آخرین خبر ها
اسامی برخی از اعضای قبول شده در سایت کارشناسی

ضمن عرض تبریک خدمت همه عزیزانی که توانستند در کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 1387 قبول شوند، من اسامی برخی از اعضای سایت کارشناسی که موفق به قبولی شدند را به همراه رتبه و دانشگاه قبولی آنها را قرار میدم. همچنین مصابه ایی مفصل با آقای حسن عسکری ( نفر اول کنکور امسال ) انجام شده که به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 

حسن عسکری   رتبه کشوری : 1   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / روزانه

علی سیف الهی ( ali94504 ) رتبه کشوری : 2   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / روزانه

مرضیه یزدانی ( atena ) رتبه کشوری : 3   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / روزانه

مسعود فلاح پور ( masoud_pas ) رتبه : 9   محل قبولی : دانشکده شهید شمسی پور تهران / روزانه

Shohrehs      رتبه : 12   محل قبولی :  دانشگاه زنجان / روزانه

martick2003     رتبه : 21     محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

amirpaia87       رتبه : 31   محل قبولی : دانشکده شهید شمسی پور تهران / روزانه

Angel            رتبه : 74   محل قبولی : دانشکده شریعتی تهران / روزانه

kako.net        رتبه : 75   محل قبولی : دانشگاه زنجان / روزانه

majid_             رتبه : 85   محل قبولی : دانشگاه زنجان / روزانه

Khorshid          رتبه : 96    محل قبولی : دانشکده شریعتی تهران / روزانه

nazi111          رتبه : 104   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

مهیار               رتبه : 121   محل قبولی : غیر انتفاعی سجاد مشهد

veronika          رتبه :  130   محل قبولی : دانشکده شریعتی تهران / روزانه

Hmdbavar      رتبه : 190   محل قبولی : دانشکده فنی شمسی پور تهران / شبانه

Majdy67       رتبه : 191   محل قبولی : آموزشکده شهید باهنر شیراز / روزانه

Farsijava         رتبه : 191   محل قبولی : دانشکده شهید شمسی پور تهران / شبانه

miss-pc          رتبه : 193     محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

Ssamaneh      رتبه : 196    محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

parisa333pk     رتبه : 206   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

russfm             رتبه : 236    محل قبولی : دانشگاه قوچان / روزانه / نیم سال اول

amirhosein1364 رتبه : 244     محل قبولی : دانشگاه شهید باهنر کرمان / روزانه

ctrl+alt+del     رتبه : 308     محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

Rahimfrd         رتبه : 316     محل قبولی : دانشگاه شهید باهنر کرمان / روزانه

kasaman          رتبه : 326     محل قبولی : دانشگاه زنجان / شبانه

Kahkeshan       رتبه —         محل قبولی : دانشگاه زنجان / شبانه

ahmad1880       رتبه : 350     محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

nasrin6515        رتبه : 372  محل قبولی : دانشگاه قوچان / نیم سال اول / روزانه

Hamidkhan         رتبه : 388     محل قبولی : آموزشکده شهید باهنر شیراز / روزانه

مسعود کاید خورده ( Masoudarticle ) رتبه 397   محل قبولی : آموزشکده شهید باهنر شیراز / روزانه

Nanimehr         رتبه : 472     محل قبولی : دانشگاه بیرجند / شبانه

Feri                   رتبه : 489    محل قبولی : غیر انتفاعی طبرستان

mehdi_matrix     رتبه : 518       محل قبولی : دانشگاه قوچان / نیم سال اول / روزانه

Sokooot             رتبه : 600       محل قبولی : غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان

amin_com         رتبه : 603     محل قبولی : دانشگاه قوچان / نیمسال دوم / روزانه

Saayeban           رتبه : 604     محل قبولی : دانشگاه بیرجند / شبانه

ajlajlajl              رتبه : 628   محل قبولی : دانشگاه قوچان / نیم سال دوم / روزانه

محمد قربانی ( DrXoX ) رتبه : 710   محل قبولی : غیر انتفاعی صدرا تهران

samanjun          رتبه : 710    محل قبولی : غیر انتفاعی صدرا تهران

zzz-z                رتبه : 770       محل قبولی : جهاد دانشگاهی اصفهان

mim                رتبه : 837         محل قبولی : غیر انتفاعی علامه رفیعی قزوین

feli                   رتبه : 1006       محل قبولی :   دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل

Amirgole          رتبه : 1028       محل قبولی : غیر انتفاعی پاسارگاد شیراز

vahid2004z       رتبه : 1093       محل قبولی : غیر انتفاعی سجاد مشهد

heartshunter   رتبه : 1094       محل قبولی :   غیر انتفاعی شهاب دانش قم

Maral               رتبه : 1096       محل قبولی : غیر انتفاعی پاسارگاد شیراز

niyayesh19__87   رتبه : 1118     محل قبولی : غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز

Amirvanica       رتبه : 1125       محل قبولی : غیر انتفاعی صفاهان اصفهان / سخت افزار

پسر باران         رتبه : 1200        محل قبولی : غیر انتفاعی سجاد مشهد

Mr.Crazy         رتبه : 1360        محل قبولی : غیر انتفاعی سجاد مشهد

Saharsob         رتبه : 1440         محل قبولی : غیر انتفاعی غزالی قزوین

Saeed_Maghloob67   رتبه : 1654   محل قبولی : غیر انتفاعی شهاب دانش قم

imun               رتبه : 1662          محل قبولی : غیر انتفاعی شهاب دانش قم

incognito_girl   رتبه : 1671         محل قبولی : غیر انتفاعی ادیب گرمسار

marzyeh_sn     رتبه : 1700         محل قبولی : غیر انتفاعی علامه دهخدا قزوین / سخت افزار

Zeinab_liver      رتبه : 1822         محل قبولی : غیر انتفاعی کومش سمنان

Marjan            رتبه : 2032         محل قبولی : غیر انتفاعی اشرفی اصفهانی

chiksa               رتبه : 2256         محل قبولی : غیر انتفاعی خیام مشهد

mona_k           رتبه : 2375         محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان

mic_makarti    رتبه : 2396         محل قبولی : جهاد دانشگاهی اصفهان

kaktoos            رتبه : 2400         محل قبولی : غیر انتفاعی کوثر قزوین

3PeHr             رتبه : 2436         محل قبولی : غیر انتفاعی سپاهان اصفهان

Vahdat           رتبه : 2500         محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران

Shahpari         رتبه : 2522          محل قبولی : غیر انتفاعی آبیک قزوین

Valizadeh         رتبه : 2573          محل قبولی : غیر انتفاعی آبیک قزوین

KinG_iR           رتبه : 2609           محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران

Shahryarnet     رتبه : 2627         محل قبولی :   غیر انتفاعی عرفان کرمان

xbox-lover       رتبه : 2680           محل قبولی : غیر انتفاعی بعثت کرمان

nihil1365           رتبه : 2844         محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان رشت

roya_jo0n         رتبه : 3042         محل قبولی : غیر انتفاعی خاوران مشهد

mahrane_2121 رتبه : 3131          محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران

قائم                 رتبه : 3169          محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان رشت

Juggernaut        رتبه : 3233         محل قبولی : غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز

Amirtec            رتبه : 3400           محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل

Mehrzadgh         رتبه : 3417         محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان رشت

Parva               رتبه : 3482          محل قبولی : غیر انتفاعی دانشوران تبریز

ehsan-65         رتبه : 3502          محل قبولی : غیر انتفاعی همدان

Aviator             رتبه : 3993            محل قبولی : غیر انتفاعی اندیشه جهرم

SADRA             رتبه : 4121           محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان رشت

Application_13 رتبه : 4280           محل قبولی : غیر انتفاعی آمل – آمل

vahid4134         رتبه : 4300          محل قبولی : غیر انتفاعی سپاهان اصفهان

vb develop         رتبه : 4322          محل قبولی : غیر انتفاعی طبری بابل

MH_HP           رتبه : 4410           محل قبولی : جهاد دانشگاهی یزد

omid_matrix3   رتبه : 4600            محل قبولی : غیر انتفاعی سراج تبریز

xxxxx_xxxxx     رتبه : 5151            محل قبولی : غیر انتفاعی بهار مشهد

nazi_6             رتبه : 5776           محل قبولی : غیر انتفاعی بهار مشهد

powerboy2988   رتبه : 6150           محل قبولی : غیر انتفاعی شاهرود

musicjet             رتبه : 6300          محل قبولی : غیر انتفاعی قائم شهر

علی               رتبه : 6663            محل قبولی : غیر انتفاعی نهاوند

harmony4887    رتبه : 6717         محل قبولی : غیر انتفاعی بهمنیار کرمان

hojjat_2008       رتبه : 8178            محل قبولی : غیر انتفاعی پردیسان فریدونکنار

MRG23              رتبه : 8500             محل قبولی : غیر انتفاعی فردوس مشهد

goli_goli          رتبه : 8629             محل قبولی : غیر انتفاعی بهار مشهد

Afsari              رتبه : 8700            محل قبولی : غیر انتفاعی فردوس مشهد

mohammad3168   رتبه : 8821         محل قبولی : غیر انتفاعی آق قلا گلستان

r_12737           رتبه : 8853           محل قبولی : غیر انتفاعی مطهر مشهد

dj_alireza           رتبه : 9012            محل قبولی : غیر انتفاعی مطهر مشهد

 

مریم گل
۱۰:۱۶ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۸۷

با هاتون قهرم از دستتون ناراحتم چرا رتبه ی مرا ننوشتید؟ گریه میکنم

سهیلا
۰۴:۲۹ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۸۷

ایها الناس
یعنی از تهرانی های محترم هیچکس زنجان روزانه قبول نشده?

سعید
۰۸:۴۳ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۸۷

سلام
ممنون از سایت خوبتون
من رتبه 10600اوردم ولی هیج جا قبول نشدم
میخاستم بدونم آخرین رتبه که قبول شده چند بوده ؟

ناشناس
۱۰:۳۵ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۸۷

ظرفیت تکمیل دانشگاه آزاد اعلام شد

النا
۱۱:۰۱ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۸۷

منم قبول شدم. رتبه ام 48. دانشگاه شريعتي روزانه …
چرا اسمم رو نزديد؟

احمد جهانگیر
۰۲:۳۲ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۸۷

رتبه 298 دانشگاه غیر انتفاعی سجاد مشهد

امیر
۰۴:۲۸ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۸۷

سلام…
خوب اخبرها خیلی دیر میرسند؟

النا
۱۰:۱۲ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۸۷

سلام…
مي گم بچه ها كسي نمي دونه من بايد چطوري عضو اين سايت بشم؟
درخواست دادم. يه ميل به آدرس ايميلم اومد. ولي نمي دونم بعدش بايد چي كار كنم؟
اگه كسي مي تونه لطف كنه و واسه ام كاراش رو راست و ريس كنه ممنون مي شم…
اگه مي تونيد راهنمايي ام كنيد. اگه نمي تونيد يكي واسها م بسازيد.
به آدرس ايميلم پيام بديد. ممنونم
آدرس ايميلم اينه: elena.r.aa@gmail.com

الف
۱۰:۵۴ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۸۷

آقا دست مريزاد . آدرس سايتتون home page منو داغون كرده و پاك نميشه

leila
۰۲:۱۶ ~ ۱ مهر ۱۳۸۷

bacheha kasi nemidune daneshgahe gheire entefaeeie amol-amol chejurie

witty
۰۸:۵۱ ~ ۱ مهر ۱۳۸۷

manam ke to liste ghabliton budam alan chera nisam,asan mana mghahram.witty 1500 qazali qazvin
bad has ama na unhad ke nagid ke ,kheli badi karshenasi jun

دنیا
۱۲:۲۴ ~ ۱ مهر ۱۳۸۷

آخ جون اسم منم هست
خیلییی جالب بود ،دستتون درد نکنه.

mahmoud
۰۱:۰۸ ~ ۲ مهر ۱۳۸۷

سلام خسته نباشید
منم از اعضای سایت هستم
رتبم 3080 شده و ابهر قبول شدم
اگه اطلاعی ار دانشگاه ابهر دارید به من بگید
ممنون

مهيار
۰۸:۵۱ ~ ۳ مهر ۱۳۸۷

پيمان جان جا داره از زحمات شما تشكر كنم اميدوارم روز به روز موفقتر از گذشته باشي
جاداره يه خسته نباشي هم به جلال عزيز بدم بخاطر كار مشابهش تو فرومها .
اميدوارم هميشه موفق و پيروز باشيد

dayan
۰۳:۱۰ ~ ۵ مهر ۱۳۸۷

salam, khaste nabashin.
mikhastam bebinam azmon kardani be karshenasi takmil zarfiat ham elam mikone? ya aslan takmil zarfiat nadare!
age hast ,key elam mikone natayejo?
mamnon.

haiden ferand
۰۴:۵۵ ~ ۶ مهر ۱۳۸۷

sallam
agha damet garm ham khodet ke masuol sait hasti vaham tamame bache haye site lootiii hastan
“”kounko 1388 tir mah hast ya ordibehesht

hidden ferand
۰۵:۱۵ ~ ۶ مهر ۱۳۸۷

tabrik be tamam dostani ke tavanestand dar konko piroooooooz shavand.
hal tamame dostanike mikhahand digaran ra yari konnand kafist email khod ra dar site begozarand ya ali

بهاره
۰۲:۰۴ ~ ۷ مهر ۱۳۸۷

من رتبه 184 كنكور كارشناسي رو اوردم
لطفا از وبلاگ من كهمربوط به كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتره ديدن كنيد
http://www.karshenasi.mihanblog.com

nasim
۱۲:۲۶ ~ ۷ مهر ۱۳۸۷

salam.man ye soali dashtam .torokhoda javab bedin
man daneshjoe payamnore faragir hastam ke akharin madrakam kardani bode .vase payamnor gharar bod tatbigh bedan ama kheyli kam tatbigh mikhore vahedam.tasmim gereftam azad sherkat konam emsal.albate mikham dar kenare payamnor bashe .yani payamnor be IT ya sanaye taghire reshte bedam va daneshgah azad mohandesi com bekhonam .
hala mikhastam bebinam ke mishe dar 2 daneshgha tahsil kard ya na?man shenide bodam mishe be sharte inke yeki az daneshgaha payamnor bashe.
torokhoda javabamo bedin
kheyli moheme.

مهدیه
۱۱:۱۳ ~ ۸ مهر ۱۳۸۷

دوستان سلام
به همتون تبریک می گم.
دست آقا پیمان هم واقعا درد نکنه ممنون اززحماتتون.
موفق و پیروز باشید.

HAM3D
۰۱:۰۵ ~ ۹ مهر ۱۳۸۷

من هم از همين جا به تمام كساني كه قبول نشدن دلداري مي دم.
ايشالا سال بعد …
يه سوالي منو خيلي آزار مي ده
چرا وقتي حدود 8 هزار نفر و مي خوان بردارن ميان 30 هزار نفرو مجاز مي كنن دل جوان مردمو مي شكنن؟؟؟؟؟؟؟؟

حمید
۰۵:۳۷ ~ ۱۰ مهر ۱۳۸۷

سلام.کسی نمی دونه تعداد شرکت کننده ها کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر امسال چند تا بوده ؟

bahar87
۱۰:۲۰ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۷

man 4400 shodam andisheh jahrom ghabool shodam

homa
۰۷:۵۵ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۷

سلام اخرین رتبه قبولی چند بوده. دوست من با7000 قبول نشده جایی حتی غیرانتفاعی

سید مرتضی موسوی مفرد
۰۸:۵۶ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۷

با سلام خدمت دوستان عزیز خواستم در مورد تکمیل ظرفیت سوال بپرسم که من با رتبه 10278 ممکنه که جائی قبول بشم

سید مرتضی موسوی مفرد
۱۱:۰۸ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۷

با سلام و عرض خسته نباشی من با رتبه 10278 ممکنه که تکمیل ظرفیت قبول بشم؟

homa
۰۳:۲۱ ~ ۱۵ مهر ۱۳۸۷

سلام آخرین رتبه قبولی چند بوده؟ من دوستم با7000 هیچ جاه قبول نشده حتی غیرانتفاعی؟

armankurd
۰۱:۴۲ ~ ۱۸ مهر ۱۳۸۷

سلام
اگه میشه خواهشا بگید که تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی 87 کی اعلام میشه؟ آیا من که رتبه ام 12090 میتونم تکمیل ظرفیت قبول بشم؟
خواهش میکنم منو از سر درگمی در بیارید…..
جوابم سوالم رو کجا بخونم؟

داریوش
۰۹:۴۹ ~ ۱۹ مهر ۱۳۸۷

بخدا کنکور ما هیچی نیست ، ولی هر کی 3 ماه خوب بخونه من قول میدم حتی میتونه رتبه تک رقمی هم بیاره فقط یکم غیرت و تلاش میخواد .
من خودم یک ماه خوندم شدم 140 ، بچه ها اگه قبول نشدید بیشتر تلاش کنید 100 درصد رتبه خوب میارید وی باید خوب و مفهومی بخونید .
موفق باشید

Behzad_Badri
۱۱:۳۸ ~ ۲۷ مهر ۱۳۸۷

سلام.
از مدیر سایت یه تقاضای کوچیکی دارم.
اگه ممکنه ایمیله این دوستمون داریوش که رتبهء 140 آورده (همین داریوش که نظرشو این بالا نوشته) رو به من میل کنید.
ممنون.

سپیده
۱۲:۰۵ ~ ۶ آبان ۱۳۸۷

این تکمیل ظرفیت کی می آید ؟
لطفا جواب بدهید؟
آنهایی که امسال هم قبول شده اند هم می توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند؟

……..
۰۷:۱۳ ~ ۱۲ آبان ۱۳۸۷

http://amooooo.blogfa.com/ اخبار خوبی راجع تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی 87

سمیرا
۱۰:۳۳ ~ ۲۲ آبان ۱۳۸۷

نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته کی می آید؟

علیرضا
۱۲:۲۵ ~ ۲۳ آبان ۱۳۸۷

من با رتبه 8 هزار 356 فکر کنم حالا همین دور و ورها بود
که اقبال لاهوری مشهد قبول شدم
ولی نرفتم حتی کرمان و رفسنجان و قائمشهر و چند شهر دیگه هم قبول شدم

علیرضا
۱۲:۵۵ ~ ۲۳ آبان ۱۳۸۷

سلام لطفا اگه کسی نبی اکرم تبریز قبول شده رتبشو با آخرین رتبه قبولی که تو کارنامه نهایی هست واسم بنویسه ببینم تو تکمیل ظرفیت امیدی هست
ممنون میشم
دمتون گرم
دمتون 20
بای تا های

fah
۱۱:۰۰ ~ ۲۴ آبان ۱۳۸۷

خیلی خوبه،ممنون

علیرضا
۱۲:۰۱ ~ ۲۴ آبان ۱۳۸۷

سلام
خسته نباشید
آیا منابع کاردانی به کارشناسی علمی کاریردی کسی میدونه
و اگه میشه آموزش سی پلاس پلاس رو بذارید

soran
۱۱:۵۸ ~ ۲۵ آبان ۱۳۸۷

سلام.کسی نمی دونه تعداد شرکت کننده ها کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر امسال چند تا بوده؟

علیرضا
۱۲:۳۴ ~ ۲۶ آبان ۱۳۸۷

تو رو خدا کمک کنید
یکی بگه جزوه c++ از کجا گیر بیارم

Catamite
۰۹:۱۱ ~ ۴ آذر ۱۳۸۷

سلام من رتبه 10938 رو اوردم و در انتخاب رشته جايي قبول نشدم. ميگم دوستان امكان دارهمن تكميل ظرفيت قبول بشم؟

ramin
۱۲:۰۸ ~ ۴ آذر ۱۳۸۷

سلام رتبه من شده 10954 میتونم تویه تکمیل ظرفیت قبول بشم؟ اگه جواب بدید ممنون میشم.

هاشمی
۰۴:۰۱ ~ ۶ آذر ۱۳۸۷

سلام انشاءالله منم هم یه روز بنویسم با کمک سایت کارشناسی قبول شدم

سعیده
۱۱:۲۵ ~ ۱۴ آذر ۱۳۸۷

سلام من 7000 هزار شدم.جایی قبول نشدم و البته حقمهD:.چون 1-درس نخونده بودم.2-امتحانی شرکت کردم فقط ببینم چه جوریه کنکورش.3-قبولم می شدم نمی شد برم چون هنوز 1ترمم مونده بود و بهمن فارغ التحصیل می شم.برای همینم همرو شبانه زدم که شانسم واقعاً پایین اومد.برای تهران باید زیر 60 بشم می دونم.):دانشجوی سما پاکدشتم و کارم واقعاً سخته.به همه ی بچه هایی که قبول شدن از ته دل تبریک می گم-;{@.دعا کنید ما هم سال دیگه اسممون اینجا باشه.امیدوارم سایت شما هم بتونه بهم کمک کنه.من هیچی بلد نیستم چونکه D:

ابوذر رحیمی
۱۲:۴۵ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۷

جواب تکمیل ظرفیت کی میاد

نسیم
۰۱:۱۲ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۷

سلام
خسته نباشید و تبریک به همه ی دوستانی که تو کنکور قبول شدن .
خوشا به حالتون روزی ما کنه .واسمون دعا کنید!
منم خونده بودم ولی یه هویی تمام مشکلات ریختن تو سرم . خوب نشد که امسال قبول شم با اینکه خیلی دوست داشتم .ولی می خوام دوباره شروع کنم . یه امید می خوام ؟
میشه کمکم کنید بگید از کجا شروع کنم , کدوم کلاس کنکور ثبت نام کنم؟ تورو خدا جوابمو بدین .
ایمیلم nasim_donyak@yahoo.com

Catamite
۱۰:۳۷ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۷

Catamite:

سلام من رتبه 10938 رو اوردم و در انتخاب رشته جايي قبول نشدم. ميگم دوستان امكان داره من تكميل ظرفيت قبول بشم؟

ارسال شده در 4 آذر 1387 09:11
دوستان عزیز سلام امیدوارم که همه شما قبول شده باشید من تکمیل ظرفیت قبول شدم عرفان کرمان

سامان
۰۸:۳۴ ~ ۷ دی ۱۳۸۷

با سلام
سایت جامع و جالب و برطرف کننده بسیاری از سوالات که فکر ما رو مشغول کرده میتونه باشه ولی شما که این رتبه ها رو نوشتین ای کاش رشته مورد نظر رو هم جلوش مینوشتین تا بتونیم با یه نفر که هم رشته ما باشه مشورت کنیم تا بتونیم ناگفته های دیگر را هم بگوییم
مرسی از کلیه زحماتی که برای ما می کشید
سامان _مهاباد

طيبه
۱۱:۲۸ ~ ۷ دی ۱۳۸۷

با سلام. من هم قايمشهر قبول شدم. چرا اسم مرا ننوشتيد ؟

محمد
۰۲:۳۳ ~ ۱۷ دی ۱۳۸۷

سلام من رتبه 4600 دانشگاه اندیشه جهرم ورود شما دوستان گرامی را خوش امد میگویم مدیر سایت (شوخی)

mehrangiz
۰۹:۳۹ ~ ۶ بهمن ۱۳۸۷

نام مهرانگیز نام خانوادگی رجبی شماره شناسنامه 29117 تاریخ تولد 65
توروخدا به من بگویید قبول شدم یانه ؟

ایوب
۱۱:۳۱ ~ ۶ بهمن ۱۳۸۷

هر عزیزی از قبول شدن من در رشته حقوق گاردانی به گار شناسی در تهران خبر دهد او را با تمام وجود می بوسم

AHMADI
۰۵:۰۳ ~ ۸ بهمن ۱۳۸۷

سلام و خسته نباشید به همه ی شما
من هم بسیار خوشحالم که با چنین سایت پر محتوایی آشنا شدم از خداوند رحمان خواستار موفقییت همه ی شما هستم.به امید ایرانی با تمدن اسلامی( که باعث شکوفایی امثال بیرونی ها،خیام ها،ابن سیناهاشده است)،با نام ما جوان های ایرانی هستم

ساناز
۰۲:۳۷ ~ ۱۰ بهمن ۱۳۸۷

با عرض سلام خدمت دوستان دلتون رو در نمیارم میرم سر اصل مطلب .
بنده کارشناسی ناپیوسته بندر قبول شدم ولی از درساش میترسم .میترسم درسهاش سخت باشه لطفا منو راهنمایی کنید که دوره کارشناسی سخته و چه درسهای میاد.گرایش نرم افزار تشکر ساناز

سارا
۰۸:۴۶ ~ ۱۱ بهمن ۱۳۸۷

سلام
از دوستانی که دانشگاه سجاد قبول شدن می خواستم من و راهنمایی کنن.
از جهت کارهایی که برای قبولی انجام دادن و کتابها و تستهایی که مطالعه داشتن.
و اینکه range قبولی تو این دانشگاه به چه صورتی؟
ممنون …. سارا

مصی
۰۴:۰۰ ~ ۱۴ بهمن ۱۳۸۷

سلام
حالتون ؟ احوالتون؟
چند تا سوال داشتم!
1. تعداد افراد شرکت کننده در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 87 (کامپیوتر)؟
2. قیمت سری کتابهای کامل مقسمی(تخصصی)؟
3.قیمت سری کتابهای کامل مقسمی(عمومی)؟

راستی اگه میشه من یه برنامه ریزی درسی هم می خواستم.

ناشناس
۱۰:۳۷ ~ ۱۹ بهمن ۱۳۸۷

agha man mikhastam bebinam ghabul shodam ya na, man hadi nekunam hastam va baradaram hamid va mehdi nekunam dar reshtehaye naghshe keshie sanati che rotbei kasb karde im

neda
۱۲:۵۶ ~ ۵ اسفند ۱۳۸۷

سلا ببخشید من عضو شدم ولی نمی تونم از ایمیلم فعال کنم در ضمن چیزی هم به من فرستاده نشده که فعال کنم لطفا راهنمایی کنید مر30

میثم
۱۰:۴۸ ~ ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

ظرفیت و دانشگاههای پذیرش کننده کاردانی به کارشناسی در سال 1388 را میخوام اگه ممکنه برام بفرستینش .

shadi
۰۹:۵۸ ~ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷

سلام من خوشحالم كه با شما اشنا شدم اميدوارم بتونم روحيه ام رو حفظ كنم و تا پايان تير خوب درس بخونم هر چند تا الان هيچي نخوندم اما شما برام دعا كنيد براي همتون ارزوي خوبي مي كنم

ghorbanalizadeh_farzneh@yahoo.com
۰۴:۳۰ ~ ۲۵ اسفند ۱۳۸۷

سلام. ممنونم از سایتتون. من دارم واسه کنکور 88 میخونم. هدفم هم سراسری تهرانه. و اگر هم بشه رتبه خیلی خوب. از رتبه های زیر 100 می خواستم راهنماییم کنن و تجربه هاشونو در اخیارم بذارن.بازم ممنونم.

behnaz
۰۹:۰۸ ~ ۲۹ اسفند ۱۳۸۷

سلام امیدوارم حال همتون خوب باشه ببخشید من هم ایمیل همون آقایی که می گفتن یه ماه در س خواندن و رتبشون 140 شد رو می خوام .
از بچه های رتبه بالا راهنمایی می خوام.
راستی از سایت خوبتون ممنونم.

maral
۱۰:۵۱ ~ ۶ فروردین ۱۳۸۸

ba salam khedamte hamegi
aval az hame tashakor mikonam az modire sait be khatere talashhashon ke behtarin saito tarahi kardan
2 ta darkhast dashtam ke khili moheme aval az hame emaile on aghaiy ke va ik mah khonde va rotbash 140 shode ro bedid va bad zarfiate dneshgahehaye sarasarie 1388 ra baram email konid.ba tashakor

alireza
۰۲:۰۰ ~ ۸ فروردین ۱۳۸۸

رتبه من پارسال 8301 شد ولی من غیر انتفاعیها رو نزده بودم شما فکر می کنید قبول می شدم .
امسال هم میخوام شرکت کنم چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید.

mahboub
۰۲:۱۲ ~ ۹ فروردین ۱۳۸۸

salam khaste nabashid daram tamam saeyamo bara konkore esmsal mikonam . barnamam rozi 3saat dar roze .

کامی
۰۲:۱۶ ~ ۱۳ فروردین ۱۳۸۸

سلام.لطفا در خصوص تکمیل ظرفیت کاردانی به‌ کارشناسی ازادسال 88راهنمائیم کنید.با ت‌شکر. منتظر ایمیل شما ه‌ستم

eman
۰۶:۱۹ ~ ۱۴ فروردین ۱۳۸۸

تكميل ظرفيت دانشگاه آزادچه موقع زده مي شود

flower city
۱۰:۳۹ ~ ۱۸ فروردین ۱۳۸۸

سلام
من فارغ التحصيل سه سال قبل هستم براي اينكه بتوانم در آزمون امسال موفق باشم چه كتاب هايي را بهتر بخوانم و اگر بخواهم از كل كتابها بعضي از كتابها رابصورت كامل بخوانم به نظر شما ميتوانم موفق باشم

saman
۰۲:۱۹ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۸۸

اگه امکانش هست کارنامه ها رو هم بزارین مخصوصا مال غیر انتفاعی همدان
با تشکر از سایت خوبتون

امین
۱۲:۰۵ ~ ۲۰ فروردین ۱۳۸۸

سلام دوستان
من از امروز میخوام شروع کنم.
کار سختی نیست باور کنید.
3 ماه وقته!! این 3 ماهو بخونیم
100% قبولیم.
نگرانی بی فایدست.
به امید موفقیت.

masoud
۱۲:۰۷ ~ ۲۰ فروردین ۱۳۸۸

چه درس هاي از كتاب هاي تخصصي را خوب بزينيم كه رتبه زي 500 باشه

پريسا
۰۸:۴۰ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸

سلام
بچه ها من تازه شروع كردم 2 فصل مدار و سي خوندم واسه رياضي و برنامه نويسي مشكل دارم نميدونم از اين همه مطلب چي بخونم كه بتونم تست بزنم بقيه درسام بد نيس كمكم كنيد
1 سوال ديگه مهندسي كعكوس قابل اطمينانه؟

مینا
۱۲:۰۲ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸

با سلام
من میخواهم عضو سایت بشم ولی نمی دونم چطوری لطفا راهنماییم کنید.

آرزو
۰۸:۵۷ ~ ۲۴ فروردین ۱۳۸۸

اگه میشه این چنتا سوال رو جواب بدید
ادامه تحصیل بعد از کارشناسی نا پیوسته تو دانشگاه های معروف مثل شریف و صنعتی اصفهان امکان داره؟
ایا تو آزمون کاردانی به کارشناسی بچه های فنی و ریاضی با هم شرکت میکنند

سعیده
۰۷:۰۶ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

سلام
من اولین بارمه که به سایت شما سر زدم. به نظرم خیلی خوبه ولی کاش تراز خانوم ها رو هم درج می کردید…

mahsa
۰۱:۰۷ ~ ۳۰ فروردین ۱۳۸۸

با سلام
منم از امروز عضو سايت شدم خوشحالم كه با شما دوستان آشنا شدم
1 سوال داشتم اگه امكان داره آقا داريوش كه ادعا كردن 1ماه درس خواندن رتبشون140 اومده كمك كنند چه جوري خوندن كه ما هم ياد بگيريم ممنون ميشم

samira
۱۰:۲۴ ~ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

خسته نباشید.دست گلتون هم درد نکنه.می خواستم بگم اگه میشه درصد بچه هایی که رتبه شود بین 2000 تا 3000 شده رو بذارید و کلید تشریحی کارشناسی پیوسته سال های 85.86 رو واسم بفرستید.خیلی ممنونم

مصلح
۰۷:۰۳ ~ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام_میشه یه اطلاع مختصر در مورداینکه چند درصد دروس تخصصی رو باید بزنیم تا روزانه قبول شیم .خیلی خیلی واجبه ,ممنون میشم
در ضمن سایتتوت خیلی توپ و مفیده امید وارم همیشه موفق باشین.

aghil
۰۶:۵۱ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

اجب رسمیه رسمه زمونه…
این از شانس ما بود که آمزش وپرورش..

samaneh
۰۴:۵۱ ~ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام
من از امروز می خواهم عضو سایت بشم و از شما بخواهم که منو راهنمایی کنید تا بتونم رتبه خوبی کسب کنم .خیلی ممنونم

مهسا
۱۰:۱۷ ~ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

با عرض سلامميخواستم در خواست كنم درصدهايي كه نفرات برتر كنكور زدن رو برام بفرستيد
مرسي

علیرضا
۱۲:۲۵ ~ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام ممنون از مطلب خوب من در سایت عضو شدم ولی فعال نشدم راهنمایی کنید ممنون

sahar
۱۱:۴۶ ~ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام من الان دارم برای کارشناسی می خونم و خیلی هم امید دارم که در بهترین دانشگاه قبول بشم لطفا منو دعاکنید.

سید مرتضی موسوی مفرد
۱۱:۵۸ ~ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام خدمت دوستان عزیز و مدیران محترم سایت کارشناسی بنده در تکمیل ظرفیت در موسسه غیر انتفاعی کرمان قبول شده ام

عسل
۰۷:۵۷ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام
من امسال میخوام در کنکور شرکت کنم فقط 75 روز وقت دارم به نظر شما میتونم تو این وقت کم قبول بشم آخه فقط میخوام اصفهان قبول بشم تا چه رتبه ای بیارم میتونم esfقبول بشم کمکم کنید
مرسی

فرشید
۱۲:۳۷ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام به همه دوستام..
دوستانی که دارید واسه کارشناسی نا پیوسته میخونید..
اول بقیه رو دعا کنید آخرشم منو..
قبول بشم یه شیرینی خوب برای سایت دارم…

saeede
۰۳:۲۶ ~ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام
من می خوام تو این سایت عضو شم اقدام هم کردم ولی نمیدونم عضو شدم یا نه؟

یوسف خانی
۰۲:۰۹ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

با عرض سلام من می خام بدونم چه کتابهایی را بیشتر بخوانم ودرصد قبولی 87 را با

eliz
۱۱:۳۲ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

سایتتون فقط استرس زاست و یه کم هم جنبه آموزشی وعلمی داره در مورد اینکه میخواین حق ماروبابت حذف سهمیه روزانه بگیرید نمیتونید دولت تصمیم خودشو گرفته هیشکس هم حریف دولت نمیشه مطمئن باش من ازوقتی با سایتتون آشنا شدم مرتب خبر بد تو سایتتون می بینم باتشکر

محمد
۱۰:۱۷ ~ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام عضویت تو این سایت چطوریه به منم بگید ممنون میشم

marziyeh
۰۴:۰۸ ~ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

من می خوام عضو سایت بشم. راهنماییم کنید

farzane a
۰۷:۰۷ ~ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام من فقط ذخیره و ساختمان داده رو خوندممعارفم خونده بودم که فهمیدم اندیشه جز منابع ست.خیلی استرس دارم می ترسم قبول نشم.همین ترسم باعث شده نتونم بقیه دروس رو مطالعه کنم چون همش حواسم پرت می شه.نمی خوام ریاضی و برنامه نویسی رو بخونم.لطفا راهنماییم کنید چی کار کنم.بدجور سردرگمم.خواهش می کنم سریعتر جوابمو بدین چون دیگه وقتی نمونده.مرسی.اگه می شه به ایمیلم سند کنید.

جواد
۰۸:۵۵ ~ ۱ خرداد ۱۳۸۸

با سلام.
لطفا بگوييد رتبه قبولي در موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي كرمانشاه چنده؟
خيلي مهمه

ممنون از سايت خيلي خيلي خوبتون

جواد
۰۲:۳۰ ~ ۲ خرداد ۱۳۸۸

براي دانلود جزوه و كتاب و حل تمرينات كامپيوتر برين به آدرس زير:
http://www.sanjesh.blogfa.com

shahram
۱۰:۱۳ ~ ۳ خرداد ۱۳۸۸

سلام، ممنون از سایت جامع و خوبتون

خاطره
۰۹:۳۳ ~ ۴ خرداد ۱۳۸۸

سلام
واقعا ممنون مطالب عالی است میام اینجا آرامش پیدا میکنم
آقا من یه سوال داشتم
در ثبت نام سراسری 88 آخر دفترچه 3 تا کد واسه کامپیوتر بود(کاربرد کامپیوتر/سخت افزار نرم افزار/کامپیوتر کلیه گرایش ها)که من سومی رو زدم الان نگرانم نکنه اشتبا کردم؟البته کد رشته همون 210 رو که مال نرم افزاره زدم.راهنماییم کنید ممنون میشم(رشته ام هم نرم افزاره)

رحیمی
۰۸:۴۵ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

سلام من تازه عضو شدم سایت خوبیه میخوام امسال کنکور علمی کاربردی کارشناسی شرکت کنم،لطفا راهنماییم کنید مرسی

saeid
۰۶:۳۴ ~ ۱ تیر ۱۳۸۸

سلام من داوطلب کاردانی به کارشناسی رشته معماری هستم می خواستم ببینم که رتبه یک سال قبل چه درصد هایی را از درس های تخصصی زده ؟ با تشکر

masoud
۰۶:۴۶ ~ ۷ تیر ۱۳۸۸

از سايت شما ممنونم..

لیلی
۱۷:۲۲ ~ ۱ شهریور ۱۳۸۸

سلام ممنون از زحمات زیادی که واسیه ما کشیدین می خواستم ببینم منظور از گرایشها چیه من رتبه در گرایش اول 12000 شده و در گرایش دوم 7000 امکان قبولیم هست

سحر
۲۳:۳۳ ~ ۱ شهریور ۱۳۸۸

سلام خیلی ممنون از سایت کامل شما.میخواستم بدونم با رتبه 2000 سخت افزار میتونم انشگاه علوم و فنون مازندران قبول بشم.ممنون میشم اگه کمکم کنید

میلاد
۰۰:۱۳ ~ ۲ شهریور ۱۳۸۸

در جواب شما سحر خانوم می خوام بگم که:
دوستم پارسال رتبش 2000 شده بود در سخت افزار و علوم و فنون مازندران رو آورده بود.

میلاد
۰۰:۱۹ ~ ۲ شهریور ۱۳۸۸

لیلی خانوم,گراش اول مربوط می شه به نرم افزار و گرایش دوم هم مربوط می شه به سخت افزار.
احتمالا امسال تا 13000 قبول بشن]البته با توجه به گفته آقا پیمان.

ریحانه
۰۰:۵۰ ~ ۲ شهریور ۱۳۸۸

سلام
میخواستم بدونم من که شاغل هستم اگر دانشگاه شهرستانها قبول بشم در چه صورتی میتونم انتقالی بگیرم؟؟؟؟؟؟

رعنا
۱۵:۰۵ ~ ۲ شهریور ۱۳۸۸

سلام
رتبه من 7905 شده تو تکمیل ظرفیت از تبریز قبول میشم؟به نظرتون دوروبر تبریز از کجا قبول میشم….جون من جواب بدین

mohmadra
۱۹:۴۷ ~ ۲ شهریور ۱۳۸۸

سلام
می خواستم بدوتم با رتبه 12000 کجا می شه قبول شد؟

nazanin
۰۱:۳۱ ~ ۶ شهریور ۱۳۸۸

ببخشید یعنی کسی که 4300 آورده فقط اصفهان قبول می شه
اگه اینجوری باسه که خیلی بده
یعنی من گرمسار قبول نمی شم؟

مرجان
۲۰:۲۷ ~ ۵ مهر ۱۳۸۹

سلام من ميخواستم بدونم با رتبه ي 8976ميتوانم در تكميل ظرفيت 89 در دوره ي شبانه قبول شوم خواهش ميكنم احتمالي هم كه شده پاسخم را بدهيد

بهمن
۱۵:۴۴ ~ ۷ آذر ۱۳۹۰

نمونه کارنامه و رتبه قبولی کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و بهداشت مواد غذایی دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان

راضیه
۰۲:۲۶ ~ ۱ تیر ۱۳۹۲

سلام خسته نباشید میخاستم بپرسم برای قبولی کارشناسی علوم ازمایشگاهی رفسنجان باید درصدام چقد باید باشن و کدوم دانشگاه ها درصد قبولیش بیشتره. مرسی