آخرین خبر ها
اسامی، رتبه و دانشگاه قبولی برخی از اعضای سایت کارشناسی در کنکور 88

اسامی ، رتبه و محل قبولی برخی از اعضای سایت کارشناسی که در کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 88 پذیرفته شده اند را در زیر مشاهده میکنید. از جناب آقای ” آرش منطقی ” که زحمت جمع آوری و دسته بندی این اطلاعات را کشیده است متشکریم.

 

رتبه 5 گرایش نرم افزار – تربیت معلم شهید رجایی
رتبه 139 گرایش نرم افزار –  علم و فرهنگ تهران
رتبه 160 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اول
رتبه 201 گرایش نرم افزار – روزانه بناب
رتبه 220 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اول
رتبه 290 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 244 گرایش نرم افزار – شریعتی تهران
رتبه 372 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال دوم
رتبه 420 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده شمسی پور ، نیمسال اول
رتبه 410 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 432 گرایش نرم افزار – دانشگاه بیرجند (ذکر نشده روزانه و یا شبانه)
رتبه 454 گرایش نرم افزار – قوجان (ذکر نشده روزانه و یا شبانه)
رتبه 455 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 457 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی یزد
رتبه 482 گرایش نرم افزار – شبانه قوچان ، نیمسال اول
رتبه 502 گرایش نرم افزار – شبانه قوچان ، نیمسال دوم
رتبه 506 گرایش نرم افزار – شبانه قوچان ، نیمسال دوم
رتبه 518 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی کرمانشاه
رتبه 569 گرایش نرم افزار – شبانه شریعتی ، نیمسال دوم
رتبه 582 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 591 گرایش نرم افزار – علم و فرهنگ تهران
رتبه 630 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده باهنر شیراز
رتبه 689 گرایش نرم افزار – ادیبان گرمسار
رتبه 741 گرایش نرم افزار – رجا قزوین
رتبه 795 گرایش نرم افزار –  رجاء قزوین
رتبه 800 گرایش نرم افزار –  رجاء قزوین
رتبه 830 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده باهنر شیراز ، نیمسال دوم
رتبه 900 گرایش نرم افزار – شبانه بناب
رتبه 900 گرایش نرم افزار – غزالی قزوین
رتبه 950 گرایش نرم افزار – شهاب دانش قم
رتبه 982 گرایش نرم افزار – رجا قزوین
رتبه 1150 گرایش نرم افزار –  غزالی قزوین
رتبه 1153 گرایش نرم افزار – شمال آمل
رتبه 1244 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 1328 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 1387 گرایش نرم افزار – غیاث الدین آبیک
رتبه 1400 گرایش نرم افزار – مطهر مشهد
رتبه 1400 گرایش نرم افزار – سجاد مشهد
رتبه 1400 گرایش نرم افزار – هاتف زاهدان
رتبه 1500 گرایش نرم افزار – علوم و فناوری سپاهان اصفهان
رتبه 1552 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی اصفهان
رتبه 1700 گرایش نرم افزار – اشرفی اصفهان
رتبه 1714 گرایش نرم افزار – جابربن حیان رشت
رتبه 1800 گرایش نرم افزار – علامه دهخدا قزوین
رتبه 1800 گرایش نرم افزار – سجاد مشهد
رتبه 1840 گرایش نرم افزار – عرفان کرمان
رتبه 1850 گرایش نرم افزار – شبانه آموزشکده دارالفنون بجنورد ، نیمسال دوم
رتبه 2028 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی اصفهان
رتبه 2078 گرایش نرم افزار – جابربن حیان رشت
رتبه 2097 گرایش نرم افزار – شبانه باهنر شیراز ، نیمسال دوم
رتبه 2208 گرایش نرم افزار – مهد علم کاشان
رتبه 2222 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 2377 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 2450 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 2485 گرایش نرم افزار – جمشید کاشانی آبیک
رتبه 2600 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی اصفهان
رتبه 3000 گرایش نرم افزار – کوثر قزوین
رتبه 3100 گرایش نرم افزار – غرالی قزوین
رتبه 3142 گرایش نرم افزار – غزالی قزوین
رتبه 3338 گرایش نرم افزار – دانشوران تبریز
رتبه 3400 گرایش نرم افزار –  جهاد دانشگاهی همدان
رتبه 3429 گرایش نرم افزار – علامه رفیعی قزوین
رتبه 3455 گرایش نرم افزار –  غیاث الدین جمشید کاشانی
رتبه 3472 گرایش نرم افزار – دانشگاه مجازی شیراز
رتبه 3700 گرایش نرم افزار – آبیک قزوین
رتبه 4014 گرایش نرم افزار – خراسان مشهد
رتبه 4081 گرایش نرم افزار – جهاد دانشگاهی همدان
رتبه 4132 گرایش نرم افزار – دانشوران تبریز
رتبه 4200 گرایش نرم افزار – شهاب دانش قم
رتبه 4415 گرایش نرم افزار – کاسپین قزوین
رتبه 4700 گرایش نرم افزار – کوثر قزوین
رتبه 4755 گرایش نرم افزار – جابربن حیان رشت
رتبه 5000 گرایش نرم افزار – بصيرابيك
رتبه 5000 گرایش نرم افزار – علامه رفیعی قزوین
رتبه 5000 گرایش نرم افزار – احرار رشت
رتبه 5036 گرایش نرم افزار – کوثر قزوین
رتبه 5180 گرایش نرم افزار – خاوران مشهد
رتبه 5206 گرایش نرم افزار – سینا کاشان
رتبه 5300 گرایش نرم افزار –  پویندگان دانش چالوس
رتبه 5300 گرایش نرم افزار – سینا کاشان
رتبه 5313 گرایش نرم افزار – خاوران مشهد
رتبه 5497 گرایش نرم افزار – احرار رشت
رتبه 5800 گرایش نرم افزار – فخر رازی ساوه
رتبه 5900 گرایش نرم افزار – نقش جهان اصفهان
رتبه 5914 گرایش نرم افزار – غيرانتفاعي ساوه
رتبه 6075 گرایش نرم افزار – غیر انافاعی صنعتی مازندران
رتبه 6127 گرایش نرم افزار – روزبهان ساری
رتبه 6137 گرایش نرم افزار – بعثت کرمان
رتبه 6400 گرایش نرم افزار – محمود آباد
رتبه 6600 گرایش نرم افزار – غیر انتفاعی صنعتی مازندران
رتبه 6785 گرایش نرم افزار – آرادان
رتبه 7000 گرایش نرم افزار – اندیشه جهرم
رتبه 7250 گرایش نرم افزار – غیر انتفاعی صنعتی مازندران
رتبه 7456 گرایش نرم افزار – جواد یزد
رتبه 7800 گرایش نرم افزار – بهار مشهد
رتبه 8000 گرایش نرم افزار – بهار مشهد
رتبه 8130 گرایش نرم افزار – زرندیه ساوه
رتبه 8202 گرایش نرم افزار – آرادان
رتبه 8300 گرایش نرم افزار – صائب ابهر
رتبه 8395 گرایش نرم افزار – صائب ابهر
رتبه 9000 گرایش نرم افزار – علامه نائینی نائین
رتبه 9045 گرایش نرم افزار –  پارسا بابلسر
رتبه 9767 گرایش نرم افزار – طبرستان چالوس
رتبه 10000 گرایش نرم افزار – شمس گنبد کاووس
رتبه 10500 گرایش نرم افزار – علم و فن ارومیه
رتبه 10294 گرایش نرم افزار – اسرار مشهد
رتبه 11000 گرایش نرم افزار – کسری رامسر
رتبه 11000 گرایش نرم افزار – آیندگان تنکابن
رتبه 11000 گرایش نرم افزار – کرمان کرمان
رتبه 12000 گرایش نرم افزار – موسسه صنعتی قائمشهر
رتبه 12000 گرایش نرم افزار – اسرار مشهد
رتبه 12640 گرایش نرم افزار – لامعي گرگاني گرگان
رتبه 12648 گرایش نرم افزار – بعثت کرمان
رتبه 13000 گرایش نرم افزار –  آق قلا گلستان
رتبه 13400 گرایش نرم افزار – فردوس مشهد

——————-

رتبه 2134 گرایش سخت افزار – خیام مشهد
رتبه 4242 گرایش سخت افزار – علامه دهخدای قزوین
رتبه 5900 گرایش سخت افزار – فخر رازی ساوه
رتبه 10800 گرایش سخت افزار – پارسا بابلسر

 

تذکر : بعضی از رتبه ها حدودی اعلام شده است

میثم
۱۳:۰۲ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام خدمت مدیر سایت و دوستان
میشه اطلاعاتی درباره دانشگاه کاسپین قزوین
در سایت قرار دهید خیلی ممنونم
meisamchime@yahoo.com

f_just4u
۱۳:۱۲ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام.درسته بگم آبروی سایتتون میره.اما آقا پیمان منم هاتف زاهدان رو آوردم. با 14997 . انشاالله موفق باشین.

HeWillCome
۱۳:۳۸ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

دیدم پستت داغه گفتم اول من کامنت بذارم!
دمت گرم آقا پیمان
دمت گرم سایت کارشناسی
مرگ بر سنجش!

سوگل
۱۵:۱۵ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام. درود بر مهندس پیمان گل. ممنون از سایت خوبتون. ببخشید چه موقع پکیج ارشد آماده می شه؟
من هر دو پکیج رو احتیاج دارم. راستی من اندیشه جهرم قبول شدم وقتی کارنامه ی نهایی اومد رتبه م+دانشگاه هایی که قبول شدم+دانشگاه هایی که پذیرفته نشدم رو می نویسم برای بچه های سال بعد
پیروز باشید

MoSi
۱۵:۲۲ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

من و نزدید (گریه)

FC
۱۶:۳۱ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام بچه ها من امروز رفتم رجا قزوين ثبت نام كردم، چند تا نكته ميگم شايد به دردتون بخوره :
1- هزينش 460000 تومان شد كه گفتن حدود 40000 تومان هم بعدا ازتون ميگيريم، ولي ارزششو داره
2- به نظر من دانشگاه خيلي خوبيه، كاراشون برنامه ريزي شده و مرتب بود، و ثبت نامها خيلي سريع انجام مي شد
3- با دانشجويان خيلي مهربون و مودبانه صحبت ميكردن
4- به همراهان دانشجويان هم خيلي احترام ميذاشتن، حتي چايي هم گذاشته بودند هر كسي كه ميخواست ميرفت ميخورد
5- 18 واحد درسي بهمون دادند كه اكثر درسامون استاداش مدرك دكترا دارند
6- خلاصه اينكه من فكر كنم اين دانشگاه اگه تهران بود از علم و فرهنگ هم بهتر ميشد

FC
۱۶:۳۳ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

راستي اينم سايت دانشگاه رجا قزوين :
http://raja.ac.ir/

mojisa
۱۶:۴۱ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام اقا پیمان
بابا چرا اسم ما رو ننوشتی ؟
دهنمون سرویس شد تا 103 شدیم
شانس نداریم که بابا
سبزوار – روزانه

shayna
۱۷:۱۲ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام دوستان من هم با رتبه 1355 رجا قزوين قبول شدم. به همه تبريك ميگم و از آقا پيمان و آرش تشكر ميكنم

ندا
۱۷:۲۰ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام
آقا پيمان چرا رتبه هاي قبولي سراج و ننوشتين
من : 5199
دوستانم
عاطي : 3100
هاني :3003
پري:1200
نگار :2500
همگي سراج تبريز قبول شديم

narvak
۱۷:۴۷ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام پيمان عزيز
خسته نباشي
آقا آرش رتبه ي منم شده 9526 كه موسسه ي توس مشهد قبول شدم
ميتوني اينو هم اضافه كني

——————-
من داشتم اين كارو مي كردم
اما آقا آرش پيشي گرفت
دستش درد نكنه

narvak
۱۷:۵۱ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

در ضمن شما مطمئني كه مطهر مشهد 1400 گرفته
تا جايي كه من ميدونم يكي از دوستانم 13000 اونجا قبول شده
يعني ميشه گفت در موسسه هاي غير انتفاعيه مشهد مطهر پايين ترين رتبه رو ميگيره
احتمالا يك صفر كم گذاشتين!!!!!!!!نه
البته ببخشيد ها
من طبق اطلاعاتي كه داشتم ميگم………….

۱۸:۱۳ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام ببخشید اگه میشه بگین شهریه غیر انتفاعیها ترم 1 کارشناسی چقد میشه؟

محسن زماني
۱۸:۳۱ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

با سلام خدمت تمام گرداننده هاي سايت كارشناسي
واقعا تو اين چند ماه گذشته از سايتتون كمال استفاده رو كردم و به لطف خدا و كمك هاي فراوان شما تونستم با رتبه 4000 خاوران مشهد قبول بشم.
از شما مدير سايت صميمانه تشكر و قدر داني مي نماييم.
http://www.engineermpcs.blogfa.com

الهه ح
۱۸:۳۶ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام ؛سایت عالی دارین، من دو سال دیگه باید کنکور کارشناسی بدم یعنی سال 89-90 و می خوام صددرصد تهران قبول بشم. به نظر شما اگه از الان شروع کنم خوبه؟ و اینکه چگونه بخونم بهتره ؟ ممنون می شم اگه راهنمام کنین البته من ساکن مشهدم. گفتم شاید مهم باشه

دختر اهوازی
۲۰:۴۲ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

آقا پیمان منو جا انداختیا
منم با رتبه 4383 جهاد دانشگاهی اهواز قبول شدم
راستی آقا پیمان ای ول داری به خاطر همه ی بدو بدو ایی که برای ما کردی . جون من به مادرت یا خواهرت حتما حتما بگو ازطرف من ماچت کنه یه ماچ توپ که همه خستگی ات فراااااااار کنه ..دمت گرم
آقایی آقا.

حمیدرضا بابازاده
۲۲:۰۴ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام
رتبه 43 هم نیمه اول شبانه شمسی پور قبول شده
از دوستانم هستش

قبول شده
۲۳:۰۸ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام…
من غير انتفاعي قزوين قبول شدم…موقع ثبت نام يه فرم تعهد خدمت دادن ما امضاء كنيم كه به اندازه مدت تحصيل بعد از فراغت خدمت كنيم…اين چه صيغه ايه …ما كه خرج تحصيل رو ميديم…خيلي جاها هم اينو نميگيرن…لطفا توضيح بديد…ممنون

نسترن
۲۳:۰۸ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام…

منم بارتبه دقیق 271 روزانه گلستان قبولیدم…

ahadsf
۲۳:۲۲ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

امیر بخشی یادتون رفته ….
اضافه کنین ….
رتبه اش 31 ….. روزانه زنجان …

arashmanteghi
۲۳:۴۸ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

کاش این پست رو ساله دیگه بعد از اعلام رتبه های بچه های کنکور 89 هم بزارین آقا پیمان، حداقل واسه انتخاب بهتر بدردشون میخوره

ستاره خانوم
۰۰:۵۹ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام . مرسی آرش و پیمان عزیز . راستی آرش منطقی چی شد قرار بود پست بعدی بحث شماره حساب آقا پیمان باشه ها . راستی منو جزء این رتبه ها ننوشتین 287 جهاد دانشگاهی اصفهان 🙂

درضمن یکی سایت جهاد دانشگاهی اصفهانو خواسته یود اینه ها :

http://www.acecriut.com/

نفيسه
۰۸:۵۱ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام بچه ها من با 4800 بصير آبيك قبول شدم كسي هست اونجا قبول شده باشه اگه هست به من ايميل بزنه يا pm بده
enlivengirl_66@yahoo.com

arashmanteghi
۰۹:۵۴ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

ارجا به ستاره خانوم:
آقا پیمان میگن نیازی نیست ، اما ما ازش خواستیم یه برنامه ای دایر کنه که اعضا بتونن به سایت کمکی کرده باشن. باید دید آقا پیمان چه تصمیمی میگیره.
و در مورد رتبه ، حتما شما و بقیه ای که توی لیست نبودن رتبه و جای قبولی رو با هم نزاشته بودند توی کامنت های پست قبلی
حالا از آقا پیمان خواهش میشه این هایی که توی این پست هم اضافه میشن ، به اون لیست اضافه کنند برای بچه های سال بعد

حامد
۱۱:۴۲ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام داش پیمان.
از آرش هم ممنون
بابا چرا ما رو ننوشتی؟ بعد از اینهمه …. (می دونم عمدی نبوده)
3046 – خیام مشهد- نرم افزار

دختر دل شکسته
۱۲:۰۹ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام
آقا پیمان ممنون بخاطر سایت تون و آمارایی که میزارید.
شما راجع به تکمیل ظرفیت اطلاع دارید؟
کی میگیرن؟
با توجه به اینکه امسال ظرفیت ها بالا رفته تا چه رتبه ای قبول میشه؟
اگه میدونید لطفا بگید دارم دیوونه میشم 🙁

افسون
۱۲:۲۳ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام

اسم دو تا از دوستان من هم یادتون رفته :

معصومه جنتی فر رتبه ی 54 شبانه زنجان

اعظم بیانلو رتبه ی 50 شبانه ی زنجان

محمد جواد
۱۴:۰۵ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام به تمام بچه های خوب کارشناسی
من دیروز رفتم ثبت نام دانشگاه جمشید کاشانی آبیک دانشگاه خوبی به نظر میومد برا رشته نرم افزار کارشناسی باید برا 17 واحد 356300 تومان بریزید . رشته های دیگه هم ثبت نامشون این چند روز اگه اطلاعات کامل میخوان برن تو سایت دانشگاه
http://raja.ac.ir
از بچه هایی که اونجا نرم افزار میخوانن آیدی من add کن که کاری داشتیم در ارتباط باشیم ایشالله همه موفق باشنن.آقا پیمانم دستش در نکنه پکیجی که به درد کارشناسی بخوره لازم دارم لطفا راهنماییم کن.ممنونjavad_eshghi_12457@yahoo.com

محمد جواد
۱۴:۰۷ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام به تمام بچه های خوب کارشناسی
من دیروز رفتم ثبت نام دانشگاه جمشید کاشانی آبیک دانشگاه خوبی به نظر میومد برا رشته نرم افزار کارشناسی باید برا 17 واحد 356300 تومان بریزید . رشته های دیگه هم ثبت نامشون این چند روز اگه اطلاعات کامل میخوان برن تو سایت دانشگاه
http://raja.ac.ir
از بچه هایی که اونجا نرم افزار میخوانن آیدی من add کن که کاری داشتیم در ارتباط باشیم ایشالله همه موفق باشنن.آقا پیمانم دستش در نکنه پکیجی که به درد کارشناسی بخوره لازم دارم لطفا راهنماییم کن.ممنونjavad_eshghi_12457@yahoo.com

پریسا
۱۴:۲۴ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام و خسته نباشید خدمت آقای حبیبیان.
پکیجتون دیروز به دست من رسید خیلی علیه ممنون.
من رتبم 21727 شده بود انتخاب اولم هم سرا ج بود بعد دانشوران بعد هم سبلان اردبیل اما هیچکدوم قبول نشدم اولش خیلی ناراحت شدم اما الان میبینم ارزش ناراحتی نداری میخوام برا دانشگاه علمی کاربردی بخونم امتحانش دی ماه برگزار میشه . ممنون میشم اگه اطلاعاتی راجع به اعتبار مدرکش و اینکه هر ترم چند واحد میدن بهم بدین شاید سوال خیلی از دوستان باشه بازم ممنون آقا پیمان خدافظ.

mohmadra
۱۴:۲۴ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام من هم با رتبه حدود 11000 رشته نرم افزار در پارسا بابلسر قبول شدم

mina y
۱۴:۲۸ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام من دیروز رفتم پارسا بابلسر ثبت نام کردم 330000 برای 17 واحد گرفتن گفتن یه ساختمون نوساز 7 طبقه ساختن که ترم دیگه جا به جا میشن میرن اونجا ولی کسی که مثل من خونه بخواد هزینه خونه هاش بالا در میاد مثلا 2000000 پیش میگیرن ماهی 300000 اجاره از شهریه گرون تر شد.

حامد
۱۴:۳۳ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

رتبه 9767 فكر نميكنم طبرستان چالوس قبول شده باشه
چون من خودم با 1921 ،‌ يكي از دوستانم با 1100 و آخرين نفراتي كه قبول شدن تا 7000 بودن ولي اينجا نوشته 9700 كه غيرممكنه

سروه
۱۶:۱۴ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام
منم با 2600دانشوران تبریز قبول شدم

hossin
۱۶:۵۲ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

8044 فخر رازی ساوه

فاطمه
۱۷:۴۴ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام آقا پيمان منم كه عضو سايتتونم رتبمم كه گفتم چرا اسم منو نزدين نمي خوام باهاتون قهرمممممممممممممممم.
خودم ميگم
فاطمه هستم با رتبه 586 سجاد مشهد

ma
۱۷:۵۶ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

با سلام خدمت مدير سايت
ضمن تبريك با آقايان mojisa و امیر بخشی مي خواستم ازشون بپرسم براي اينكه در كنكور سال 89 بتونم روزانه يك دانشگاه خوب قبول بشيم بايد چه كتابهايي رو بخونيم. لطفا به كساني كه سال بعد كنكور دارند (از جمله من) راهنمايي كنيد تا موفق شويم.
با تشكر اميدوارم موفق باشيد.

رضا
۱۸:۳۵ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام به همه بچه ها
من با رتبه 634 دانشكده فني شيرز قبول شدم ولي نمي خوام برم.
در ضن شمسي پور تا رتبه 800 گرفته البته بومي منم شمسي پور رو زده بودم ولي چون بومي نبودم نتونستم قبول شم
reza.gh.1367@gmail.com

fff
۱۸:۵۲ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

12000 سخت افزار/ آمل قبول شدم

hashemi228
۱۹:۰۶ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام
منو نزدي
شمسي پور – نيمه دوم

soran
۱۹:۱۰ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

آقا پیمان ممنون بخاطر سایت تون و آمارایی که میزارید.
شما راجع به تکمیل ظرفیت اطلاع دارید؟
کی میگیرن؟
با توجه به اینکه امسال ظرفیت ها بالا رفته تا چه رتبه ای قبول میشه؟
ازت خواهش ميكنم اين پنجمين باره كه بهتون ميگم لا اقل بگو نمي دونم تا من هم از نكراني در بيام.

—————————————————————-
مدير سايت: تکمیل ظرفیت اگر اعلام شود یک و نیم الی دو ماه دیگر اعلام میشود و تا رتبه های بیست هزار شانس قبولی دارند البته بهتر است روی تكميل ظرفيت زياد حساب باز نكنيد.

مهدی فتاحی
۱۹:۴۵ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

با سلام من هم با رتبه حدودی 4500 در گرایش نرم افزار به دانشگاه غیرانتفاعی دانشوران تبریز قبول شدم.
یاعلی

امین
۲۰:۱۴ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

باسلام وخسته نباشید به همه کسایی که قبول شدن.من با رتبه16345جایی قبول نشدم و2تا سوال دارم 1-این ازمونی که دادیم تکمیل ظرفیت هم داره یا نه؟اگه داره زمانش کی هست؟2-ایا کسی از شرایط پذیرش ومنابع علمی کاربردی خبری داره یانه؟

saresa
۲۱:۰۵ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام آقا پیمان خسته نباشید
من با رتبه 1898 جهاد دانشگاهی خوزستان قبول شدم چرا اسمی از جهاد خوزستان نبردید؟
دوستمم با رتبه 6900 کارون اهواز قبول شده
شاید این اطلاعات برای آیندگان مفید باشه

f_just4u
۲۱:۱۱ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

*****تکمیل ظرفیت*****
*****تکمیل ظرفیت*****
بخونید حتماً:
استاد طورانی :
با سلام و تشکر از پیامتان
اطلاعیه ای در خصوص تکمیل ظرفیت و زمان آن اعلام نشده است و از طریق سازمان سنجش در حال پیگیری هستیم که به محض اطلاع رسانی خدمت شما و در سایت اعلام می کنیم.
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند بدین صورت که مبلغ اعلامی (سال 87 مبلغ 1450 تومان بود) را واریز می کنند و در روزهای تعیین شده فرم انتخاب رشته اینترنتی را با توجه به دانشگاه هایی که اعلام نیاز کرده اند، تکمیل می نمایند و نتایج آن طبق سال گذشته 1 ماه بعد اتمام زمان انتخاب رشته اعلام می شود.
همچنین دانشجویانی که در حال تحصیل هستند نیاز به انصراف از تحصیل ندارند و با آنها مثل دانشجویان انتقالی رفتار می شود و داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شوند قبولی قبلی آنها «کان لم یکن» تلقی می شود.
برای تکمیل فرم انتخاب رشته در سال 87 اطلاعات زیر موردنیاز بود:
شماره اعتباری – شماره پرونده – شماره کرابر – رمز عبور – کد رهگیری ثبت نام اولیه – شماره داوطلب و شماره شناسنامه

سال گذشته جزئیات انتخاب رشته را 19 آبان در سایت سازمان سنجش و 20 آبان در ویژه نامه پیک سنجش اعلام کردند و داوطلبان می توانستند از 29 آبان تا 2 دی به مدت 4 روز انتخاب رشته کنند.

ظرفیتهای اعلامی در تکمیل ظرفیت رشته تکنولوژی کامپیوتر – نرم افزار و سخت افزار
2 نفر شهید باهنر شیراز (ویژه آقایان) – شبانه
926 نفر نرم افزار – غیرانتفاعی
185 نفر سخت افزار – غیرانتفاعی
(بچه های عزیز این اطلاعات رو استاد طورانی واسم ارسال کردن(tourani.ir) .)
امیدوارم به دردتون بخوره.

shim shim
۲۲:۱۸ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

salam manam 7500 shodam ke moasseseye ardane garmsar ghabool shodam

amin 86
۲۲:۳۶ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

بابا چرا من نیستم؟

kansai
۲۳:۲۷ ~ ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام ،1632 علامه رفیعی قزوین، نرم افزار

قبول شده
۰۰:۵۵ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

كمكككككككككككككككك كمكككككككككككككككك

سلام…
من غير انتفاعي قزوين قبول شدم…موقع ثبت نام يه فرم تعهد خدمت دادن ما امضاء كنيم كه به اندازه مدت تحصيل بعد از فراغت خدمت كنيم…اين چه صيغه ايه …ما كه خرج تحصيل رو ميديم…خيلي جاها هم اينو نميگيرن…لطفا توضيح بديد…ممنون

اين دومين باره كامنت ميزارم…خواهشا يكي كه اطلاع داره جواب بده…

HF
۰۲:۰۱ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلام
منم با رتبه 1056 رجاء قزوین قبول شدم.(نرم افزار)

mohammad
۰۳:۰۱ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

kasi nemidune daftarcheye azad key miad
mamnun misham javab bedin

ناشناس
۱۰:۵۱ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلام خسته نباشید.
من دانشگاه شبانه جهرم نیمسال دوم قبول شدم.میخواستم ببینم امسال تکمیل ظرفیت میاد و امکانش هست که من غیرانتفاعی شیراز قبول بشم.
مرسی

f_just4u
۱۱:۰۲ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

******تکمیل ظرفیت*****

سلام بچه ها
اطلاعاتی راجع به تکمیل ظرفیت پارسال تو لینک زیر هست. پذیرش دانشگاها و موسساته. حتماً یه سر بزنین. (آدرس زیرو کپی کنین تو نوار آدرستون)

http://www6.sanjesh.org/KarshNP/1387/870819_02.php

اعظم
۱۱:۲۱ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلا من با رتبه 8000 اندیشه جهرم آوردم

soko0t
۱۱:۲۳ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

ااااااااااااااااا پس چرا رتبه ی منو نزدین.ولی اشکال نداره.

یه نفر
۱۲:۱۱ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

یه توضیح خدمت اون دوستی که در معرفی دانشگاه غزالی قزوین گفته بود که اونجا یه خونست و از این حرفا..دوستان:موسسه ی غزالی امسال نقل مکان کرده و به ساختمون جدیده خودش واقع در مینودر رفته..ساختمون بسیار بزرگ و شیکی داره..میشه اسم دانشگاه روش گذاشت..یه ساختمون بزرگ با پله های مارپیچ و عجیب غریب..هنوز جریان این پله هارو نتونستم بفهمم چیه..کلاساش بیش از اندازه بزرگن..محله ی دانشگاه خیلی خوبه..توی یکی از محله های نوساز شهر قزوینه..یکی از بهترین مزیاتش داخل شهر بودن این دانشگاست..تقریبا تا رجا فاصله ی زیادی نداره..مثلا دهخدای قزوین بیرون شهره و کوثر هم در یکی از بدترین محله های قزوینه..هر کسیم که اونجا میبینی بی برو برگرد بچه ی تهرانه..کلاسا دو روز در هفته است..یکشنبه و 5شنبه..البته واسه رشته ی نرم افزار..بقیه رشته ها رو نمیدونم چه روزاییه اما همشون دو روز در هفتن..دانشگاه سرویس داره..خوابگاه خودگردان داره که دیگه فکر نمیکنم بچه های تهران نیازی به خوابگاه داشته باشن..از هر کی بپرسی از استاداش تعریف میکنه. ..کلاسا صبح زود نیست..یکیش از 9 تا 17 و دیگری از 11 تا 17..پس رفت و آمد خیلی راحت میشه..جلوی دانشگاه پر از تاکسی های سمنده واسه خیابون ولیعصر (ترمینال تو اون خیابونه)..باورتون نمیشه روزی که فهمیدم غزالی قبول شدم به خدا گفتم: خدایا من چجوری با این رتبه برم ثبت نام کنم جایی که از ساختمون خونمون هم کوچیکتره..یعنی میشه برم اونجا یه پلاکارد زده باشه که موسسه به ساختمون جدید رفته..باورتون میشه؟؟..این آرزوی من مستقیم رفت تا رسید دست خدا..خدا هم که زحمتای منو دیده بود گفت :عزیزم اگه هیچکس از این مسئولین به یاد شما نباشه..من هستم..شاید به آرزوی من بخندین..اما من چون از ته دل خواستم بهم داد…((آنجا که راه نیست..خدا راه میگشاید))

بهزاد
۱۲:۲۶ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

رتبه ی منو رو هم ننوشتید
358 روزانه بیرجند
ولی اگه ننویسید هم اصلامهم نیست

sama
۱۳:۱۴ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلام.من رفتم ثبت نام و انتخاب واحد کردم……بهم مدار منطقی دادن….من کاردانی ازاد خوندم…..مدار هم پاس کردم.ولی گفتن باید دوباره پاس کنی……قضیه اش چیه؟؟؟؟؟؟؟

atie
۱۳:۳۳ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

salam kardani be karshenasi narm afzar mashhadam ruzne dare?

Enamel
۱۴:۳۴ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

پش من کوشم Enamel رتبه 2873 گرایش نرم افزار – غیر انتفاعی صفاهان اصفهان

سوگل
۱۴:۴۵ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

پیمان جان پکیج ارشد کی آماده می شه؟
———–
مدیر سایت : بیشترش اسکن شده، توی همین مهر ماه آماده میشه

خلیلی
۱۶:۱۷ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلام
من رتبه 1528 نرم افزار بودم که شکرخدا رجاء قبول شدم
حرفائی که دوستان در تعریف از این دانشگاه زدند درسته
فقط بهمون ریاضی زیاد دادند.من ریاضیم ضعیفه
در حد کرم خاکی

دختراهوازی
۱۶:۲۰ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

شنبه رفتم برای ثبت نام در جهاد دانشگاهی اهواز.
ثبت نامم انجام شد اما برای من سوالاتی بسیار مهم پیش اومد :
-مرحله اول ثبت نام برای گرفتن پوشه و فرمها 2هزارتومن از هر نفر گرفتن حالا چرا برای چی گفت پول پوشه 2تومنه!!!!
1-سوال اول =چرا پول پوشه رو من باید بدم ؟؟؟؟؟
-مرحله سوم باید پول شهریه را می ریختی به حساب دانشگاه حالا اگه بخوام از این نکته سوال برانگیزوعجیب بگذرم که چرا دو نفر آقای میانسال ومتشخص را گذاشته بودن فقط برای نوشتن فیش بانک تجارت با نام دانشجوی مربوطه !!! از این بخش قضیه که فوق العاده مهمه نمی تونم بگذرم و اونم اینکه چرا علاوه بر فیش شهریه ثابت که 159.500تومنه چرا و چرا باید زوری از هر نفر 25 هزار تومن مفت بگیرن و نگن برای چی اونم به یه شماره حساب دیگه ؟؟؟؟؟
البته دوستانی که اونجا بودن میگفتن این 25تومن برای کمک به دانشگاهست !!!!!!
2-سوال دوم =چه کمکی ؟؟؟؟؟
-این پول واحدهاییه که قرار پرداخت کنیم:
اندیشه2=15400 (2واحد نظری)
تربیت بدنی = 22000 (1واحد عملی)
مهندسی اینترنت = 36.900 (2نظری 1عملی)
زبان ماشین اسمبلی=26.200 (1نطری 1عملی )
زبان تخصصی نرم افزار = 36.600 (3نظری)
معادلات دیفرانسیل=21.400 (2 نظری)
ریاضی گسسته=21400 (2 نظری)
آمارواحتمالات مهندسی=21400 (2 نظری)
3-سوال سوم =آیا این قیمتها درسته و زیادتر از نرخ تعیین شده نیست؟
آقا پیمان یا دوستانی که این دوره رو گذروندید خواهش میکنم بهم جواب بدید! .
————
مدیر سایت : پیگیری میکردید که اون 25000 تومن چی بوده ؟ مگه بنیاد مستضعفانه که زوری میخان از دانشجو ها پول بگیرن. سه چهار تا از دوستای منم اونجا قبول شدن، ازشون میپرسم

نرگس.ش
۱۸:۱۳ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلام دوستان…
رتبه هایی که از احرار رشت تو این پست هست دور و ور 5000 ولی من با 8500 احرار رشت قبول شدم(اولویت اول جابربن حیان رشت و دوم احرار رشت)
میگم رتبمو بذارین چون فک کنم یه جورایی برا بچه های گیلانی امیدوار کنندس…روز خوش

مرضیه
۱۸:۴۰ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

راستی منو ننوشتین. (ما بیکارا بیشتر دنبال اسم خودمون می گردیم.) منم خیرسرم دانشگاه!!! قبول شدم. با رتبه 917 فخر رازی ساوه

titi
۲۰:۴۴ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

2152 ادیبان گرمسار

سراج
۲۱:۰۶ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

دوستم رفته بود برای ثبت نام میگه غیر انتفاعی سراج 450000 میگیره 50000 برای بیمه این دیگه چه صیغه ایه؟

ناشناس
۲۱:۲۹ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلام
میشه اعتراضی به زیاد گرفتن شهریه کرد
لطفا پاسخ دهید

حامد
۲۲:۵۵ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلام
ما یه غلطی کردیم رفتیم دانشگاه مجازی شیراز رو انتخاب کردیم حالا قبول شدم هیچی در موردش تو سایتها نیست.
انگار ثبت نام و مدرکشم مجازی
خوب بچه خر کردن
کسی اگه اطلاعاتی داره ممنون می شم به منم بگه

hor2n
۲۳:۰۲ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

ماشاالله همه ی کنکوری های امسال قزوین قبول شدن.؟؟؟؟قزوین امسال کنترانت گرفته???

hor2n
۲۳:۰۳ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

منم رفتم ثبت نام کردم تو دانشگاه آزاد اخه من تکمیل ظرفیت قبول شدم 6 واحد درس تکراری دادن مدار منطقی و ساختمان داده اینارو که تو کاردانی خوندیم نمیدونم واسه چی باز اینارو دادن از برادران و خواهران کسی دانشگاه ازاد ثبت نام نکرده ببینم به اونا چی دادن؟؟
شهریشم چیزی نشد8320000

پری
۲۳:۴۷ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

f_just4u l عزیز ممنون از اطلاعاتت.

ندا از مشهد
۰۰:۵۰ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام
آقا منم هستم
631
روزانه نيمسال دوم قوچان

عبدالله
۰۷:۴۷ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

من 18 واحد پارسا بابلسر دادند 379000 تومان
3 تا سه واحدی
یکی 1 واحدی
بقیه دو واحدی
———————–
مهندسی نرم افزار
آز ” ”
معادلات
ریاضی گسسته
تاریخ اسلام
زبان ماشین
زبان فنی
الگوریتم

بهزاد
۰۹:۰۷ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

*****جابجایی*****
کسی است از غیر انتفاعی کرمانشاه با غیر انتفاعی صائب ابهر(زنجان ) جابجایی بکنیم . با این شماره تماس بگیرین 09368539458

حمید
۰۹:۰۸ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام و خسته نباشید.
من تا حالا کامنت نذاشته بودم ولی با خودم گفتم خیلی نامردیه که رتبم و محل قبولیمو اعلام نکنم.من با 663 بدون سهمیه شبانه باهنر شیراز نیمه اول قبول شدم.

آیدا
۰۹:۴۴ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام
کسی میدونه فرم تکمیل ظرفیت کی میاد؟
آقا پیمان اگه میدونین میشه لطف کنین جواب بدین؟

شهره
۱۰:۰۲ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

آقا یا خانوم f_just4u من حتما میخوام از فرم تکمیل ظرفیت مطلع بشم
رتبم 647 شده ادیبان گرمسار قبول شدم 🙁

میتونم با شما در ارتباط باشم؟

این آیدی منه : stranger_girl29

ایناز
۱۰:۰۸ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام اقا پیمان
توروخدا بگید پکیج ارشد تون کی اماده می شه . اماده شد بهم ایمیل بزنید . من حتما می خوام . مرسی

عابدینی
۱۰:۱۰ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

6064 جهاد دانشگاهی یزد

ایناز
۱۰:۲۷ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

قابل توجه

یه نفر
یه نفر
یه نفر
یه نفر و بجه های دانشگاه های قزوین
اولا وقتی من رفتم دانشگاه غزالی رو دیدم ساختمونش واقعا خونه بود و این پارچه ی نقل مکان رو نزده بودن . من هم که کف دست بو نکرده بودم قراره جاش عوض بشه . دوما شما طوری نوشتی که انگار من می خواستم بچه هارو گمراه کنم . من فقط نیتم راهنمایی کردن بچه ها بود . شما هم مبارکتون باشه . خدارو شکر که تو قزوین بعد از رجا و دهخدا یه غیر انتفاعی خوبه دیگه هم ساختن . در ضمن جای دانشگاه دهخدا هم داره عوض می شه و میاد تو خیابونه پونکه قزوین که بالاترین نقطه ی شهره و جاش عالیه . هرچند که جای الانشم خیلی خوبه و 5 دقیقه با قزوین فاصله داره که اونم از ولیعصر تاکسی داره و کرایه اش250 تومنه. در ضمن برای تهران از ازادی و میدون ونک و شهرک غرب سرویس داره . خوابگاه خود گردان هم داره . پول اضافی هم از ما نگرفتن و هزینه بیمه اش 1000 تومن بود . اینارو نوشتم واسه بچه هایی که می خوان تکمیل ظرفیت شرکت کنن و شما یه نفر که این طوری جبهه نگیری و الکی شلوغش نکنی

ندا
۱۲:۱۰ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام آقا پيمان شرمنده اگه يه بار ديگه بگيد كه قيمت پكيج ارشد و شرايط سفارش چه جوريه ممنون ميشم
ببخشيد سوال تكراري پرسيدم 🙁

محمد جواد
۱۲:۴۰ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام به بچه های گل و آقا پیمان
ایشاالله آقا پیمان بخش آموزشی و کمکی برای بچه هارو تو سایت راه اندازی کنه . آقا پیمان اینکارو میکنی با مرام ؟؟؟؟

حتما بخونیدددد
۱۳:۳۰ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام به مدیر سایت و دوستان عزیز بچه ها من یه اشتباهی کردم الانم خیلی ناراحتم موقع انتخاب شهر اول غیر انتفاعی های شهر خودم و همدان را زدم بعد دانشگاه شیراز و بعد سخت افزار شهر خودمو زدم و حالا شیراز نرم افزار قبول شدم اما پدرم اجازه نمیده برم و خودم هم دوست ندارم برم شهر دیگه 2 سال غربت کشیدم دیگه راضی نیستم برم اما الان دیدم اکثرا با رتبه 12000 هم سخت افزار قبول شدن اما من خریت کردم اشتباه انتخاب شهر انجام دادم وای خداااا
شهریه دانشگاه آزادم خیلی زیاده نمیدونم چیکار کنم از دیروز انقدر گریه کردم که دارم میمیرم الانم دارم با گریه اینها رو واستون می نویسم تا شاید یکی راه حلی بهم پیشنهاد کنه ترخدا بگید من چیکار کنم از یک طرف دیگه هم این فامیلها دست از سرم بر نمی دارند منتظر ان حالمو بگیرن که دانشگاه نمیرم بخدا دارم دیونه میشم بگید من باید چیکار کنم؟ شهریه غیر انتفاعی چقدره؟مجبورم ماشینمو بفروشم
یه کاره دیگه ای که انجام دادم پیام نورهم امتحان دادم اما 2تا درسمو سفید گذاشتم نمیدونستم نمره منفی نداره فکر کردم مثل سراسری اما من واقعا اشتباه کردم هیچ امیدی به قبولی پیام نورم ندارم بچه ها عاجزانه التماس می کنم واسم دعا کنید محتاجم به دعای دلهای پاکتون واسه یه سیده محتاج دعا کنید امیدوارم خدا جواب تلاشمو بده یعنی ممکنههه
اگه اینها رو واسنون نمی نوشتم حتما دق می کردم به خدا کلافم الان 7 مهر و من هنوز معلوم نیست دانشجو ام یا نه نمی دونم چطور به پدرم این شهریه های سنگین دانشگاه آزاد را بگم کمکمم کنید
با تشکر پا کسیم

goodboy
۱۴:۱۰ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

***مهم*** ***مهم***
*********دانشكده مجازي*********
سلام به همه مخصوصا مدير سايت آقا پيمان
من داشتم نظرات ميخوندم گفتم بد نيست واسه دانشگاه مجازي شيراز بگم مخصوصا آقا حامد.
من با 16000 مهندسي سخت افزار شيراز قبول شدم.اصلا فكرشم نمكيردم كه قبول بشم.
طي تحقيقاتي كه كردم و نظراتي كه اينجا خوندم.
1-مدركي كه ميده ماله دانشگاه شيراز(اين خيلي خوبه)
2-هم ميتوني تهران درس بخوني هم شيراز و چن تا شهر ديگه
3-شهريه اش واسه ترم اول 500000 تومان پس با اين چيزايي كه دوستان تو سايت گفتن زياد با غير انتقاعي فرق نميكنه.(زياد تره غير انتفاعي ولي از آزاد كمتره)
4-اونجوري كه من شنيدم كلاساش فشرده هست يعني تو ماه شايد 1 يا 2هفته كلاس داشته باشي بقيشو ميتوني خودت بخوني.يا كلاس از راه دوره(مجازي)

مهم اينه كه مدركش هيچ فرقي نميكنه با مدركي ديگه بعدشم الان ديگه كسي بهت نميگه از كدوم دانشگاه مدرك گرفتي مهم اينه كه مدرك داري يا نه.

ثبت نام اينترنتي رو كردم امروزم ميرم شيراز واسه تبت نام حضوري.
من اصلا واسه كنكور نخوندم ولي دمش گرم شيراز منو گرفت اگه نه بايد سرباز ميشدم حالا خرجش هر چي ميخواد باشه.
(اين اطلاعات از كسي كه اونجا واسه ارشد ميخون گرفته شده)

از شما آقا پيمان اگه نظري در اين رابطه داري يا چيزي از دانشكده مجازي شيراز ميدوني بگو همينطور بقيه دوستان.
goodboy_2568@yahoo.com

MHAMK
۱۴:۱۲ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام.خسته نباشین!
منم با رتبه 1933 از آموزشکده دارالفنون بجنورد قبول شدم.

TenTu
۱۵:۱۳ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

وای
انگار شما از دست من ناراحت شدید
ببخشید اصلا قصد ناراحت کردن شمارو نداشتم
فقط چون از رجا خیلی خاطرات قشنگی دارم
یزره روش تعصب دارم به هر حال موفق باشی راستی شما رو دانشگاه قبلیتون تعصب ندارید؟

mina y
۱۵:۲۸ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام می خواستم راجع به پارسا بابلسر بنویسم که اگه تو تکمیل ظرفیت خواستن و کسی خواست بره حداقل بدونه چه جور جایی می خواد بره . الان یه ساختمون 2 طبقه است میگفتن استاداش خوبه به جز شهریه خودشم چیزه زیاد تری ازمون نگرفتن که 379000 نرم افزار بود 319000 شهریه سخت افزارش بود ولی یه ساختمون 7 طبقه ساختن که گفتن ترم دیگه تحویل میدن که اونجا میگفتن از سال دیگه برای کارشناسی ارشد و دکترام دانشجو میگیرن .خوابگاهاش خود گردان بود که افتضاح بود 8 نفر تو یه خونه 40 و 50 متری اصلا قابل زندگی نبود بیشتر 3 یا 4 نفری یه خونه میگرفتن که اونم باید میگشتی تا خوب پیدا میکردی. خونه های نوساز و خوبم داشت که هزینه اش 3000000 پیش میگرفتن 250 تا 300000اجاره که واقعا عالیه بیشتر اینجا مشکل خونه داشتن . ولی در کل میگفتن دانشگاه خوبیه. آقا پیمان در مورد پیشنهادی که آرش منطقی داده کاملا موافقم شما تو این مدت خیلی بهمون کمک کردین وقتشه یه جور جبران کنیم پیمان جان امید وارم همیشه موفق باشی.

MoSi
۱۵:۵۲ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام
انگار باید این جمله رو بگم :
قربون علم و فرهنگ
اینجا یکی میگه 400 گرفتن یکی میگه 450 و . . .
پول پوشه ، کمک به نیازمندان و …
علم و فرهنگ 350 بابت شهریه (البته گفتن شنبه برگه انتخاب واحد رو میدن و احتمالا بقیش رو اون موقع میگیرن)
10 تومن هم بابت باز کردن حساب گرفتن (به چه درد میخوره نمیدونم . اما احتمالا واسه وام و اینجور چیزاست)

علي
۱۶:۱۴ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام ، خسته نباشيد
من تربت حيدريه قبول شدم با رتبه 584
يه سوال داشتم از محضرتون و اگه ممكنه خواهش مي كنم جواب بديد . من رفتم و واسه نيمسال دوم ثبت نام كردم حالا مي خواستم بدونم اگه امسال ، يكي از دانشگاههاي خوب تكميل ظرفيت داشته باشه مي تونم تو تكميل ظرفيت اون دانشگاه رو انتخاب كنم و برم اونجا درس بخونم يا اينكه چون دانشكده فعلي ثبت نام كردم نميشه ؟ خواهش مي كنم راهنماييم كنيد . ممنونم و خداحافظ .

دانشجوی کاسپین
۱۶:۲۰ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام … من دانشگاه کاسپین قبول شدم! متاسفانه به خاطر اینکه فکر میکردم نزدک تره کوثر و غرالی و دهخدا رو پایین تر زدم که کاسپین قبول شدم! واسه ثبت نام که رفتم جا خوردم! ساختمونش گوشه ی حیاط یه کارخونه س! البته داخلش بهتر بود و تازه رنگش کرده بودن و تمیز بود اما راهورش از یه جایی به بعد واسه کارخونه بود!! بعدشم واسه این ترم 17 واحد به ما دادن که شامل برنامه نویسی و دخیره و ساختمان داده و سیستم عامل که تو کاردانی خوندیم میشه! در صورتی که هیچ دانشگاهی این واحدا رو ارائه نمیده و فک کنم ما بچه های کاسپین باید علاوه بر 72 واحد اینا رو هم پاس کنیم که خیلی نامردیه! حالا به نظرتون ما باید چیکار کنیم؟ اعتراض کنیم رسیدگی میکنن و به جاش واحدهای دیگه ای بدن؟

علی
۱۷:۳۶ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

با سلام خدمت آقا پیمان گل
بابت همه زحمت هایی که کشیدی کمال تشکر را دارم
منم واسه این کنکور خیلی زحمت کشیدم،
با رتبه 750 روزانه نیمسال دوم قوچان قبول شدم.
چند روز پیش رفتم واسه ثبت نام،شهر کوچکیه ولی میشه 2 سال رو گذروند.
اگه کسی از بچه های کارشناسی این دانشگاه قبول شده بیاد نظر بده تا همکلایسامون رو بشناسیم.
به امید موفقیت همه بچه های کارشناسی دات کام
موفق و موید
یا علی

اعظم
۱۷:۴۱ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام
حتما بخونید
من قصد جا به جایی با موسسه غیر انتفاعی شیراز رو دارم اگه کسی هست حاضرم 150000 تومان بهش بدم با اندیشه جهرم عوض کنه اونی که پیام حتما بخونید رو نوشته حاضر هستی با اندیشه جهرم عوض کنید.جهت اطلاع به این شماره :09178750861 اطلاع بدید.

نیما
۱۸:۰۳ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

زحمت کشیدید، ممنون. ولی خیلی ناقص هست. خیلی از رتبه‌هایی که من تو فروم دیدم اینجا نیست. فقط یکی از بچه‌هایی که رجایی قبول شد رو اینجا نوشتید. اون همه قبولی شمسی‌پور بودند، شما فقط 4-5 تاشو ذکر کردید. امیدوارم لیست رو به مرور کامل کنید.

hogat1
۱۸:۴۴ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک
سلام دوستان .من با رتبه 518 جهاد کرمانشاه قبول شدم اما موقع رفتن بهرای ثبت نام ازم برگه معافیت تحصیلی خواستن می گفتن باید تو این 6 ماه فرجه پست میکردی اخه من فارغ التحصیل 31/11/87 هستم و حالا نمیدونم چی کار کنم اگه کسی هست که میتونه به من کمک کنه مخصوصا شما آقا پیمان خواهش میکنم دریغ نکنه هر راه حلی دارید به من بگید به خدا دارم دیونه میشم.باز خواهش میکنم هر کی هر اطلاعی داره بهم بگه اینم شماره تماسم (صادقی)09363752354

شهریه دانشوران و سراج تبریز
۱۹:۳۷ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

367000 و 18 واحد -دانشوران
450000 و 19 واحد- سراج

همشهری
۲۱:۱۵ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام آقا Mosi
ببخشید تو علم و فرهنگ همکلاسی به اسم سارا شم آبادی می شناسی؟

دختراهوازی
۲۱:۲۶ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

به دنبال پیگیری اون 25 تومن فهمیدم که از بچه های ورودی پارسال 40 تومن به اسم راه اندازی سایت دانشگاه گرفتن !!!
تازه امور مالی در انتهای ثبت نام از من ته فیش پرداختی 25 تومن رو هم برد و فقط ته فیش 159 تومنو بهم داد!!!!
والا تو دانشگاه آزاد هم کم از ما به هر عنوانی دزدی نکردن اما اونجا اسمش روش بود آزاد .
اینجا خیلی زوره بخدا ..
بچه هایی که جهاد اهوازقبول شدن لطفا بیان بریم اعتراض کنیم آخه علاوه بر قضیه مشکوک 25 تومن دارن واحدا رو هم بهمون گرون میدن!
من درخواست دیدن رییس جهاد رو دادم اما موافقت نکردن فعلا!! اگه چند نفر باشیم حتما جواب میدن
بچه های جهاد اهواز
همکلاسیا !!!!

Mohamad_A B
۲۲:۳۲ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام من هم با 12000 پارسا بابلسر قبول شدم.

محمد
۲۲:۳۵ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

من هم با دوتا دوستام رفتیم جهاد دانشگاهی اصفهان با رتیه های
16
269
647

ناشناس
۲۲:۴۰ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام
خدا کنه مثل پارسال تکمیل ظرفیت باشه من رتبم 15000خیلی ناراحتم اگه تکمیل ظرفیت داشته باشه احتمال قبولیم هست نمیدونم باید چیکار کنم تروخدا دعا کنید.
اگه خبری شد بهم ایمیل بزنید.
star_3568@yahoo.com

ناشناس
۲۲:۴۲ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

اگه قبول شم دیگه هیچی از خدا نمیخوام واسم دعا کنید ………………

matin
۲۳:۱۵ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

salam agha peyman
ye khaheshi azaton daram momkene dar morede takmile zarfiyat yekam tahghigh konid bebinid takmile zarfiyati dar kar hast ya na ?
mamnoon misham

nasservb
۲۳:۱۶ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام پیمان جان
چند نکته داشت که رتبه 502 رو تو انجمن دیدم نوشته بود روزانه قوچان نیمه اول
رتبه 506 محمد شکوهی عزیز هست متولد69که نیمه اول روزانه قوچان قبول شده مال خودم 830 درست بود مرسسسی
یکی با 2087 شبانه نیمه دوم شیراز قبول شده یکی با 1800 هم همونجا
ویه نفر با 800ویکی هم با 887 شبانه نیمه ی اول شیراز قبول شدن که جفتشون بومی بودن بیچاره من با 830 نیمه دوم شبانه شیراز قبول شدم

f_just4u
۲۳:۱۹ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

پری جون خواهش میکنم، ناقابله.
شهره عزیز من در خدمتم: f_just4u@yahoo.com

masi
۲۳:۲۵ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام mosi
mosi
باید بگو خدمتتون که من رجا قبول شدم شهریه هم شد فعلا 451000،خوب
رجا و علم فرهنگ جز دانشگاههایی هستن که شهریه شون از دانشگاههای دیگه بیشتره تو دفترجه رو بخونی میبینی
این ترم به ما 18 واحد دادن.
علم و فرهنگ جطوره؟؟؟یه توضیحی میدی ببینم اونجا چطوره؟؟؟؟؟

nas
۲۳:۴۱ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

منم قبولی گلستان بودم و که محل تحصیلمون علی آباده…یه شهر کوچیکه که به نظرم 2سال ومیتونی توش سرکنی…2- 3 تا از بچه ها کلاسمونو که دیدم یاد این تبلیغ قلم چی افتادم…واقعا قیافه ها بچه ها خیلی درسخونیه…اول که یه دو جین کتاب متاب و فرم دادن که بخونیم و پرکنیم…برا وام هم یه فرم دادن که دفترخونه باید تنظیم میشد…همین دیگه…18 واحد که از شنبه هم شروع میشه…200تومنم برا خوابگاه و 50 تومن ودیعه گرفتن…

انشااله 2 سال دیگه کارشناسی ارشد…

ارجاع به با تشکر پا کسیم
با تشکر پا کسیم
با تشکر( پا کسیم )(دقیق نمیدونم یعنی چی)

من درمورد اون مشکلاتت نظری نمیتونم بدم…

ولی فقط درباره پیام نور که یکی از راه حلته میتونم کمکی کنم…

منم پارسال امتحان پیام نورو دادم و قبول شدم…به ما میگفتم طرح تجمیع…وقتی واسه ثبت نام رفتم دیدم بیشتریا رو قبول کردن …اگه اشتباه نکنم میگفتن اونا مشروط معدل شدن…1ترم مهلت داشتن که دوباره اون درسا رو بگیرن و نمره قبولی رو بگیرن…

یعنی درواقع فکرمیکنم همه رو قبول کرده بودن و شرایط ادامه گذاشته بودن…رو این حساب احساس میکنم پیام نور قبولی…

satar660
۲۳:۴۵ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام
چرا اسم منم نزدید؟
با رتبه 4750 زرندیه قبول شدم
واقعا از زحمات بی شمار آقا پیمان و دوستانش تشکر ویژه می کنم
آقا پیمان ما منتظر پکیج ارشد هستیم

رزا
۲۳:۵۹ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام تبریک به همه دوستانی که قبول شدن.بچه ها از بین شما کسی هست دانشستان ساوه قبول شده باشه؟
rose2007/1368@yahoo.com

MoSi
۰۱:۲۴ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام
خدمت همشهری
خدمت همشهری
بابا بزار بریم سر کلاس بعد ، از هفته بعد کلاسها شروع میشه ، برم اگه همچین شخصی بود حتما سلامت رو بهش میرسونم
—————————
masi
masi
چقدر اسمت شبیه منه
علم و فرهنگ . . . از نظر منطقه و محیط دانشگاه که خوب بود. واسه من که کرجیم با مترو میای صادقیه و بعد تا دلت بخواد اتوبوس هست که سوار بشی و بری دانشگاه . روبه روی دانشگاه هم یه پارکه . کلا محیط اطراف خوبه
داخل هم که یه ساختمون بزرگ و تا دلت هم بخواد شلوغ
نامردی هم نکردن و واسه ثبت نام باید مثل آسانسور میرفتی بالا و میومدی پایین. طبقه همکف فرم پر میکردی و بعد باید میرفتی طبقه چهارم و دوباره همکف(البته من سوتی دادم و رفتم چهارم و بعد گفتن بیا همکف) از همکف تا طبقه چهارم هم مثل این فیلم ها فلش زده بودن برای ثبت نام از این طرف
بعد پر کردن فرم ها یه کتابچه دادن در مورد علم و فرهنگ و مبلغ 10 هزار تومن هم گرفتن تا یه دفترچه حساب باز کنن. 350 هزار تومن هم ریختیم به حساب بابت شهریه. خوشبختانه بانک همون داخل ساختمون دانشگاه بود (فقط بدشانسی من تا نوبتم شد آقا رفتن صبحانه بخورن اونم ساعت11) . بعد تحویل فیش بانکی گفتن برید شنبه هفته بعد بیاید برگه انتخاب واحد رو بگیرید و کلاساتون رو شروع کنید.
روی هم رفته جای جالبی بود و انگار همه چیز باید طبق برنامه باشه. مثلا رو شیشه بانک زده بود برای کارت دانشجویی و کتابخانه و غذای سلف باید به یه حساب پول بریزید.
راستی چهارشنبه ساعت 10 تا 12 هم جلسه معارفه دانشجویان جدیده
امیدوارم اطلاعاتی رو که میخواستی داده باشم

arashmanteghi
۰۲:۱۴ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

من شنبه رفته بودم دانشگاه شمال ثبت نام http://shomal.ac.ir
از نظر ظاهری و امکانات و اندازه واقعا در حد یک دانشگاه چند هکتاری بود.
هزینش شد 539 هزار تومان واسه 17 واحد که 4تاش عملی بود.البته دانشگاه های علم و فرهنگ ، رجا ، علوم فنون و شمال و چند تا دیگه شهریه ثابت و مثغیرش یکمی بیشتر از بقیه جاها هست. 24 هزار تومن از مبلغی که بالا گفتم واسه امکانات بود.مثلا دانشگاه سرویس رایگان داره و امکانات تفریحی و ورزشی و از این چیزا.12 مرحله پروسه ثبت نام بود که فکر میکردم خیلی طول بکشه و یک ساعت نیم بعد همه مراحل تموم شد.در بین این مراحل از ما آزمایش اعتید و هپاتیت و ایدز گرفتن،یه فرم شرکت توی فعالیت های فرهنگی ، ورزشی ، انجمن و از این چیزا هم پر کردیم.همونجا عکاسی هم بود و در عرض 2 دقیقه عکس گرفتن و کارت دانشجویی رو صادر کردن و دادن دستمون. کارت هوشمند هست،فکر کنم الکترونیکی باشه.خلاصه که عالی بود. میگن سطح علمیش نسبت به اسم و رسمش پایینه اما امسال توی رشته کام واسه ارشد قبولی توی امیر کبیر و علم و صنعت هم داشته و واسه بچه های برق هم قبولی توی صنعتی شریف.یارو رتبه کارشناسیش 6000 بوده ولی ارشد شریف قبولید.

پونه
۰۲:۱۷ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام
رتبه من نرم افزار10056بود ،پويندگان دانش چالوس قبول شدم.

f_just4u
۰۲:۳۲ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

*** آزمون دانشگاه آزاد ***

آقا mohamad بخون حتما:

*** آزمون دانشگاه آزاد ***
زمان آزمون آزاد 88 : تا 19 مهر ماه دفترچه ها میاد-اواسط آذر ماه آزمون برگزار میشه.
برای اطلاعات دقیق از زمان کنکورها (علمی کاربردی و پیام نور و … ) یه سر به لینک زیر بزنین:
http://www.tourani.ir/9f65326f-3a2e-4a9d-a063-5741173e8c8d.tourani

ستاره خانوم
۰۳:۴۰ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام . بچه ها منم امروز رفتم جهاد گفتن بعضی درسها هست که توی دوره ی کاردانی پاس کردین مثه اسمبلی اما باز اینجا هم دارین گفتن فقط حدود 20-30 درصد مطالب این درسا تکراریه بقیش جدیده !!!

hayal
۰۹:۱۷ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام به همه خصوصا آقا پیمان…
من با 10200 رتبه قبول نشدم یعنی باید بازم امیدوار باشم واسه تکمیل ظرفیت!!!

“در هر کاری حکمتی هست”

تقدیم به تمام قبول نشدگان و قبول شدگان…
آقای پیمان یه خواهش دارم میشه تاریخ و منابع دقیق علمی وکاربردی رو برامون بزارین!

mil-i300 : میلاد
۰۹:۴۲ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام به همه..!!!
دوستان منم با 5617 خاوران مشهد قبول شدم..!! هر کی رو دیدم گفت من 3900 – 4200 – 4400 شدم..!! گفتم ایول به خودم و خاوران..!!!
ولی از ما هم 410 تومن شهریه با 40 تومن خودیاری گرفتن..!!! به اسم خدمات دوره..!! والا تا اینجا که خدماتی ندیدیم..!!
————————————————–
نقل قول دوست :

کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک کمک
سلام دوستان .من با رتبه 518 جهاد کرمانشاه قبول شدم اما موقع رفتن بهرای ثبت نام ازم برگه معافیت تحصیلی خواستن می گفتن باید تو این 6 ماه فرجه پست میکردی اخه من فارغ التحصیل 31/11/87 هستم و حالا نمیدونم چی کار کنم اگه کسی هست که میتونه به من کمک کنه مخصوصا شما آقا پیمان خواهش میکنم دریغ نکنه هر راه حلی دارید به من بگید به خدا دارم دیونه میشم.باز خواهش میکنم هر کی هر اطلاعی داره بهم بگه اینم شماره تماسم (صادقی)09363752354

جناب شما برو تو بخش سربازی فروم… اوونجا یک تاپیک هست به نام برم سربازی یا دانشگاه..!! اوونجا همه چی نوشته..!!
اگه غیبتت زیره 3 ماه باشه عفو میخوری.. وگرنه باید بری با 180 رو اضافه..!! من خودم تا 1 ماه و 5 روز رو دیدم…. که عفو خورد .. خودمم یک روز غیبت داشتم .. تحصیلم بلا مانع شد..!!

sang saboor
۱۰:۲۲ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

با سلام و خسته نباشید نسبت به همه عزیزان این سایت
من با رتبه 5162 موسسه غیر انتفاعی جابر ابن حیان رشت قبول شدم ( البته خیلی کم خوندم اما اشکالی نداره چون روزانه دور از دسترس بود )
رفتم برای ثبت نام به ما ورودی های جدید 17 واحد و قیمت 363900 تومان شد گفتن از 18 کلاس شروع میشه
از کسانی که هر جایی قبول شدن تبریک میگم

parand
۱۱:۴۶ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

salam ba tashakor az site khobeto0n
mikhastam beporsam takmil zarfiyat key hast yani key bayad bara takmil zarfiyat eghdam konam va onayi ke to takmil zarfiyat gabul mishan az bahman mal bayad beran

samira
۱۲:۲۰ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام لطفا رتبه منو هم بزنید، 1648 رجا قزوین قبول شدم.

سینا
۱۴:۱۱ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام

بچه ها کسی در مورد تکمیل ظرفیت چیزی می دونه
زمان تکمیل ظرفیت؟
نحوه تکمیل ظرفیت؟
جواب کی میاد؟
مرسی
لطفا جواب بدین
منتظرم
وامیدوار

عسل
۱۴:۱۴ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام دوستان
به نظرتون من با رتبه 17995 نرم افزار واسه تکمیل ظرفیت ،مشهد یا اطراف مشهد قبول میشم ؟؟
تو تالار گفتمان که کسی جوابمو نداد،مثل اینکه همینجا باید بپرسم

arashmanteghi
۱۴:۲۱ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

درباره کامنت قبلی یه اشتباه تایپی رخ داد و هزینه به اشتباه 539 هزار تومن گفته شد . درستش 439 هزار تومن هست

TenTu
۱۴:۲۱ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

از TenTu به mosi
همکلاسی سلام
شما واسه معارفه رفتید؟
اگه رفتید میشه یه توضیح بدید چی شد؟
خیلی ممنونم

علیرضا
۱۴:۲۲ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

با سلام خدمت مدیر محترم سایت و دوستان
———————————————
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با كارنامه نهايي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1388

08/07/88 تاريخ درج خبر

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1388 كه مجاز به انتخاب رشته گرديده و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اينترنتي خود اقدام نموده‌اند، مي‌رساند كه كارنامه نهايي آزمون مذكور براي ايندسته از داوطلبان از ساعت 18 (6 بعدازظهر) روز چهارشنبه 15/7/88 در سايت اين سازمان قابل رويت و بهره‌برداري خواهدبود.
لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند با مراجعه به سايت اين سازمان و به نشاني http://www.sanjesh.org و با درج شماره داوطلبي و مشخصات شناسنامه‌اي شامل نام خانوادگي، نام ، شماره شناسنامه و سال تولد و يا شماره پرونده و مشخصات شناسنامه‌اي ضمن مشاهده كارنامه خود از آن پرينت تهيه نمايند.
داوطلبان گرامي مي‌‌توانند سؤال و يا سوالات خود را با شماره تلفن‌هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني http://www.sanjesh.org در ميان بگذارند.

این هم لینکش :
http://www6.sanjesh.org/KarshNP/1388/880708_01.php

atefe
۱۴:۲۳ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام منم با رتبه 7892 اسعد گرگانی قبول شدم .

سازمان سیا
۱۴:۵۲ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با كارنامه نهايي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1388

08/07/88 تاريخ درج خبر

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1388 كه مجاز به انتخاب رشته گرديده و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اينترنتي خود اقدام نموده‌اند، مي‌رساند كه كارنامه نهايي آزمون مذكور براي ايندسته از داوطلبان از ساعت 18 (6 بعدازظهر) روز چهارشنبه 15/7/88 در سايت اين سازمان قابل رويت و بهره‌برداري خواهدبود.
لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند با مراجعه به سايت اين سازمان و به نشاني http://www.sanjesh.org و با درج شماره داوطلبي و مشخصات شناسنامه‌اي شامل نام خانوادگي، نام ، شماره شناسنامه و سال تولد و يا شماره پرونده و مشخصات شناسنامه‌اي ضمن مشاهده كارنامه خود از آن پرينت تهيه نمايند.
داوطلبان گرامي مي‌‌توانند سؤال و يا سوالات خود را با شماره تلفن‌هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني http://www.sanjesh.org در ميان بگذارند

بهمن
۱۴:۵۴ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

رتبه 212
دانشکده علی آباد کتول
جون مادرتون حتی اگه کلاتون اینجا افتاد نیاید بردارید
یه ساختمون 2 طبقه کوچیک دانشگاهش
یه خونه نقلی هم خوابگاهش با ترمی 250000 تومان
من که خیلی پشیمونم
به امید تکمیل ظرفیت

hamid
۱۶:۰۴ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

salam man ba rotbe 6200 reshte omran gerayshe sakhteman ghbol shodam

hamid
۱۶:۲۰ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

salem man reshte omran ROZBEHANE SARI ghabol shodam az bachehai ke to mashhad makhsosan sakhtemane ASRAR kasi myel be jebeji hast etela bede. 09353602480 daneshgah rozbahan daray emkanate besyar monasebe az jomle self sakhtemane taze tasise 6tabaghe;fasele 20 daghighi ta darya va ghere…

بخونیددد
۱۶:۵۲ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام nasiجان
ممنون از راهنمایتون اگه پیام نور قبول بشم خیلی خوبه اما خودم امیدی ندارم
دوباره شروع میکنم نمیدونم شهریه علمی کاربردی چقدره؟
اما میخونم و یه چیز دیگه که یاید بگم من ساکن کرمانشاهم دوران کاردانی کرج بودم وبعد همدان دیگه قصد ندارم جایی جز کرمانشاه درس یخونم واقعا واسه یه دختر سخته که شهر دیگه درس بخونه من خودم کلی مشکلاتو تحمل کردم شاید اگه براتون بگم باور نکنید اما ترم آخر بودم که یکی از استادام بهم 5/1 داد با اینکه میدونستم از این درس نمره خوبی کسب میکنم بعدا فهمیدم این استاد دردش چیه منم نامردی نکردم کل دانشگاهو خبر دار کردم حتی واسه اعتراض تا پیش رییس ذانشگاهم رفتم خدارو شکر یه خیر گذشت اما دیگه حاضر نیستم از خانوادم دل بکنم خواهشا اگه شهر دیگه ای واسه ادامه تحصیل میرید به هر کسی اعتماد نکنید
حرفام به نصیحت شبیه شد اما واقعیتی بود که باید واسه دختر خانم ها میگفتم
و در آخر با عرض پوزش من اسمم پاکسیماست اشتباه نوشته بودم پاکسیم
واسه همتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم منم فراموش نکنید واسم دعا کنید اگه قبول شده باشم خبرتون میکنم
باتشکر پاکسیما

sahel
۱۷:۱۹ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام من هم با رتبه 4000 قبول شدم اما چون اون درست انتخاب شهر نکردم رفیعی قزوین قبول شدن و اینقدر چیزای بد شنیدم ازش این چند وقت که نرفتم ثبت نام. امیدوارم اشتباه نکرده باشم. باز هم از سایت خوبتون تشکر می کنم .

دختربچه
۱۷:۲۲ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

با سلام.
بچه ها اگه کسی از تغییر منابع کنکور خبر داره لطفا بگه.

مینو
۱۷:۳۶ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام ، من هم با رتبه 163 ، شهید رجایی قبول شدم .

shim shim
۱۹:۲۴ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

bacheha bacheha sajesh elam kard karnameye nahayi 15 mehr miad roo site sanjesh
plz etela resani konid

لیلا***
۲۱:۲۵ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام بازم تبریک به همتون منم با رتبه 5535 گرایش سخت افزار که رشته خودم بود صفاهان اصفهان تو شهر خودم قبول شدم موفق باشید

ستاره*
۲۱:۳۸ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام
خسته نباشين
كسي ميدونه رشته كامپيوتر تا رتبه چند قبولي داده ؟ممنون ميشم اگه كسي ميدونه بگه

صادق
۲۲:۲۶ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

سلام به تمام دوستان

من شبانه بهمن دارالفنون بجنورد قبول شدم

اگر از دوستان کسی مثل من هست واسه خونه گرفتن با من تماس بگیره
09169411495
karnavals@yahoo.com

nas
۲۲:۵۵ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

بهمن:

خوب تو با 212 تهرانو میزدی…من تضمین میکردم قبول بودی…من به خاطر معدلم تهرانو نزدم شما که اینقدر شاکی چرا نرفتی تهران…حتی زنجان هم 261 هم گرفته…
پس میبینی که روزانه بودنش به همه چیش میارزه….نه؟؟؟

محسن (توجه)
۰۰:۲۷ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

دوستانی که قبول نشدن بخونند
————————————
با توجه به افزایش پذیرش در رشته نرم افزار .
و قبولی کاذب بعضی که منجر به عدم ثبت نام انها شده است . دوستانی که رتبه ای پائین تر از 16500
کسب کرده اند امیدوار باشند .
قابل ذکر این که بسیار دقیق باشید توی انتخابها
به زودی اطلاعات کامل از میزان ظرفیت موسسات
مشهد در اختیارتون گذاشته میشه بلکه همه پیروز باشند.
در پناه حق

MoSi
۰۱:۳۸ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

سلام
از mosi به TenTu
نه منم نرفتم . احتمالا هم خبری نبوده . رییس دانشگاه یکم حرف میزنه و تبریک واسه ورود . یه دونه شکلات واسه شیرین کردن دهن و خداحافظی
تو کلاس ها میبینمت

MOSEN
۱۰:۵۷ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

جا به جایی
سلام من دانشگاه احرار رشت قبول شدم و می خوام با یکی از دانشگاه های غیر انتفایی مشهد جا بج جا بشم
لطفا اگه کسی هست با من تماس بگیره
09358994571

حسین
۱۲:۱۰ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

سلام آقا پیمان و بقیه دوستان
خواهشاً این سوال منو جواب بدین:
اگه کسی الان قبول شده باشه و در حال تحصیل باشه و در تکمیل ظرفیت هم شرکت بکنه، اگه در تکمیل ظرفیت قبول نشه میتونه ادامه تحصیل بدهد؟

لطفاً؟

علی
۱۲:۳۷ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

سلام آقا پیمان می خواستم از شما بپرسم که با رتبه حدود 23500 میشه توی تکمیل ظرفیت قبول شد هر جای ایران که باشه مشکلی نیست.لطفا جواب بدهید.

اندیشه
۱۴:۲۶ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

سلام
من با رتبه 7689 روزبهان ساری قبول شدم

یه همکلاسی
۱۴:۴۲ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

TenTu
TenTu
TenTu
TenTu
TenTu
یک کیف دادن که توش خودکار و قران بود …
همه حرفهای توی کتابچه رو شفاهی گفتند …

فاطمه
۱۸:۳۲ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

سلام
این رتبه من و دوستامه
434 روزانه بیرجند
100 روزانه بیرجند
871 شبانه قوچان
454 روزانه قوچان
980 شبانه قوچان
4000 اشراق بجنورد
1700 اشراق بجنورد
3000 اشراق بجنورد

مسلم
۱۹:۰۹ ~ ۹ مهر ۱۳۸۸

سلام کسی پیدا میشه بخواد از جهرم به لیان بوشهر جابجا بشه
به این ای دی پیام بدید یا تو فروم پیغام بزارید
tt_rr56@yahoo.com

shadina
۰۰:۴۸ ~ ۱۰ مهر ۱۳۸۸

سلام به دوستان
من با رتبه 1438 غیر انتفاعی روزبه زنجان قبول شدم
اینم رتبه دوستام:
1100 روزبه زنجان
6000 روزبه زنجان
6400 روزبه زنجان
5000 روزبه زنجان
1000 روزبه زنجان
800 روزبه زنجان

MoSi
۰۱:۰۸ ~ ۱۰ مهر ۱۳۸۸

هم کلاسی ممنون بابت اطلاعت
یادت باشه قرآن و خودکار و نصف کنیم

TenTu
۱۱:۰۳ ~ ۱۰ مهر ۱۳۸۸

سلام همکلاسی
خیلی باحالی
راستی درباره واحدهایی که میدن چیزی نگفتن؟

masi
۱۲:۴۱ ~ ۱۰ مهر ۱۳۸۸

mosi
mosi
mosi

سلام شبیه اسمه من .مرسی بابت اطلاعاتت،من خودم اومدم علم و فرهنگ و از نزدیک قبلا دیدم
می خواستم اگه امکانش هست بگی جه واحدهایی بهتون دادن،جه روزایی کلاس داری
واحدهای ما اینا شد:
طراحی الگوریتم
زبان ماشین
معادلات دیفرانسیل
ریاضی گسسته
مهندسی نرم افزار و از مهندسی نرم افزار
مهندسی اینترنت
اندیشه 2

کلا 18 واحد شده.1و2و4 شنبه ها میرم

خوش به حالت حالشو ببر،حاله مسیرتو میگم،من کاردانی که می رفتم آموزشکده ولیعصر تو کیانشهر بود عشق میکردم مسیرش واسم توپ بود ولی الان خیلی اذیت میشم 4:30 صبح بیدار میشم میرم بای سرویسا،خوش به حاللللللللللللللللللللللت.
منم جور شه ترم 2 انتقالی میگیرم میام علم و فرهنگ دعا کنید که واسم جور شه.

یه همکلاسی
۱۴:۴۶ ~ ۱۰ مهر ۱۳۸۸

MoSi
MoSi
MoSi
MoSi
من همون ahadsf ام … قرآنو میدم به تو … خودکارش مال خودم … نعوذوباا…

MoSi
۰۰:۲۰ ~ ۱۱ مهر ۱۳۸۸

ahadsf
ahadsf
پس قرآنم رو اولین جلسه کلاس بیار بهم بده لازم دارم.
امانتی و حتما با زور باید بیام دنبالش

MoSi
۰۰:۲۳ ~ ۱۱ مهر ۱۳۸۸

masi
masi
هنوز واحدهامون مشخص نیست. شنبه که برگه انتخاب واحد رو دادن حتما میام میگم چه واحدهایی و چه روزهایی دادن.
انشالله جور میشه ترم بعد هم دانشگاهی میشیم

farshad
۱۳:۰۹ ~ ۱۱ مهر ۱۳۸۸

من با رتبه 6600 دانشگاه غیر انتفاعی نقش جهان قبول شده ام

moSen
۱۴:۱۳ ~ ۱۱ مهر ۱۳۸۸

سلام به همه
من دارم این پیغامو دوباره می زارم
من احرار رشت رشته ی کامپیوتر نرم افزار قبول شدم
و خواستار جا به جایی به یکی از دانشگاه های مشهد هستم خیلی هم برام مهم و ضروری هست
لطفا اگه کسی هست برای پیغام بزاره و تماس بگیره یا پیامک بزنه
09358994571
mohsen.akhtari@yahoo.com
مرسی

ساحل
۱۴:۴۹ ~ ۱۱ مهر ۱۳۸۸

خواهشاً اگر کسی راجع به علامه رفیعی قزوین اطلاعاتی داره بگذاره . ممنون .

MoSi
۲۳:۳۹ ~ ۱۱ مهر ۱۳۸۸

سلام
masi
masi
بهمون 18 واحد درسی دادن اونم از شنبه تا سه شنبه
چهار روز درسی . شنبه و یکشنبه صبح تا بعد از ظهر. دوشنبه 2 ساعت و سه شنبه هم 4 ساعت
آمار و احتمالات
معادلات دیفرانسیل
ریاضیات گسسته
اسمبلی
زبان تخصصی
شیوه ارائه
مهندسی اینترنت
اندیشه 2
جمعا هم شهریه مون شد 391200 تومان

CiCiCom
۲۳:۴۴ ~ ۱۱ مهر ۱۳۸۸

آقایون و خانومای محترم یه کم هم راجع به انتقالی و شرایط مهمان شدن حرف بزنید لا اقل اگه جابه جایی تون ردیف نشد
بتونید به یکی از دانشگاه های نزدیک خودتون مهمان یا منتقل بشین.

HF
۰۰:۲۹ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام کسی کتابهای کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر را لازم نداره ؟من دلم نمیاد کتابهام رو بندازم دور .(من با رتبه 1056 قبول شدم البته دانشگاه آزاد تهران شرق هم قبول شدم)کتاب و جزوه هایی که به نظرم خیلی خوب هستند و اگر کسی فقط این کتابها رو چند بار بخونه 100% قبول میشه.

nadiya
۰۰:۳۴ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

takmil zarfiyat ky miyad?man ba rotbe 19000 takmil zarfiyat reshte narm afzar ghbul misham???????????????????are or na

مينا
۰۱:۰۹ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام
واسه تكميل ظرفيت حتما بايد يه دانگاهي قبول شده باشي؟
اگه قبول شده باشه حتما بايد ثبت نام كرده باشه كه بتونه تكميل ظرقيت شركت كنه.؟
هر كي اينا رو ميدونه خواهشا كمكم كنه
ممنون

ش
۰۲:۱۹ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

18 واحد فقط شنبه و یکشنبه ………. اصلا تداخل نداره———- پارسا بابلسر

fff
۰۴:۱۲ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام آیا منابع کنکور علمی کاربردی با کنکور سراسری فرق داره؟ لطفا جواب بدید

fff
۰۴:۱۴ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

من آمل قبول شدم واسه ثبت نام نرفتم (بخاطر دوری راه) می تونم توی تکمیل ظرفیت شرکت کنم

CiCiCom
۱۱:۵۵ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

مینا جان سلام

اگه می خوای تو تکمیل ظرفیت شرکت کنی فقط باید مجاز به انتخاب رشته باشی یعنی چه دانشگاه قبول شده باشی چه نشده باشی چه ثبت نام کرده باشی چه نکرده باشی اگه مجاز به انتخاب رشته هستی میتونی تو تکمیل ظرفیت شرکت کنی.
ایشاالله تو تکمیل ظرفیت یه جای خوب قبول میشی پس زیاد نگران نباش.
با آرزوی توفیق و سربلندی برای تمام بچه های سایت کارشناسی.

مصطفی حسن پور
۱۳:۰۴ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

من مطمئنم رتبه ی 502 روزانه ی قوچان قبول شده

meysam
۱۳:۰۶ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام
با رتبه 1717 شهيد اشرفي اصفهان قبول شدم

صادق
۱۵:۳۴ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام خدمت دوستان

من بجنورد شبانه ورودی بهمن قبول شدم از دوستان هر کس واسه خونه میخواد اقدام کنه یا اطلاعاتی در مورد خونه های بجنورد داره با من تماس بگیره.

با تشکر
09169411495

zahra
۱۶:۱۷ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

salam agha peiman man mikham konkoor azmayeshi sherkat konam mikhastam bebiinam ghalam chi behtare ya modaresan sharif mamnoon

پدرام
۲۰:۵۹ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام ساحل جان
من علامه رفیعی امسال قبول شدم ، جای خوبیه البته کوچیک هست ولی قابل تحمله لازم به ذکره که بگم یه ساختمون جدیدم به کامپیوتریها دادن. استاداشم بد نیستن. پرسنل خوبی هم داره به خصوص آقای سید جوادی اگه اشتباه نکنم. سرویس و سلف هم داره ولی من با سرویس نمی رم چون اتوبوسش قدیمیه ولی از لحاظ رفت و آمد مشکلی نداری. امیدوارم تونسته باشم کمکت کنم.

sahar
۲۱:۲۵ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

بچه ها فکر کنم پیمان یا خفتش کردن یا رفته بهشت الان چند وقته پیداش نیست
———–
مدیر سایت : آره جاتون خالی بهشت حسابی خوش میگذره !

رابين هود
۲۱:۴۷ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام دوستان
پيمان جان اگه بهشتي از ميوه اون درخته نخورا ، آخه دوس ندارم بياي زمين ، راستي به حرف اون دختره هم گوش نده

امیدی
۲۲:۰۵ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام.اميدي هستم.دانشجوي كومش سمنان.اگر كسي اونجا قبول شده تو وبلاگم برام كامنت بذاره.
trysttime.nikblog.com

mahbubeh
۲۲:۲۰ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام hf من جزوه هات رو میخوام چطوری میتونم باهات هماهنگ کنم؟راستی کسی درباره اطلاعیه جدید سنجش راجع به کارنامه نهایی که 15 مهر رو سایت میاد چیزی میدونه؟

h_s_h
۲۳:۲۷ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام فکر کنم علم و فرهنگ بچه های ورودی جدید را گروه بندی کرده چون اخه ما شنبه و یکشنبه از صبح تا بعد ازظهر داریم و چهارشنبه و پنج شنبه 4 ساعت داریم .برنامه هامون یکی فقط روزهای کلاسیمون فرق میکنه

TenTu
۰۰:۲۶ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

علم و فرهنگ خیلی باحاله ولی استاداش خیلی
سخت گیرن من که به استادای رجا عادت کردم اینجا کارم خیلی سخته ولی امیدوارم همه شمایی که
قبول شدید هرجا هستید موفق باشید اونایی که قبول نشدن هم ایشالا تکمیل ظرفیت به مرادشون برسن
فعلا بای

همایون
۰۱:۰۷ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

کسی درباره دانشگاه مجازی شیراز چیزی میدونه؟من نیمه دوم قبول شدم .کی باید برای ثبت نام اقدام کنم؟اگه کسی اطلاعی داره یه لطفی کنه به ما هم خبر بده.

f_just4u
۱۲:۲۸ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

سلام sahar جون.
یه خبر خوش:
پیمــــــــــــــــــــــــان پیدا شده.sahar جون بازم از این تیکه ها بیا، اون موقع آقا مدیر پیداش میشه.
آقا پیمان بهت بر نخوره ها،اما خدایی کم محلی میکنی، این همه سوال تورو میخوان اما تو ، تو city behesht.وای وای وای….

مجید
۱۳:۴۰ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

جدیدترین خبر کنکور ازاد:
15 مهرماه ثبت نام ازمون کاردانی به کارشناسی ازاد شروع می شه

حامد
۱۶:۱۰ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

تو فكر اين بودم كه كاكول تر از من هم هست آخه
رفتم با رتبه 2362 دانشگاه مجازي رو انتخاب كردم
با رتبه بالاي 35000 هم دانشگاه مجازي ميشه قبول شد

fff
۱۶:۱۰ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

آقا یا خانم CiCiCom مرسی بابت راهنمایی

fff
۱۶:۱۳ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

سلام آیا منابع کنکور علمی کاربردی با کنکور سراسری فرق داره؟ لطفا جواب بدید آخه چرا جواب نمی دید شاید برای بقیه هم سوال باشه

fff
۱۶:۱۶ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

منابع دانشگاه آزاد با علمی کاربردی و سراسری فرق داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مدیر سایت:بله کنکور عمی کاربردی مدار منطقی و سیستم عامل نداره .

fff
۱۶:۱۷ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

آقای مدیر سایت چرا جواب سوالات منو نمی دید؟؟؟؟؟؟؟؟

fff
۱۶:۱۹ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

HF من کتاباتو لازم دارم چه جوری ازت بگیرم

بخونید پاکسیما
۲۳:۰۰ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۸

یا سلام خدمت دوستان و مدیر سایت اگه یک آدم بد شانس توی دنیا وجود داشته باشه اون منم من پیام نورم قبول نشدم نمی دونم چرا هر چی بیشتر تلاش میکنم دیر تر یه نتیجه میرسم میخوام براتون درد دل کنم من نه دوستی دارم و نه هم صحبتی دوستام انقدر اذیتم کرده اند که از هر چی دوست بری شدم خوب از اینجا بگم که من یک دختر خاله دارم که دست از سرم بر نمیداره خیلی اذیتم میکنه شده سوهان روحم اونم خودش یه پا سازمان سنجشه دیگه حالا بماند که دیگه چقدر حرف شنیدم میدونم نباید یه حرف مردم اهمیت داد اما من نمیتونم کلافه شدم یه مدت مادروپدرم تصمیم گرفته اند واسه ادامه تحصیل بفرستنم پونای هند اما واسه کارشناسی ارشد از بد بیاری من که شیراز قبول شدم و نرفتم و پیام نور هم که قبول نشدم الانم کلاس زبان میرم و همچنان ادامه میدم نمبدونم به کجا میرسه از امروز تصمیم گرفتم واسه آزاد و علمی کاربردی بخونم با اینکه حسابی نا امیدم اما باید تلاش کنم فقط یه خاطر ارشد و بسته شدن دهن دیگران میدونم فکرم بچگانه است اما واقعا خسته شدم
اگر کسی میتونه راهنماییم کنه که چطوری درس بخونم و روزیچند ساعت بخونم؟
کسی می دونه هزینه آزاد و علمی کاربردی چقدره؟
کتایهای مقسمی کافیه؟ کی دفترچه آزاد و علمی کاربردی میاد؟
امتحاناتش چه تاریخی ایه؟
مدیر سایت:لطفا تا حد امکان از حاشیه کنارگیری کنید این سایت فقط در جهت اطلاع رسانی به دانشجویان و داوطلبان کنکور می باشد پیشنهاد میکنم از یک برنامه ریزی دقیق استفاده کنید.

یه راهنما
۰۱:۰۷ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

پاکسیما به نظر من تا از ته دلت نخوای واسه خودت بخونی نمیتونی موفق بشی …

sahar
۱۳:۴۸ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

سلام f just4u بالاخره پیمان از پشت ابرا اومد بیرون البته باید 1 کم بش حق داد بالاخره اونم نیاز به استراحت داشت که خوب بهترین زمانش همون بعد اومدن نتایج بود راستی اقا پیمان جوابمو ندادیا اگه میشه 1 قسمت این سایت اختصاص داده شه به بچه های برق منم میشم عضو فعال قوا میدم مدیر سایت:پیشنهاد میکنم به انجمن ملحق بشید و در ضمن من هم اینجا جا داره از زحمات دوست عزیزم پیمان تشکر کنم.

sahar
۱۳:۵۵ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

بچه های کنکوری عزیز گروه برق و الکترونیک اگه کسی از من سوال داره به این ای دی pm بده .من هفته ای 2 3 بار on میشم هر کمکی بتونم قول میدم انجام بدم sheida_cutaway

fff
۱۸:۴۸ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

آقا مجید منابع آزاد رو می دونی ؟ اگه اطلاع داری مارو بی خبر نزار . مرسی

یه دوست
۲۱:۱۰ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

منم قبول شدم
با رتبه 4371 غیر انتفاعی سبلان اردبیل

lordofbests@yahoo.com
۲۲:۲۵ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

سلام به همه دوستان و مدیر محترم سایت
آقا پیمان فک کنم یه اشتباهی تو پستتون بود آخه من با رتبه 502 روزانه قوچان قبول شدم البته مهم نیست فقط جهت اطلاع دوستان گفتم همین
باری دیگر بابت زحماتتان تشکر ویژه دارم
راستی خواهش می کنم در مورد تکمیل ظرفیت یه کم توضیح بدید

m.kh
۱۳:۲۶ ~ ۱۵ مهر ۱۳۸۸

سلام من بيرجنديم و بيرجند هم روزانه قبول شدم اگه كسي بيرجند قبول شده خوشحال مي شم كمكش كنم
afshin_2004@yahoo.com

FC
۱۳:۳۰ ~ ۱۵ مهر ۱۳۸۸

سلام من رجا قزوين مي رم، يك نفر از دوستام با رتبه 1700 هم رجا قزوين قبول شده و مياد. جهت اطلاع گفتم كه بدونيد

f_just4u
۱۴:۵۷ ~ ۱۵ مهر ۱۳۸۸

سلام sahar جون.میگم یا مدیر سایت عوض شده یا پیمان خودش از زحمات خودش تشکر کرده!!!
آقایی آقا پیمان یا مدیر سایت.
میگم مدیر عزیز میشه خدایی در مورد انجمنتون یکم توضیح بدین؟من اتفاقی عضو شدم اما خدایی هیچی سر در نیاوردم، واسه چیه؟ کلاً هدفش چیه؟ ما که عضویم چیکار باید بکنیم؟
ممنون بابت زحمتایی که میکشی.————-زهرا:خوب شما میتونید با عضو شدن اطلاعات مفیدی به انجمن اضافه کنید این انجمن در جهت رفع مشکلات خیلی از داوطلبان و دانشجوان تشکیل شده من هم فقط کمی تا اونجای که بتونم به پیمان عزیز کمک میکنم.

رابین هود
۲۱:۵۴ ~ ۱۵ مهر ۱۳۸۸

زنا اینور ————– مردا اونور
مرسی زهرا خانم ————— مرسی آقا پیمان
به خاطر زحماتتون

الهه
۰۷:۴۳ ~ ۱۶ مهر ۱۳۸۸

سلام اقا پیمان .
من به خاطر یه لج بازی با رتبه 1326 هیچ جا قبول نشدم . ( فقط تهرانو زده بودم )
به نظرتون تکمیل ظرفیت جاهایی مثل ابیک هم قبول می کنن ؟
———–
پیمان : قبول میشید به شرطی که کلا قزوین توی تکمیل ظرفیت پذیرش داشته باشه

f_just4u
۱۲:۱۸ ~ ۱۶ مهر ۱۳۸۸

ایول زهرا خانوم.مرسی از اینکه هستیــــــــــــــــن.
یه خسته نباشید از ته دل.
به دوستتم سلام برسون،چی بود اسمش؟ آهان،آقا پیمان.آخه اون هیچ وقت جوابمونو نمیداد.
بازم مرام تو خانومی.مرسی.

احسان
۱۵:۱۳ ~ ۱۶ مهر ۱۳۸۸

منم بگم که با رتبه 1275 رشته نرم افزار جهاد دانشگاهی کرمانشاه رو آوردم

CiCiCom
۱۷:۳۷ ~ ۱۶ مهر ۱۳۸۸

بچه ها سلام
یه سلام و خسته نباشید سفارشی هم خدمت داش پیمان و همکار جدیدت(شایدم قدیم)زهرا خانم.
زهرا خانم از اینکه با ما و به فکر ما هستین تشکر می کنم و واقعا باعث خوشحالی و افتخاره که در خدمت شما و همه دوستان و بچه های سایت کارشناسی هستم.
———————————————————
به fff:
fffجان خواهش می کنم کمک کردن به شما دوستان باعث افتخاره.راستی من اقای CiCiCom هستم.
موفق و سربلند باشید.

شیرین.م
۱۹:۲۴ ~ ۱۶ مهر ۱۳۸۸

سلام من با رتبه 4263 آرادان گرمسار قبول شده بودم میخواستم ثبت نام نکنم اما با مشورت خانواده و دوستان کارشناسی ،ثبت نام کردم واز این بابت خوشحالم دوشنبه هفته گذشته اولین جلسه بود به نظرم سطح استاد ها و دانشجویان بالا بود واکثر استاداش از تهران میان و مدرک فوق لیسانسشونو از دانشگا های مطرح کشور(علم و صنعت،تهران و…)گرفتند کلاساش شنبه و دوشنبه است با 18 واحد درسی علاوه بر اینها سرویس رفتو و بر گشت هم به تهران داره 1500تومان رفت و1300تومان برگشت میگیرن
اینا رو گفتم که زود قضاوت نکنید من میخواستم انصراف بدم ولی الان که این کارو نکردم خیلی خوشحالم ،در ضمن از مدیر محترم سایت ودوست خوبم FC تشکر میکنم بابت راهنمایی هاشون همگی موفق باشید دو سال دیگه برای کنکور ارشد میبینمتون.********

fff
۰۱:۳۹ ~ ۱۷ مهر ۱۳۸۸

مرسی زهرا خانم که به سوالات همه جواب می دید

fff
۰۱:۴۲ ~ ۱۷ مهر ۱۳۸۸

یه سوال دارم زهرا خانم دانشگاه آزاد پذیرشش واسه بهمن ماهه؟؟؟—————
زهرا :بله واسه بهمن ماه هستش.خواهش میکنم.

مریم
۱۹:۳۸ ~ ۱۷ مهر ۱۳۸۸

سلام زهرا خانوم…

تو کارنامه اگه جواب نتیجه جای خالی باشه بازم احتمال قبولی تو تکمیل ظرفیت هستش؟
———-
زهرا : بستگی به رتبتون داره

شایان
۰۱:۱۱ ~ ۱۸ مهر ۱۳۸۸

رتبه منو نزدین
3780
خیام مشهد

نرگس
۲۱:۵۸ ~ ۱۸ مهر ۱۳۸۸

منم با رتبه 11273 دانشگاه كسري رامسر قبول شدم

ایناز
۲۲:۰۲ ~ ۱۸ مهر ۱۳۸۸

سلام
اقا پیمان ، هنوز پکیج ارشدتون اماده نشده ؟ لطفا زودتر اماده کنید . متشکرم

محمدرضا
۲۳:۴۳ ~ ۱۸ مهر ۱۳۸۸

سلام اطلاعاتتون خیلی مفیده مرثی
من سخت افزار قبول شدم رتبمم 2906 شد

سمیه
۰۹:۲۶ ~ ۱۹ مهر ۱۳۸۸

با سلام
می خواستم از این اطلاع رسانی در ظرف این یک سال تشکر کنم .اجرتون باخدا
رتبه ی من 9800 غیرانتفائی شاهرود قبول شدم .چند روز پیش توی نتایج نهایی سازمان سنجش نگاه میکردم,دقیق اخرین رتبه قبولی توی این دانشگاه.نسبت به 20 روز خوندن واقعا ازرتبه ام راضیم.

mahfam
۱۲:۰۱ ~ ۱۹ مهر ۱۳۸۸

salam
tabrik migam be hameye kasai ke ghabul shodand
man telaki rotbam 943 shode vali hich ja ghabul nashodam chon term3 budam vaghti konkure dadam va haghe entekhab be joze nime dovom ha ro nadashtam hala ham montazere takmile zarfiat qom mundam
2am konid!
chon man hich vaght nemitunam dobar konkor bedam.

پوریا
۱۵:۴۶ ~ ۲۰ مهر ۱۳۸۸

سلام کمک کنید! من مهندسی الکترونیک علم وفن ارومیه قبول شدم. هرکی میخواد باهام جابجا کنه به کرمانشاه باهام تماس بگیره. اگه دوستی یا اشنایی داشتین بهش بگین. 09364551713

پوریا
۱۶:۰۲ ~ ۲۰ مهر ۱۳۸۸

اقا پیمان گل سلام ببخشید من مدتی به علت گرفتاری نتونستم بیام تو ساییتتون. یه سوال داشتم من که تو تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد مهندسی برق شبکه قبول شدم میتونم ترم بهمن برم ثبتنام؟ یعنی جام محفوظه یا نه؟ نه ثبتنام کردم ونه رفتم اونجا تا حالا. بهمن برم شهریه ثابتو بدم حله؟———
زهرا : بله یه کمی بیشتر پول میگیرن ولی ثبت نامتون میکنن.

Hani
۲۰:۳۸ ~ ۲۱ مهر ۱۳۸۸

سلام به همه بچه ها و بخصوص علم و فرنگیا
من با رتیه 300 شزیعتی قبول شدم (نیمسال اول)تو این 2 هفته 4 تا پروژه بهمون دادن
افتضاحهههه فقط خوبیش نیمسال اول بودنشه!!
امیدوارم بتونم بیام علم و فرهنگ چون خیلی تعریفشو شنیدم لا اقل از شریعتی آسونتر میگیرن ،نمیدونم ارزششو داره یا نه ؟
برو بچه های علم و فرهنگ ، یه مشاوره بدید ،رتبه هاتون چند بوده ؟به نظرتون کار من عاقلانس یا نه ؟

آقا پیمان و زهرا خانم ممنون از زحماتتون

سعید
۲۱:۱۴ ~ ۲۱ مهر ۱۳۸۸

با سلام خدمت دوستان
—————————–
رتبه کنکور88 من 687 نرم افزار شد. الان هم در دانشگاه سجاد مشهد مشغول تحصیل هستم.
چرا غیرانتفاعی؟ خب شهر خودم را بیشتر می پسندم
—————————–
هیچ کلاس کنکوری نرفتم ولی جزوه ها و کتاب های آقای یوسفی و مقسمی را خواندم.
به دوستان توصیه می کنم روی سرفصل کار کنند و موضوعات را از کتابهای گوناگون بخوانند.
البته من جزوه های آقای دکتر یوسفی را اکیدا توصیه می کنم. به درد من که خورد.

موفق باشید…

jalalzadeh
۱۲:۵۸ ~ ۲۲ مهر ۱۳۸۸

salam.hani jan shoma ke shariaty ghabol shodi man kardanimo shariaty khondam be nazaram khobe va az elmo farhang behtare negarane porojehatam nabash ostadaye bahali dare bahaton rah miyaaaaaaaaaaaaan asasiiiiiiiiiii.piroz bashi.

عطيه
۱۳:۱۰ ~ ۲۵ مهر ۱۳۸۸

من با رتبه 5539 طبري بابل قبول شدم ولي نرفتم مي تونم به تكميل ظرفيت اميدوار باشم؟

ZAHRA
۱۲:۴۳ ~ ۲۸ مهر ۱۳۸۸

سلام دوستان عزیز
منم 1700 شدم و عرفان کرمان رو آوردم
ولی دوست دارم تکمیل ظرفیت شرکت کنم اگه خبری شد بهم OFF بذارین مرسی(نه عمو پورنگ گفته نگیم مرسی پس ممنون میشم.متشکرم)

ترلان
۰۱:۰۳ ~ ۵ آبان ۱۳۸۸

سلام
من با رتبه 2780
و دوستم با رتبه 6000
بعثت کرمان قبول شدیم . ممنون

sara_84909629
۱۱:۲۰ ~ ۶ آبان ۱۳۸۸

salam manoo yadetoon rafte
2500 آموزش عالی جهرم
دوست دادشم 1600 باهنر شیراز
دوباره دوستم2000 باهنر شیراز شبانه
یکی هم میشناسم 15000 بوده دانشگاه قبول شده
اگه کسی آموزش عالی جهرم قبول شده خبر بده

arvin
۰۱:۴۰ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۸

har ki oranu ro mishnase behesh salam mano beresone

peyman
۱۰:۳۸ ~ ۸ اسفند ۱۳۸۸

با سلام
اگر ممکن است در صورت اعلام برگزاری آزمون کارشناسی ارشد به صورت مجازی به ایمیل ذکر شده اطلاع داده شود
با تشکر

مریم
۱۶:۱۸ ~ ۵ خرداد ۱۳۸۹

لطفا منابع ونام مولف کتب آزمون کاردانی به کارشناسی را در سایت بزنید با تشکر

فرزانه
۱۳:۱۹ ~ ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

سلام من دارم دیوونه میشم کمکم کنید ممکنه امشب جوابا بیاد حالا یه کم دلداریم بدین.واسم دعا کنید چون می خوام دانشگاه شمال قبول بشم چون زحمت کشیدم ولی از شانسم امسال با این سوال طرح کردنشون… وای خدا ازتون خواهش می کنم واسم دعاکنید که همه آینده به قبول شدنم بستگی داره

مهشید
۲۳:۰۷ ~ ۲ شهریور ۱۳۸۹

1-واقعا سایتتون به درد بخوره
2- کیفیت دانشگاههای قزوین چه جوریه؟
یعنی کد.م خوبه کدوم جالب نیست

فریبا
۰۰:۲۲ ~ ۴ شهریور ۱۳۸۹

سلام من متاهلم و 3379 اوردم می خواستم بدونم دهخدا قبول می شم یا نه تو رو خدا جواب بدین ؟

darin
۱۵:۰۷ ~ ۴ شهریور ۱۳۸۹

دارین کرماشان
سلام we هم خدمت u ماهم با رتبه ی 9700 پویندگان دانش چالوس نه خدای من اشتباه کردم آکسفورد ایران قبول شدیم
البته با این رتبه ها هم همین دانشگاهها میشه قبول شد

pirooz
۱۷:۳۲ ~ ۴ شهریور ۱۳۸۹

سلام من با رتبه 16000 میتونم قائمشهر یا بابل یا بابلسر یا ساری قبول شم؟

ghazal
۲۰:۵۶ ~ ۶ شهریور ۱۳۸۹

توروخدا به من بگید میتونم با رتبه 13000 واسه کارشناسی ناپیوسته جایی قبول بشم و یگید کجاااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
——————-
مدير سايت:غير انتفاعي قبول ميشيد

مرادی
۰۰:۵۹ ~ ۱۳ بهمن ۱۳۸۹

من در حال حاضر دانشجو هستم و در تکمیل ظرفیت هم قبول شدم میخواستم بدونم میشه در همین دانشگاه اولیه ام ادامه تحصیل بدهم و در دانشگاه جدیدم شرکت نکنم. تو رو بخدا راهنمایی کنید من را؟
————–
مدير سايت : خير همين طور هم كه قبلا گفته شده در صورت قبولي در تكميل ظرفيت حق ادامه تحصيل در دانشگاه فعلي را نخواهيد داشت.

vishga
۱۳:۰۹ ~ ۲۸ اسفند ۱۳۸۹

سلام من رشتم انسانیه و 3 تا از درسای تخصصیم که ضریبشون 3. 3 .2 هستو بالای 70% میزنم میخواستم بدونم به نظرتون مجاز میشم؟ با چه رتبه ای؟

Taha
۱۲:۵۰ ~ ۱۰ فروردین ۱۳۹۰

با سلام و تشكر از سايت خوبتون. من امروز براي اولين بار با سايت شما آشنا شدم وعضو شدم. واقعا به همچين سايت جامعي نياز داشتم.
من در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد شاهرود در مقطع كارداني برق گرايش قدرت مشغول به تحصيلم و اين ترم آخرين ترم بنده ست.يعني تا خرداد ماه درسم تموم ميشه. معدل كارداني من 19.5 و از لحاظ درسي هيچ مشكلي ندارم. تنها مشكلم در انتخاب دانشگاه براي مقطع كارشناسيه. از ميان كل دانشگاه هاي دولتي و آزاد و غيرانتفاعي بهترين دانشگاهي كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته گرايش برق قدرت پذيرش داره و از لحاظ سطح علمي بهترين سطح رو داره كدوم دانشگاست؟ اگر ممكنه من رو راهنمايي بفرماييد تا براي اون دانشگاه برنامه ريزي و هدف گزاري كنم. تاجايي كه خودم اطلاعات كسب كردم قوي ترين دانشگاه ، آزاد تهران جنوبه. ولي به هر حال مطمئنا بهترين راهنمايي رو از شما مي تونم بگيرم. با تشكر

عادل
۱۴:۵۳ ~ ۲۴ فروردین ۱۳۹۰

سلام بهترین دانشگاه کاسپین قزوینه

علی
۲۲:۳۳ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

با سلام- میخواستم بدونم آیا در غیر انتفاعیهای تبریز رشته سخت افزار وجود داره ؟

مسیح
۱۲:۰۷ ~ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

از سایت خوبتان بسیار بسیار متشکرم خیلی عالیه اما من نمونه سوالات را که دانلود می کنم باز کنم میشه راهنمایی کنید . برام دعا کنید تا امسال دانشگاه دولتی قبول بشم .

مصی
۲۱:۳۳ ~ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

198 روزانه بیرجند. بیرجند عشق منه. اساتید فوق العاده دلسوزی داره

مهین
۱۴:۲۱ ~ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام و ممنون از زحمات مدیران سایت
ببخشید من آزمون کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی دانشگاه رشت قبول شدم در موعد ثبت نام نتونستم برم واطلاع نداشتم که بعد از مهلت ثبت نامم میشه برا ثبت نام مراجعه کرد الان تو سایت خواندم که برا ترم بعد میتونم ثبت نام کنم و این ترم برام مرخصی احتساب میشه ،واقعت میتونم؟؟؟؟؟
میخوام اطلاعات بیشتری بهم بدین خیلی ممنونم

زهره
۱۰:۵۷ ~ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام
ممنون از سایت خیلی خوبتون
من میخواهم کارشناسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار قبول بشم ولی نمی دونم با چه رتبه ای میشه اونجا قبول شد؟
ممنون میشم کمکم کنید.

عطیه
۱۱:۵۷ ~ ۱ خرداد ۱۳۹۰

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر سایت
در رشته کامپیوتر ( گرایش نرم افزار ) رتبه 2590 آوردم
با این رتبه در سالهای گذشته جایی قبول شدن؟
اگه میشه راهنماییم کنید.
با تشکر

مينا
۱۳:۱۵ ~ ۲ خرداد ۱۳۹۰

سلام بابا دمتون گرم خودمو كشتم نفر اول شدم اسممو نيوردين

حمید
۱۲:۴۳ ~ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

سلام!
من امسال کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر دارم،میخواستم بدونم برای اینکه جهاد دانشگاهی اهواز قبول بشم رتبم تو چه محدوده ای باشه احتنال قبول شدنم بیشتره و چه درصد های باید بزنم؟
ممنون از لطفتون

ثمره
۱۰:۲۳ ~ ۱۹ تیر ۱۳۹۰

سلام .خسته نباشید.کدوم دانشگاه های غیر انتفاعی ارشد برق دارند .؟هر چی گشتم تو اینترنت پیدا نکردم.ممنون میشم کمکم کنید

حمید زاقی
۲۳:۵۶ ~ ۳۰ تیر ۱۳۹۰

بابا دمتون گرم

جمع بچه ها تون خیلی صمیمیه من غیر انتفایی صنعتی فولادم اگه کسی اونجا قبول شده برام ایمیل بفرسته
sanatifoulad@yahoo.com

حامد
۱۵:۴۱ ~ ۳۱ تیر ۱۳۹۰

سلام داش پیمان
میخواستم بدونم برای قبولی در جهاد دانشگاهی اهواز رتبه ام باید تو چه رنجی باشه؟

امیر
۱۷:۲۰ ~ ۱۷ مرداد ۱۳۹۰

سلام
ببخشید می خواستم بدونم تا چند هزار میشه غیرانتفاعی قبول شد.

لیدا
۲۰:۵۵ ~ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰

سلام بچه ها امسال ارشد داشتم رتبه ام 400 شدتورفتار415 آسیب 462مدیریت رشته ی تربیت بدنی امسال قبول میشم؟از بچه های تربیت بدنی کسی هست!جواب بدین همین جا زوده زود مرسی

Bahar
۱۲:۳۴ ~ ۲۰ مرداد ۱۳۹۰

Salam bebakhshid ba45000 mishe they’re entefaiye Elmo far hang ya to mazandaran mohandesi memari ghabol snood..?

نازنين
۲۰:۰۱ ~ ۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام
من امروز براي كنكور كارداني به كارشناسي رشته كامپيوتر رتبه نرم افزارم شده 8049وسخت افزار 2190 قبول شدم
اگه ميشه كمكم كنين كه من در تهرا ن و قزوين و شهرهاي مازندران كدوم شهر قبول ميشم و كدوم غيرانتفاعي ها بهتره
ممنون

محمد رضا
۲۱:۱۸ ~ ۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام رتبه من نرم افزار2258 تهران قبول میشم یانه کجا قبول میشم جون مادرتون راهنمایی کنید

masoud
۲۲:۴۱ ~ ۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام من کنکور کاردانی به کارشناسی نرم افزار با رطبه12168وسخت افزار با 2000مجاز شدم به نظرتون کدوم دانشگاه غیر انتفاعی قم رو بزنم

farzaneh
۱۰:۴۲ ~ ۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشيد
من داوطلب كنكور سال90هستم،و رتبه ام در نرم افزار2425شده وسخت افزار هم 950شده،من نرم افزار رو خيلي دوست دارم،و بايد روزانه قبول شوم به نظرتون مي تونم روزانه قبول شوم،برام خيلي مهمه ،ممنون ميشم كمكم كنيد
راستي نام وظرفيت دانشگاه ها رو به غير از از دفترچه دوم بايد از كجا بيارم……..

Reza
۱۱:۵۱ ~ ۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام من کنکور کاردانی به کارشناسی نرم افزار با رتبه 15200مجاز شدم به نظرتون کدوم دانشگاه غیر انتفاعی مازندران(ترجیحا بابل) رو بزنم

رضا
۱۱:۵۹ ~ ۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام من با رتبه 16000 میتونمبابل یا قائمشهر یا بابلسر یا آمل قبول شم؟

shadi
۱۷:۱۲ ~ ۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام
میشه بگین با این رتبه ها کجا میتونم قبول شم؟
نرم افزار 10508
سخت25692
من گرایشم نرم افزا الا سخا افزار ج ندادم
قبول میشم؟

بهزاد صادقی
۰۰:۳۲ ~ ۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام
من رتبه ام تو گرایش نرم افزار 2090 شده آیا دانشگاه دولتی میارم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

رضا
۱۳:۴۹ ~ ۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام

میشه بگین با این رتبه ها کجا میتونم قبول شم؟
ساخت و تولید 1660
نقشه کشی صنعتی 192

رامین
۱۴:۴۷ ~ ۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام
اصلا جایی واسه مشاوره انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی وجود داره؟
منم سوالم مشابه خانم shadi هست!
قبول که میشیم ولی کجا s-:

نجی
۰۱:۲۰ ~ ۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام من تازه واردم اگه میشه جواب منو بدین من با رتبه 809 شبانه تهران تبربز یا گرگان (آموزشکده ) قبول بشم

علی
۰۹:۳۰ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام به همه میشه یکی منو راهنمایی کنه که من با رتبه 12971 میتونم غیر انتفاعی شاهرود قبول بشم یا اینکه کجا بیشتر احتمال قبولی برای من وجود داره ممنون میشم.
علی از شاهرود

نارس
۱۲:۴۲ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام
من رتبه ام تو گرایش نرم افزار7833 شده چه موسسه اي اطراف تهران قبول ميشم؟ اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

شمیم
۲۲:۴۷ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام سایتتون واقعا عالیه ! مخصوصا اینکه اخبار داغ ایمیل می‌کنین!
می‌خواستم بدونم کسی‌ هست ک اطلاعات کامل راجع ب آخرین رتبه‌های قبولی معماری ۱۳۸۹ داشته باشه؟ مخصوصا دانشگاه مولانا -آبیک و دانشگاه دهخدا و کوثر و میر عماد – قزوین من رتبم شده ۳۶۰۰

پژمان
۱۹:۱۷ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

با سلام رتبه و تراز مورد قبول برای قبولی در رشته ماشین ابزار در آمزشکئه فنی 1 تبریزدر کنکور کارشناسی ناپیوسته 90چقدر می باشد؟با تشکر

بنفشه
۱۰:۳۲ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

من رتبم 9000 شده به نظرتون جهاد دانشگاهی خوزستان قبول میشم یا نه؟ یا کارون اهواز تروخدا جواب بدید زودتر ممنون.

الناز
۰۲:۱۴ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

من رتبم 11 با سهمیه شده بدون سهمیه شدم 3000 به نظرتون روزانه قبول میشم

abad
۱۷:۴۶ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰

من با رتبه 32000 دانشگاه غیر انتفاعی قبول می شوم.

امیر
۱۲:۵۶ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

اونای که رتبه بالا اوردن چی خوندن به من معرفی کنن
من نرم افزار کامپیوتر کاردانی به کارشناسی ام موسسه جابربن حیان

به راز
۱۰:۵۶ ~ ۲ مهر ۱۳۹۰

سلام دوستان

رتبه ی من بین 140 تا 160 شده

اراک قیول شدم

علی اصغر غلامی
۱۸:۱۴ ~ ۹ مهر ۱۳۹۰

سلام ، خسته نباشید لطف کنید
زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی رو برام بفرستید؟

بصیری
۱۴:۳۳ ~ ۱۰ مهر ۱۳۹۰

سلام ، خسته نباشید لطف کنید زمان تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی 89 دانشگاه علمی کاربردی رو برام بفرستید؟ ممنون

sanita
۰۹:۲۳ ~ ۱۳ مهر ۱۳۹۰

salam inja faghat reshteye compioter hast?bache haye microbiology kojan passsssss?

tm
۰۰:۴۳ ~ ۱۴ مهر ۱۳۹۰

سلام دوستان چندتاسوال داشتم
1-کدوم اموزشگاه واسه امادگی کنکورکارشناسی بهتره(سنجش-ماهان-مدرسان شریف-اکسین-پارسه)
2-اصلابرم اموزشگاه یاخودم بخونم
3-غیرانتفاعی بهتره یافراگیر
لطفاکمکم کنید.من بایدتصمیم بگیرم التماستون میکنم
HELP ME

اکرم
۰۹:۴۷ ~ ۱۷ مهر ۱۳۹۰

سلام من با رتبه 600 روزانه تربت قبول شدم می خواستم ببینم کسی از خوزستان اونجا قبول شده

سيدمسيح يداللهي
۱۵:۳۴ ~ ۳ آبان ۱۳۹۰

سلام
اينجانب در ارشد حسابداري واحدعلوم وتحقيقات استان سيستان قبول شدم ولي ساكن اصفهان هستم آيا كسي هست كه يزد يا اصفهان يا ساري قبول شده وساكن زاهدان و با من جابجاكنه

sara
۱۰:۴۹ ~ ۷ آبان ۱۳۹۰

هزینه تحصیل توی دانشگاه اشرفی اصفهان به چه صورتیه؟
و دانشگاه های مجازی جی؟
ممنون از راهنمایی هاتون

هیلاوی
۱۵:۱۶ ~ ۹ آبان ۱۳۹۰

سلام خدمت همگی
ببخشید تکمیل ظرفیت قضیه اش چیه کسی میدوبه
خواهشا کسی ویدبه جواب بده

طیبه
۰۰:۵۲ ~ ۱۱ آبان ۱۳۹۰

من شبانه بیرجند قبول شدم ولی نرفتم
-می تونم تکمیل ظرفیت شرکت کنم ؟
-برای شرکت باید چی کار کنم برم دانشگاه غیر انتفاهی شهرمون ثبت نام کنم یا صبرکنم تا 16 آبان پیک سنجش بیاد؟خواهش میکنم جواب بدید؟

feri tala
۲۰:۱۰ ~ ۱۸ آبان ۱۳۹۰

با عرض سلام و خسته نباشی. من دانش آموز رشته پیش تجربی هستم. می تونم مهندسی کامپیوتر در کنکور شرکت کنم؟ آیا داشتن سهمیه ایثارگری، جانبازی زیر 25%،بسیج فعال در کنکور تاثیر داره؟ اگه امکان داره سریع تر جوابمو بدین تا فکرامو بکنم. با سپاس فراوان از مدیریت محترم سایت.

فرزین
۱۹:۰۴ ~ ۲۹ آبان ۱۳۹۰

سلام
با این که خودم رشته برق هستم ولی خیلی حال کردم.
خیلی جامع و کامل بود.
فقط اگه میشه اسامی قبول شدگان رشته برق سال 90
رو هم بزنین.
یه دنیا سپاس

navid
۱۴:۲۹ ~ ۳ آذر ۱۳۹۰

سلام حداقل رتبه برای شرکت در دانشگاه افسری لازمه چنده ممنون میشم اگه جواب بدین

زهرا
۱۳:۱۵ ~ ۷ آذر ۱۳۹۰

سلام من ایمیل ندارم میشه جواب من را بدهیداگه میشه رشته های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه سراسری را اعلام کنید با منبع درسی

omid
۱۸:۰۰ ~ ۸ آذر ۱۳۹۰

من دانشگاه رجا قبول شدم . میخوام با کسی که دانشگاه علم و فرهنگ قبول شده جابه جا بشم .
اگه کسی می خواد جابه جا بشه با این شماره تماس بگیره. 09368599590

ملیحه
۱۱:۰۷ ~ ۲۲ آذر ۱۳۹۰

سلام .من چطوری شروع به خوندن کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زهرا
۰۹:۳۲ ~ ۲۶ آذر ۱۳۹۰

با توجه به اینکه امسال ظرفیت ها بالا رفته تا چه رتبه ای قبول میشه؟
من دوست دارم دولتی قبول شم باید رتبم چند باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خواهشا جوابشو تو.ی وبم بزارید ممنون میشم از شما.

الناز
۲۲:۴۶ ~ ۲۶ آذر ۱۳۹۰

سلام میخواستم بدونم با چ درصدهایی مهندسی پزشکی آزاد قزوین انتخاب اول میارم؟؟؟؟؟

????
۱۴:۳۲ ~ ۲۹ آذر ۱۳۹۰

سلام .خسته نباشين.رتبه هاي قبولي دانشگاه هاي سراسري در چند سال اخير در رشته علوم تربيتي1 گرايش مديريت آموزشي را برام ميفرستين؟ لطفا سريعتر

محسن اهوازی
۱۲:۲۴ ~ ۱۵ بهمن ۱۳۹۰

با عرض سلام.بچه های کامپیوتر خوشبحالتون کسی هست امار دانشگاهارو بهتون بده.من رشته الکترونیکم دارم برا کارشناسی دولتی میخونم اما مثل شما ها راهنما ندارم. سایتتون فوق العادست. با تشکر.

مهندس شرافت ساوه
۱۵:۳۱ ~ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

سلام معرفی ساوه ساوجیان

****
۱۸:۴۹ ~ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱

سلام جدا خسته نباشید یه سوال من اگه بخام 100% دولتی تهران قبول بشم باید رتبم چند به پایین باشه؟؟ یعنی زیر 500 یا 1000باید باشم ؟؟؟
———
مدیر سایت : بله رتبه تون باید زیر پانصد باشه.

k
۱۹:۱۰ ~ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

با سلام – من كسي هستم كه عمري در اين آموزشگاه اديبان گرمسار درس خوندم فقط پول ميگيرن من كامپيوتر بودم اگه الان داري فكر ميكني كه بيايي اين دانشگاه يا نه من بهت ميگم خودت رو نابود نكن يه مشت استاد بلا نسبت خر اومدن اينجا ( البته يه چند تايي خوب داره ) ولي اون چند تا استاد خر نابودت ميكنن هيچي نميفهمن فكر ميكنن واقعا استاد هستن از نظر نمره نابود ميشي ببين غير انتفاعي ها همه يكيه برو يه جا كه معدلت بره بالا اينجا فقط گور خودت رو ميكني اگه مثلا با استاد س ع ي د ي درس برداري نمره خيلي پاييني ميگيري يا با ع ب ا س ي پس به حرفمن گوش كن ببين نه به من نفعي ميرسه نه چيزي من داغ دلم رو گفتم همين حالا تصميم با خودت من فكر ميكنم عمرم رو تو اين دانشگاه نابود كردم همين اگه همين رو ميخواي بيا برو

مهرداد ح
۱۵:۵۹ ~ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام!
ممنون از سایت خوبتون!
من میخوام کامپیوتر(نرم افزار) دانشگاه شمال(آمل) قبول بشم باید رتبم چند بشه؟؟؟

miss_kaz
۰۹:۵۲ ~ ۳ خرداد ۱۳۹۱

سلام خدمت کلیه دوستان
جا داره اول از مدیر سایت کارشناسی تشکر ویژه بکنم به خاطر سایت خوبش. واقعا ممنون. در مورد این پست بهتر نیست دوستان بنویسند اولویت چندم رو با چه رتبه ای قبول شدند و از کجا هستند؟ آخه الان ما از رتبه دو رقمی تا 4 رقمی قبولی یه دانشگاه داریم. یا مثلا مثل کنکوری های سراسری بیاین بگین از چه رتبه تا چه رتبه ای کدوم دانشگاه پذیرش داره؟

sanaz
۱۴:۱۲ ~ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

سلام
شما که زده بودید تا 17 خرداد دفترچه ها میاد الان 20 خرداد هست هیچ خبری نیست.
پس این دفترچه ها کی میاد؟
اخه چقدر اهمیت چقدر .

یگانه
۰۶:۲۱ ~ ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

از اطلاعاتی که توی سایت گذاشتین خیلی ممنونم.من امسال میخوام کنکور بدم(2شهریور)برام دعا کنید.

علي چهارلنگيw
۱۵:۱۵ ~ ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

سلام به بچه هاي كنكوري عزيز:
من علي هستم با رتبه 1970 ورودي 90 نرم افزار جهاد دانشگاهي خوزستان
شهريه ثابت :210000هزار تومان
2ماه خوندم آزمون ماهان هم رفتم.ولي كاش بيشتر مي خوندم روزانه درميومديم.
اگه سوالي داشتيد من چاكر همه تونم آف بذاريد با ياهوو مسنجر جواب ميدم.

مهتا
۲۱:۱۴ ~ ۳ تیر ۱۳۹۱

با سلام و خسته نباشید.میخواستم بدونم پاسخنامه سوالات کنکور سالهای پیش رو از کجا میتونم دانلود کنم؟با تشکر مهتا

لیلا
۱۷:۱۰ ~ ۸ تیر ۱۳۹۱

سلام
ممنون از آقای منطقی. واقعا خوبه الهی خداکنه ماهم امسال جزئ این لیست بشیم.

5star
۱۳:۲۵ ~ ۲۳ تیر ۱۳۹۱

با سلام.
اميدوارم همه دوستان و اهالي كنكوري خسته نباشن…
يه سوال از آقاعلي گل داشتم …ميخواستم بدونم تا چه رتبه اي ميشه جهاد اهواز غيرانتفاعي نرم افزار قبول بشم ؟؟؟؟؟من معدلم 17.06شده كاردانيمو علمي كاربردي اهواز گذروندم هيچ سهميه اي خاصي ندارم خونمون هم اهوازه ودارم واسه كنكور91آماده ميشم.ممنون ميشم هرچه زودتر جواب بديد.ايميل شماروندارم…باتشكرازمديرسايت وآقاعلي…

شیدا
۱۹:۱۳ ~ ۲۸ تیر ۱۳۹۱

ببخشید برای قبولی در رشته ی پلیمر دانشگاه امیر کبیر باید چه رتبه ای بیارم وهمچنین عمران

عسل
۱۹:۴۹ ~ ۶ شهریور ۱۳۹۱

سلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی91 رو کی میزنن؟همون مهر که شما گفتین؟پس چرا تو دفترچه نوشته آبان؟

ندا
۱۳:۵۱ ~ ۲۷ شهریور ۱۳۹۱

سلام براي قبولي در دانشگاه آل طه و ابرار تهران در كنكور كارداني به كارشناسي چه رتبه‌اي بايد داشته باشم؟ ممنون ميشم اگه جواب بديد.

jamshid
۱۱:۰۸ ~ ۱۰ مهر ۱۳۹۱

من در کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه بیرجند قبول شدم در حالی که انتخاب بعدی منمنتظری مشهد بود می خواستم بدونم کدوم بهتره؟

با تشکر

مریم
۰۹:۱۲ ~ ۱۹ مهر ۱۳۹۱

سلام ؛من فن و دانش ساوه قبول شدم ؛ البته امسال کارنامه سراسری رو صادر نکردن . وقتی واسه ثبت نام رفتم واقعا از دیدن دانشگاه جا خوردم انگار زلزله 8 ریشتری اومده بود خیلی داغون و کوچیک بود .

برقی
۱۶:۲۰ ~ ۲۲ مهر ۱۳۹۱

لطفا درباره برق قدرتم یکم اطتاعات بدید یا یه سایتی رو بهم معرفی کنید.ممنون

فاطي بلا
۱۱:۳۳ ~ ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

چاكريم اقا پيمان بابت همه ي زحمت هاي شما خدا همه ي خواسته هاتو براورده كنه ممنوننننننننننن

ناشناس
۱۰:۱۹ ~ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

توروخدا یکی به من بگه چه کسی باچه رتبه ای غیر انتفاعی ارومیه قبول شده تشکر ممنون میشم

آزی
۱۵:۵۳ ~ ۱۲ آذر ۱۳۹۲

سلام میخواستم بدونم دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل برای رشته نرم افزار کارشناسی ناپیوسته چه رتبه هایی رو میگیره؟و در کنکور حدودا میانگین درصد باید چقدر باشه؟ممنون میشم به ایمیلم ج بدید

tanaz
۱۰:۵۴ ~ ۲۳ آذر ۱۳۹۲

سلام سنندح دانشگاه روزانه نرم افزار دارد؟
اگر دارد با چه رتبه ودر صدهایی میخواهد؟؟؟؟؟

ناشناس
۱۷:۰۴ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۹۳

سلام من میخوام کارشناسی ناپیوسته حسابداری ملی قبول شم اما نمیدونم تقریبا باید چند درصد درست تست بزنم تا قبول بشم وهیچ جایی هم حرف از رشته حسابداری نیست میشه خواهش کنم هرکسی میتونه هرچه سریعتر حواب بده؟؟ممنون

فریال
۱۲:۲۵ ~ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳

سلام خسته نباشید
میشه خواهش کنم ب من بگید دانشکده شریعتی چه رتبه هایی رو میگیره؟