آخرین خبر ها
سرفصل دروس کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی سال 90

ریاضی

یادآوری و تکمیل ( تعریف تابع – توابع نمائی – توابع هذلولی – توابع لگاریتمی – تابع علامت – رسم نمودار توابع نمائی، هذلولی آنها – تعاریف حد و پیوستگی، پیوستگی توابع نمائی و لگاریتمی – تعاریف مشتق و دیفرانسیل – مشتق­های متوالی، مشتق توابع مرکب – مشتق توابع – مشتق توابع پارامتری – قضیه رل، قضیه میانگین، قضیه کوش، قضیه تیلر، بسط تیلر، بسط مک لرن – صورت­های مبهم و رفع ابهام از آنها، استفاده قضیه تیلر و مک لرن در رفع ابهام) – سری (سری­های عددی و نوع آنها، سری­های مثبت، سری متناوب – دستورهای تعیین نوع سری، سری هندسی، دستور نسبت، دستور ریشه – سری­های توان و تعیین شعاع همگرایی آنها – بسط توابع به صورت سری) – انتگرال (تعریف تابع اولیه یک تابع، دستورهای اساسی انتگرال­گیری، خواص انتگرال نامعین – انتگرال توابع مقدماتی (جدول انتگرال­ها) – روش­های انتگرال­گیری، دستور انتگرال­گیری، جزء به جزء، انتگرال­های گویا، انتگرال­های توابع مثلثاتی، نمائی، گنگ – انتگرال معین، تعریف انتگرال معین و تعبیر هندسی، فیزیکی، خواص انتگرال معین، قضیه اساسی حساب انتگرال، مشتق­گیری از تابعی که با انتگرال تعریف می­شود – کاربرد انتگرال معین در محاسبه ساخت، طول کمان حجم و سطوح جسم دوار) – بردارها (تعریف بردار، اندازه بردار، بردار واحد – جمع بردارها، تفاضل دو بردار، تجزیه یک بردار در چند امتداد – نمایش یک بردار برحسب بردارهای واحد – ضرب عددی یا نقطه­ای، ضرب برداری، ضرب مختلط سه بردار – معادله خط در فضا، معادله صفحه) – توابع چند متغیره (تعریف توابع چند متغیره – حد و پیوستگی – تعریف مشتق­های جزئی مرتبه اول، مشتق­های جزئی و مرتبه بالاتر – دیفرانسیل کامل – قاعده زنجیری، مشتق­های جزئی توابع ضمنی) – توابع برداری (تعریف توابع برداری، حد و پیوستگی – مشتق توابع برداری – توابع برداری چند متغیری، تعریف عملکردها – دیورژانس، کنترل یک تابع برداری، تعریف گرادیان یک تابع اسکالر) – انتگرال دوگانه (تعریف انتگرال دوگانه، روش محاسبه آن -تعبیر فیزیکی و هندسی انتگرال دوگانه – خواص انتگرال دوگانه – تعویض ترتیب انتگرال دوگانه – تعویض متغیر در انتگرال دوگانه، محاسبه انتگرال دوگانه در مشخصات قطبی – کاربرد انتگرال دوگانه در محاسبه مساحت یک ناحیه سطح، حجم، جرم – محاسبه مساحت رویه) – تعریف انتگرال روی خم و روش محاسبه آن – انتگرال سه گانه (تعریف انتگرال سه گانه و روش محاسبه آن) – معادلات دیفرانسیل (تعریف معادله دیفرانسیل و روش­های تشکیل آن – حل انواع معادلات دیفرانسیل مرتبه اول – جداشدنی – معادله دیفرانسیل کامل – عامل انتگرال ساز – معادله دیفرانسیل همگن و روش محاسبه آن – معادله دیفرانسیل خطی و برنولی)

آمار و احتمالات

مفهوم آمار و بررسی تعاریف مختلف – کاربردهای آمار و روش­های آماری و احتمالات – حل مسائل مربوط به احتمالات – تعریف اطلاعات و تفاوت اطلاعات با آمار و احتمال – تعریف احتمال (با ذکر مثال­های ساده) – فرمول­های مقدماتی احتمال – انواع احتمال و کاربردهای آن – تعریف پارامتر آماری – میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، پراش (واریانس) (با استفاده از داده­ها یا جدول فراوانی) – انواع روش­های تصویری و نمودارهای مورد استفاده برای نمایش داده­های آماری (نمودارهای XY – BAR – PIE و…) – کاربرد و زمینه بکارگیری هر یک از روش­های فوق – تعریف متغیر تصادفی – توزیع احتمال گسسته و پیوسته – توزیع تجربی – توزیع دوجمله­ای – توزیع نرمال و خواص آن – محاسبه سطح زیر منحنی نرمال – کاربردهای توزیع نرمال، تقریب نرمال، توزیع t – تعریف جامعه آماری – واحد، چهارچوب نمونه­گیری، پارامترهای جامعه – برآورد اریب و نا اریب – معیارهای اشتباه – معرفی روش­ها و مدل­های نمونه­گیری – نمونه­گیری تصادفی ساده و برآورد پارامترها و فاصله اطمینان و حدود اطمینان و ضریب اطمینان – محاسبه تعداد نمونه­های لازم برای آمارگیری – روش­های کلاسیک تخمین – حد متوسط – اختلاف دو حد متوسط – نوع نسبت – پراش – امید ریاضی (ارزش انتظاری) یک متغیر تصادفی و ارزش انتظاری – محاسبه امید ریاضی – کاربردهای قوانین ارزش انتظاری و امید ریاضی – تولید اعداد تصادفی با استفاده از جدول، روش­ها و الگوریتم­های کامپیوتری تولید اعداد تصادفی – کاربردهای اعداد تصادفی.

زبان فنی

در این درس فراگیری متون و لغات تخصصی که حدود 1000 کلمه می­باشد و با استفاده از متون مناسب که بتواند دانشجویان را ضمن آشنایی با این کلمات و متون، ریشه یابی را نیز آموزش دهد. نیرویی که به نحوی که بتواند از کتب تخصصی و نشریات مربوط به خوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشد.

برنامه سازی

مقدمات C++ (طریقه نوشتن یک برنامه، دستورات و عبارات، تعریف متغیرها) – دستورات ورودی و خروجی استاندارد، جزئیات Iostream با استفاده از NameSpace، قالب بندی ورودی و خروجی – آرایه­ها و رشته­ها و عملیات بیتی – توابع، ساختار و توابع، ایجاد و فراخوانی تابع، Overload کردن توابع، ارسال مقدار به تابع، توابع پیش ساخته و معرفی برخی توابع مهم – ساختارهای شرطی و حلقه و شرح آنها – تعریف Struct، Union – عملیات روی فایل – بررسی استثنائات و خطاها – کار با اشاره­گرها و عملیات بر روی آنها – کار با کلاس­ها، مفهوم شی­گرایی، ایجاد کلاس، اشاره­گر به کلاس، سازنده­ها و مخرب­ها – مقدمه­ای به Visual C++.

سیستم عامل

تعریف سیستم عامل، تعریف وقفه و انوع آن، سیستم­های  Offline Spooling، Online Spooling، Time Sharing – تعریف پردازش، رسم نمودار حالات پردازش و شرح آنها – الگوریتم­های زمانبندی انحصاری و غیرانحصاری، سطوح پردازش، شرح الگوریتم­های FIFO، RR، SPN، Priority، MRN، SRT،MLFQ ، MLQ و شرح الگوریتم­های انتخاب Job توسط زمانبندی کار: Mixed، FIFO، SJF – شرح حافظه­های جانبی و مجازی، الگوریتم­های انتخاب انباره: First Fit، Next Fit ، Best Fit، Worst Fit، Buddy Fit، Quick Fit – مدیریت حافظه و شرح مشکلات آن، تکه تکه شدن و مدیریت حافظه با صفحه بندی Paging و با قطعه بندی Segmentation و ترکیبی – تعریف بن بست، شرایط بروز بن بست و راه­حل­های برخورد با آن و الگوریتم بانکداران.

ساختمان داده­ ها

تعریف ساختارهای خطی (Linear Structure)  و غیرخطی (Non-Linear Structure) – رشته­ ها (نحوه نمایش رشته­ها – عملیات روی رشته­ها (تعیین رشته، مجاورسازی، جستجوی یک زیررشته در داخل رشته دیگر، انتخاب زیر رشته­ای از رشته دیگر، مقایسه رشته­ها، حذف زیررشته­ای از داخل رشته، جایگزین کردن قسمتی از یک رشته با زیر رشته دیگر، تهیه کپی از روی یک رشته)) – رکوردها (نحوه توصیف رکوردها – انجام عملیات روی رکوردها – عملیات رایج روی رکوردها مانند Sort، Search، حذف و اضافه) – آرایه­ ها (نحوه نمایش آرایه­های یک، دو، … n بعدی در حافظه کامپیوتر – نحوه محاسبه آدرس عنصری در آرایه­های یک، دو، … n بعدی – انجام عملیات Search، Sort، حذف و درج در آرایه­ها – محاسن، معایب و محدودیت­های آرایه­ها و کاربرد آنها) – ماتریس­ها(ماتریس خلوت، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس بالا مثلثی و کاربرد آنها) – پشته (تعریف داده­ها و حافظه­هایی از نوع Stack – نحوه شبیه­سازی Stack با استفاده از آرایه­ها – انجام عملیات درج (Insert) با PUSH و حذف (Delete) با POP و نوشتن الگوریتم آنها – Stack و بیان الگوریتم آن، برنامه­سازی الگوریتم­های مزبور در یک زبان برنامه­سازی) – کاربردهای Stack (در فراخوان توابع – در توابع بازگشتی (مانند تابع فاکتوریل، تعریف و محاسبه چند جمله­ای­های بصورت بازگشتی، معکوس کردن (Reverse) رشته­ها، محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد، تابع هانوی) – کاربرد Stack و تبدیل عبارات Infix به Suffix، نمایش عبارات ریاضی به صورت­های Prefix، Infix، Suffix – الگوریتم­های این تبدیلات) – صف (تعریف صف – شبیه سازی صف با استفاده از آرایه – الگوریتم­های درج عنصری در صف و حذف عنصری از صف) – کاربردهای صف (صف دایره­ای (Circular Queue) – الگوریتم­های درج و حذف در صف دایره­ای – لیست پیوندی (امکان تعریف، نحوه پیمایش، حذف، درج گره در ابتدا و انتها)) – لیست پیوندی (امکان تعریف – نحوه پیمایش – حذف و درج گره – امکان تعریف لیست پیوندی حلقوی و نحوه درج/حذف – ایجاد لیست پیوندی با سرلیست) – درخت (تعریف درخت در حالت کلی – روش­های مختلف نمایش درخت در حافظه – درخت دودویی – ویژگی­های درخت دودویی و روش­های مختلف نمایش آن در حافظه – پیمایش­های مختلف درخت دودویی – تعاریف درخت­های Max Tree، Min Tree، Max Heap، Min Heap) – عملیات متداول در درخت دودویی (ایجاد درخت – جستجوی نود (node) خاص – حذف و درج درخت – الگوریتم­های مربوط و استفاده از Stack در این گونه موارد – تمرین برنامه­سازی الگوریتم­های بالا) – کاربرد درخت دودویی – جستجوی درخت دودویی ( مرتب کردن به روش درخت دودویی (Binary Tree Sort) – تبدیل عبارات Infix به Suffix به کمک درخت دودویی) – گراف (نکات و برخی تعاریف).

ذخیره و بازیابی اطلاعات

تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات – انواع حافظه­های جانبی (نوار، دیسک مغناطیسی، دیسک نوری) – پارامترهای ظرفیتی (چگالی و ظرفیت) – پارامترهای زمانی (ماکزیمم نرخ یا سرعت انتقال داده­ها …) – مفاهیم اولیه (فیلد، رکورد، انواع رکورد، گپ، فایل) – سیستم فایل و لایه­های آن – بلوک بندی (مزایا و معایب) – فایل در محیط فیزیکی (پیوسته و ناپیوسته)، مدیریت بلاک­های آزاد، تکنیک­های نسخه پشتیبان، سطوح مختلف نشانی دهی – مفهوم بافر و بافرینگ (انواع بافر، مزایا و معایب هر یک، مدیریت بافر) – محاسبه ظرفیت واقعی – محاسبه نرخ انتقال واقعی و تاثیر بافرینگ در آن – تکنیک­های بهبود کارآیی سیستم با کاهش زمان درنگ دورانی و کاهش زمان استوانه­جویی – تکنولوژی RAID – ساختارهای مبنایی فایل – ضوابط ارزیابی کارآیی فایل – عملیات روی ساختار فایل (عملیات شش گانه) – ساختار فایل­ها (ساختار پایل (معرفی، کاربرد، نحوه انجام عملیات شش گانه) – ساختار ترتیبی (معرفی، کاربرد، انجام عملیات شش گانه) – ساختار شاخص (مفاهیم، شاخص متراکم و غیرمتراکم و چندسطحی) – ساختار ترتیبی شاخص دار (معرفی، کاربرد، محاسبه سطوح شاخص، تکنیک­های درج سرریزی، عملیات شش گانه) – ساختار چندشاخصی (معرفی، کاربرد) – فایل مستقیم (معرفی، کاربرد، توابع مبدل، راه­حل­های مشکل سرریزی، معایب، انجام عملیات شش گانه) – بررسی دستورات فایلینگ در یکی از زبان­های سطح بالا).

سرفصل در مدار منطقی اعلام نشده است

M2kA
۲۳:۲۶ ~ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹

ببخشین آقای مدیر !

این منابع رو کجا اعلام کردن و مال کدوم سال هستش ؟

محمد
۰۲:۲۶ ~ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

سلام بر داش پیمان گل
من 3سال دارم از این سایت استفاده میکنم (از دوران کاردانی)تا حالا حال نداشتم نظر بذارم ولی این بار دیگه حیفم اومد
با با داش پیمان خیلی باحالیییییییییییییییییییییییییییی
به امید قبولی همه بچه ها تو کنکور
یاعلی

صفر ، يك
۱۵:۰۲ ~ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

سلام به همگي
اميدوارم همه خوب باشن و با نشاط.
آقا پيمان مثل هميشه گل ميكارن.

لحظه هايي دلم براتون تنگ مي شود . اين لحظه ها ” هميــــــــــــــــشه” نام دارد.

milad
۱۵:۰۵ ~ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

با سلام
دوستان لطفا نمونه سوالات امتحانی دروس زیر را به ایمیلم ارسال کنید. آزاد و دولتی
(برای مقطع کاردانی پیوسته- کامپیوتر)

**سیستم عامل 2
*کارگاه سیستم عامل
**مبانی اینترنت
**اصول سرپرستی
**مبانی برنامه سازی ویژوال بیسیک

k_dm90@yahoo.com

متشکرم…

negar1989
۲۲:۰۴ ~ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

درست میبینم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فروم کارشناسی ف ی ل ت ر شده …

azita
۰۹:۳۴ ~ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹

سلام
از زحمات شما ممنون
ولی این سرفصل ها از چه سالی و از کجا هستند؟

f.nik
۱۰:۱۸ ~ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹

چرا؟تا دیروز هم که من میومدم سالم بود

B.I.O.H.A.Z.A.R.D
۱۳:۳۲ ~ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹

سلام.

ای بابا بعد از مدت ها اومدیم یه سری بزنیم. شما رو هم که هیلتر کردن…!!!!!!!!!!

eyoohan
۱۶:۰۰ ~ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹

بچه ها سلام من دارم برای کنکور دولتی کاردانی به کارشناسی می خونم اما برنامه درست درمونی ندارم هر برنامه ای هم که می ریزم فکر میکنم اشتباه لطفا کمکم کنید یه برنامه ریزی توپ برام ایمیل کنید.(رشته کامپیوتر)
Eyoohan@yahoo.com

محمد
۱۸:۳۵ ~ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹

جناب مدیر برای فروم سایت یک ساب دومین دیگه به پوشه فروم بسازید از فیلتر دربیاد.
——-
مدیر سایت : در حال پیگیری این مشکل هستیم و به زودی رفع فیلتر میشه
فعلا از آدرس زیر وارد انجمن بشید

http://www.karshenasi.com/forum

mina y
۱۱:۴۳ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان چرا راجع به کنکور کارشناسی ارشد هیچی نمیزارید نه تخمین رتبه ای نه کلید سوالی! من اگه کمک های سایت شما نبود کارشناسی قبول نمی شدم یعنی فقط تا کارشناسی هوامونو داشتید!!! تو انجمن هم کسی زیاد فعال نیست ما امیدمون به شما بود برا ارشد 🙁

TaHa
۱۲:۵۶ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹

از بس از غیراتفاعی ها تعریف کردیم ، شاکی شدن !!! حالا خوبه دوستان مهندس صبورانه انتقاد می کنن. متاسفم برایت جناب ف ی ل ت ر ی ن گ !!!

صفر ، يك
۱۷:۳۵ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹

سلام به همگي
سايت كه فيلتر نشده !

persian-girl
۱۹:۰۲ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۹

درود بر همه عزیزان
راستی ما دیگه جدی جدی رفتیم زیر نظر وزارت علوم؟؟؟؟؟؟
خوب اگه این جوری باشه باهنر شیراز که فقط پسر میگیره ظاهرا باید دختر هم بگیره؟؟؟
خوب تو دانشگاه های وزارت علوم که دیگه جنسیت پذیرش مطرح نیست؟یکی از استادامون میگفت باهنر تا سال 86هم پسر میگرفته هم دختر؟؟؟
عجیبه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ليدا
۰۸:۰۹ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹

سلام و عرض ادب

مي خواستم بدونم ، مي تونم همزمان در دو دانشگاه ازاد و دانشگاه مجازي تحصيل كنم ؟؟؟
خواهش مي كنم جواب بديد !!!

samaneh
۱۳:۱۳ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹

با سلام و احترام
یه سوال از مدیریت محترم دارم البته اگه قابل بدونن وپاسخگو باشند ،تو آزمون کاردانی به کارشناسی سوالات برنامه سازی فقط از ++Cدیگه cنمیاد؟

محمد
۱۴:۱۱ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹

سلام خدمت مدبر محترم سایت که ما را همیشه یاری کردن می خواستم بدونم مدار منطقی جزو سرفصل ها نیست ؟ اگه می شه جواب بدید ؟

بهار
۱۰:۱۹ ~ ۱۶ اسفند ۱۳۸۹

سلام
با تشکر از زحمات ، لطفا بگید من چه کار کنم ؟؟؟؟اصلا وقت ندارم باید هم کارشناسی قبول شوم

مجيد بهاري
۱۹:۱۷ ~ ۱۶ اسفند ۱۳۸۹

سلام
سرفصل هاي رشته تربيت بدني كارداني به كارشناسي را اگه برام بفرستين ممنون ميشم ضمنأاگه كتاب خوب هم معرفي كنين خيلي خوبه
با تشكر

علی
۱۱:۳۵ ~ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

آقا پیمان چرا فروم کارشناسی ف ی ل ت ر شده ؟

شادی
۲۰:۴۰ ~ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹

سلام
لطفا سرفصل های رشته مدیریت رو برام بفرستید ( اگه زحمتی نیست ) رشته کاردانیم مدیریت نبوده و برای کارشناسی میخوام مدیریت بخونم هیچی از درسهاش نمیدونم وقت کلاس رفتنم ندارم . اگه راهنماییم کنین ممنون میشم .

f4rib0rz
۲۱:۱۵ ~ ۱۹ اسفند ۱۳۸۹

سلام .
اون بالا تو منو این ادرس رو لینک کنید که بچه ها وارد انجمن بشن
http://www.karshenasi.com/forum

حميد تنها
۰۸:۳۱ ~ ۲۱ اسفند ۱۳۸۹

با سلام

زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي : كتاب مدرسان شريف را بخونيد .خيلي كتاب خوب و جامعي هست .

فيزيك عمومي : به نظر من بايد فيزيك مغناطيس باشه .كه در اين مورد كتاب ديويد هاليدي احسن هست ولي كمي حجمش زياده .

مباني كامپيوتر : منبع اصلي نداره ولي اگه از من مي شنويد كتاب مباني رايانه دانشگاه پيام نور مناسبه

رياضي عمومي = واسه درس رياضي منبع اصلي كتاب رياضيات عمومي 1و2 مدرسان شريف هست اما اما حجمش زياده و خوندنش سخت .ولي هر كي بخونه واقعا گل كاشته . سرتونو به درد نيارم كتاب رياضيات مهندس رازقندي بهترين كتاب هست .اگه اونم نشد كتاب رياضيات دكتر نيكوكار خودمون هم است .

دانشمند
۱۴:۵۲ ~ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹

سلام من میخوام تو کنکور 90 رتبه تک رقمی از الان شروع کنم میشه؟

p
۲۲:۵۴ ~ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹

سلام دوست عزیز
وبلاگ جالبی دارید
می خواستم بدونم شما می تونید در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی و پردازش تصویر کمکم کنید
ممنون می شم جواب سوالمو به وبلاگم بفرستید

مهندس کوچولو
۲۰:۵۴ ~ ۲ فروردین ۱۳۹۰

سلام.من سال 89 فولاد شهر قبول شدم نرفتم. حالا عضو پارسه شدم و دارم ميخونم به نظرتون اميدي هست که جهاد اصفهان بيارم؟معدل کاردانيم 28/18 هست.از اينکه توي خونه موندم گاهي عصبي ميشم همش از بدشانسيه….خونمون هم اصفهانه

ابراهیم
۱۵:۴۳ ~ ۷ فروردین ۱۳۹۰

سلام
پس مدار منطقی رو چرا ننوشتید من که فقط همین درس رو خوب بلدم نکنه این درس از تو کنکور حذف شده؟

محمد
۱۱:۴۱ ~ ۱۱ فروردین ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان
چرا سر فصل عمومی ها رو ننوشتید.

saeedeh
۱۳:۳۴ ~ ۱۱ فروردین ۱۳۹۰

سلام دوست عزیز
واقعا ممنون از زحمات روز افزون شما
من کاردانی به کارشناسی هم آزاد و هم سراسری گرگان قبول شدم چون راه دور بود نرفتم بعد از طریق سایت شما پکیج کامل کاردانی به کارشناسی کامپیوترو گرفتم و دارم می خونم دعا کنید قبول شم اونم فقط سراسری
بازم ممنون از اینکه مطالب مفید و ارزنده ای رو در اختیار ما قرار دادید فقط اینکه این سرفصل ها تو دی وی دی شما هست؟
ممنون میشم اگه زود جواب بدید چون تا کنکور چیزی نمونده

هدی یوسفی
۱۴:۵۹ ~ ۱۲ فروردین ۱۳۹۰

سلام. واقعا خسته نباشی

خیلی اتفاقی اینجا رو پیدا کردم

من کاردانی کامپیوترم رو دو ماه پیش گرفتم و الان میخوام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزادو بدم

بعضی ها میگن سالی دو بار برگزار میشه

بعضی ها میگن سالی یه بار

حسابی گیج شدم

حتی نمیدونم زمان ثبت نام کی هستش؟

اگه میدونی راهنماییم کن. ممنونم

مینا خانوم
۲۰:۱۰ ~ ۱۳ فروردین ۱۳۹۰

سلام
دقت کردین همه فقط سوال میکنن و هیچکس ج نمیده؟؟؟
خب حداقل بگین میشه به این سرفصلها اعتماد کرد یا نه؟ یعنی اگه همینارو بخونم کافیه؟
از کجا آوردینشون؟
تنکس

m.qazvin
۲۳:۱۸ ~ ۱۳ فروردین ۱۳۹۰

سلام به همه همدردان
اولین باره نظر میدم خیلی ممنون از زحماتتون
من آزاد قزوین قبول شدم نرفتم پشیمونم اشاالله قبول شم
آقای دانشمند هیچ چیز غیر ممکن نیس
بهار………..

سمیه69
۲۳:۵۲ ~ ۱۳ فروردین ۱۳۹۰

سلام مطالبتون واقعا عالیه دستتون درد نکنه

zari
۲۳:۲۰ ~ ۱۴ فروردین ۱۳۹۰

سلام
میشه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی 90رشته گرافیک رو برام بفرستید
ممنون میشم

مجتبی
۰۰:۲۴ ~ ۱۵ فروردین ۱۳۹۰

دوست عزیز ! آقا پیمان سلام … .

امیدوارم همیشه حالتون خوب و تندروست باشید … .

ممنون میشم اگه منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته دولتی 90 رو هم اعلام بفرمایید !

هر چند هم جستجو کردم ولی متاسفانه به نتیجه ای نرسیدم !
اگه شما لطف بفرمایید سپاسگزار خواهم شد !

شاداب باشید … .
یا علی

رحیم
۰۱:۵۱ ~ ۱۵ فروردین ۱۳۹۰

سلام
همه چی خوبه پسر
برای قبول شدن توی کنکور کارشناسی ناپیوسته سراسری 90 خیلی روی سایت تون حساب کردم
همیشه سلامت باشید

صفر یک
۰۹:۱۷ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

سلام بچه ها
امیدوارم حالتون خوب باشه.
آقا پیمان که مثل همیــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه گل میکاره.

محمد رضوی
۱۰:۱۲ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

سلام
میخواستم بدونم تو آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویژال بیسیک هم میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
——–
مدیر سایت : خیر

fatemeh
۱۲:۵۱ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

سلام.من مدرک کاردانی الهیات دارم
میخواستم بدونم چه طور میتونم ادامه بدم؟
اگه جواب و برام بفرستید مطمئنا میتونم 2باره درسم و ادامه بدم.
ممنون

azin
۰۹:۴۲ ~ ۱۸ فروردین ۱۳۹۰

سلام
ميشه بگيد اين منابع را از كجا گرفتيد؟

زهرا جون
۱۶:۱۱ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۹۰

خوش به حال خودم رفتم دانشگاه آزاد راحت !!!
البته یکسال بیهوده گذاشتم برای دولتی اما بی نتیجه بود چون بیشتر سهمیه ها برای معلمان و …. بود دیگه جای برای ما نبود !!! نا امیدتون نکنم عزیزان ولی خیلی هم امیدوار نباشید چون این راه من رفتم !!! بیشتر از اینکه فکر قبولی باشیم باید ببینیم اصلا دانشگاه پذیرش دارن یا نه …..!!!!!!!!!!!!!

زهرا
۱۲:۲۵ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

با سلام
می خوستم بدونم که ریاضی و فیزیک که سال دوم کامپیوتر نخو ندیم در کنکور سال 90 باید خونده بشه.
(رشته ی کار دانش)

شينا
۱۴:۱۵ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

باسلام
لطفاً سوالاتنوكليد سوالاتكنكورهاي قبلي رشتهفناوري اطلاعات را برايم بفرستيد چون هر چه سرچكردم نيافتم
با تشكر

mahbube
۱۹:۰۸ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

سلام با تشکر از سایت خوبتون
لطف میکنید منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رو با ذکر کتاب بزارید.

mohsen
۱۶:۳۷ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰

سلام با تشكر از سايت خوبتون
لطف كنيد سرفصل هاي درس مدار منطقي رو به ايميلم بفرستيد.
(دوره كارداني به كارشناسي سراسري)

mozhgan
۱۲:۳۵ ~ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰

سلام با تشكر از سايت خوبتون
لطف كنيد سرفصل هاي درس مدار منطقي رو به ايميلم بفرستيد.
(دوره كارداني به كارشناسي سراسري)

mozhgan
۱۲:۵۳ ~ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰

سلام
لطف کنید سر فصل درس فرهنگ و معارف اسلامی برای کنکور کاردانی به کارشناسی 90 رو برام بفرستید.اصلا نمیدونم چه کتابی بخوانم.ممنون

محمد آریا
۰۶:۰۲ ~ ۲۴ فروردین ۱۳۹۰

با سلام لطفا منابع رشته حسابداری رو برای آزمون کاردانی به کارشناسی معرفی کنید اگر کتاب خوبی هم سراغ دارید لطفا معرفی کنید با تشکر

وفا
۱۴:۰۸ ~ ۲۵ فروردین ۱۳۹۰

سلام ميشه سرفصل هاي كنكور كارشناسي ناپيوسته رو بذاريد وقتي جواب نميديد چرا پس تاييد ميكنيد بابا اگه وقت نداريد مسوليت رو به يكي ديگه بديد مرديم
———–
مدیر سایت : سر فصل دروس که در سایت هست!

احسان
۲۱:۰۲ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۹۰

با سلام و با تشکر از سایت خوبتون
آقا پیمان من میخوام شروع کنم به خوندن برای کارشناسی ، میخواستم ضرایب درس های تخصصی نرم افزار رو بزارید یا برام میل کنید خیلی احتیاج دارم

آرزو
۱۲:۲۲ ~ ۲۸ فروردین ۱۳۹۰

با سلام و عرض خسته نباشيد
من دانشجوي كارداني رشته حسابداري مالياتي هستم كه در حال حاضر ترم آخرم رو سپري مي كنم و تمايل دارم بلافاصله براي كارشناسي آزمون بدم اگر روي سايت يه برنامه درسي مربوط به بچه هاي حسابداري بزاريد ممنون مي شم

آرزو
۱۳:۴۱ ~ ۲۸ فروردین ۱۳۹۰

با سلام و خسته نباشید

امکان دارد منابع کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 90 ، رشته اتاق عمل را برایم ایمیل کنید .

با تشکر

saeid
۰۸:۴۲ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۹۰

سلام اگه ميشه برام دعا كنيد كه كنكور امسال البته دولتي قبول شم

فریده
۰۹:۳۳ ~ ۳۰ فروردین ۱۳۹۰

سلام اگه میشه بگید کدوم مبحث از درسا تو این چند سال کنکور زیاد اومده که مابیشتراونارو بخونیم یه جمع بنندی از درسارو بگین.
با تشکر

milad
۲۳:۵۵ ~ ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

با سلام به سایت عالیتون یه مشکلی که ای کاش انجام میشد اینکه رشته های دیگری مثل الکترونیک و نیز میذاشتین ممنون از همه دوستان

meysam
۱۱:۵۲ ~ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام
از زحماتتون خیلی ممنون فقط میخواستم بگم لینک دانلود سوالات اختصاصی کارشناسی ناپیوسته اشکال داره.

بهزاد
۱۹:۱۵ ~ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام پیمان جان خسته نباشی یه لطفی کن سرفصلای منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته رو به ایمیلم بفرست . یک دنیا ممنون

چشم براه
۱۳:۳۵ ~ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

ممنون از اينكه سرفصل درسا رو گذاشتين خيلي به دردم خورد

raha
۱۰:۱۵ ~ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام می خواستم ب÷رسم چند درصد امکان داره امسال زبان ویژوال هم تو کنکور بیاد.مرسی

sana
۱۱:۰۷ ~ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

با سلام این منابع مال کدوم ساله و کجا اعلام کردن

jalal
۲۰:۵۳ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام لطفا بگید تو کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی90 مبانی کامپیوتر شامل چه درسایی میشه؟ ممنون از سایت خوبتون

Sanaz
۰۹:۳۹ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام دمتون گرم تو رو خدا سر فصل مدار منطقی رو هم بدید

Arash
۰۹:۴۵ ~ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام
از شما ممنونم
فقط لطف کنید منابع عمومی را هم معرفی کنید
به امید قبولی همه ی بچه ها

یحیی
۱۱:۰۳ ~ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

با سلام و خسته نباشید حضور شما بخدا اتز فکر کنکور دارم میمیرم اگه میشه نام دروس کاردانی به کارشناسی برق رو برام ارسال فرمایید

با تشکر از زحماتتون سپاسگزارم

الهام کیانی
۱۴:۳۳ ~ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام
واقعا خسته نباشید
من خیلی اتفاقی سایت شما پیدا کردم ولی خداروشکر چون خیلی مطالبتون به دردم خورد بازم ممنون

ram ram
۱۷:۳۳ ~ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام
ببخشید تو منابع سال 89 کتاب هایی رو معرفی کرده بودید
امسال هم همون کتاب هاست یا عوض شده

سپاسگذارم

حامد
۱۹:۵۸ ~ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام
یه سوال از مدیریت محترم دارم البته اگه پاسخگو باشند ،تو آزمون کاردانی به کارشناسی سوالات برنامه سازی فقط از ++Cدیگه cنمیاد؟

فریبا
۰۸:۲۸ ~ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام من الان ترم2 کاردانی ازتون خواهش میکنم بهم ایمیل کنید کدوم زبان های برنامه نویسی واسه کنکور کاردانی به کاشناسی کامپیوتر می آید(c یا ++c یا ویژوال بیسیک) وهمین طور آمار دقیق دانشگاههایی که ظرفیت روزانه دارند راهم بگید

فریبا
۱۵:۲۷ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام ولی من شنیدم دانشگاه سراسری پاسکال میاداااا و تو آزاد c++,c میاد من خودم ساله 89 هم آزاد شرکت کردم هم سراسری سراسری و درست یادم نیس چون نخوندم
لطفا پاسخگو باشین

مينا
۰۷:۴۴ ~ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

با سلام

لطفا پاسخنامه آزمون سراسري و علمي كاربردي89 كامپيوتر را براي دانلود قرار دهيد .

یلدا
۱۰:۵۱ ~ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام
من تازه می خوام برای کنکورشروع کنم.می خوام جهاددانشگاهی اهواز هم قبول بشم نمی دونم چکار کنم
یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لطفاباراهنمایی وبرنامه ریزی کمکم کنید.
لطفا پاسخنامه آزمون سراسري و علمي كاربردي89 كامپيوتر را براي دانلود قرار دهيد
باتشکر

saeideh_Z62@yahoo.com
۱۵:۴۱ ~ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

باسلام .. ممنون میشم اگه منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته دروس عمومی وتخصصی هنر(گرافیک رو واسم بفرستید واقعا نمیدونم چی باید بخونم !!!

include
۱۱:۰۵ ~ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام بابا درس خوندن همش کشکه ما که این همه در س خوندیم الان هر کجا که میری میگن سابقه کار ومعرف نمی گن چی بلدی چی خوندی کجا خوندی.کارگر روزی 15000 هزار تومن ولی می خوای واسه شرکتی کار کنی میگن ما ساعت کاریمون فلانه اضافه کار نداریم …. آخرش با ماهی 250000 تومن راضی هستی. باسوادی تو ایران بی خوده.

mojtaba
۰۹:۳۷ ~ ۵ خرداد ۱۳۹۰

سلام به همه دست اندر کاران این سایت
احسنت به شما – نمی دانستم چطوری منابع و سر فصل های کنکورم را پیدا کنم اما با کمک شما تونستم .
پیروز و سر بلند باشید….

يعقوب
۱۹:۲۹ ~ ۵ خرداد ۱۳۹۰

سلام مگهاز مدار منطقي تو كنكور كارداني به كارشناسي براي رشته نرم افزار سوال داده نمشه

نرم افزار
۱۰:۳۵ ~ ۶ خرداد ۱۳۹۰

سایتتون فوق العاده است،واقا دستتون درد نکنه.

jonah
۱۳:۵۴ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

salam khaste nabashe dadash golam kheyli lotf kardi in sito rah andakhti age to nabudi ma bayad sarfaslhay konkoro az koja miyavordim ba in system amuzeshe iran mer30 golam.

نامشخص
۱۴:۱۰ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

واقعا دمتون گرم

مصطفی
۱۳:۳۱ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید
من تازه از خدمت اومدم قبل از خدمت یک بار به کارشناسی شرکت کردم و قبول نشدم و رفتم خدمت و الان که برگشتم با فوق دیپلم دنبال کار می گردم ولی متاسفانه جز کارگری چیز دیگه ای پیدا نکردم در حالی که برنامه نویسیم خوبه و تو شبکه تخصص فراوانی دارم ولی باز کسی به فوق دیپلم کار نمی ده اگر مخ هم باشی باز فوق دیپلمی !!
به نظر من تو ایران اگه بخوای موفق بشی باید یه رشته ای رو اونقدر ادامه بدی که توش تک باشی و کسی نتونه کاره تو رو انجام بده آخه الان هر کی از جاش بلند میشه میزنه تو کار کامپیوتر
یه ضرب المثل هست که خارجیا می گن
میگن مهندسای ایرانی اقیانوسی هستند به عمق یک سانت و مهنسین خارجی چاله ای هستند به عمق اقیانوس
پس قابل توجه اون دوستی که می گه من کلی درس خوندم والان ماهی 250 هزار تومن حقوق می دن می رسونم که اگه تو در کارت تک باشی و صبر کنی و به یه جایی برسی که کسی نتونه کاره تو رو انجام بده اونوقته که می تونی هر چقدر که بخوای حقوق بگیری و کلی هم سر شرکت ها منت بزاری
منم امسال عزمم رو جزم کردم و می خوام حتما مهندسیمو بگیرم و بعد اون هم مقاطع بالاتر با توکل به خدا

سعید
۱۵:۵۰ ~ ۱۲ خرداد ۱۳۹۰

سلام
منابع و سرفصل های کامل کارشناسی رشته کامپیوتر-نرم افزار رو میخوام. اگه عزیزی داره یا مدیر سایت ،بزارید. ممنون میشم.
خیلی ابهام ها در این باره واسه دانشجوها هست…..

محمد
۰۷:۱۴ ~ ۱۳ خرداد ۱۳۹۰

میشه بگید کدوم سرفصل‌ها از دروس تخصصی برای کنکور دولتی و آزاد حذف شده؟؟
مرسی

ميثم
۰۷:۳۳ ~ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

سلام
مرسي از سايتتون، ميشه تعداد شركت كننده گان در آزمون كارداني به كارشناسي سراسري سال 90 و تعداد پذيرفته شدگان رو اعلام كني؟
از دانشگاه فرهنگيان چه خبر امسال (مهرماه90) ورودي داره؟

زهرا
۱۸:۵۶ ~ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

سلام.. ممنون از سایتتون… میخواستم بدونم وضع پذیرش دولتی چجوریه الان… یعنی روزانه پذیرش میشه اصلا یا نه؟ (البته بدون سهمیه فرهنگی و …)

sepideh
۰۲:۴۰ ~ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

salam ,khasteh nabashid,mikhastam bebinam zarifate daneshgaha baraye konke 90 daneshgahe sarari va azad chand nafare vase har vahed?
reshteye computer-larshenasi napeyvaste
merciiii age begid mamnoon misham

asal
۱۵:۱۵ ~ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

لطف کنید منابع مربوط به دروس عمومی کاردانی به کارشناسی را نیز اعلام کنید هر کجا جستجو کردم به نتیجه ای نرسیدم.
ممنون می شو اگر زود جواب بدهید

مريم
۱۷:۲۶ ~ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

خيلي ممنونم اززحماتتون، اگه ميشه درمورد اينكه ظرفيت پذيرش در غيرانتفاعي واسه كارشناسي چقده؟ يه اطلاعي به من بدين ؟؟؟ خيلي گير كردم ؟ حداكثر رتبه قابل قبول واسه قبولي دركارشناسي غيرانتفاعي چنده؟

عباس مالکی
۲۰:۰۲ ~ ۲۳ خرداد ۱۳۹۰

سلام اگه بخوایم از حالا برای کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته درس بخونیم حداقل باید روزی چند ساعت بخونیم؟منظورم از 90/4/8به بعد هست که امتحانات دانشگاهمون تموم میشه چیزی حدود 27 روز تا کنکور وقت داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

منصور
۱۷:۳۷ ~ ۲۴ خرداد ۱۳۹۰

سلام ممنون بابت سایت خوب و باحالتون . من دارم برا کنکور کارشناسی مهندسی نقشه برداری آماده میشم و دنبال یه سری اطلاعات در باره این رشته و کنکورش می گردم ولی متاسفانه موفق نمیشم میگم میشه لطفا شما کمکم کنید. ممنونم . منتظرم

saji
۱۳:۰۷ ~ ۲۹ خرداد ۱۳۹۰

دست شما واقعا درد نکنه. تمام اینترنت رو دو روزه که گشته م. هیچ سایتی به این خوبی تمام موارد مورد نیازم رو یک جا نذاشته بود. مرررررررسی!

mina
۱۷:۵۴ ~ ۱ تیر ۱۳۹۰

سلام به همه بچه های کامپیوتر من دفعه اول به این سایت اومدم اخه نزدیک امتحان کارشناسیه داشتم دنبال سوال می گشتم
مرسی خیلی خوب بود
تو رو خدا برام دعا کنید خیلی خیلی خیلی دوس دارم امسال قبول بشم

ناشناس
۱۰:۵۸ ~ ۳ تیر ۱۳۹۰

سلام لطفا سرفصل دروس عمومی سال 90رابرای رشته کامپیوتر اعلام کنید ممنون

مصطفی
۲۳:۲۵ ~ ۴ تیر ۱۳۹۰

سلام
از کی درس لینوکس و ویندوز رو از سیستم عامل حذف کردند ؟
مطمئنین که امسال نمیاد؟

سارا
۱۳:۰۱ ~ ۱۰ تیر ۱۳۹۰

سلام.من نمیدونم مدیریت این سایت کیه هر کسی هست دمش گرم خیلی باحاله.
بچه ها من مرداد کنکور کارشناسی دارم برنامه ربزی خاصی برای درس خوندن ندارم هرکی میتونه کمکم کنه یا علی اینم آدرس ایمیلم ممنون از همتون
fa_shyt@yahoo.com

مصطفی
۲۰:۴۱ ~ ۱۰ تیر ۱۳۹۰

آقا خواهشا یکی به ما بگه امسال کنکور 90 تو درس سیستم عامل لینوکس و وسندوز 98 میاد یا نه؟

حامد
۰۰:۰۷ ~ ۱۲ تیر ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان من تقریبا همه کتابامو خوندم توروخدا راهنماییم کنید برا کنکور ناپیوسته 90 کتاب معارف بخونم یا اندیشه اسلامی؟ اگه امکانش هست برام میل بزنید

farshad
۱۹:۵۴ ~ ۱۴ تیر ۱۳۹۰

سلام نمونه سوالات كنكور كارشناسي واسه سال 90 مي خوام برام emilكن

زهرا
۰۱:۱۱ ~ ۱۵ تیر ۱۳۹۰

ممنون از سايت خوبتون خسته نباشيد

nasim
۱۱:۰۵ ~ ۱۵ تیر ۱۳۹۰

سلام خیلی خیلی ممنون و متشکرم. دانلود آزمونهای آزمایشی بسیار مفید بود. بازم ممنون

اکرم
۲۰:۲۳ ~ ۱۵ تیر ۱۳۹۰

میشه منابع سوالات کاردانی به کارشناسی رشته مامایی سال 90 دانشگاه آزاد رو برام ایمیل کنید ؟
با تشکر

mahssa
۲۳:۱۶ ~ ۱۵ تیر ۱۳۹۰

سلام پیمان جان
میشه لطف کنی و سرفصل دروس کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی ازاد رو میل کنی برام

مرسی از زحماتت

سارا
۱۶:۲۵ ~ ۱۸ تیر ۱۳۹۰

با سلام دوباره. آقا پیمان این منابع کنکور و که گذاشتی همه به صورت پی دی اف که قابل پرینت گرفنن نیست. من چکار کنم؟تورو خدا راهنمایی ام کن. ممنونم fa_shyt@yahoo.com

مهدی احمدی توانا
۱۸:۰۹ ~ ۱۸ تیر ۱۳۹۰

خیلی دمتون گرم

reza
۰۰:۲۱ ~ ۱۹ تیر ۱۳۹۰

میشه بدونم صحت این سرفصل ها چقدره ؟ منابعش از کجاست ؟
همین ها رو بخونیم کافیه ؟

مرضیه جون طلا
۱۹:۱۱ ~ ۲۰ تیر ۱۳۹۰

سلام
اگه ممکنه پاسخ سوالای کنکور 90 رو به ایمیلم ارسال کنید
با تشکر

مهشید
۱۶:۱۳ ~ ۲۲ تیر ۱۳۹۰

من هرچی search میکنم درس هایی که برای کنکور کاردانی کامپیوتر(تخصصی و عمومی )میاد پیدا نمیکنم.همش مال کاردانی به کارشناسیه

مصطفی
۰۱:۱۴ ~ ۲۶ تیر ۱۳۹۰

مرضیه جون طلا: اگه تونستی واس ما هم پیدا کن از آینده اومدی !!!!!

نسرین
۱۲:۰۶ ~ ۲۶ تیر ۱۳۹۰

سلام دمت گرم آقای مدیر.
من سؤالای کارشناسی رو دانلود کردم اما جواباشو چی کار کنم؟سال88و89جواب ندارن که.پاسخ ها رو نمی ذارین؟

سایت خوبی داری.

hadi
۰۵:۳۶ ~ ۲۷ تیر ۱۳۹۰

تعداد شرکت کنندگان کنکور کاردانی به کارشناسی 1390 کامپیوتر
تعداد پذیرفنه گان
ممنون

mehran
۰۷:۴۸ ~ ۲۷ تیر ۱۳۹۰

با سلام
امکانش هست موارد آزمون جامع وارزیابی دانشگاه علمی کاربردی از قبیل سئوالات دوره های قبل نمونه سوالات با حل مثل کنکورهای دیگه توی سایت بزارین متشکرم

مهدي
۰۷:۰۵ ~ ۲۹ تیر ۱۳۹۰

مرسي دستتون درد نبينه

علیرضا
۱۳:۰۴ ~ ۳۱ تیر ۱۳۹۰

سلام دوست عزیز
می خواستم اگر می شه منو راهنمایی کنی :
من رشته مکانیک هستم می خوام کاردانی به کارشناسی شزکت کنم ولی گرایش مکانیک سیالات .می خواستم کمکم کنید بدونم چجوری و کی باید این گرایشو انتخاب کنم؟یعنی باید وارد دانشگاه شم بعد این گرایشو انتخاب کنم یا قبلیش که دفترچه ها میاد یا زمان ثبت نام باید این گرایشو انتخاب کنم؟
بازم ممنون

مهری
۱۱:۵۵ ~ ۳ مرداد ۱۳۹۰

سلام مرسی از این سایت خوبتون نمی دونین چقد دنبال چنین سایتی میگشتم که در مورد کامپیوتر سر فصل درسا و …. صحبت کنه من کاردانی کامپیوتر دارم دارم میخونم برای کارشناسی 3 روز دیگه کنکورمه حیف شد این سایت دیر پیدا کردم زودتر از اینا دنبالش میگشتمدعا کنید قبول شم

به خاطر سایت خوبتون بازم ممنون

hosien
۱۲:۵۴ ~ ۱۲ مرداد ۱۳۹۰

سلام.خواستم بدونم که دفترچه های سراسری/آزاد/غیرانتفاعی سال91معمولابرج چندتوزیع میشن.باتشکر

سعید
۱۱:۴۰ ~ ۱۷ مرداد ۱۳۹۰

سلام به همه عزیزان
من دانشجوی کاردانی کامپیوتر-نرم افزار هستم.
با رتبه خوبی قبول شدم با توجه به مشکلاتی که تو زندگی داشنم و مجبور شدم تو دانشگاه استان خودمون (گلستان) بخونم و نتونم برم شمسی پور.
اگه کسی سوالی داشت چه درسی چه غیره میتونه بهم ایمیل بزنه.
بحرحال خوشحال میشم هر کمکی میتونم انجام بدم.
saeed_Rahmani71@yahoo.com
به امید هرچه زودتر آفا امام زمان
خدانگهدار

مجتبی
۱۳:۵۶ ~ ۱۹ مرداد ۱۳۹۰

با سلام
سایتتون عالیه
ببخشید من دانشجوی کاردانی دانشگاه فنی شهید بهشتی کرج هستم بارتبه خوبی قبول شدم همه دروس تخصصی بالای 50 % بود خواهشا راهنماییم کنید برای کنکور مهندسی از چه منابعی استفاده کنم چطور برنامه ریزی کنم؟؟
با سپاس

ندا
۰۰:۴۰ ~ ۲۰ مرداد ۱۳۹۰

سلام
می خواستم بدونم شما نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد رشته هوشبری را دارید ؟ اگه دارید چطوری می تونم بگیرم ممنون میشم هرچه سریعتر جوابم را بدین

shada
۱۳:۰۹ ~ ۲۷ مرداد ۱۳۹۰

با سلام وخسته نباشید خدمت مدیر سایت.سایتتون واقعا عالیه.می خواستم ازشما درخواست یک برنامه ریزی برای کنکور کارشناسی رشته کامپیوتر نرم افزار مرا راهنمایی کنید.

آناهیتا
۱۴:۱۰ ~ ۲۹ مرداد ۱۳۹۰

سلام….
میشه سوالات کنکور کاردانی گرافیک رو واسم میل کنید؟؟؟؟؟دارم دیوونه میشم که چی کار کردم؟؟؟؟؟؟
Anahitapg@gmail.com

فاطیما
۱۸:۰۴ ~ ۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام خواستم بدونم شما اطلاعی درمورد درس های که در ازمون استخدامی میاد دارین؟از چه کتابهای هست و چوری میباشد

hadi
۱۳:۵۹ ~ ۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام امروز که 2/6 پس چرا نتایج نیومد ساعت چند نتایج رو اعلام میکنن؟

مژگان
۱۸:۴۵ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

لام خسته نباشيد من دانشجوي كارداني روزانه نرم افزار هستم ميخواستم بدونم واسه قبولي كارشناسي دانشگاه روزانه بايد از كي و كجا شروع كنم ورودي بهمن89 هستم دعا كنيد همه قبول بشيم اون چيزي رو كه لياقتش رو داريم نه آرزوشو!!!مرسي

مهسا
۱۳:۵۳ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام.ظرفیت پذیرش دانشگاه ازاد رو میخواستم .علوم تحقیقات اصفهان ودانشگاه مبارکه(ازاد) رتبه ی لازم واسه قبولی تو این دوتا دانشگاه اخه من هیچ نخوندم

حسینخانی
۰۸:۲۳ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام. من 4 سال پیش مدرک کاردانی نرم افزار گرفتم.
الان هم به مدرک کارشناسی نیاز دارم برای محل کارم.
چه دانشگاهی بهتره که شرکت کنم.

داود
۱۳:۴۴ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام بچه ها
من چند ماه دیگه کنکور کارشناسی کامپیوتر دارم و در حال حاضرم مشغول تحصیلم اگه کسی از عزیزان خوبم برنامه ریزیه خاص و ارزشمندی داره واسه ی کنکور کارشناسی بی زحمت کمکم کنه
خداوند عمرش بدهد … منتظرم سخت !
اینم آیدیم : jojotarin_nini@yahoo.com

جسارتا اینم تلم : 09353394450

ممنون منتظرم حضور سبزتون هستم

بهمن
۲۱:۳۰ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام
میخواستم بگم من رتبه 1 کازشناسی ناپیوسته1391 هستم
از مدیر سایت متشکزم

parinaz
۰۷:۵۷ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام من از کاردانی پیوسته حسابداری دارم میخواستم بدونم میتونم واسه کارشناسی معماری بخونم

شیرین
۱۹:۰۳ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام.کمکم کنید بنظرتون ارزش داره کاردانی معماری بخونم اونم غیرانتفاعی اقبال لاهوری مشهد ؟رشته دبیرستانم ریاضی هستش .خودمم ساکن کرمانم

masoud
۰۹:۳۸ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام شیرین خانم به نظر من نه ارزش نداره چون فقط نزدیک 2.5 میلیون خرج تحصیلت (شهریه و…)میشه بعد مشهدم که میری حتما باید خوابگاه بگیری که با خورد و خوراکت حدود 3 میلیون در میاد که اگه به نظر من آزاد بخونی کارشناسی تو شهر خودت ارزشش بیشتره البته خودم اینارو کشیدم که بهتون میگم

علی
۱۱:۰۱ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام
من منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته رشته مکانیک گرایش نقشه کشی صنعتی را احتیاج دارم .
ممنون می شوم اگر مرا راهنمایی بفرمائید.

niloofaar
۲۲:۲۰ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام
برای بار دومه که دارم این سوالو می
رسم
خواهش می کنم یکی بجوابه!!!!
سایتی که برای کنکور سراسری رشته تجربی باشه سراغ ندارید؟؟؟ می خوام مثل همین سایت راهنماییاش درست وبجا باشه
خواهش می کنم کمکم کنید
از مدیر سایت و همه بچه ها می خوام که اگر آدرسی میدونن بگن
niloofaresf@yahoo.com

احمد
۱۰:۰۸ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۹۰

با عرض سلام ازتون میخاستم یه برنامه ریزی خوب واسه من بفرستین واسه کارشناسی نرم افزار. ممنون ah.ahmadhasani@yahoo.com

narges
۲۳:۰۰ ~ ۵ مهر ۱۳۹۰

سلام.من اصلا اطلاعاتی در مورد انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ندارم میشه یه کم راهنمایی کنید مرا.میگن خیلی کنکورش سخته .یعنی امیدی واسه قبولی هست؟

اکرم
۱۱:۴۹ ~ ۶ مهر ۱۳۹۰

سلام.لطفا اگه ممکنه منابع کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری توسایتتون بذارین ممنون.

الناز
۱۸:۳۹ ~ ۶ مهر ۱۳۹۰

سلام امیدوارم همه موفق باشن من هم پشت کنکوری کارشناسی هستم

maryam
۱۴:۲۲ ~ ۹ مهر ۱۳۹۰

سلام
لطفا سر فصل های کنکور کاردانی به کارشناسی سال 91 را به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر

mahdieh
۱۱:۲۲ ~ ۱۰ مهر ۱۳۹۰

سلام
می شه سرفصلای دروس عمومی و تخصصصی رو یا تو سایت بذاربد یا به ایمیلم بفرستید؟
و اینکه واسه هر درس چه کتابایی رو بخونیم بهتره؟؟
ghandeasale69@gmail.com

نسرین
۱۷:۴۳ ~ ۱۰ مهر ۱۳۹۰

سلام میشه منابع کنکور کاردانی به کاشناسی کامپیوتر را برام بفرستید خواهشا

ناهید
۱۱:۳۳ ~ ۱۱ مهر ۱۳۹۰

منابع ازمون کاردانی به کارشناسی برام بفرستید ممنون ناهید:-)

faezeh
۱۳:۰۶ ~ ۱۲ مهر ۱۳۹۰

salam.chandbar vasaton email gozashtam javab nadadin.mishe begin sabte name kardani be karshenasi sali chand bare?man emtehan dadam vali jaye khobi ghabol nashidam va mikham bedonam dobare daftarcheha key miad?sale dge ya 4 mahe dge?chon bazia migan sali 2bare bazzia migan sali 1bare.lotfan javabamo bedin.
———
مدیر سایت : خیر کنکور سراسری کارشناسی ناپیوسته سالی یک بار هست که آزمون آن هم هر سال در مرداد ماه برگزار می شود.

ف.زارعی
۱۳:۴۹ ~ ۱۲ مهر ۱۳۹۰

سلام
خسته نباشید
لطفا سرفصل های مدارمنطقی رو برام ایمیل کنید
مرسی

nadiya
۱۸:۴۵ ~ ۱۲ مهر ۱۳۹۰

میشه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری رو برام بفرستید ممنون

عباس
۱۱:۴۱ ~ ۱۳ مهر ۱۳۹۰

با عرض سلام .اگر امکانش هست ضرایب همه دروس رشته تولید چند رسانه ای در کنکور را برای من بفرستید.

مهدی
۱۷:۰۲ ~ ۱۴ مهر ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید بابت اطلاعاتی که ازتون گرفتم خیلی ممنون

فاطمه
۱۸:۱۹ ~ ۱۶ مهر ۱۳۹۰

با سلام
من فوق دیپلم نرم افزارم. میخوام ادامه بدم. ولی خیلی از این منابعی که گفتین اصلا من اسمشم نشنیدم.
میشه بگیدن از کجا آوردین این سر فصلارو؟

sara
۱۸:۳۲ ~ ۱۷ مهر ۱۳۹۰

سلام
منابع وضرایب درس های کنکور را برام بفرستید

sara
۱۸:۳۶ ~ ۱۷ مهر ۱۳۹۰

سلام
من برنامه ریزی دقیق برای خواندن کنکور کاردانی به کارشناسی میخواستم,لطفادراین زمینه به من کمک کنید.

saba
۲۰:۲۷ ~ ۱۷ مهر ۱۳۹۰

سلام من کاردانی هستم و می خوام کارشناسی ناپیوسته سراسری شرکت کنم میشه راهنمایی کنید که چه کتابهایی بخونم رشته من تربیت بدنی

هستي
۰۸:۵۵ ~ ۱۹ مهر ۱۳۹۰

سلام
من كارداني نرم افزار هستم ميخواستم ببينم ميتونم براي كارشناسي مهندسي عمران شركت كنم كنكور چه رشته اي بايد بدم

ناشناس
۱۹:۰۰ ~ ۱۹ مهر ۱۳۹۰

دورس عمومی درکنکور کاردانی به کارشناسی معماری کدامها هستند.مرسی

fariba
۰۱:۰۹ ~ ۲۱ مهر ۱۳۹۰

باسلام

لطفآمنابع کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 90 ، رشته اتاق عمل را در اسرع وقت برایم ایمیل کنید .
در ضمن کدام دانشگاهها کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل را دارندو آیا دانشگاه آزاد رشت هم دارد یا نه ؟ هزینه هر ترم تحصیل این رشته چقدر است؟

نوا
۱۳:۵۳ ~ ۲۱ مهر ۱۳۹۰

سلام،‌من 4 سال از اتمام کاردانی می گذره و می خوام برای کارشناسی شرکت کنم.لطفاً‌منابع و سرفصل های دروس اختصاصی و عمومی 91 تو سایتتون بذارین.(راستی رشتم نرم افزار کامپیوتر) با توجه به این وقفه 4 ساله و اینکه شاغلم و فرصت کافی برای خوندن ندارم اگه ممکنه راه حلی پیش پام بذارید.مرسی

ali
۲۰:۲۶ ~ ۲۱ مهر ۱۳۹۰

اگه میشه منابع دروس تخصصی رشته ی الکتروکنیک(برق قدرت) و دفترچه ی انتخاب رشته سراسری سال 90 ممنون میشم اگه بفرستین
از سایت شما هم خیلی خوشم اومد به روز ترین سایتیه که تو عمرم دیدم

atefeh
۱۲:۴۵ ~ ۲۲ مهر ۱۳۹۰

salam …
ta alani ke man tonestam dore kardanimo tamom konam in sit kheily be karam omade alanam daram va3 karshena30 mikhonam barname dorosti va3 dars khondanam nadaram …ostadamon migan moghasemi bekhon ketabasham gereftam vali nemidonam az kodomeshon shor konam ….age barnamey chizi darin be emailam befrestid mamnonam .
computeram

الهه
۱۵:۰۶ ~ ۲۳ مهر ۱۳۹۰

سلام من کاردانی کامپیوتر خوندم . خواهش می کنم یه برنامه خوب به ایمیلم بفرستید برای کارشناسی ناپیوسته 91 .اگه میشه خیلی زود بفرستید سردر گمم . مرسی

مرتضی
۰۸:۲۱ ~ ۲۴ مهر ۱۳۹۰

سلام من دانشجوی دانشگاه آزاد هستم در مقطع کاردانی
و ترم 2 هستم و تا پایان دی ماه 91 فارغ التحصیل میشم
می خواستم بدونم میتونم توی کنکور کارشناسی نا پیوسته ی سال 91 شرکت کنم که اونها به من یک ترم مرخصی بدن تا من کاردانی ام را تمام کنم و بعد ترم بهمن وارد مقطع کارشناسی بشم
ممنوم

مرضیه
۱۴:۳۰ ~ ۲۶ مهر ۱۳۹۰

سلام
من کاردانی حسابداری خوندم میخواستم بپرسم می تونم واسه کارشناسی کامپیوتر بخونم.چقدر باید درس بخونم تا قبول بشم

mahdieh
۱۶:۴۷ ~ ۲۶ مهر ۱۳۹۰

آقا مرتضی شما می تونید شرکت کنید و اگه مجاز بشید تو انتخاب رشته فقط می تونید دانشگاه هایی که ترم بهمن دانشجو می گیرن رو انتخاب کنید.

شيما
۱۴:۱۲ ~ ۲۷ مهر ۱۳۹۰

سلام.خسته نباشی
خیلی اتفاقی اینجا رو پیدا کردم
من کاردانی کامپیوترم رو دو ماه پیش گرفتم و الان میخوام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزادو بدم
بعضی ها میگن سالی دو بار برگزار میشه
بعضی ها میگن سالی یه بار
بالاخره كدومه؟؟؟؟حتی نمیدونم زمان ثبت نام کی هستش؟
اگه میدونی راهنماییم کن

parisa
۱۱:۰۲ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۰

salam.khaste nabashid natonestam link ozviatamo faal konam.age mishe akharin etelaate narafzar ro baram mail konid

معصومه
۱۸:۰۹ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۰

سلام.
میشه لطف کنید منابع تخصصی کامپیوتر(کارشناسی) رو به صورت کامل برام میل کنید….
پایگاه داده جزء منابع کنکور نیست که تو لیست منابع قرار نگرفته؟
اگه دروس عمومی رو هم بفرستید ممنون میشم.
Masi _ jml@yahoo.com

mahdieh
۲۰:۵۱ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۰

آره شیما جون دوبار برگزار میشه.فک کنم تو آذر دفترچه هاش بیاد.

سارا
۱۶:۴۴ ~ ۳۰ مهر ۱۳۹۰

با سلام
من میخوام واسه کارشناسی از الان شروع کنم
میشه یه برنامه ریزی خوب درسی همراه منابع کنور 91برام بفرستید

با تشکر از شما

شیوا
۱۸:۴۵ ~ ۳۰ مهر ۱۳۹۰

سلام
لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی نرم افزار91 به ایمیلم بفرستید.
و راهنماییم کنید که چه منابع و کتابایی رو بخونم بهتره به خصوص برای دروس اختصاصی ممنون میشم

صادق دین پرور
۱۶:۲۹ ~ ۲ آبان ۱۳۹۰

سلام
دوستان عزیز، من منابع کنکور کاردانی به کارشناسی سراسری رشته فناوری اطلاعات رو میخواستم، اگه کسی میدونه واسم ایمیل کنه. مرسی

sadegh.dinparvar@gmail.com

ساجده
۲۰:۰۲ ~ ۳ آبان ۱۳۹۰

سلام
واقعاَ سایت به درد بخوری دارین ممنون از تلاشتون

مینا
۱۳:۰۲ ~ ۴ آبان ۱۳۹۰

سلام
میشه منابع و سر فصل های کاردانی به کارشناسی رشته ی حقوقم ذکر کنید و بگید کتاب کدوم نویسنده رو بیشتر تأیید می کنید.
باتشکر
مینا آوای

سالار
۲۱:۱۹ ~ ۴ آبان ۱۳۹۰

با تشکر از سایت شما
درسهای کاردانی به کارشناسی برق قذرت اگه زحمتی نیست برام دقیق بفرستید
دانشگاه علمی کاربردی چه جور دانشگههی هست

maral
۱۳:۰۶ ~ ۶ آبان ۱۳۹۰

سلام خسته نباشيد. چرا دفترچه سوالات كارداني به كارشناسي پاسخنامه ندارند چطوري مي تونم پاسخنامه هارو دانلود كنم؟لطفا راهنمايم كنيد.
باتشكرفراوان

معصوم و فايزه و ليلا وزينب
۰۹:۱۳ ~ ۷ آبان ۱۳۹۰

ما منابع كارداني به كارشنلسي نرم افزار سال1391 رو مي خوايم چرا كسي به ما جواب نميده
———–
مدیر سایت: به این لینک یه سری بزنید.
http://forum.karshenasi.com/viewtopic.php?f=4&t=11648

علیرضا
۰۸:۰۰ ~ ۹ آبان ۱۳۹۰

سلام. من میخوام اگه بشه انشاا… مقطع کارشناسی کامپیوترمو تو یه دانشگاه خوب تحصیل کنم. بهترین دانشگاه های کامپیوتر تو چه شهر هایی و چه واحدهایی هستند؟ (حدودا یه 4،5 معرفی کنید) و اگه بخوام قبول بشم باید از چه منابعی استفاده کنم؟ ( مثل دانشگاه صنعتی شریف ). متشکرم.

کوروش
۱۰:۴۹ ~ ۹ آبان ۱۳۹۰

سلام.تشکر میکنم برای سایت مفید و کاربردیتون
خواهش دارم تو سایتتون یه یادی هم از رشته IT داشته باشین. دروس تخصصی کنکور کاردانی به کارشتاسی چیه؟

shirin
۱۱:۴۸ ~ ۹ آبان ۱۳۹۰

سلام من دانشجو ام چرا هرکاری میکنیم نمیتونم تو سایتتون عضو شم؟
————
مدیر سایت: http://forum.karshenasi.com/ucp.php?mode=register

سودا
۱۷:۲۳ ~ ۹ آبان ۱۳۹۰

سلام واقعا خسته نباشید داری.خیلی عالیه.

فاطی
۱۷:۰۳ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۰

با عرض سلام و خسته نباشید
لطفی کنید و منابع کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 90رو به طور کامل واسم ایمیل کنین هم عمومی هم تخصصی! یا اگر امکانش نیست بزنین سایت.
ممنون از همه

الناز1369
۱۷:۴۷ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۰

باسلام .من تازه امروز برای اولین باره که سایت شمارو دیدم .فوق دیپلم کامپیوترآموزشکده دولتی شیراز دارم.امسال باید حتما کارشناسی رو دوباره دولتی قبول شم ولی اصلا نمیدونم چه کنم و از کجا شروع کنم /اصلا برنامه ریزی هم ندارم .
راستی شاغل هم هستم نیم شیفت(حسابدار یه درمانگاه هستم) تو رو خدا کمکم کنید

یوسف
۱۸:۳۳ ~ ۲۶ آبان ۱۳۹۰

اقا سایتتون خیلی باحاله. من مدرکم کاردانی ساخت و تولیده میخام ادامه تحصیل بدم اگه کسی میتونه کمکم بده بهم ایمیل بزنه. @uosef_shiraz

azam
۲۱:۵۵ ~ ۲۶ آبان ۱۳۹۰

سلام.
می خوام آمار شرکت کنندگان آززمون کاردانی به کارشناسی آزمون 91 (فرهنگ و هنر) و اگه بشه مخصوصا رشته تدوین رو بدونم.

علی
۱۵:۵۱ ~ ۲۸ آبان ۱۳۹۰

با عرض سلام
من فوق دیپلم متالورژی هستم می تونم کارشناسی رشته نرم افزار کامپیوتر شرکت کنم و در ضمن درسهایی که در کاردانی رشته نرم افزار هستند نیز چگونه باید پاس کنم با سپاس فراوان

تینا
۱۷:۱۸ ~ ۲۹ آبان ۱۳۹۰

سلام
اگه میشه لطف کنید جزوه های پارسه رو روی سایتتون قرار بدید. درضمن مطالب ساییتون بی نظیره . ممنون

محمد علی
۰۹:۵۵ ~ ۳ آذر ۱۳۹۰

لطفا من را در سایت ثبت نام کنید من هر کاری کردم نتوانستم ممنونم

sima
۲۲:۵۷ ~ ۳ آذر ۱۳۹۰

سلام من فوق دیپلم مامایی هستم میشه به من بگید درچه گرایشهای دیگه ای میتونم درکنکورکاردانی به کارشناسی شرکت کنم چون دیگه نمیخوام مامایی بخونم متشکرم

ثنا
۱۴:۰۸ ~ ۴ آذر ۱۳۹۰

سلام .کسی میدونه چه منابعی برای کنکور کاردانی به کارشناسی مناسبه؟
خواهش می کنم راهنماییم کنید.ممنون

مونا
۱۸:۱۹ ~ ۷ آذر ۱۳۹۰

با سلام.لطفا منابع و سرفصلها در رشته حسابداری و نقشه کشی صنعتی در کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته را به من ایمیل کنید.

فاطمه
۲۱:۰۹ ~ ۷ آذر ۱۳۹۰

سلام و خسته نباشید
من کاردانی منابع طبیعی در علمی کاربردی خوندم و واسه دولتی میخوام بخونم رشته های مهندسی یا مدیریت
لطفا نمونه سولاتی در این مورد اگر دارید در اختیارم قرار دهید
من باید دولتی قبول بشم

سمانه
۱۶:۱۱ ~ ۸ آذر ۱۳۹۰

سلام الهی فدات بشم توروخدا اين کتاب هفت مهارت آرمان ری بدو ديگران را جزوه اش را بر دانلود بذار يا توروخدا بی زحمت به ايميلم بفرس مرسی فدات چشات .

فرزانه
۱۰:۵۳ ~ ۹ آذر ۱۳۹۰

با عرض سلام و خسته نباشید
میخوام کاردانی به کارشناسی آموزش زبان انگلیسی بخونم چون کاردانیم رشته دیگه ای بوده مواد امتحانی و تاریخ ثبت نام رو میخوام بدونم .
با تشکر

مرتضی
۲۳:۵۹ ~ ۹ آذر ۱۳۹۰

توروخدا اين کتاب هفت مهارت آرمان ری بدو ديگران را جزوه اش را بر دانلود بذار يا توروخدا بی زحمت به ايميلم بفرس مرسی فدات چشات .

hamid mohamadi
۱۴:۴۳ ~ ۱۲ آذر ۱۳۹۰

salam mishe zarayebe dorose takhasosi baram bezanin?

yeganeh
۱۴:۴۴ ~ ۱۴ آذر ۱۳۹۰

salam
mikhastam bebinam aya dars paigah dade to konkur karshenasi napeivaste computer hast ya na?
mamnun
——–
مدیر سایت :خیر.

iman
۱۱:۰۷ ~ ۱۶ آذر ۱۳۹۰

سلام احوالتون
میگم من برنامه ریزی برا کاردانی به کارشناسی (نرم افزار)ندارم.میشه برام بفرستید.
iman_kamrang@yahoo.com

ستاره
۱۸:۴۷ ~ ۱۷ آذر ۱۳۹۰

سلام من فوق دیپلم رشته حسابداری دارم و میخام تور رشته تربیت بدنی ادامه تحصیل بدم لطفا به من بگید میتونم توی آزمون کاردانی به کارشناسی این رشته امتحان بدم ممنون

مژده
۱۲:۱۱ ~ ۲۰ آذر ۱۳۹۰

سلام من کاردانی حسابداریم می خوام برای کارشناسی بخونم اولا نمی دونم دفترچه کی می آید ثانیا منابع رو نمی دونم.خواهش میکنم کمک کنید می خوام دولتی نزدیک تهران قبول شم.

ریما
۱۴:۲۲ ~ ۲۱ آذر ۱۳۹۰

سلام.من رشته ام گرافیک بوده و میخوام امسال کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی بدم.منابع درس تخصصی گرافیک خیلی زیاده…اگه بخوام هنرهای تجسمی شرکت کنم منابعش کمتره و فرق میکنه یا عینا منابع گرافیکه؟

a.a
۲۲:۳۶ ~ ۲۲ آذر ۱۳۹۰

dar red manabe kardani be karshenasi hesabdari etelaati mikham

mehdi
۰۰:۰۴ ~ ۲۹ آذر ۱۳۹۰

من دانشجوی کاردانی هستم برنامه ریزی برا کاردانی به کارشناسی (نرم افزار)ندارم.میشه برام بفرستید.

jo0ojo0o
۱۴:۰۷ ~ ۱ دی ۱۳۹۰

با سلام
من منابع کنکور 91 کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری و آزاد و علمی کاربردی و پیام نور رو میخوام
هرکسی که داشته باشه در اولین فرصت بهم بده
اگه میتونه با تل : 09353394450
یا آی دی : jojotarin_nini@yahoo.com
خیلی ممنون .!

داود . ر از گیلان دانشجوی نرم افزار

قربانی
۲۰:۱۰ ~ ۴ دی ۱۳۹۰

باسلام.لطفاً زمان و عنوان کنکورهای کاردانی به کارشناسی که تا آخرسال90 قرار است اعلام شود را برای من ایمیل کنید . ممنون.

فاطمه
۱۰:۵۵ ~ ۷ دی ۱۳۹۰

با سلام یکی از منابع ارشد مدیریت دولتی تئوری های مدیریت است میشه لطف کنید تئوری های مدیریت شامل چه رشته هایی است.

مهیار
۱۳:۰۹ ~ ۱۰ دی ۱۳۹۰

منابع کنکور ناپیوسته ی “آی تی” دانشگاه آزاد رو کسی نمیدونه ، مخصوصاَ “سیستم عاملِ کاربر و سرور”
هیچ جا چیزی ازش ننوشته!!!

هستي١
۱۰:۲۹ ~ ۱۳ دی ۱۳۹۰

salam man kardani narmafzar hastam age bekham karshenasi omran bekhobam ketabaye marbot be omrano bayad baraye konkor bekhonam

مهفا
۱۵:۴۴ ~ ۱۹ دی ۱۳۹۰

سلام
من دنبال منابع ازمون کاردانی به کارشناسی نا پیوسته رشته تربیت بدنی کنکور سراسری هستم …کسی می تونه کمک کنه که چه درسهای رو باید بخونم؟؟؟

ناشناس
۲۰:۲۲ ~ ۱۹ دی ۱۳۹۰

برای رشته های پیراپزشکی چیزی ندارید

رضا
۱۴:۴۱ ~ ۲ بهمن ۱۳۹۰

سلام بچه ها .میخواستم ببینم منابع کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک سیالات چیه.reza1368n@yahoo.com

کتی
۱۷:۳۸ ~ ۵ بهمن ۱۳۹۰

سلام.من اولین بار که سایت شما رو میبینم نظرات وپیشنهاداتشونو خوندم به نظر میاد همه راضی هستند من دانشجوی کاردانی رشتهit هستم ترم اخره میخام بلافاصله کارشناسی قبول بشم کسی پیشنهادی داره بگه من منتظرم

گیتی احمدی
۰۰:۲۰ ~ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

سلام میخواستم منابع کنکور کارشناسی کامپیوتر سال 91 رو بدونم؟؟؟ متشکرم

ناشناس
۱۹:۱۴ ~ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

سلام
ترم 3 کاردانی ناپیوسته حسابداری هستم، میخواستم بدونم واسه کارشناسی ناپیوسته میتونم برم معماری یا نه?
اگه میشه برم معماری، کنکور باید چی بخونم و کی دفترچه میاد واسه سال 91?

امید
۱۴:۲۲ ~ ۱۳ بهمن ۱۳۹۰

رم 3 کاردانی ناپیوسته کامپیوتر هستم، میخواستم بدونم واسه کارشناسی ناپیوسته میتونم برم معماری یا نه?
اگه میشه برم الکترونیک، کنکور باید چی بخونم و کی دفترچه میاد واسه سال 91?

خاطره
۱۹:۱۴ ~ ۱۵ بهمن ۱۳۹۰

با سلام و خسته نباشید
من سال 87 مدرک کاردانی نرم افزار کامپیوتر را گرفتم وامسال قصد ادامه تحصیل دارم میخواستم تاریخ انتشار دفترچه های کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 و تاریخ برگزاری ان ومنابع را بدونم؟
با تشکر

مينا
۱۰:۱۱ ~ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰

سلام
ميخواستم زمان توزيع دفترچه هاي كنكور كارداني به كارشناسي رشته كامپيوتر را بدونم. سپاس

فاطمه
۱۶:۵۶ ~ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰

فاطمه

سلام.اگه میشه منابع و تاریخ انتشار دفترچه های کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نرم افزار سال 91 و تاریخ برگزاری ان و نمونه سوالها وجوابشون رو واسم بفرستید ب ایمیلم s9_fateme@yahoo.com
ممنون.

shiva
۱۸:۵۸ ~ ۱۷ بهمن ۱۳۹۰

سلام من میخوام حتما سال 91 کنکور کاردانی به کارشناسی قبول بشم لطفا منابع این آزمون و برام بزارین و این که ثبت نامش کی هست ممنون میشم از مدیر سایت اگه منو از بلا تکلیفی نجات بدن و زود تر به جواب برسم

farhad
۲۱:۵۹ ~ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

از مدیر سایت تقاضامندم که زمان ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 را یا تو سایت یا به ایمیلم بفرسته.ممنون میشم .متشکرم.j.farhad@yahoo.com

ramin
۱۱:۱۹ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۹۰

با سلام
لطفاً نمونه سوالات کارشناسی برق – صنعت- دانشگاه جامع علمی و کاربردی از قبیل زبان ادبیات فارسی- مبانی کامپیوتر- ریاضی عمومی- فیزیک عمومی- زبان انگلیسی را بذارید و لطفاض خواهشاً برام ایمیل کنید.
ممنون

افسانه
۱۰:۲۹ ~ ۲۴ بهمن ۱۳۹۰

سلام از مدیریت سایت خواهشمندم زمان ثبت نام و ازمون کاردانی به کارشناسی سراسری سال 91 را واسم ایمیل کنین که مربوط به رشته معماری است
ممنونم

sara
۰۱:۳۱ ~ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

با سلام از مدیریت این سایت خواهشمند است زمان ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی سراسری سال 91 همراه با سرفصل آن در رشته کامیپوتر به ایمیلم ارسال کند با تشکر از شما

shirin
۱۷:۲۶ ~ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

سلام لطفا هر جزوه نقشه برداری که در اختیار دارین رو به ایمیلم بفرستین.ممنون میشم ازتون

negin
۱۶:۰۵ ~ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

سلام
اگه منابع و تاریخ انتشار دفترچه کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نرم افزار سال 91 و تاریخ برگزاری رو به ايميلم بفرستيد ممنون ميشم

با تشكر

شکوه
۰۲:۴۹ ~ ۲۷ بهمن ۱۳۹۰

سلام ممنون از سایت پر بارتون
یه برنامه ریزی برای کنکور کاردانی به کارشناسی نرم افزار میخواستم ممکنه برام بفرستین من تازه میخوام شروع کنم.
یه سوال دیگه هم دارم . مخارج غیر انتفاعی ها برای کارشناسی ناپیوسته حدودا چقدر می شود ؟

Arman
۰۹:۴۸ ~ ۲۷ بهمن ۱۳۹۰

سلام
دستت درد نکنه به خاطر نمونه سوالات. خدا قوت.

some1
۱۷:۳۳ ~ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰

سلام خیلی ممنون بابت اطلاعاتی که میدین فقط کاش پاسخنامه این ازمونا رو هم میذاشتین
ممممممممماچ

mina
۱۱:۵۴ ~ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید.من کنکور کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی 91/2/29 دارم شرکت میکنم ولی جزوه های فیزیک و ریاضی عمومی و جزوه مبانی کامپیوتر رو ندارم.چکار کنم.همه وقتمو گذاشتم واسه ادبیات و زبان
اینجوری شیراز قبول نمیشم.فقط باید شیراز قبولشم.
امکانش هست جزواتش رو بذارید دان کنم؟
گشتم توی سایتتون یه جزوه مبانی دان کردم ولی اونی که باید نیست
کمک

zeinab
۲۲:۰۶ ~ ۱ اسفند ۱۳۹۰

سلام خسته نباشيد
منابع كنكور كارداني به كارشناسي كامپيوتر براي سال 91 ميشه بگيد چيا هستن؟؟
ممنون از لطفتون

مصطفی
۱۰:۴۴ ~ ۲ اسفند ۱۳۹۰

با سلام .
لطفا زمان و عناوین دروس کنکور کاردانی به کارشناسی سال 91 رو می خواستم بدونم.

فاطمه
۱۴:۰۶ ~ ۲ اسفند ۱۳۹۰

باسلام واحترام
من مي خواستم بدونم دانشگاه پيام نور آزمون كارشناسي چندبار درسال برگزار مي كند هم چنين مي خواستم بدونم كه دانشگاه علمي كاربردي آزمون كارشناسي دارد ياكه نه و كتاب مباني كامپيوتر براي دانشگاه علمي كاربردي باتاليف چه كسي بايد خريداري شود

kati
۱۲:۳۷ ~ ۳ اسفند ۱۳۹۰

سلام میشه به من کمک کنید تا چه جوری واز چه راهی خودمو واسه کنکور اماده کنم . من کاردانی رو دانشگاه علمی کاربردی خوندم ولی کارشناسی میخوام غیر انتفاعی قبول بشم ولی اصلا نمی دونم از کجا با چه درسی وبه چه طریقی شروع کنم . احساسم میکنم که خیلی دیر شده . اردمم از دست دادم .من تو سایت اخبارو اطلاعاتتون عضو هستم لطفا جوابمو بدید ممنونم

hani
۲۱:۵۱ ~ ۳ اسفند ۱۳۹۰

ba salam v khaste nabashid.
babate site khobeton motshakeram
mikhastam bedonam tarikhe sabte name konkore emsal(kardani b kardani ch zamanie
age momkene be emailam ersal konid
kheiiiiiiiili maamnoon

لعیا
۱۷:۵۷ ~ ۴ اسفند ۱۳۹۰

با سلام و احترام
من در کنکور کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی رشته IT شرکت کرده ام منابع آزمون را نمی دانم لطفا خواهش می کنم مرا راهنمایی نمایید
با تشکر از لطف شما

تارا شفیعی
۱۱:۰۴ ~ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

با سلام
1- سر فصل مدار منطقی کاردانی به کارشناسی کی میاد؟
2- نرم افزار هم در سایت بگنجونید.
3- جزوات دروس کاردانی به کارشناسی کامپیوتر نرم افزار میخوام .
4- موفق و پایدار باشید.

mehri
۱۴:۰۶ ~ ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

دورد بر شما
من واسه کارشناسی پودمانی علمی کاربردی شرکت کردم با این همه جستجو بازم نمی دونم چی بخونم که قبول شم. یک کتابی می خوام که همه ی منابع رو داشته باشه و کامل باشه. مرسی….

ناشناس
۲۳:۰۷ ~ ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید.من کنکور کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی 91/2/29 دارم شرکت میکنم ولی جزوه های فیزیک و ریاضی عمومی و جزوه مبانی کامپیوتر رو ندارم.چکار کنم.همه وقتمو گذاشتم واسه ادبیات و زبان
اینجوری شیراز قبول نمیشم.فقط باید شیراز قبولشم.
امکانش هست جزواتش رو بذارید دان کنم؟
گشتم توی سایتتون یه جزوه مبانی دان کردم ولی اونی که باید نیست
کمک”این درخواسته مینا خانمه،یعنی دقیقا همون درخواستی که من از شما دارم”آقا پیمان راهنمایی کنید لطف

narges
۱۸:۲۸ ~ ۱۳ اسفند ۱۳۹۰

سلام. من میخوام تازه واسه کنکور کاردانی به کارشناسی شروع کنم به خواندن آیا وقت میشه……

شیما
۱۲:۴۶ ~ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

می خوام دانشگاه سراسری امتحان بدم دروس عمومی و تخصصی رشته کاردانی به کارشناسی کامپیوتر چه درسهایی هستند؟

رسول
۱۳:۲۳ ~ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

منم میخوام تازه شروع کنم واسه کاردانی < هرچه باداباد>

مریم
۱۱:۲۱ ~ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰

با سلام و تشکر از زحمات شما من ترم آخر کاردانی رشته نرم افزار هستم به نظر شما در کازشناسی می توانم رشته سخت افزار رو انتخاب نمایم ؟ ممنون

زینب
۱۰:۴۳ ~ ۲۱ اسفند ۱۳۹۰

با سلام
من دارم برای کارشناسی رشته نرم افزار درس می خونم خواستم منابع کنکور 91 را برایم بفرستید.
با تشکر

محمد تقی رحیمی
۲۲:۳۵ ~ ۲۲ اسفند ۱۳۹۰

سلام برشما زحمت کشان اگه بشه سولات کاردانی به کارشناسی و منابع کاردانی به کارشناسی 91 نرمافزار علمی کاربردی را بزارید

shahin
۲۳:۰۲ ~ ۲۵ اسفند ۱۳۹۰

شاهین مدرسی.
سلام بر شما و همکاران محترمتان اگه میشه تاانجا که میتوانید مارا باسوالات وتست های کار دانی به کار شناسی سال 91 خوشحال کنید خیلی از شما برای اطلاعات خوبتان ممنونم

داود
۰۱:۰۳ ~ ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

سولات کارشناسی به نظر من خیلی سخت هستش.امیدوارم بتونم از پسش بر بیام مثل کنکور کاردانی که بالاخره دولتی قبول شدم

نازنین
۲۳:۳۱ ~ ۳ فروردین ۱۳۹۱

سلام.من کاردانی بیولوژیک علمی کاربردی خوندم.حالا میخوام کارشناسی علوم آزمایشگاهی بخونم اگه امکان داره سرفصل هارو در اختیارم قرار بدین.
ممنون

samsamyaran
۱۵:۲۲ ~ ۵ فروردین ۱۳۹۱

سلام خدمت دوستان عزیز.1سوال داشتم از خدمت شما دوستان.من رشتم کاردانی عمران هست.ورودی 89 هستم.امسال کنکور دارم.میخواستم بدونم چه درسایی تو کنکور میاد که بخونم و چه کار کنم و چی بخونم که که کارشناسی رشته عمران – عمران قبول بشم.ممنون میشم راهنمایی کنین منو. ای دی من samsamyaran
هست.ممنون میشم راهنماییم کنین.خیلی مهم هست برام

فاطمه
۱۱:۲۰ ~ ۶ فروردین ۱۳۹۱

سلام من میخاستم از مسئول سایت یا شما دوستان یه برنامه ریزی دقیق برای کنکور 91 کاردانی به کارشناسی درخواست کنم من فوق دیپلم نرم افزار هستم کم و بیش خوندم برای کنکور ولی میخوام به طور جدی با یه برنامه ریزی منظم از مشاوران این سایت شروع کنم خواهش میکنم به ادرس ایمیلم سریعتر بفرستید.ممنون از سایت خوبتان

فاطمه
۱۱:۳۴ ~ ۶ فروردین ۱۳۹۱

سلام
ازمشاوران سایت میخواستم برام برنامه ریزی کنند برای کنکور 91کاردانی به کارشناسی .ممنون من نرمافزار کامپیوتر هستم.خواهش می کنم برام بفرستید.

لیلی
۰۸:۰۹ ~ ۷ فروردین ۱۳۹۱

سلام. سال نو مبارک. آقا پیمان خیلی از دتتون ناراحتم چند بار براتون کامنت زدم اما جواب ندادین. ازتون خواهش کردم یه برنامه ریزی برای این چند ماه باقیمانده برام بفرسین اما شما جواب همه رو میدین الا من. هر روز ایمیلم رو چک میکنم اما خبری نیست. ازتون خواهش میکنم یه برنامه ریزی خوب و توپ برای کاردانی به کارشناسی نرم افزار برام بفرستین. اگه نفرستادید دیگه نمیام سایتتون.
باتشکر. اینم ایمیلمه
dania257@yahoo.com
منتظرماااااااااااااااااااااااااااااااا

فرناز
۱۷:۲۹ ~ ۹ فروردین ۱۳۹۱

من فوق ديپلم نقاشي دارم وسالهاست كه از درس و دانشگاه دور بودم ميخوام كارداني به كارشناسي گرافيك شركت كنم .لطف كنيد منابع كنكور گرافيك و هم منابع عمومي و تخصصي ويا هر مطلب كه ميتونه مفيد باشه برام بنويسيد اگر كسي اطلاعات بيشتري داره لطفا به آدرس زير برام بفرسته با سپاس فراوان.farnazjoon59.@yahoo.com

ابراهيم ( ابي )
۱۰:۱۱ ~ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱

با سلام
ميخواستم راهنماييم كنيد كه كدوم يك از نشريات و نويسنده ها براي درس هامون رو بگيرم .
چون هر درسي ممكنه يك نشريه بهتر از بقيه باشه.
فقط خواهش مي كنم سريع جواب بدين
آخه ديگه وقتي نمونده
تازه ميخوام شروع كنم
مرسي
***** سال نو مبارك ******

omid
۱۲:۲۶ ~ ۱۲ فروردین ۱۳۹۱

با سلام وخسته نباشید
می خواستم بگم من نمی تونم سر فصل هایه کنکور حسابداری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رو پیدا کنم اگه میشه یکمی راهنماییم بکنید یا به ایمیلم بفرستید
با تشکر از شما مرسی

nazanin
۱۷:۳۸ ~ ۱۳ فروردین ۱۳۹۱

salammmmmmmmm
dastaye azizam age sosalat konkor sarasari kardani be karshenasi memariru darin mamnon misham be mailam befrestin …………………batashakor nazanin

عزتپور
۱۴:۴۰ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم ثبتنام کاردانی به کارشناسی کنکور سراسری کی شروع میشه.سرفصل های کارشناسی ناپیوسته رشته دینی وعربی روبرام ارسال کنید اگه میشه

مونا
۱۳:۵۵ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۹۱

سلام
من تازه سایت شمارو پیدا کردم خیلی سایت خوبی .میشه برای من یه برنامه ریزی کارشناسی نرم افزار با توجه به فرصت باقی مونده بفرستین ممنون میشم

fafa
۱۱:۵۶ ~ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

سلام ببخشيد همسر من داره پودماني كارداني رشته كنترل برق مي خونه . كي بايد براي كارشناسي ثبت نام كنه و چه جوري در چه كنكوري؟ ميشه برام يه كم توضيح بدين الان ترم 3 است .

m.e
۱۱:۵۸ ~ ۲۴ فروردین ۱۳۹۱

سلام بچه ها
امیدوارم همتون در کنکور امسال قبول شن مخصوصا بچه های کاردانش رشته کامپیوتر

sadegh
۲۳:۴۷ ~ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱

سلام
من تازه سايت شما رو پيدا كردم،
شما جزوه ها و منابع درسي كنكور كارداني به كارشناسي رشته ي برق(قدرت) رو هم داريد؟

شیدا
۱۰:۵۲ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۹۱

سلام خوبید.دانشجوی کاردانیITهستم.براکنکورکارشناسی نمیدونم چه منابعی بایدبخونم خواهشاراهنماییم کنیدمر30

ارمیلا
۱۵:۰۳ ~ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱

سرفصل هاي رشته تربيت بدني كارداني به كارشناسي سال 91 را اگه برام بفرستين ممنون ميشم ضمنأاگه كتاب خوب هم معرفي كنين
با تشکر

مهدی
۰۹:۴۷ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۹۱

سلام. روزتون بخیر. دانشجوی کاردانی برنامه نویسی هستم.چه منابعی بایدبخونم برا کنکور کارشناسی؟ ممنونم

ماريا
۲۱:۵۰ ~ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

باسلام
لطفا منابع كنكور كارداني به كارشناسي رشته نرم افزار كامپيوتر به من معرفي كنيد من حدود 10 سال كارداني گرفتم

bahar
۰۹:۰۷ ~ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام
من بهاره هستم. من منابع اصلا کنکور 91 کارشناسی ناپیوسته گرافیک رو ندارم . میشه کمکم کنید.
در ضمن کتاب تست خوب هم برام معرفی کنید.
من حتما باید قبول شم راهنماییم کنید.
مرسی

فاطمه
۱۰:۳۶ ~ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام لطفا منابع کارشناسی نا÷یوسته91 رو بذارین مرسی

عمران
۱۱:۴۹ ~ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

ممنون خوب بودن.

حسین
۱۵:۳۸ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام لطفا منابع کارشناسی نایوسته رشته حسابداری را برام بفرستید.و یک برنامه ریزی خوب برام بچینید.خیلی ممنون

اشکان
۲۲:۰۶ ~ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام لطفا مناع کاردانی ه کارشناسی معماری رو برام بفزستید . خیلی ممنون

گاه میتوان برای عزیزی چند سطر سکوت یادگاری گذاشت تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند

حمزه
۲۲:۵۶ ~ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام
خیلی ممنون عالی بود…

سمیرا
۲۱:۳۳ ~ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

باسلام
لطفا منابع كنكور كارداني به كارشناسي رشته نرم افزار كامپيوتر به من معرفي كنيد

سلام
۱۵:۰۵ ~ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام
من دانشجوی کاردانی نرم افزار دانشگاه علمی وکاربردی هستم.
واقعا ناراحت شدم وقتی دفترچه کارشناسی ناپیوسته رو از پست با چه ذوقی خریدم اومدم خونه دفترچه رو که خوندم فهمیدم رشته نرم افزار برگزار نمی شه. آیا خبر دارید که واسه ورودی بهمن هم همین طور هست؟ لطفا جواب منو رو بدهید اگر هم هست چه منابعی داره؟

مرتضی
۱۲:۲۴ ~ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام
خسته نباشید ایا شما میدونید که سوالات سیستم عامل و ذخیره کنکور کاردانی به کارشناسی 90 از چه منایعی استفاده کرده بودند اخه از سیستم عامل فهیمی که فقط 4 تا سوال اومد و از ذخیره روحانی فکر کنم خیلی کم اومد فقط میخواستم بدونم از چه منابع دیگری استفاده کرده بوند چون من نگرانم که دوباره از همون منابع سوال بدن ممنون میشم راهنمایی کنید با سپاس از سایت عالیتون

اصغر
۰۷:۳۰ ~ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام
در صورت امکان نمونه ازمون کاردانی به کارشناسی رشته فنی “مکانیک” را برای منایمیل شود

GiGo
۱۴:۰۳ ~ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

Gigo :
سلام به همه ی بچه های عضو سایت کارشناسی خواستم بگم امسال به امید رتبه های 1 یا 2 نباشید چون بچه های بیرجند تصمیم دارن رویه همه رو کم کنن,ولی تلاشتونو بکنید شاید سوم بشید …
D:

کامران
۱۲:۰۹ ~ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام،واقعا شما خیلی زحمت کشیدید.میخواستم ببینم دانشگاه کاردانی به کارشناسی امسال ورودی مهر داره.توروخدا جواب بدید.

const
۱۷:۴۳ ~ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام
خواستم ببینم درس پاسکال تو کنکور کارشناسی ناپیوسته نرم افزار می آید یا نه؟؟؟؟
ممنون میشم اگر جوابمو بدین.

فرشته
۱۱:۵۳ ~ ۲ خرداد ۱۳۹۱

خواستم ببینم درس پاسکال تو کنکور کارشناسی ناپیوسته نرم افزار می آید یا نه؟؟؟؟
ممنون میشم اگر جوابمو بدین.

حسین
۱۳:۰۴ ~ ۳ خرداد ۱۳۹۱

سلام میخواستم بدونم تو کاردانی به کارشناسی من باید مدار منطقی هم بخونم!؟
کلن اون درسایی که میخواد بیاد رو بمن بگین لطف کنین بزنین تو نظرات وبلاگام
مچکرم

عباس
۲۲:۰۰ ~ ۴ خرداد ۱۳۹۱

در جدول زمان بندی تاریخ ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد هفته اول خرداد ماه ذکر شده ولی هنوز خبری نیست . ممنون می شم اگه تاریخ دقیق رو ذکر کنید . با تشکر

kiaa
۱۷:۱۸ ~ ۶ خرداد ۱۳۹۱

متشکرم خیلی مفید بود

سارا
۲۰:۰۶ ~ ۸ خرداد ۱۳۹۱

سلام
روزتون بخیر ممنون از سایت خوبتون
سرفصل دروس کنکور کاردانی به کارشناسی امسال اعلام نشده
طبق شنیده ها میگن آمار و ریاضی ضریب 4 دارن درسته؟
یا اینکه ذخیره و بازیابی برای کنکور سراسری حذف شده؟
در رابطه با ظرفیت دانشگاه زنجان هم اگر میتونید کمک کنید
قراره سراسری بیاید اگه اره چند نفر برمیداره؟
ممنون

zeynab
۱۰:۳۰ ~ ۹ خرداد ۱۳۹۱

سلام خسته نباشين
لطفا منابع کارشناسی ناپوسته رشته نرم افزار و يك برنامه ریزی براي اين فرصت باقي مانده برام ايميل بزنن.خیلی ممنونم ، سايتتون عاليه

fereshte
۱۲:۳۴ ~ ۹ خرداد ۱۳۹۱

سلام اگه میشه ضریب درسهای تخصصی وعمومی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر (نرم افزار )رو بگید
مرسی

مهدیه
۱۸:۰۲ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱

سلام یه سوال دارم.مسئول اموزش دانشگاهمون هیچ جواب درست ودرمونی بهم نمیده.من فوق دیپلم امور مالی هستم البته پودمانی(علمی کاربردی)میخام کنکور کارشناسی 91 شرکت کنم.هنوز جواب امتحان جامع رو نگرفتم.ایا امسال میتونم کنکور بدم؟

const
۰۷:۴۴ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۹۱

سلام
خواستم ببینم درس پاسکال تو کنکور کارشناسی ناپیوسته نرم افزار می آید یا نه؟؟؟؟
این سوال رو قبلا هم پرسیده بودم خواهش میکنم هرکی میدونه بهم ایمیل کنه. ممنون.
l_yazdi174@yoo.com

علی
۱۶:۵۰ ~ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

چرا هر چی خواب مسول ها برای ما کاردانی ها می بیینند پس کو دفترچه کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری مگه ما ادم نیستیم

زهرا
۲۱:۴۱ ~ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

خدا قوت،سایتتون خیلی ابتکار جالبیه!!!!!
چند بار ایمیلمو ثبت کردم اما عضو نشدم،چرا؟؟؟؟

سمیرا
۱۳:۵۱ ~ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

سلام
لطفا منابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته IT دانشگاه علمی کاربردی رو برام بفرستید

sv_numberone@yahoo.com

ناشناس
۱۱:۳۲ ~ ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

مهلت ثبت نام ازمون کاردانی به کارشناسی

محدثه
۱۲:۳۵ ~ ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

با سلام
لطفا سر فصل کاردانی به کارشناسی مامایی را هم اطلاع دهید.
با تشکر از سایت خوبتون

علیزاده
۰۹:۲۴ ~ ۲۵ خرداد ۱۳۹۱

دوباره سلام . مرسی از منابع خوبی که تو سایت گذاشتین میشه منابعی کاردانی به کارشناسی رو برام ایمیل کنید اگه زحمتی نیست. هم عمومی هم تخصصی لطف می کنین اگه اینکارو انجام بدین. بازم تشکر.

mehrnaz
۱۰:۲۳ ~ ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

سلام میخواستم بدونم چه منبعی رو برای دروس تخصصی نرم افزار در مقطع کاردانی به کارشناسی معرفی میکنید همچنین سر فصل دروس تخصصی ازاد با سراسری رشته نرم افزار باهم فرق میکنن؟

مریم
۱۶:۴۷ ~ ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

میخواستم بپرسم دورس تخصصی کامپیوتر-نرم افزار چه چیزایی هستن که بخونیم واسه کنکور

shiva radfar
۱۹:۱۰ ~ ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

سلام میخواستم بدونم کتاب وتست چه ناشرایی رو بخونیم که واقعا موثر باشه.منابع آزمون هم عمومی و هم تخصصصی رشته کامپیوتر نرم افزارو واسم ایمیل کنید.ممنون

زهرااز رامهرمز
۲۲:۵۱ ~ ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

سلام به همگی به امید قبولی دوستان واسه منم دعا کنید بعد از چندین سال شروع به درس خوندن کردم

ghasem
۱۵:۲۳ ~ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید من چند سالی هست از درس و کنکور فاصله گرفتم و حالا می خوام برای کارشناسی کامپیوتر درس بخونم و تازه ثبت نام کردم ولی دچار سردرگمی شدم نمیدونم چی بخونم و چیکار کنم و از کجا شروع کنم لطفا اگر میشه و امکانش هست به من کمک کنید تا شروع کنم ممنون منتظرم …

مژگان
۱۳:۱۵ ~ ۱ تیر ۱۳۹۱

با عرض سلام و خسته نباشید خواهشمندم اگه امکان داره منابع کنکور کاردانی ناپیوسته به کارشناسی رشته حسابداری را بهم ایمیل کنید یه دنیا ممنون

mehraban
۱۰:۲۹ ~ ۳ تیر ۱۳۹۱

ميشه لطفا دانشگاههاي كه در رشته هاي فرش دستبافت وصنايع دستي پذيرش دارند رو برام بفرستيد.

مهناز
۱۰:۴۱ ~ ۵ تیر ۱۳۹۱

سلام میشه منابع کاردانی به کارشناسی گرافیک رو سایت بزنید؟مرسی

mohammad
۱۰:۴۸ ~ ۶ تیر ۱۳۹۱

یه سایت نیست ظرفیت واسامی شهرهای پذیرش کاردانی به کارشناسی 90نرم افزار دانشگاه هارو داشته باشه

ميشا
۱۲:۰۱ ~ ۷ تیر ۱۳۹۱

سلام.
من كارداني حسابداري دارم . كارشناسي ناپيوسته رشته زبان انگليسي شركت كردم اما نميدوم منابعش چيه ، ميشه منابعش رو برام ايميل كنيد . ممنون .
misha_kusha@yahoo.com

نانسی
۱۰:۳۰ ~ ۸ تیر ۱۳۹۱

سلام با تشکر، خسته نباشید
می خوام در رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه شرکت کنم اما سرفصل دروس را نمی دانم برای شما درسها را در ذیل می نویسم لطفا سرفصلهای این دروس را برایم ارسال کنید و اگر کتابهای این دروس را برای فروش دارید معرفی کنید تا اقدام به خرید کنم
1-شبکه های کامپیوتری
2-سیستم عامل(کاربر – سرور)
3مدارهای دیجیتال
4- زبان فنی

nana
۱۱:۵۳ ~ ۱۰ تیر ۱۳۹۱

salam.man mikham va3 konkore karshenasiye napeyvaste computer azmon bdam.hishiiiiiiiyam nakhondam,lotfan rahnamaei konid va begid az koja shoro konam?faghat to ro khoda saritar

زهرا
۲۰:۴۱ ~ ۲۹ تیر ۱۳۹۱

سلام
ببخشید میشه نمونه سوالات مقطع کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر رو برام ارسال کنید. مرسی

sara
۰۹:۰۷ ~ ۴ مرداد ۱۳۹۱

سلام
ببخشید میشه پاسخنامه تشریحی کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 90 را برام ارسال کنید ممنون میشم

مريم
۱۷:۳۶ ~ ۵ مرداد ۱۳۹۱

سلام
ميشه دانلود پاسخنامه ي كنكورهاي كارشناسي ناپيوسته روهم بذاريدتوسايتتون؟خيلي ممنون ميشم.
يا اگه ميشه به ايميلم بفرستيدآخه پاسخنامه ي ارشدخيلي هست ولي كارشناسي ناپيوسته فقط سوالهاش هست؟اميدوارم سايت شما كمك كنه.

مریم
۱۴:۴۶ ~ ۶ مرداد ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید .اگه میشه دروس تخصصی کاردانی به کارشناسی رشته تربیت معلم قرآن کریم رو برام ایمیل کنید.

sanaei
۱۳:۲۰ ~ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱

سلام میشه نمونه سوالات مقطع کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر رو برام ارسال کنید. مرسی

ali
۱۹:۱۱ ~ ۱۱ مرداد ۱۳۹۱

سلام ممنون بابت سایتتون میشه لطف کنید منابع کنکور کاردانی به کارشناسی معماری رو برام بفرستید
ممنون میشم

محمد
۱۱:۵۹ ~ ۱۲ مرداد ۱۳۹۱

سلام اگه ممكنه سرفصل هاي دروس كنكور كارداني به كارشناسي رشته الكترونيك برام ايميل كنيد ممنون

saba
۱۱:۵۵ ~ ۱۴ مرداد ۱۳۹۱

سلام ببخشیدمیشه منوراهنمایی کنیدمن کاردانی به کارشناسی سراسری تربیت بدنی میخوام شرکت کنم دروس عمومی چی بخونم بهتره وچه درس هایی هستش توروخدابه ایمیلم جواب بدید

فرزاد ارومیه
۱۵:۲۶ ~ ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

ایشاا… همه تون بعد من قبول شین

bahar
۱۱:۳۶ ~ ۱۹ مرداد ۱۳۹۱

سلام
میشه لطف کنیدسوالات و کلید سوالات کنکور86 و87و88و89و90 رابرام بفرستید.خواهش میکنم خیلی سریع ممنون میسم

سجاد
۲۳:۰۲ ~ ۱۹ مرداد ۱۳۹۱

سلام
لطف کنیدسوالات و کلید سوالات کنکور90 رشته معماری روبرام بفرستید

ساغر
۱۹:۱۰ ~ ۲۰ مرداد ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید ممنون میشم منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رو با جزییات برام بفرستید متشکرم

بهار
۲۰:۵۶ ~ ۲۰ مرداد ۱۳۹۱

سلام
من کاردانی نرم افزار خوندم. به نظرتون کارشناسی it بخونم بهتره یا نرم افزار ؟
میشه از کاردانی نرم افزار معماری خوند ؟
به تربیت بدنی هم علاقه کارم. ممنون میشم بین این 4رشته راهنماییم کنین.

زهرا سادات
۱۲:۰۲ ~ ۲۳ مرداد ۱۳۹۱

سلام بهارجان!
مگه آی تی کارشناسی ناپیوسته داره!!!!!!!!!
من خودم کاردانی آی تی بودم مجبورشدم بین آی سی تی ونرم افزار یکی رو انتخاب کنم چون کارشناسی ناپیوسته آی تی نداره
zhashemi2010@yahoo.com

rira
۱۵:۲۶ ~ ۲۴ مرداد ۱۳۹۱

سلام
بچه ها انتخاب شهرا 6شهریور 4روزبعد کنکور! فکر کنم سازمان سنجش کم لطفی دفترچه 1 رو خواسته جبران کنه!!!

sara
۱۹:۲۳ ~ ۲۴ مرداد ۱۳۹۱

سلام
من نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی رو میخوام لطف بزرگی می کنید اگه برام ایمیل کنید فقط سریع تر ممنون saranoorian@yahoo.com

sanaz
۰۰:۳۴ ~ ۲۷ مرداد ۱۳۹۱

زهرا سادات جان اگر دفترچه رو نگاه میکردی میدی که داره ITهم داره

مرتضی
۱۰:۳۴ ~ ۳۱ مرداد ۱۳۹۱

سلام
اگه کسی سوالات کاردانی به کارشناسی معماری 90 رو داره به ایمیل من بفرسته ممنون
mortezaarch@ymail.com

shiva
۲۱:۵۱ ~ ۸ شهریور ۱۳۹۱

سلام ،من کاردانی گرافیک دارم اما چون واسه ادامه دادنش مثل بقیه بچه های فنی مشکل داشتم، نشد کارشناسی قبول شم…حالا می خوام کارشناسی روانشناسی بخونم،ممکنه راهنماییم کنید که باید چیکار کنم؟

سیدمحمد ساداتی
۲۲:۰۰ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱

با سلام امیدوارم که در تمام مراحل کاری موفق باشیداز خوزستان مزاحمتان میشوم با سپاس وقدر دانی ازشما وکار نیکتان امیدوارم همه جوانان با شما و کار خیر شما به درجات عالی برسند.

سوده
۲۳:۳۸ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱

سلام میشه نمونه سوالات مقطع کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی رشته کامپیوتر رو برام بفرستید .

موحدی
۱۳:۲۴ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

با عرض سلام و ارادت

لطفا نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری برام بفرستید . ممنونم

SARA
۱۴:۰۲ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۹۱

با عرض سلام
لطفا نمونه سولات کاردانی به کارشناسی رشته نرم افزار را برایم ارسال کنید

مهرنوش
۰۰:۳۸ ~ ۱۷ مهر ۱۳۹۱

با سلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراسری رو واسم بفرستین.ممنون

الهه
۱۶:۰۵ ~ ۲۴ مهر ۱۳۹۱

باسلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی نابیوسته دانشگاه آزاد وسراسری را برایم بفرستید.ممنونl

باران
۰۸:۵۸ ~ ۲۳ آبان ۱۳۹۱

با سلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراسری رو واسم بفرستین
ممنون.

محمود
۰۰:۲۷ ~ ۱۷ آذر ۱۳۹۱

ا سلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراسری از 88 به بعد با جواب رو واسم بفرستین
اگه زحمت نیست دفترچه کاردانی به کارشناسی 91 یا 92 کامپیوتر را برم بفریستین
ممنون.

محمود
۰۰:۲۸ ~ ۱۷ آذر ۱۳۹۱

ا سلام
لطفا نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سراسری از 88 به بعد با جواب رو واسم بفرستین
اگه زحمت نیست دفترچه کاردانی به کارشناسی 91 یا 92 کامپیوتر را برم بفریستین
ممنون.
hajemahmod@yahoo.com

vahid
۰۹:۴۳ ~ ۱۵ دی ۱۳۹۱

امسال کنکور کاردانی به کارشناسی دارم
خیلی امید وارم که روزانه قبول شم
ولی یه استرسی هم دارم مخوام کمک کنید یه مشاوره هم بدید

asal
۲۰:۱۸ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۱

با سلام من میخام برای کاردانی به کارشناسی درس ریاضی رو از پایه شروع کنم بخوندن چطوری با چه منبع کاملی بخونم؟؟

mehrnoosh
۱۰:۴۲ ~ ۲۸ دی ۱۳۹۱

سلام من رشته کامپیوتر نرم افزار میخونم کادانی ترم آخر هستم برای دانشگاه آزاد کارشناسی میتونم تربیت بدنی بخونم؟
ممنون میشم اگه جوابمو بدی.فعلا بای

مرضیه
۱۱:۱۰ ~ ۶ اسفند ۱۳۹۱

نمونه سوال کاردانی به کارشناسی نقاشی چرا نمیذارید؟

فرگل
۱۳:۰۰ ~ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱

سلام
من رشته کامپیوترم (کاردانی)میخواستم کارشناسی مدیریت امتحان بدم ولی منابع رو ندارم ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

زهره
۱۱:۴۷ ~ ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سلام اگه میشه منابع کاردانی به کارشناسی تربیت بدنیو واسم بفرستید ممنون میشم

علیرضا
۰۲:۲۳ ~ ۳۰ فروردین ۱۳۹۲

سلام
بیزحمت اسمه کتابا یا منابعی که برا کنکور کاردانی به کارشناسی تربیت بدنی باید خوندا برام بفرستید.
با تشکر

رضامحمودی
۱۸:۳۰ ~ ۵ تیر ۱۳۹۲

سلام من کاردانی پیوسته عمران ازدانشگاه غیرانتفاعی رادارم (دیپلم هنرستان) می خواستم ببینم که آیادرکنکورکاردانی به کارشناسی میشه به رشته دیگری مثل مدیریت دولتی یامدیریت صنعتی تغییررشته دادیانه

f
۰۱:۴۳ ~ ۳۰ تیر ۱۳۹۲

سلام من امسال کنکورکاردانی به کارشناسی نرم افزاردارم توروخدابهم بگیدچنددرصدبزنم توی کنکورقبولیم 100%درصدباشه خواهش میکنم بهم کمک کنید،

nazanin
۱۳:۳۷ ~ ۶ مرداد ۱۳۹۲

میشه سرفصل های کنکور92روبه ایمیلم بفرستین.ممنون میشم.