت گيت ها – مدل كليدي – مدارات تركيبي خاص – مدارات ترتيبي – حافظه ها و ثبات ها – شمارنده ها و مقسم فركانس – ضمائم

 

ابزار دقیق : كلياتي در مورد اندازه گيري ها، مبدل ها، انتقال دهنده ها – طراحي عمومي سيستم هاي ابزار دقيق – اصول كار سوئيچ – مكانيزم كليدها – ميكروسويچ – اصول و كاربرد حس كننده هاي مجاورتي – حس كننده هاي نوري – حسگرهاي حرارت – حسگر هاي مكانيكي فشار – حسگرهاي الكتريكي فشار – لودسل و گيج سنج – حسگرهاي موقعيت جهت فاصله و حركت – حسگرهاي رطوبت چگالي لزجت – اندازه گيري دبي سيالات – اندازه گيري سطح موثر درون مخازن – آشنايي با استانداردها و علائم نقشه خواني در ابزار دقيق

علی
۰۸:۴۸ ~ ۱۷ اسفند ۱۳۸۷

خیلی ممنون

روابط عمومی محور
۰۸:۵۷ ~ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷

دوست عزیز سلام
لینک شما با موفقیت در سایت محور ثبت شد .از این که مارا لایق میزبانی دانستید بینهایت ممنونم .امیدوارم بتوانم دوست مفیدی برایتان باشم .
همچنین خواهشمندم در صورت تمایل با قرار دادن لینک محور در قسمتی از سایت زیبایتان ما را مفتخر نمایید.
ارادتمند یوسف نیا
http://www.mehvar.com

لیلا
۰۲:۲۳ ~ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷

سلام خدا قوت تورو بخدا درمورد سخت افزارها هم بنویسی ما بیشتر نزدیکتریم تا برقیها!!!!!نذارید ماهم دست خالی بریم من میخوام از عید شروع کنم راهنمایی میخوام درمورد سخت افزار ممنون میشم

جواد
۰۸:۲۸ ~ ۲۲ اسفند ۱۳۸۷

سلام

از اینکه به سایت شما سر زدم خیلی خوشحالم مطالب خیلی خوبی برای استفاده قرار دادید واقعا از شما ممنونم امیدوارم همیشه در تمام مراحل زندگی موفق باشید

sasan
۱۰:۴۴ ~ ۲۴ اسفند ۱۳۸۷

با سلام . دوست گرامی من هم با تبادل لینک با شما موافق هستم. اما اگر شما لینک ما را در صفحه اول سایت قرار دهید ما هم لینک شما را در صفحه اول قرار می دهیم. اگر در جای دیگه ای باشد من هم لینک شما را میتونم در لینکدونی سایت قرار دهم. با هر کدام که موافق هستید خبرم کن.
با سپاس

مصطفی
۰۵:۵۶ ~ ۱۲ فروردین ۱۳۸۸

فوق العاده بود ممنون

عباس عظیم زاده
۰۳:۴۶ ~ ۱۸ فروردین ۱۳۸۸

ممنونم ولی برای رشته برق صنعتی دروس عمومی ندارد؟

هادی
۱۲:۴۵ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۸۸

ببخشید منابع رشته انتقال توزیع چیشد لطفا بزنید نیازدارم

مهدی
۰۷:۴۹ ~ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام.خیلی ممنونم از این که بهم کمک کردین.فقط 1 سوال:کارشناسی برق قدرت کجا دارن؟

keyvan
۰۸:۲۸ ~ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام من مي خواهم رشته ابزار دقيق شركت كنم.
كتاب در مورد ابزار دقيق وتست هاش بزنم اگر كتبي هست معرفي كنيد.من كارداني ابزار دقيق خواندم.

امیر
۱۲:۰۱ ~ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

لطفا زمان تکمیل طرفیت کارشناسی ناپیوسته سال87 دانشگاه آزاد را اعلام نمایید

مهدي
۰۶:۴۲ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

mamnoon az hamegi

اکبر
۰۵:۴۵ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام خواهش میکنم اگر درمورد درس ابزار دقیق کتاب ومنبع جامعی وجود دارد به من معرفی کنید خیلی لازم دارم ممنون از زحماتتون

زهرا
۰۷:۵۰ ~ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

salam mamnoon be khatere matalebeton,manam khahesh mikonam ye manbae abzar daghigh morefi konid,chon hata mosesate parseo modaresan sharifam natonestan be man manbaei morefi konan,mamnoonam.
movafagh bashin

مجید
۱۱:۵۱ ~ ۲ خرداد ۱۳۸۸

با تشکر خواهشمندم رتبه ها و کارنامه های الکترونیک 87 قبولی های غیر انتفاعی مشهد رو هم برای من بزارید

mohammad reza
۰۸:۰۵ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

mocakeram az siteton, hamchenin az nazare lotfeton be bachehaye bargh. avalin bare ke az siteton didan mikonam,omidvaram in amr tadavom dashte bashe. ya ali

محمد
۰۷:۴۱ ~ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸

مطالب فوق العاده مفید و مثمر ثمر بود ممنون دوست عزیز

reza
۰۹:۴۲ ~ ۱۷ خرداد ۱۳۸۸

خوب بود خیلی ممنون
اگر می شه اسم دانشگاههایی که رشته برق قدرت
می گیرند رابرام بفرست (اگه می شه برام ایمیل کن )

خیلی ممنون

حسین
۰۹:۵۹ ~ ۲۷ خرداد ۱۳۸۸

ممنونم مطالب مفید بود

امیرحسین
۰۲:۱۹ ~ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

متشکرم از راهنمایی های شما
و عزیزانی که برای بهتر بودن سایت تلاش می کنید

اشكان
۱۲:۵۵ ~ ۷ تیر ۱۳۸۸

سلام مي خواستم بدونم كارشناسي ناپيوسته از معارف سوال طرح ميشه يا انديشه اسلامي ممنون.