آخرین خبر ها
تنزل مدارک تحصیلی دانشکده های فنی کشور به دیپلم

 

بر اساس خبری، روز دوشنبه 16/2/87 اطلاعیه ایی مبنی بر این که٬ مدرک تحصیلی دانشجویان کاردانی ای که از فنی وحرفه ای و یا کاردانش به دانشکده های فنی رفتند از کاردانی به “دیپلم تکمیلی” تبدیلخواهد شد و آنها برای ادامه تحصیل باید از اول ٬ مانند کسانی که تازه دیپلم گرفتندکنکور بدهند٬ انتشار شد همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مدارک کارشناسی ( لیسانس ) که در دانشکده های فنی به دانشجویان اعطا میشود نیز به ” دیپلم فنی پیشرفته ” تنزل میابد.

 

بلافاصله پس از انتشار این خبر دانشجویان داشکده فنی شمسی پور همراه با سه دانشکده دیگر فنی تهران٬ با وجود شرایطامنیتی بالا٬ در جلوی وزارت علوم تهران در شهرک غرب تحصن کردند و اعتراض دسته جمعیخود را اعلام کردند… این حکم جدید٬ به این معنی است که دانشجویانی که با زحمت درکنکور سراسری فنی قبول شدند و بیش از دو سال برای مدرک کاردانی درس خواندند ٬ معادلکسانی هستند که پیش دانشگاهی میخوانند و همه زحمات آنها را یک شبه نابود کرده اند..

ماجرای تحصن در شمسی پور :  چهارشنبه 18 اردیبهشت 87 دانشجویان شمسی پور برای دومین روز، از ساعات اولیه صبحدر جلوی دانشکده و در خیابان برزیل، تجمع کرده و خواستار جوابگویی مسئولین ذیربطگشتند. بعد از گذشت ساعاتی، با گستردگی و جدیت بیشتر این دانشجویان، نیروی انتظامی با حضور در محل، خواستار کنترل وضعیت و پراکنده نمودن دانشجویانگردید. تحصن در مقابل دانشکده شمسی پور
حدود ساعت 10 صبح، رئیس دانشکده ( نجاتی) دانشجویان را به سالن ورودیساختمان آورده و شروع به سخنرانی در مورد موضوع پیش آمده کرد؛ این در حالی بود کهدانشجویان دعوت ریاست دانشکده را به سالن آمفی تئاتر (در طبقه چهارم) ردکردند. نجاتی در مورد فکس دریافت شده از وزارت، مبنی بر تکذیب کلموضوع گفته شده، صحبت نمود که دانشجویان با توجه به تناقض این فکس با گفته مسئولیندر رسانه ها ی رسمی و غیر رسمی، فکس را بی ارزش خواندند.

دانشجویان دانشکده شریعتی نیز با تجمع در مقابل فاز ۱ دانشکده در ساعت ۸ صبح آماده حرکت به سمت سازمان بازرسی کل کشور بودند که خانم علی جانی، رییس انیستیتو فنی، ضمن تهدید دانشجویان به کسره نمره درسی، خواستار بازگشت دانشجویان معترض به کلاسهای درس شد. با این وجود دانشجویان دانشکده های شریعتی، ولیعصر و انقلاب از ساعت ۹ در مقابل سازمان بازرسی کل کشور تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین در مورد طرح های جدید تصویب شده در مورد دانشکده های فنی شدند.

تجمع دانشجویان شریعتیدر ادامه،دانشجویان سعی در تجمع دوباره در جلوی دانشکده شمسی پور داشتند که با مقاومت ماموران نیرویانتظامی و درب بسته دانشکده مواجه گردیده و خود را در محوطه دانشکده محبوس دیدند. پس به درب دیگر حجوم برده و قفل درب را شکستند. با این اقدام، بیشترماموران انتطامی که دور از موضع ایستاده بودند، متوجه گردیده و خود به جلوی درب بازشده آمده و مانع خروج دانشجویان گشتند.
بعد از گذشت ساعاتیاز محبوس شدن دانشجویان، رئیس دانشکده دوباره سعی در آرام نمودن دانشجویان نمود وخبر از فکس جدیدی از وزارت در مورد تکذیب دوباره “دیپلم تکمیلی” و همچنین آمدنسرپرست وزارت بنام “دکتر حسینی” به محل دانشکده برای شفاف سازی مسائل پیش آمده بهمیان آورد. این بار دانشجویان آرام تر از قبل، منتظر رسیدنفرستاده وزارت، به تحصن خود ادامه دادند و حتی در برخی لحظات، در جوی آرام ، بامسئولین نیروی انتظامی به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل پیش آمده و نامهربانی هایبعضی از مامورین در مقابل دانشجویان پرداختند. بالاخره با رسیدندکتر حسینی” به دانشکده، دانشجویان باز هم در سالن ورودی ساختمان دانشکده تجمعکرده و این بار به سخنرانی دکتر گوش دادند. دکتر به صراحت خبر “دیپلم تکمیلی” را بیاساس دانست و تاکید کرد که وضعیت مدارک تحصیلی به مانند گذشته می باشد، ولی از آنجاکه هیچ گونه تضمینی در رعایت این تکذیب نامه در آینده وجود نداشت و همچنین شواهد وقرائن رسمی خبر از جدی بودن مسئله نزول مدارک تحصیلی را میدادند، دانشجویان حرف هایدکتر را بدون ضمانت اجرایی در آینده خوانده و به تحصن خود ادامه دادند.
تحصن دوباره به خارج از محوطه دانشکده کشیده شد و دانشجویان خوستار فراهمآمدن اتوبوس برای رفتن به وزارت آموزش و پرورش گردیدند. نیروی انتظامی بالاخره 2دستگاه اتوبوس برای دانشجویان فراهم نمود ولی دانشجویان بدلیل کافی نبودن این تعداداتوبوس برای کلیه دانشجویان، از سوار شدن امتنا کردند. خستگی به دلیل گذشت ساعت هااز شروع تحصن از یک طرف و وارد عمل شدن نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی با چاشنیخشونت از طرفی دیگر تاب و توان دانشجویان دانشکده شمسی پور را گرفته بود که ناگهانجمع قابل توجهی از دانشجویان دانشکده ولیعصر از سمت پایین خیابان برزیل به تحصندانشجویان شمسی پور اضافه شدند.  چگونگی خبر دار شدن و پیوستن این دانشجویانبه جمع دانشجویان شمسی پور معلوم نبود، ولی آنچه که واضح بود تزریق روح تازه ای بودکه با حضور آنان به تحصن استواری و اراده میبخشید. شعارهای دانشجویان از جملهدانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد” و یا “دیپلم تکمیلی، نمیخوایم، نمیخوایم” از پیشبیشتر شد و در این راستا فشار نیروی انتظامی، بخصوص یگان ویژه نیز افزوده شد که درنهایت به ضرب و شتم دانشجویان با باتوم و لگد، و پراکندگی آنان انجامید!
بعد از دقایقی، دانشجویانی که به زور یگان و یژه از دانشکده دور شدهو به پارک و کوچه های اطراف پناه برده بودند با از سر گیری شعارهای خود به سمتدانشکده برگشته و نیروی انتظامی آنها را مجبور به رفتن به داخل محوطه دانشکده نمود. در ادامه دانشجویان ولیعصر نیز توسط نیروی انتظامی از کوچه روبروی دانشکده به زوراز محل دور شدند و جو کمی آرام تر شد، البته این در حالی بود که نیروی انتظامی تمامراه های منتهی به دانشکده را بسته و تحت کنترل داشت و تا چشم کار میکرد، همه جاعوامل و گروه های نیروی انتظامی و یگان ویژه به چشم میخورد. سرانجام دانشجویان به داخل دانشکده رفته و در سالن آمفی تئاتر حضور بعملرساندند، این درحالی بود که علاوه بر دانشجویان شمسی پور، عده ای از دانشجویانانقلاب اسلامی، ولیعصر و شریعتی نیز درسالن حضور داشتند تا صحبت های “دکتر حسینی” وتصمیم گیری های نهایی را بگیرند. دکتر همان گفته های خود را تکرار نمود و دانشجویانتصمیم گرفتند که توسط جمعی از نمایندگان ( نماینده منتخب دانشجویان و نماینده منتخباساتید از هر یک از مراکز شمسی پور، ولیعصر، شریعتی و انقلاب اسلامی) این ابهامات،تناقضات و مشکلات پیش روی را در روز شنبه ( 21/2/87 ) در جلسه ای با مسئولین ذیربطوزارت بررسی نمایند.

با این حال هنوز هم دانشجویان تکلیف خود را نمیدانند که بعد از دو سال زحمت و درس خواندن چه مدرکی به آنها اعطا میشود. کاردانی یا دیپلم ؟ لیسانس یا دیپلم تکمیلی پیشرفته ؟

 

 

mahdi
۰۲:۴۶ ~ ۱۸ تیر ۱۳۸۷

الان تکلیف ما چیست؟اینهمه درس خوندیم..هیچی کشک شذ و رفت؟؟؟؟

RSL
۰۳:۱۲ ~ ۱۸ تیر ۱۳۸۷

اين همه جون كنديم و 2 سال درس خونديم كه دوباره بهمون ديپلم بدند؟

واقعا كه ديگه شورشو درآوردند و هر دفعه يه سوژه جديد مياد..

dusti
۰۳:۵۸ ~ ۱۸ تیر ۱۳۸۷

من امسال کنکور دارم یعنی چی کار کنم
یه ساله دارم می خونم ؟؟؟؟؟

elahe
۰۸:۳۷ ~ ۱۸ تیر ۱۳۸۷

salam
yani chi? ma chand rooz dige konkor darim
ina malpme haleshon khobe ya na?
az pas bacheha kotah omadan in shod
parsal ra yadeton nist vase soal chi shod che ghoghai akharesham hichi b hichi

ناشناس
۰۹:۱۸ ~ ۱۸ تیر ۱۳۸۷

اونایی که مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک دارند چی میشن؟ این چه وضعییه اصلا حال خودشونو می فهمن؟

alireza
۱۲:۴۸ ~ ۱۸ تیر ۱۳۸۷

این جدا افکنی ابهام آمیز وزارت علوم بین دانشکده های فنی و دانشگاه های سراسری چه معنی و مفهومی میتونه داشته باشه؟ اگر واقعا هدف ارتقاء سطح علمی هست که چرا تو سر فنی ها میزنند و هیچ بودجه و اعتباری برای اینها قائل نمی شند؟ اگه نیست خب جمعش کنند و بگذارند فقط سراسری باشه دیگه… چرا 4 سال یه جماعت رو سرکار میگذارند؟ نه کنکور درست و درمونی .. نه اطلاع رسانی خوب و به موقعی .. نه دروس خوب و جامعی… نه دانشکده های خوب و با امکاناتی… موندن سر این دانشکده ها سفیل؟ برای ارتقاء علمی تا میتونن باید به دانشجو بها بدن… باید امکانات فراهم بشه.. تا توی دانشجو هم انگیزه ایجاد بشه… 24 ساعت از درو دیوار میزنن تو سر دانشجو های دانشکده فنی… اصلا تاریخ برگزاری کنکورهای فنی هم توی تلویزیون به زور یواشکی اعلام میکنند…
مثل اینکه وقت و عمر و زندگی دانشجوهای فنی زیاد ارزشی نداره… مگه خون دانشجوهای دانشگاههای سراسری از ما رنگین تر هست که اینقدر میزنن تو سر ما … آخه تا کی قرار هست این رفتارها ادامه پیدا کنه؟

sara
۰۴:۱۸ ~ ۱۹ تیر ۱۳۸۷

نمی دونم چرا مسئولین شب رو راحت نمی خوابن ؟ صبح بلند می شن یه قانون جدید تصویب می کنند .
واقعا نمی شه بین آدما فرق نذارند؟ اصلا نمی دونم چرا ما دانشجوهای فنی این قدر بدبختیم .

حامد
۰۵:۵۹ ~ ۱۹ تیر ۱۳۸۷

مشكل ما اينه كه اونايي كه فكر مي كنن رياضي يا تجربي خوندن خيلي حاليشونه و اونايي ام كه فني بودن همشون خنگ و بي عرضه هستند.
و همه جاي اين مملكت به رشته هاي نظري توجه بيشتري مي شه تا به رشته هاي فني نمونش هم همين مسئله!
در صورتي كه بچه هاي فني خيلي كار و دانش بالايي دارند. چون وقتشون صرف واحدهاي الكي نميكنند

mansour
۰۷:۳۱ ~ ۱۹ تیر ۱۳۸۷

یعنی به همین راحتی ها ما دیپلمه شدیم !!!
عجب مسئولین دلسوز و . . . داریم.

hamed
۰۹:۲۱ ~ ۱۹ تیر ۱۳۸۷

من در یکی از مراکز عالی مدیر گروه کامپیوتر و مدرس این رشته هستم و از اول انقلاب هم در راهپیماییها و جنگ شرکت داشتم 0 ضمن اینکه باید دانشجویان فهیم و در صحنه را گرامی داشت و اگر این رویه مردمی نیود تاکنون از انقلاب ما چیزی نمی ماند لکن هر اقدامی ابتدا نیاز به اطلاعات صحیح دارد و تصمیم گیری چیزی نیست که یک شبه انجام شود و از طرفی تجربه 20 سال کار در آموزش و پرورش به من نشان داده است که اولا ما نیاز به اصلاح برخی قوانین داریم و از طرفی شاید برخی اوقات یه تصمیم جامع و مانع هم از طرف مسئولین اتخاذ نشود و از طرف دیگر برخی قوانین نیاز به زمینه سازی دارند تا درست جا بیافتند شاید بتوان آن را مانند غذایی دانست که آشپز بسیار زحمت می کشد تا جا بیافتد 0 در هر صورت به آینده سازان خوب دانشجو توصیه می کنم بین سیاست و سیاسی بازی فرق بگذارند 0 به نظر من سیاسی بازی از اینجا شناخته می شود که خاطر آدم را کدر می کند0 کسی که سیاسی نیست مومن نیست0 دوستان دانشجو مطمئن باشید زحماتی که شما و اساتیدتان می کشند کمتر از مراکز دیگر آموزش عالی نیست و این شاید به شما انگیزه ای بدهد تا به همه اثبات کنید که می توانید تا مدارج عالی دکترا به پیش بروید به امید موفقیت0

ستاره
۱۱:۵۸ ~ ۱۹ تیر ۱۳۸۷

من که هنوز مبهوتم!!!!!!!!!!!!!

امیرعباس
۱۲:۲۷ ~ ۱۹ تیر ۱۳۸۷

ببینم پس اونایی که دانشگاه آزاد درس میخونن چی؟این مساله فقط برای دانشکده های فنیه؟

ناشناس
۱۲:۳۰ ~ ۱۹ تیر ۱۳۸۷

واقعا بدبخت ترین آدمها ما هستیم (رشته کامپیوتر) که با سختی زیاد تو کنکور فنی قبول میشیم بعد میخوان دیپلم بازم بهمون بدن.

ناشناس
۰۱:۵۹ ~ ۲۰ تیر ۱۳۸۷

من فقط با دانشگاه آزاد حال مي كنم واقعا” دانشگاست اينو جدي مي گم

سعید
۰۲:۱۴ ~ ۲۰ تیر ۱۳۸۷

من نمی دونم
اقا ما که دانشگاه ازاد خوندیمو این هم پول ریختیم تو جیبتون باید یه فرقی با دیگرون داشته باشیم
عمرااابزارم مدرکمو ازم بگیرن ها ها ها

ندا
۰۷:۱۶ ~ ۲۰ تیر ۱۳۸۷

خدا از کسی که باعث شده آرامششو بگیره که از ما گرفته.

ali
۰۷:۵۱ ~ ۲۰ تیر ۱۳۸۷

واقعا مقسر این بی برنامگی ها کیست و چه باید کرد . نظر من این است که یک طومار اعتراض با امضای دانشجویان دانشکده های فنی تهیه بشه و برای مسئولین ارسال بشه و این میتونه توسط بچه های کامپیوتر در بستر اینترنت انجام بشه .هر کس هر کاری از دستش بر میاد باید انجام بده
شاید فرجی بشه.

raha
۱۰:۴۱ ~ ۲۰ تیر ۱۳۸۷

سلام خیلی واقعا که این همه درس خوندیم رفتیم دانشگاه اون وقت بهمون دیپلم بدند الهی خدا از سر گناهتون نگذره آدمای مسخره

amin
۱۲:۱۰ ~ ۲۰ تیر ۱۳۸۷

لعنت به کسی که این تصمیم رو گرفته

Amin
۱۲:۵۹ ~ ۲۰ تیر ۱۳۸۷

یعنی چی بابا مسخره کردن اینا – این دیگه چه وضعشه
اخه آدم چقدر صبر داشته باشه
یه دفعه بیاین بگین از اول دبستان شروع کنین و خلاص

نماینده نسل سوخته
۱۲:۳۹ ~ ۲۱ تیر ۱۳۸۷

با این وضعیت فکر کنم اگه ما دکترا بگیریم تازه یه مدرک لیسانس بهمون بدن

ما که نخواستیم سرتونا بخوره این مدرکتون
من که فعلا با همون فوق دیپلمم حال میکنم

النا
۰۷:۴۷ ~ ۲۲ تیر ۱۳۸۷

خیر نبینن ایشاللا… که دیوونه امون کردن! چرا ما بچه های فنی رو به حساب نمی آرن؟ مگه چی مون از بقیه کمترهه؟؟

ابوالفضل
۱۰:۴۷ ~ ۳۰ تیر ۱۳۸۷

سلام
من یه چند وقتی تو ادارات دولتی کار کردم
میدونید واسه چی این تصمیم رو گرفتن
چون نمیتونن قبول کنن که بچه های فنی از فوق لیسانسه های به اصطلاح با سواد بیشتر میدونن
وقتی تو یه جای دولتی باشی میبینی که ؟؟؟ از گوشت کوبیده تشخیص نمیدن
طرف سیم شبکش رو هوا آویزون میگه سیستم ویروس داره به شبکه متصل نیست
همین گاگولان که این بلاها رو سر ما میارن
بهتر بود هنرستانها رو جمع میکردن تا منی که تو دوران دبیرستان درسم خوب بود مجبور نباشم ده بار کنکور بدم تا سن 30 سالگی لیسانس بگیرم تازه آخرش اینجوری

علی محمدی
۰۸:۳۱ ~ ۶ مرداد ۱۳۸۷

ای بابا مملکتی که مدرک گرایی مد باشه چه انتظاری می تونیم از این بهتر داشته باشیم.حتما باید خدا رو شکر کنیم که درک سیکل یا دبستانانی نمیدن .واقعا باید به مسئولین تبرک گفت که مدرک نهضت به ما نمیدن.

Fingili
۰۲:۰۵ ~ ۱۳ مرداد ۱۳۸۷

خوبه ديگه
اول که ما بدبختا واسه کارداني به کارشناسي هزار و يک مشکل داشتيم که هنوز حل نشده اومدن ميگن مدرک کاردانيمون همون ديپلمه
ديگه شورش رو در آوردن
هر اقدامي خواستيد انجام بديد به منم خبر بديد بيام همکاري کنم

حمیدرضا
۱۰:۰۵ ~ ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

من خودم دانشجوی کامپیوتر دانشکده شمسی پور هستم
باور نمی کنید اگه بگم واقعا مامورین ضد شورش چقدر بچه ها رو کتک زدن .یک سری از بچه ها فقط زیر دست و پا موندن ولی مسئولین دانشگاه بجای طرفداری از ما نیروی انتظامی و پلیس امنیتی رو به کمک دعوت می کردن .انگار ما دشمن خونی اونا بودیم .تازه وقتی دیدن جو دانشگاه متشنج شده باور کنید خودشون داشتن موضوع رو سیاسی می کردن .هنوز بعد از گذشت چند ماه از ماجرا همه نگران وضعیت خودمون هستیم . رئیس دانشگاه شمسی پور (نجاتی ) وقتی جمع دانشجویان حدود 10 نفر رو می بینه واقعا نگرانی رو میشه توی صورتش دید.

اميد
۱۱:۴۸ ~ ۲۶ مرداد ۱۳۸۷

سلام من تازه كارداني مو گرفتم. تو كنكور كارشناسي هم رتبم شده 2527 حالا اينا رو كه خوندم اصلا نا اميد شدم. :'((

میلاد
۱۲:۴۹ ~ ۲۶ مرداد ۱۳۸۷

این مسئولینی که این تصمیمات رو گرفتن، اول بیان یه مقایسه بین افرادی که با پیش ریاضی میان دانشگاه و مایی که دیپلم فنی + 4 تا گواهینامه فنی حرفه ای داریم انجام بدن بعد ببینن که کیا باید مدرکشون دپلم بشه. به جرأت میتونم بگم بالای 60% کسایی که با پیش وارد دانشگاه میشن نمیتونن حتی کامپیوترو درست خاموش و روشن کنن. وقتی کسایی رو تو رأس تصمیم گیری میذارن که دست چپ و راستشو نمیشناسه ازین بهتر هم نمیشه. واقعاً متأسفم…

جمعي از ديپلمه هاي فني و حرفه اي
۰۱:۳۹ ~ ۱۵ فروردین ۱۳۸۸

ما جمعي از نسل سوخته هاي دوره هاي فني و حرفه اي هستيم.
ايراد كار از مديراي بيسواد ماست.
اگر مديراي ما به جاي اينكه همش هواي آدماي پاچه خوارو داشته باشن، يكم فكر ميكردن و اصولي تصميم ميگرفتن ديگه اينهمه گند بالا نميومد و حق هيچكس ضايع نميشد.
مديراي بيسوادي كه همشون با پارتي ميان سر كار و ؟؟؟؟؟؟ از گوشت كوبيده تشخيص نميدن و فقط حقوق 2،000،000 يا 3،000،000 توماني يا بيشتر ميگيرن و سرمايه اين مملكتو به باد فنات ميدن، اينا اصراف نيست پس ما كجا ميتونيم حرفمونو بزنيم.
كجا ميتونيم درد دلمونو بگيم.
اين مديراي بي شعور و بي سواد كي ميخوان تبديل به مدير كاردان بشن.
كي ميخوان كارو ياد بگيرن.
خاك بر سر ما كه اينا مديراي ما هستن.
جوونيمون به باد فنا رفت.
متاسفم……….

سر گردان
۰۶:۲۹ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

منابع کنکور کامپیوتر سال 88 را به ما بگید تا گلی به سر بگیریم

زهرا
۱۴:۱۱ ~ ۱۰ مهر ۱۳۸۸

مساله تنزل مدارک آموزشکده های فنی و حرفه ای از کاردانی به دیپلم آیا حل شد و مسئولان نهایتا چه تصمیمی گرفتند ؟ الان وضعیت دانشجویان این مراکز چگونه است و چه مدرکی از مراکز آموزشی می گیرند؟ کاردانی یا دیپلم ؟