آخرین خبر ها
آخرین رتبه های قبولی در موسسات غیر انتفاعی

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4920  »

دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ تهران –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 593  »

دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3149  »

مؤسسه غيرانتفاعي آبا – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي آباداني وتوسعه روستاها – همدان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي آرادان – آرادان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8217  »

مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10078  »

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11835  »

مؤسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران –  «  اولین سالی است که پذیرش دارد  »

مؤسسه غيرانتفاعي احرار – رشت   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9153  »

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 2969  »

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12433  »

مؤسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13173  »

مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8342  »

مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5180  »

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7352  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهار- مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9484  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12443  »

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان – فريدونكنار  –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس –   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10504  »

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان – گلپايگان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10362  »

مؤسسه غيرانتفاعي توس – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان – رشت –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد همدان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7260  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل يزد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9104  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4831  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4450  »

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6728  »

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي خيام – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3938  »

مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5466  »

مؤسسه غيرانتفاعي رجاء – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 1762  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7501  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس – كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7992  »

مؤسسه غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10971  »

مؤسسه غيرانتفاعي زند- شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5043  »

مؤسسه غيرانتفاعي سبلان – اردبيل –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5228  »

مؤسسه غيرانتفاعي سجاد – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 2554  »

مؤسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي سلمان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11398  »

مؤسسه غيرانتفاعي شمس – گنبدكاووس –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14043  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3135  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8845  »

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5981  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران – بابل – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11300  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10207  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل –   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11725  »

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13106  »

مؤسسه غيرانتفاعي عقيق – شاهين شهر – «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 8544  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14660  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين –  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4467  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5428  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني – نايين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11860  »

مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن –  اروميه   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان – اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6266  »

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4533  »

مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني – آبيك قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6785  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس –  مشهد   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13466  »

مؤسسه غيرانتفاعي كارون – اهواز   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 7858  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – شهر صنعتي البرز  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6580  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان – كرمان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13664  »

مؤسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11507  »

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 5676  »

مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 9501  »

مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 13591  »

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان – آق قلا  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي مطهر – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 10014  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق- رفسنجان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 15195  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 12333  »

مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان –  اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 6754  »

مؤسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان  «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14994  »

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا –  بندرگز   «  آخرین رتبه قبولی در گذشته = 14738  »

حمید
۱۲:۰۷ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام آقای مدیر سایت

نتایج نهایی کارشناسی ارشد سه شنبه اعلام شد

خواستی اون جدول اول صفحه رو یه رفرش کن

مسعود
۱۲:۱۶ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان خسته نباشید.
ممنون از این اطلاع رسانی عالی!
داداش به نظرت من میتونم یکی از این دانشگاه هارو قبول بشم؟
رتبم شده 18831

marziyeh_288
۱۴:۲۵ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

حیف شد!
رتبه من 3352 بود!
ولی چون یه ترم از کاردانیم مونده نمیتونم درست و حسابی انتخاب رشته کنم!
فکر نکنم جایی قبول شم، بیخیال، سال دیگه!

رشید
۱۶:۲۳ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام. اقا لیستتون ناقصه که پس خرمشهر کو؟؟؟؟؟
اگه یه کاری میکنید تمامو کمال انجام بدید

رشید
۱۶:۳۰ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

در جواب نازنین خانم:

با توجه به اینکه ابادان هستید بهترین انتخاب خرمشهر هستش.
من خودم اهوازم اما میخوام بیام خرمشهر

HeWillCome
۱۶:۳۱ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

پارسال علم و فرهنگ تا حدود 200 بودهاا نه 500
دوستم با 235 نیاورد، البته تکمیل ظرفیت هم نداشته که بگیم منظورتون بعدا بوده!
دقت کنید.
———-
مدیر سایت :چون پارسال دانشگاه های تهران روزانه پذیرش نداشتن!اما امسال به خاطر پذیرش دانشگاه های سراسری علم و فرهنگ تا همین حدود رو میگیره.

علی عبدالمالکی
۱۶:۳۱ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام. پس چرا خرمشهر رو نزدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محسن
۱۹:۰۵ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

اینا مربوط به سال 88 هست
———
مدیر سایت: امسال هم تقریبا تو همین بازه هست،زیاد فرقی نمیکنه!

محسن
۲۱:۱۱ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام بابا این چرتو پرتا چیه نوشتید ؟
من با 140000 پارسال طبرستان چالوس قبول شدم بعد زدید آخرین قبولی 10000 ؟

حمید
۲۲:۴۰ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

خیلی ممنون.
خبر دارین آخرین رتبه قبولی در شمسی پور چنده؟

اهوازی
۰۰:۴۷ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

محسن راست میگه سال 88 تا 14هزار هم گلپایگان قبول شدن ولی شما زدین 10هزار.
رتبه قبولی خرمشهر رو هم اگه میشه بگید حدودا چنده؟

رضا
۰۴:۴۹ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام
اگه اینطور باشه یعنی من با رتبه 29690 فرت دیگه ؟
ولی من تا اونجایی که شنیدم 60 یا 70 درصد داوطلبا نیمسال دوم باید انتخاب کنن پس درصد قبولی نیمسال اولیا میاد بالا

میترا
۰۷:۱۰ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشی رتبه من 10500 است به نظر شما موسسه های قزوین احتمال قبولی هست یا نه با تشکر

صبا
۰۸:۴۹ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

تشکر

احمد
۰۹:۳۳ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

با سلام خدمت مدير سايت
سايتتون واقعاً عاليه ، اي كاش واسه رشته حسابداري همچين سايتي وجود داشت تا فارغ التحصيلهاي كارداني اين رشته هم در اون تبادل نظر ميكردن .
واسه انتخاب رشته ازتون كمك ميخواستم ، رتبه من
26650 رشته حسابداري كد 514 مجاز شدم ، محل سكونتم گرگان است !
آيا با اين رتبه ميتونم شهرهاي استان گلستان قبول بشم ؟
اگر تو مرحله اول انتخاب رشته قبول نشدم چه جوري بابد از تكميل ظرفيت اطلاع پيدا كنم كه بتونم از ورودي هاي امسال جا نمونم؟
پيشنهاد خودتون واسه انتخاب رشته من چيه ؟
پيشاپيش از كمك و راهنماييتون ممنون ميشم

یاسی
۱۱:۰۰ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

این رتبه ها درسته چون پارسال سهمیه ها رو داده بودن به فرهنگیا.پس نمیشه با رتبه های پارسال در نظر گرفت باید رتبه های سال 88 رو نگاه کرد

محسن
۱۱:۵۲ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام ، من 23000 شدم ، کجا امید هست که بزنم ؟
فرقی نداره کجا باشه ، فقط از اصفهان پایین تر نباشه !

ترنم
۱۳:۲۸ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

ببخشید این رتبه ها مربوط به سال 88 هست.اگه میشه رتبه های سال 89 رو هم تو سایت بزنید.خیلی خیلی لازم دارم.خیلی حیاتیه

فرشاد
۱۸:۰۹ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام . ممنون از مطالب مفیدتون .
رتبم 6800 شده ، میتونم خوزستان قبول شم؟

قاسم
۱۸:۱۲ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

با سلام
احتمال دارد مثل پارسال تا رتبه 25000دانشگاه مجاری قبول شد؟

پرستش
۱۸:۳۲ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

مطمئنید اینا درسته ؟ پارسال یکی از دوستای من با هفده هزار قبول شد شمس گنبد کاووس ولی اینجا زده آخرین رتبه چهارده هزار!!!!

فاطمه
۱۸:۵۰ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام
کسی نمیدونه پارسال سخت افزار ابرار تهران تا چند برداشته؟

حسین
۱۹:۵۰ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام
امسال که به ما نمیرسه ولی لطفا واسه سال بعد جواب این سوال رو بذارین.
من رتبه ام 764 شده ،نمیدونم چجوری انتخاب رشته انجام میشه!سطری یا ستونی؟
منظورم از سطری اینه که اول اولویت اول تمام نفرات بررسی میشه ؟ یا اینکه به طور ستونی اول تمام اولویت های یک فرد مقایسه میشود و سپس نفر بعدی مقایسه میشود ؟
و یه سوال دیگه اینکه برای شبانه تهران،مهر رتبه بالاتری میخواد یا بهمن؟

رشید
۲۱:۱۰ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

قابل توجه دوستانی که تراز خرمشهر رو می خواستند. دانشگاه خرمشهر پارسال افتتاح شد و از 9 هزار تا 12 هزار گرفته اما امسال ظرفیتشو افزایش داده دقیقشو به زودی اعلام میکنک

clever
۲۳:۳۵ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

من میخوام بدونم دانشگاه منتظری مشهد برای رشته برق تا چه رتبه ای پذیرش داره
با تشکر

farzam
۲۳:۳۶ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام من رتبم 23000 هستش خواستم بدونم غيرانتفاعي قزوين يا تهران ميتونم قبول شم
ممنون ميشم
باتشكر

آرزو
۰۰:۴۰ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

در جواب میترا:

جهت اطمینان موسسه هایی مثل پارسیان کاسپین رفیعی و کوثر و بزن

milad
۰۰:۵۸ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

میخواستم اگه لتونید راهنماییم کنید یا بگید کجا میتونم پیدا کنم آخرین رتبه ای که تو دانشگاه جابربن حیان رشت پارسال در رشته مکانیک قبول شده چنر بوده رتبش مرسی اگه بشه راهنماییم کنید

مجتبی
۰۱:۱۶ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام دوستان
مژده برای بچه هایی که به هوش مصنوعی علاقه دارن.
دانشگاه استنفورد یک دوره مجازی برای آموزش آن لاین هوش مصنوعی برگزار کرده که از اول مهر هم شروع می شه اگه دوست داشتید برای اطلاع بیشتر می تونید یه سری به آدرس زیر بزنید خالی از لطف نیست!
http://www.ai-class.com
با تشکر مجتبی

مهندس کوچولو
۰۹:۱۶ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

من امسال با کتابها و آزمونهاي پارسه جهاد دانشگاهي قبول شدم با رتبه ي 380 براي خريد جزواتم با وبم سر بزنيد…

MBHD
۰۹:۲۲ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

پارسال 16500 رفسنجان و کرمان قبولی داشته!!!
با همین 16500 جهاد دانشگاهی یزد شعبه 2 تو تکمیل ظرفیت قبولی داشته!!!!
واحد جواد الائمه یزد تو تکمیل ظرفیت 16000 قبولی داشته!!

تازه میگین امسال 30% قبولی بیشتر شده!!!!!!

معتمدی
۱۰:۲۴ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام رتبه من 1700 شده رشته نرم افزار به نظرتون از بین شهید اشرفی – جهاددانشگاهی و علوم فناوری سپاهان کدوم را اول بزنم

masume
۱۱:۰۶ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

دوستان یه سئوال من رتبه سخت افزارم بهتر شده می تونم با این رتبه وارد یه دانشگاه بشم بعد به نرم افزار تغییر رشته بدم؟

مريم
۱۱:۱۸ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

غير انتفاعي هزينه ي هر ترمش چقد در مياد؟
پودمان كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي ؛ I.T چطور؟

میلاد میداوودی
۱۲:۱۳ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

یادش بخیر ،پارسال هم ما این سایت رو هر روز زیر و رو می کردیم. ما همون اولویت اولمون که امین فولادشهر بود قبول شدیم. فک کنم آخرین رتبه قبولیش هم 8000 بود.

به یاد گذشته:

پاسخ:
محسن: بهتره مجازی رو انتخاب کنید ، امتحاناتش هم دانشگاه اصفهانه، اگه تو استان اصفهانید.

میترا: احتمالا نه.

marziyeh_288»در تکمیل ظرفیت ، البته اگه باشه می تونید شرکت کنید،

مسعود: بیشتر به مجازی فکر کنید

sara
۱۲:۴۴ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید من واقعآ ممنونم از سایت خوبتون و اطلاع رسانیتون راستش ازتون کمک میخواستم من تهرات زندگی میکنم و مدرک کاردانیم فناوری بوده الان نرم افزار مجاز شدم با رتبه 29690 من کجا میتونم بزنم که مطمئن باشم قبول میشم خواهش میکنم جوابمو بدین امروز روز آخر ثبت نام من منتظرتون هستم

sara
۱۳:۰۲ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید من واقعآ ممنونم از سایت خوبتون و اطلاع رسانیتون راستش ازتون کمک میخواستم من تهرات زندگی میکنم و مدرک کاردانیم فناوری بوده الان نرم افزار مجاز شدم با رتبه 29690 من کجا میتونم بزنم که مطمئن باشم قبول میشم خواهش میکنم جوابمو بدین امروز روز آخر ثبت نام من منتظرتون هستم

sani
۱۳:۱۷ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

با سلام …
لطف کنین برای رشته ی ساخت و تولید هم دانشگاه معرفی کنین و بگین آخرین رتبه های قبولی سال پیش تا چند بوده البته روزانه ….با تشکر

مصطفی
۱۳:۵۶ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

ابتدا جا داره تشکر کنم بخطار وب سایت بی نظیرتون

من ربتم ۲۴۰۰۰ شده.آیا می تونم برای غیر انتفاعی مشهد قبول بشم؟مجازی شیراز چطور؟
——-
مدیر سایت : دانشگاه های غیر انتغاعی که خیر،احتمالش خیلی ضعیفه ولی مجازی چرا.

M
۱۴:۳۲ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

با سلام

اشتباهه. دوستم با 16 هزار مطهر مشهد سال 89 قبول شد
تا 20 هزارم جاشون قبولی داشتن چرا الکی آمار میدیدن

فاطمه
۱۶:۰۶ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

آقا خسته نباشید
آیا آمل غیرانتفایی برای رشته ی ارشد تربیت بدنی امسال قبول کرده؟اصلا آمل غیر انتفایی رشته ی تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد داره؟ جوووووووون هرکی دوس دارین جواب من رو حتما بدین….ممنون

میلاد میداوودی
۱۷:۴۱ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

پاسخ:

فاطمه: اطلاعی از تربیت بدنی ندارم، بهتره شماره دانشگاهو پیدا کنین و تماس بگیرین.

M:
این آمار 88 هستش، با سال 89 هم زیاد فرق نکرده، البته یه مقداری به خاطر افزایش پذیرش رتب پذریش هم کاهش یافت. شاید دوستتان در تکمیل ظرفیت پارسال قبول شده. تکمیل ظرفیت یه دنیایی دیگه هستش.

sara: شما مجازی رو هم انتخاب کنید، اما احتمالش ضعیفه، توکل به خدا

مريم: من ترم یکم 16 واحد داشتم ،390تومن، ترم 2 و 3 هم 21 واحد حدودا 480 تومن.

معتمدی: جهاد بهتره، البته شما به ترتیب علاقتون انتخاب کنید.

MBHD: تکمیل ظرفیت بحثش جداست، دوست خود جهاد اصفهانو با رتبه 8 هزار پارسال توی تکمیل قبول شد!!

masume: اگه منظورتون ارشد باشه، از 4 گرایش می تونید هر کدومو انتخاب کنید.

farzam: به فکر مجازی باشین.

faezeh
۱۹:۵۳ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام بچه ها من با رتبه 18321تو هردو گرایش نرم افزار و سخت افزار قبول شدم. مشهدی هستم میشه بگیدکدوم دانشگاه مشهد قبول میشم؟مرسی

somayeh69
۰۰:۰۵ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام
خسته نباشین و تشکر بخاطر این همه تلاش!!!
والا کل سایت رو گشتم یا جواب سوالم رو پیدا نکردم یا برام قابل خورد کردن نبود برا همین دوباره میپرسم!!!
سوالم اینکه: من برای سراسری رشته انسانی مجاز شدم و تو انتخاب رشته شبانه و غیر انتفایی و روزانه رو انتخاب کردم!!!
الانم که برای کاردانی به کارشناسی مجاز شدم و انتخاب رشته کردم!!!
حالا سوالم اینه که اگه من تو یکی از رشته های انسانی قبول بشم و ثبت نام کنم و بعدا از این طرف کاردانی به کارشناسی قبول بشم و بخوام کاردانی به کارشناسی بخونم ایا هزینه ثبت نام(شهریه ثابت و متغیر) دانشگاه برای رشته علوم انسانی رو بهم بر میگردونن و حتما نیاز هست انصراف بنویسم برای اون دانشگاهی که قبول شدم؟؟؟ یا این که یه مهلت زمانی میدن تا بعد از جواب کنکور کاردانی به کارشناسی برم ثبت نام؟؟؟
خواهشا جوابم رو بدین رو بدین برام مهمه!!!

حسین
۱۰:۱۸ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام به مدیر سایت آقا پیمان …..
داداش جون هرکسی که بیشتر از همه دوستش داری پیغام منو بده …..
من رتبم 15050 شده یه ترم کاردانیم مونده به نظرت تکمیل ظرفیت واسه نیم سال دوم امیدوار باشم یا نه؟

علی اقا
۱۰:۳۲ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

من سوال خاصی ندارم چون کسی جواب سوالمونمیده.پس تا اعلام نتیجه نهایی صبر میکنم

مجتبی-یزد
۱۶:۰۵ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید.من رتبم 10000 و خورده ای شده به نظرتون یزد قبول میشم.دوستانی که در این زمینه صاحب تجربه هستند منو تو انتخاب رشته کمک کنند.فدا همتون

seed
۱۶:۲۹ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

kamelan ba etminan migam ta rotbeye 27000 ghabool mishin albate ye eddatoono to takmil zarfiat migiran.pas khialetooon jam bashe .man sale pish ghabool shodam .darketoon mikonam steres darin amma bavar konin azad berin behtare ta gheyre entefaee

marziyeh_288
۲۰:۳۲ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

آقای میلاد میداوودی!
خیلی ممنونم که راهنماییم کردین، ان شاءالله موفق باشید، واقعا امیدوار شدم.
فقط اگه می شه یه لطف دیگه در حق من بکنید و بهم بگید چطوری باید از تکمیل ظرفیت و ثبت نامش مطلع بشم؟؟؟
واقعا ممنون!

somayeh69
۲۱:۱۷ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان
خسته نباشید
من با رتبه 5600 به ترتیب دانشگاههای غیر انتفایی علوم و فنون مازندران، خیام مشهد، سجاد مشهد و شمال آمل رو برای سخت افزار(تاکید بر سخت افزار) انتخاب کردم، احتمال قبولی هست؟؟؟
آیا این که میگن برای سخت افزار رتبه تاچند هزار بیشتر از نرم افزار هم قبول میکنن درسته؟؟؟ یا رتبه های پذیرش برای سخت افزار هم همون مشابه نرم افزار هست؟؟؟
———-
مدیر سایت :علوم و فنون مازندران،خیام و سجاد مشهد که خیر.اما واسه شمال آمل امکانش هست.بله ممکنه چون تعداد شرکت کننده های سخت افزار کمتر از نرم افزار هستش.

هستی
۱۰:۴۱ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بچه ها برید کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد بگیرد

ا لبته کسا نی که شرکت کردن

somayeh69
۱۲:۵۷ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

آقا پیمان خواهشا جواب منو بدین و راهنماییم کنین واقعا موندم چیکار کنم برم سراسری یا همین کاردانی به کارشناسی رو بخونم؟؟؟
اگه ثبت نام نکنم و کاردانی به کارشناسی هم قبول نشم اینم از دستم میره ، اگر هم ثبت نام کنم و کاردانی به کارشناسسی هم قبول بشم پولم این وسط میره ؟؟؟
چیکار کنم من؟؟؟

مريم
۱۳:۰۳ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

میلاد میداوودی ممنونم از پاسخت … پس با اين حساب علمي كاربردي كمتر بايد باشه؛ دوست من پارسال نرم افزار علمي كاربردي ترم اول با 20 يا 21 واحد شهريه ش شد 310 و همون ترم يكي از دوستام توي غير انتفاعي با همين تعداد واحد تقريبا شده بود 370-80 !!!

بهنام
۱۵:۵۹ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام اقا پیمان , با رتبه 1362 میشه به شبانه” نیم سال دوم” شمسی پور امیدوار بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

somayeh69
۲۰:۰۸ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام
این راسته برای رشته کامپیوتر ترم اول شهریه متغیر حدود250 هزار تومان ویا بیشتر هم میشه و با شهریه ثابت بیشتر از 450 هزار تومان؟؟؟؟
چون من چند بار با این مبلغ هایی که تو دفترچه نوشته حساب کردم همین شد اگه راسته بگین خواهشا؟؟؟
چون من بابامو راضی کردم تا 350 هزار تومن شهریه!!!
خواهشا یکی جواب بده!!!

پانيذ
۲۰:۴۸ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

قابل توجه دوستاني كه احتمالا تصميم دارن غيرانتفاعي رو يكي دو ترم بخونن و بعد دوباره شركت كنن و دولتي بخونن :
در صورتي كه بخواين انصراف بدين بايد هزينه 420 هزار تومان بابت انصراف از دانشگاه اول بپردازين .
اين هزينه تو همه جا يكسانه و فرق نمي كنه كدوم غير انتفاعي باشين
اين يه قانون كليه و فرقي نمي كنه چند ترم باقي مونده باشه
(البته اشتباه نگيرين تكميل ظرفيت شامل اين قانون نميشه ،اون قضيه اش فرق داره و هزينه اي نداره)

MILAD
۰۰:۲۴ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

در پاسخ به معتمدی:
داداش شک نکن و بزن جهاد دانشگاهی اصفهان…از نظر امکانات و استاد و ففا و کلا همه جوره بهتر از بقیه غیر اتفاعیاس…پارسال تا رتبه 2500 هم قبول کرده پس حیف شماست با این رتبه دانشگاه دیگه ای برید

سمیرا م
۰۵:۵۳ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

حالا که شهریه غیر انتفاعی چیزی میشه شبیه به آزاد و با توجه به اینکه هرجا غیر انتفاعی قبول شی باید خونه یا خابگاهم بگیری و همچنین شنیدم که ارزش مدرکهاشونم معادل هممند ؛ پس چرا ما خودمونو عذاب میدیم که غیر انتفاعی قبول شیم ؟؟؟
واقعا آیا آزاد مقرون به صرفه تره یا غیر انتفاعی ؟؟؟
———
مدیر سایت: اگه بخواین غیر انتفاعی رو شهر دیگه برید بله با هزینه خوابگاه و مسائل دیگه همون هزینه آزاد شهر خودتون در میاد!اما اگر غیر انتفاعی تو شهر خودتون باشه اصلا با ازاد هزینه اش یکی نمیشه شهریه ثابت دانشگاه آزاد تقریبا به اندازه کل یه ترم دانشگاه غیر انتفاعی در میاد.

hamed
۰۸:۵۶ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

آقا خسته نباشید
می خواستم بدونم با رتبه 19400 میشه غیر انتفاعی رامسر قبول شد ممنون میشم جواب بدین
——
مدیر سایت :خیر.

javad
۰۹:۱۹ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

slm mer30 az site aliton ye kam be roz bashin bad nist 1 soal dashtam ba 4327 koja ghabol misham?

khashi
۱۲:۲۹ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

بابا این حرفهای چرت چیه می زنید پارسال من 89 رتبه رفیقم شد 15121 پارسا قبول شد پارسال تا 18000 گرفتن این ها رو اصلا نگید زشته

علی 13
۱۳:۲۹ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام اقا پیمان . من در نرم افزار رتبه 10000ودر سخت افزار هم همچنیتن. خواستم ببینم درکرمانشاه امید دارم قبول بشم منضظورم جهاد یا زاگرس باتشکر از شما
——-
مدیر سایت :احتمالش کمه!

آناهیتا بهره مند
۱۴:۵۴ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید
امسال رتبه من در نرم افزار 22695وسخت افزار 21550شده ایا احتمال قبولی من در غیرانتفاییهای جیرفت و شهر کرمان و رفسنجان و مشهد و شیراز و اصفهان وجود داره یا نه؟

abbas
۰۸:۱۵ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام
من نرم افزار 19000 شدم واسه آیندگان تنکابن شانسی هست با توجه به اینکه پارسال 17000 گرفته

رشید
۰۸:۵۴ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

در پاسخ به خانم اناهیتا بهره مند:
رتبتون زیاد جالب نیست برای این شهرهایی که اسم اوردید.
احتمالش خیلی ضعیفه. مگه اینکه فرجی بشه

حسین
۰۹:۵۳ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام من رتبم شد حدود 800 نرم افزار فقط هم دانشگاههای تهران رو زدم قبول میشم دیگه؟؟؟؟؟؟؟دوستم شده حدود17000دانشگاههای شمال رو که قبول میشه اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mahdi
۱۰:۱۰ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

رتبه امسال من شده 10900 بچه ها آیا امیدی هست؟به نظرتون کجا قبول میشم؟؟؟

SAMANE
۱۰:۴۶ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

salam.mamanon as dayte khobeton mikhastam bedonam man ba rotbeye 13500mitonam gheyre entefayiye eshraghe bojnordo ghabol sham????????

mohamad norizade
۱۲:۰۹ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

salam agha peyman age lotf konid javab bedid mamnon misham ba rotbe 6900 amkane ghaboli dar daneshga shomal hast ya kheyr????

مسعود
۱۲:۱۱ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام!
خسته نباشید.
با18831 کدومو قبول میشم؟
رفسجان-کرمان-جیرفت-مشهد-آق قلا-کردکوی-بندرگز-گنبدکاووس-کسری رامسر-میانه-خرمشهر -کوهدشت!
به خدا ممنون میشم اگه یه جواب بهم بدید.
موفق باشید

mehrdad lohrasebi
۱۲:۱۲ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام اقا پیمان خسته نباشید با رتبه 6900 امکان قبولی در دانشگاه شمال هست یا خیر با تشکر؟؟؟
———-
مدیر سایت :بله به احتمال زیاد.

رشید
۱۲:۳۸ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام. میگم مدرک دانشگاه ازاد معتبر تره یا این غیر انتفایی ها؟
با 9692 میشه خرمشهر قبول شد؟

رشید
۱۲:۳۹ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

تورو خدا جواب بدین جان مادرتون.

با این رتبه میشه خرمشهر قبول شد؟ 9692

محمد
۱۵:۰۱ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

با سلام
ميخواستم بدونم با رتبه 11800 در دانشگاه هاي زير چقدر شانس قبولي دارم؟
مهر آستان
كسري رامسر
آيندگان و شفق تنكابن
مراكز رشت

Dr.Cnet
۲۰:۱۴ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

somayeh69 : شهریه ثابت بیشتر از 180 نیست البته آمل ترم اولش 450 میشه اونم واسه امکاناتش که هیچ وقت نمیزارن استفاده کنین.

نیلوفر
۲۱:۲۲ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

با سلام به آقا رشید

در جواب سوال شما بله هردو مدرک معتبرند

با این رتبه که آوردین ا حتمال داره قبول بشین

حتی ممکن ا هواز در بیان

من شنیدم البته ،

میگن که تا 20000قبول می شن

توکل بر خدا

mohamad norizade
۲۲:۳۰ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

با سلام اقا پیمان با رتبه 6900 برای دانشگاه شمال امل امیدی هست یا نه چند بار سوال کردم جواب ندادین؟؟؟ممنون میشم جواب بدین
با سپاس>>>>>؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سپیده
۲۳:۲۳ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰

در جواب آقا رشید:
مگه خودتون نگفتین پارسال از 9هزار تا 12هزار خرمشهر قبول شدن؟ پس اگه اینطوره شما که دیگه صد در صد قبولین.تازه تو تکمیل ظرفیت شاید کارون اهواز رو هم قبول بشین.
من بومی اهوازم رو حرف شما کلی امیدوار شدم که با 12هزار شاید خرمشهر قبول بشم حالا دیگه هیچ امیدی ندارم فکر کنم باید برم یه شهر دور.

reza
۰۸:۴۳ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

dar javabe hossein:
hosein jan to chon bayad nimsale dovom bezani harchand rotbat 15050 shode fert mishi
pas ru emsal kolan hesab nakon

مهسا
۰۹:۱۴ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام
بچه ها هركي ميتوننه جواب حسين رو بده آخه سوال منم هست.

الیکا
۱۲:۲۴ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را ، که ترکش موجب بي مدرکي است و به کلاس اندرش مزيد در به دري ، هر ترمي که آغاز مي شود موجب پرداخت زر است و چون به پايان رسد مايه ضرر ،
پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمي شهريه اي واجب …..

از جيب و جان که بر آيد …… کز عهده خرجش به در آيد

Mojtaba
۱۵:۲۶ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام یه سوال :
من توی تربیت بدنی رتبه 1600 آوردم کجا امکان داره قبول بشم ؟؟؟

رشید
۱۷:۵۲ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

در جواب سپیده خانوم

اره درسته خودم گفتم که خرمشهر از 9 تا 12 هزار پارسال گرفته . فقط می خواستم مطمعن بشم همین.
یه اشنایی داشتم خرمشهر رفت سوال کرد گفتش که نسبت به پارسال ظرفیتمونو بردیم بالا از 9 هزار تا 12500 میگیره خرمشهر

رشید
۱۷:۵۴ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

سپیدا خانم اشتباه نکنید شهر دور نزنید اگه رتبتون زیر 13 هزار خرمشهر قبول میشید حتما

رشید
۱۷:۵۶ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

با تشکر از نیلوفر خانم بابته جوابتون.
این مدیرای کارشناسی که جواب نمیدن

دوستان عزیز بازم تاکید میکنم به کسایی که خوزستان هستند خرمشهر تا رتبه های زیر 13 هزار رو پذیرش میکنه.

S_69
۱۹:۵۱ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

با رتبه 2229 میشه علوم و فنون مازندران قبول شد؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

somayeh69
۲۱:۴۳ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

در جواب Dr.Cnet که گفتی شهریه ثابت بیشتر از 180 نیست البته آمل ترم اولش 450 میشه اونم واسه امکاناتش که هیچ وقت نمیزارن استفاده کنین باید بگم که برای رشته خود ما که کامپیوتریم تو دفترچه شهریه ثابت دانشگاههای گروه ب رو 209500 تومن نوشتن حالا دانشگاههای گروه ب بماند اونوقت شما چطور میگی از 180 تومن بیشتر نمیشه؟؟؟
در ضمن من خاوران یا اقبال لاهوری مشهد قبولم حتمی!!!

رشید
۰۸:۴۲ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

عزیزانی که در انتخاباشون شهرهای اهواز و خرمشهر رو انتخاب کردن. اعلام کنن و همچنین رتبه هاشون من خودم رتبم شد 9692

ابراهیم
۱۲:۳۱ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام
جواب دوستان
حسین:
آره شما غیر انتفاعی های تهران احتمالش خیلی زیاده قبول شید
S_69:
شما هم قبول میشید احتمالش زیاده

Mojtaba:

اینجا همه کامپیوترن از تربیت بدنی هیچ کس اطلاعی نداره

mohamad norizade:
نه عزیزم شما در این غیر انتفاعی قبول نخواهید شد ولی اگر رتبه سخت افزار تون همین حدوده ها شده باشه احتمالش هست که قبول شین
رشید:
از غیر انتفاعی های خرمشهر اطلاعی ندارم

مهدی
۱۲:۴۲ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

S_69 بله انشاالله که قبولی.
بچه ها اگه کسی خواست در مورد دانشگاه علوم
فنون مازندران اطلاعاتی بدست بیاره میتونه بره به سایت بچه های علوم و فنون

http://www.ustmb.ir

رويا
۱۳:۱۸ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام
به نظرتون مي ارزه امسال مجازي بخونم و واسه سال بعد كنكور بدم و تطبيق واحد كنم؟
نمي دونيد واسه انصراف از دانشگاه مجازي هزينه هم ميگيرن يا نه؟

رهام
۱۳:۲۹ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام من عضو شدم ولي وقتي ميخوام تو تاپيك پيغام بزارم مينويسه گيرنده نامشخص.من گيرنده خاصي مد نظرم نيست فقط ميخوام پيغام بزارم هركي تونست جواب بده حالا بايد گيرنده كي روانتخاب كنم ؟

ستاره
۱۶:۴۸ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

رتبه من 12000 شده اولی هم علامه نایینی- نایین زدم. بومی همین شهر هم هستم.به نظر مدیر سایت من میتونم قبول بشم یا نه؟
البته من دانشگاه علمی کاربردی اصفهان مهندسی شبکه هم قبول شدم. میترسم این را قبول نشم اون یکی هم بپره. کمکم کنید.

gh
۱۷:۰۷ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

با سلام
اگر امکان دارد سوالات آزمون کارشناسی ناپیوسته 90دانشگاه آزاد را همراه با جواب قرار دهید.

مریم
۲۰:۰۲ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام دوستان نتایج انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی کی میاد ؟ کسی می دونه ؟

رهام
۲۰:۳۱ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام.
آقاي مدير سايت در تاپيك كه بسته شد ولي لطفا بگيد كه از تاپيك هاي بعدي جانمونيم.
گيرنده پيام كي رو انتخاب كنم كه پيامم مثل بقيه كاربرها ثبت بشه؟
——————-
مدیر سایت : اونکه شما میگید گیرنده پیام مربوط به ارسال پیغام خصوصی به شخص خاصی هست که باید اسشو در قسمت “به” تایپ کنید.
اما اگر بخواین پستی ارسال کنید در تاپیک ها و همه ببینند و پاسخ به سوال شما بدندبه تاپیک مربوطه برید و با زدن دکمه ارسال پاسخ مطلب خودتون رو بزارید!

نرگس
۲۲:۰۹ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

با سلام و خسته نباشیدخدمت اقا پیمان ایا با رتبه 6900 امکان داره شمال امل قبول بشم؟؟

سپیده
۲۲:۳۳ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰

مرسی آقا رشید که روحیه میدین خدا کنه همینطور که شما میگین باشه و خرمشهر تا زیر 13هزار رو پذیرش کنه من 12636 شدم و اگر تا 12500 پذیرش کنه من قبول نمیشم و متاسفانه باید برم خارج از استان خودمون که خیلی سخته برام.
بچه ها تو رو خدا دعا کنید که هر کسی تو شهر یا حداقل تو استان خودش قبول بشه.
آقا رشید من با اینکه میدونم اهواز قبول نمیشم این طور زدم:
1-جهاد اهواز
2-کارون اهواز
3-اروندان خرمشهر

وحید
۱۶:۴۹ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰

بچه ها من پارسال کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد بوشهر قبول شدم،18 واحد گرفتم شد 1,200,000 تومان،رتبه اول ترم شدم دویست و خورده ای تخفیف خورد بهم،دنبال آزاد نباشید
ایشالا که هر جایی که میخان قبول بشن،آرزوی موفقیت برای همه

حسن(ساوالان اوغلی)
۱۷:۴۰ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰

رویا جان اصلا نمی ارزه
به فکر سال آینده باش انشاالله موفق میشی

لیان
۱۷:۴۲ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰

با سلام.

دوستان این وب سایت موسسه لیان بوشهر است ، در صورتی هر گونه سوال به این سایت مرجعه کنید

http://www.lianst.ir

با تشکر از مدیریت سایت کارشناسی

بلی
۱۸:۰۶ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰

نتایج کی میاد
———-
مدیر سایت : احتمالا اوایل مهر ماه.

ژِینا
۲۲:۵۴ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰

چرا اینجا هیچکس جواب سوال منو نمیده من با 748 تهران قبولم؟چه دانشگاهی؟
———
مدیر سایت : بله قبول میشید.

نا شناس
۱۰:۳۵ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

من رتبم امسال شده 1537 ايا ميتونم تو دانشوران تبريز قبول بشم ممنون رشته تحصيلي مترجمي زبان

jترنم
۱۳:۰۴ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام
ببخشید رتبه من 9017 شده . غیر انتفاعی بوشهر میارم

رشید
۱۳:۳۰ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

سپیده خانم احتمالا قبول میشی اما می دونی که هیچ کار این مملکت رو حساب نیست اما توکل بر خدا ایشاالله قبولی.من خودم واستون دعا میکنم. منم اول اهوازا رو زدم بعدش خرمشهر.
باورتون میشه من واسه کنکور 2 تا سوالم نخوندم هرچی توی دوره کاردانی یادم بود با همونا رفتم تست زدم البته خیلی هاشم همینجوری تست زدم

اگه سوالی داشتید می تونید بپرسید سپیده خانم
این وبلاگمه
http://www.takpaar2.blogfa.com

رهام
۲۰:۲۱ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

اي ول فكر نكنيد بلد نبودم ها فقط ميخواستم شمارو تست بزنم!!!!!
مرسي بابت جوابتون.

رشید
۲۱:۴۶ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام. می خواستم پرسم که مگه چقدر کار داره که نتایج نهایی رو اوایل مهر میخوان اعلام کنن نا سلامتی الان دیگه
همه چی الکترونیکی شده یک روزه میشه همه کارو انجام داد. پس چرا لفتش میدن.

اگر جواب این سوال رو می دونید جواب بدید چون سوال همه هستش

سپیده
۲۱:۴۷ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

مرسی آقا رشید از کمک هاتون نتایج که اومد حتما میگم که کجا قبول شدم.

وبلاگتون هم دیدم خیلی خوب بود یه نظر هم دادم.

محمد جواد
۲۳:۱۳ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

مدیر سایت که جواب نمیده،بچه ها شما جواب سوالمو بدین.
ميخواستم بدونم با رتبه 11800 در دانشگاه هاي زير چقدر شانس قبولي دارم؟
مهر آستان آستانه
كسري رامسر
آيندگان و شفق تنكابن *
مراكز رشت

راضیه
۱۰:۰۷ ~ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام کسی خبر نداره کی نتیجه نهایی اعلام میکنن؟؟؟
مردیم از دلشوره

دنیا
۱۱:۱۲ ~ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام به دوستای خوزستانی وخونگرمم
من رتبه ام 10886 شده خیلی برام مهمه که اهواز دربیام چون متاهلم به نظر شما کارون قبول میشم؟؟؟

اناهیتا بهره مند
۱۴:۳۰ ~ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام اقا رشید با همین رتبه سال گذشته قبولی در تبریز و شیراز داشتیم انشاالله قبول می شوم

مریم
۱۹:۵۸ ~ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰

وای خدا چرا کسی جواب نمیده
جواب انتخاب رشته کی میاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

samir
۲۰:۱۰ ~ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام در غیر انتفاعی سبلان رتبه دوست من 7000 بوده و قبول شده!!!!

sina
۱۰:۱۶ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام بچه ها در جواب محمد من پارسال با رتبه 19000شفق تنکابن قبول شدم ایندگان سطحش بالاست ولی کسری رامسرم قبولید

sofia
۱۳:۵۸ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم سایت کارشناسی.
با1900 میتونم جایی قبول بشم؟
مثلا:
رفسجان-کرمان-جیرفت-مشهد-آق قلا-کردکوی-بندرگز-گنبدکاووس-کسری رامسر-میانه-خرمشهر -کوهدشت!
ممنون از وب سایت عالیتون

محبوبه
۱۵:۱۲ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام اگه نتايج ديرتر از اوايل مهر مياد يكي به من بگه چون مي خوام برم مسافرت ممنون ميشم

SAMANE
۱۵:۲۲ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

salam .mamnon as site khobeton mikhastam bedonam man rotbam13000 shode mitonam gheyre entefayi bojnordo ghabol sham

مهسا
۱۶:۱۵ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام ببخشید این رتبه ها مال چه سالی هست؟ من رتبه امسالم 4910 شده جهاد دانشگاهی کرمانشاه میارم؟

باران
۱۶:۴۱ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام
به نظر شما من با رتبه ی 10000 توی چه دانشگاهی(شهر) در غرب کشور امید به قبولی داشته باشم %
مرسی

قاسم از بهشهر
۲۰:۴۰ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

با سلام
نتایج کاردانی به کارشناسی90 .
30شهریور(چهارشنبه) اعلام می شود.

نیلوفر
۲۳:۵۵ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام

من پارسال 22000نرم افزارو27000سخت افزار مجاز شدم فقط نرم افزار زدم قبوا نشدم اما در تکمیل ظرفیت نرم افزار بهمنیار کرمان قبول شدم نگران نباشید توکل به خدا کنید اگه کسی یزد قبول شد من تمایل به جابجایی که امکان نیست اما میشه به عنوان انتقالی رفت دارم.

hassan
۱۱:۱۰ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام
با رتبه 2000 میشه شبانه گرگان قبول شد؟

با رتبه 990 چی میشه روزانه گرگان قبول شد؟

تشکر لطفا” جواب بدهید

رشید
۱۴:۱۴ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

سپیدا خانم:
ممنون که متشکرم
…………………….
دنیا خانم: با این رتبه خرمشهر قبول میشید نه کارون
………………..
خانم سوفیا:
تمام شهرهایی که نام بردید رو قبول میشید حالا بستگی به اولویت بندی شما داره. اما به مراتب کرمان احتمالش کمتره اما شانسم داری
……………………
محمد جواد:
تمام شهرهایی که اسم اوردی احتمال قبولی هست اما مراکز رشت قبول نمیشی

علی
۱۴:۱۷ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان با تشکر از زحمات شما انشالله همیشه در زندگیت موفق باشی با رتبه 1600 تهران غیرانتفاعی میارم.اگر نه برای ترم های بعد می تونیم تهران مهمان بگیریم.باتشکر

مصیب_کوهدشت
۱۷:۴۹ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام
راستش من خودم سال قبل قبول شدم و داشتم از این سایت دیدن میکردم که گفتم جواب چندتا از بچه ها رو هم بدم:
باران:
غرب کشور چون زیاد دانشگاه نداره متاسفانه نمیتونین رو جهاد دانشگاهی یا زاگرس کرمانشاه فکر کنین ولی فکر کنم همدان و نهاوند واستون بگیره.
مهسا:
جهاد دانشگاهی کرمانشاه میگن تا 4000،4500 هم میگیره ولی زاگرس تا 6000،7000که میدونم میگیره.
sofia:
وا… با این رتبه ای که شما زدین (1900)که همشون رو قبول میشین ولی فکر کنم منظورتون 19000 بوده که باید بگم که شهرهای دورافتاده واست میگیره از جمله کوهدشت خودم که امسال هم سال اولشه تاسیس شده.
دنیا:
راجع به شمام جهادانشگاهی اهواز همینطور که خودتون میدونی تا 3500،4000 بیشتر نمیگیره و کارونش هم فکر تا 8000 باشه ولی ایشا… که قبول بشین.
محمد جواد:
واسه قبولی که حتما قبولین ولی شهرهای رشت و رامسر فکر نکنم
ترنم:
چونکه بوشهر جزو مناطق گرم است و بیشتر ترجیح میدن که به اینجور جاهایی نرن پس احتمال قبولی تون خیلی بالاست.
نرگس :
دانشگاه شمال امل بدلیل امکانات و سطح علمیش تا 4000 بیشتر فکر نکنم بگیره ولی بچه ها تو تکمیل ظرفیت با رتبه 7500هم قبول شدن.

راستی تا یادم نرفته باید بگم که تکمیل ظرفیت هم معمولا هفته اخر دی ماه میاد.
ایشا…همیشه موفق و سربلند باشین.
خوشحال می شم اگه بازم بتونم کاری انجام بدم برای پشت کنکوریهای عزیز.
mosayeb_1367@yahoo.com

ssss
۱۹:۱۳ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان من تا به حال چند بار پیغام دادم ولی شما جواب ندادین .من رتبم شده 15000 یه ترم کاردانیم مونده به نظرتون تکمیل ظرفیت جایی قبول میشم…تو رو خدا جواب منو بدین….
———–
مدیر سایت: معلوم نیست امسال تکمیل ظرفیت باشه یا نه!

dr mehrdad
۲۰:۴۶ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

در جواب باران::::::::
سنندج قبول میشید اگه بیشتر اطلاعات خواستید میتونم جواب بدم 09370448908 !!!!!!!!!!!!!!!

علی
۲۱:۰۱ ~ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

قاسم خواهشااطمینان نداری تاریخ دقیق نگو
بچه هاکسی ازدانشگاه تازه تاسیس شهرضااطلاعی داره؟اولویت اولمه بارتبه1381

مهسا
۰۶:۳۴ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام، من از این لحاظ گفتم مال چه سالیه آخه کرمانشاه یه موسسه غیر انتفاعی شهید رضایی داره که حرفی در موردش زده نشده و من گفتم با توجه به اضافه شدن این موسسه شاید جهاد دانشاهی تراز پذیرش رو بالا برده باشه یعنی ممکنه؟

مصطفی
۱۳:۰۷ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام من رشتم کامپیتره اتبم 16 . 18 هزاره بیشتر قزوینو گرگان و ساوه زدم امید قبولی هست یا نه دمتون گرم جوابمو بدید

محمود
۱۴:۰۴ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۰

با سلام. رتبه من در کنکور 4029 شده. به نظر شما میتونم غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز بیارم؟ باتوجه به اینکه من تو استان فارسم سمهمیه بومی رو هم فکر کنم بشه در نظر گرفت.راهنمایی کنید ممنون میشم. با تشکر

sepideh
۱۷:۱۶ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام بچه کسیاز رشته برق اطلاعاتی نداره راجب رتبه های شهر ها؟

sofia
۲۲:۱۴ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام به همه ببخشید من رتبم رو اشنباه گفته بودم 19000 شدم نه 1900
اگه 1900 شده بودم که دیگه….
از مصیب خان هم ممنونم.
واسم دعا کنید قبول شم
ممنون از بهترین وب سایت بچه های کامپیوتر
انشالله همه کسایی که وارد این وب میشن و نظر خودشونو میدن یا حتی تبادل نظر میکنن هم قبول بشن و هم موفق
با آرزوی سلامتی و سر بلندی مدیر وب سایت کارشناسی!

حسن(ساوالان اوغلی)
۰۹:۴۷ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

بچه ها استرس دارین نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نگران نباشید هر چه بادا باد………………..
زیادم اطمینان نداشته باشین که نتایج و 30ام بدن اخه خودتون سننجش و میشناسین که…………..

سمانه
۰۹:۵۳ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

اقایکی هم جواب منوبده من بارتبه 13500میتونم غیرانتفاعی بجنوردقبول شم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهسا
۰۹:۵۸ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام.
بچه ها يا مدير سايت لطفا جواب سوالمو بديد:
چند روز بعد از اعلام نتايج مهلت ثبت نام تو دانشگاه ها شروع ميشه؟
وتقريبا چند روز مهلت داريم؟
خيلي مهمه لطفا حتما جواب بدبد…

nazanin
۱۲:۱۹ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام.
یکی بگه با رتبه 190 میشه تهران روزانه نرم افزار قبول شد یا نه؟شبانه چه طور؟
خواهشا هرکی اطلاعاتش کامله جواب بده!
در ضمن الکی شایعه نکنید که نتایج 30 شهریور اعلام میشه،امروز زنگ زدم سازمان رنجش گفت اوایل مهر.باور نمیکنید زنگ بزنید 88923594

داوود
۱۸:۴۸ ~ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام رتبه هاتون چرته
پارسال شهاب دانش قم یکی از دوستای من با 3500 قبول شد تازه اون آخرین نفرم نبوده شما زدین3100

maryam
۱۰:۲۴ ~ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰

دوستان با رتبه 10 هزار و خورده ای میشه هاتف زاهدان قبول شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مصیب
۱۵:۲۲ ~ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰

بازم سلام
بچه ها طبق اخرین امار گفته شده از سازمان سنجش قراره نتایج ساعت 18 روز دوشنبه( 28م ) اعلام بشه.

somayeh69
۲۲:۰۹ ~ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان خوبید؟
یه سوال دارم آیا میشه بعد یه ترم که خوندیم تغییر رشته بدیم از نرم به سخت یا از سخت به نرم؟؟؟
اون موقع واحد هایی رو که پاس کردیم معادل سازی میکنن؟؟؟
خواهشا جواب بدید

sisily
۰۹:۲۶ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام
من امسال کارشناسی ناپیوسته مدیریت شرکت کردم رتبم 9870 شد مجاز شدم و غیر انتفاعی ها رو انتخاب کردم به نظر شما شانس قبولی دارم اگه دارم نسبت به رتبم کجا امکان قبولی هست

سمانه
۱۴:۳۴ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

آقا پیمان لطفا جوابمو بده من با رتبه 13500میتونم غیر انتفاعی بجنورد قبول شم!!؟؟؟؟؟

جوجه
۱۵:۲۲ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

پس چرا آپدیت نمیکنید دیگه؟
کجایید؟

ناصر
۱۶:۱۳ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام نتایج نتایج فردا 29 شهریور اعلام می شوند

رضا
۱۷:۰۷ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام

آقایون کسی میدونه با رتبه 14000 الکترونیک میشه غیر انتفاعی اصفهان قبول شد؟

hassan
۲۰:۲۴ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام

امیدوارم همه بچه که تلاش کردند قبول شوند

فردا مورخه1390/6/29 ساعت 1800 یعنی 6 بعدظهر

جواب ها میاد

سلام
۲۱:۰۳ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام
بچه ها جواب كنكور 29 شهريور يهني سه شنبه مياد

پریناز
۲۳:۰۰ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

یه چیزی میخوام بگم یه ذره بی ربط!!به نظر شما مسخره نیست که رشته ی مدیریت حتی 1دونه روزانه یا شبانه نداره؟واقعا وزارت علوم چی پیش خودش فکر کرده؟شاید یکی پول نداشته باشه بره غیر انتفاعی!!

قاسم از بهشهر
۰۷:۲۲ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

با سلام
نتایج کاردانی به کارشناسی 90 امروز اعلام می شود.

روژان
۱۵:۰۷ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

بچه ها جوابا اومد
من گلپایگان قبول شدم
هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااا
زنده باد بچه های کارشناسی

حامد
۱۵:۰۷ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان جان هرکسی که دوست داری جواب بده
من رتبه ام 3620 شد بعدش اولویت اولمو جهاد دانشگاهی اهواز زدم دومی رو هم موسسه کارون زدم .
با توجه به رتبه های سال قبل جهاد که تا 4000 باید بگیره چرا من باید کارون در بیام آخه؟
این ظلم نیست بچه های کارون رتبشون 9000 و 1000 هست .
بچه اهوازم
———-
مدیر سایت : به دلیل کاهش ظرفیت از 80 نفر به 60 نفر رتبه های قبولی جهاد زیر 3000 شد

سعید
۱۹:۲۷ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام ازاد رتبه ام شده بود 32 ولی سراسری رتبه ام 15000 شد ولی هیج جا قبول نشدم ولی دوستم 16000 قبول شد(معماری) یعنی چی؟

اسماعیل
۲۰:۵۴ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام ممنونم از سایت خوبتون که همه جزئیات قبول شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی رو توی اون میزارید میخواستم بپرسم کسی میدونه آخرین رتبه قبولی در دانشگاه های غیر انتفاعی چند بوده ؟راستی رتبه من هم امسال 18800 شده و فکر میکردم غیر انتفاعی قبول میشم که این طور نشد می خواستم ببینم با این رتبه کجاها میشه قبول شد خواهش میکنم جوابمو بدین ممنون با تشکر

رضا
۲۱:۳۵ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

شاهکار خودم با رتبه 15000 غیرانتفاعی الکترونیک قبول شدم !!!

سارا
۰۷:۳۵ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

بابا ایووول با14000توشهرخودم چالوس طبرستان قبول شدم

مسلم
۰۹:۰۶ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

بزرگوار بنده دانشگاه صنعتی سیرجان قبول شدم
البته یک کلاه به وسعت کویر لوت سرمان رفت چون گول کلمه صنعتی را خوردیم سیرجان را انتخاب اول زدم.
اوضاع دانشگاهش چطوره؟
برای نمره سخت گیری نمیکنن؟
اعتبار چی؟
شهرش؟
جان خودتان کمکم کنید

مهدي
۰۹:۳۰ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

سلام بيشتر دوستاي من رتبه هاشون تا 19000 بود همه موسسات غيرانتفاعي قبول شدن و منو چند نفر ديگه رتبه هامون بالاي 20000 هست در ضمن خودم هم رتبم 33655 هست آيا اميدي هست توي تكميل ظرفيت قبول بشيم يا نه از همين الان برم سر كلاسهاي آزاد بشينم اگه كمكم كنيد ممنون ميشم

سمیرا م
۱۰:۰۴ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

من با رتبه 11000 غیر انتفاعی خراسان مشهد قبول شدم . البته 5تا انتخاب اولم بیش از حد رویایی بود ، با این رتبه 2 شبانه و 3غیر انتفاعی خوب مشهد(سجاد ، خیام ، خاوران) رو زدم .
بعد از اونها انتخابهای منطقیم و شروع کردم.
خراسان مشهد اولین انتخاب منطقیم بود.

همگی موفق باشید

پریا
۱۴:۲۴ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

من با رتبه 13000 سخت افزار کرمان قبول شدم ولی یه ترم از کاردانیم مونده چیکارکنم حالا؟تو رو خدا جواب بده

roza
۱۴:۵۶ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

سلام من با 7000 زرند کرمان شبانه قبول شدم
میخام نرم
میگم کسی از دانشگاه جهرم خبر نداره
خاهش ئمیکنم اگه اطلاعی دارید بهم خبربدید

محمد
۱۷:۳۱ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

سلام آقا پیمان من با رتبه 4300 جهاد دانشگاهی اصفهان قبول شدم. موفق باشید.

پدرام
۰۱:۴۴ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام
در جواب پریا خانم شما برو ببین بهت مرخصی میدن اگه ندادن باید وایسی تکمیل ظرفیت اکثر شهرها دارن اون موقه میتونی شهر خودت یا یه جای دیگه قبول بشی

ehsan
۱۱:۰۲ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام-
اگر میشه بگین رتبه دانشگاه شهید چمران اهواز در کشور چند است؟!

najmeh
۱۶:۵۹ ~ ۸ مهر ۱۳۹۰

salam bache ha.man aghighe shahin shahr ghabol shodam.
movafagh bashid hamegi

ابراهیم
۲۰:۳۴ ~ ۸ مهر ۱۳۹۰

سلام
در جواب به roza:
چرا نمی خوای بیای خیلی خوبه البته من از دانشگاه جهرم اطلاعی ندارم ولی فکر نکنم از باهنر بهتر باشه
منم باهنر شبانه قبول شدم اگه ثبت نام کرده باشی 19 مهر باید بیای کرمان مدارکت رو تحویل بدی ان موقع می بینی که باهنر چه دانشگاهیه!در هر صورت خود دانی تازه شنیدم به دخترای شبانه خوابگاه میده پسرا رو نمی دونم
این شماره صنعتی و معدنی زرنده زنگ بزن خودت سوال کن03424202033
اگه سوالی داشتی به این ایمیل بفرست
Abi.net70@yahoo.com

مسلم:
مسلم جان بدبخت شدی من که از سیرجان راحت شدم امدم زرند انشا الله با نصف واحداتو با استاد پور امینی پاس می کنی

saghar
۱۰:۴۳ ~ ۱۴ مهر ۱۳۹۰

slm liste daneshgahetun naghese chera apadana va eramo hafez va honare shiraz nist? lotfan rahnamaei konid.

رضا
۱۳:۲۱ ~ ۱۸ مهر ۱۳۹۰

سلام من رتبم 1200شده و مشهدی هستم ولی میخام تو تکمیل ظرفیت دانشگاه شمال آمل رو انتخاب کنم نه موسسات مشهد به خاطر اینکه دانشگاس نه موسسه به نظرتوم کارم درسته

شیما.ش
۱۱:۳۹ ~ ۱۴ آبان ۱۳۹۰

سلام من با رتبه 20000 میتونم تو تکمیل ظرفیت یکی از دانشگاههای قزوین قبول شم ؟ میتونید راهنماییم کنید که کدوم دانشگاشو برم ؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید . توروخدا زود بهم جواب بدین. مرسی

ندا
۱۸:۰۵ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید.
ممنون از این اطلاع رسانی عالی!
به نظرت من میتونم یکی از این دانشگاه ها غیرانتفاغی رو قبول بشم؟
رتبم شده 18115

مهیار
۱۹:۵۰ ~ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام من 17 سالمه یه سال جهشی رفتم و امسال کنکور دارم میخواستم بدونم برای قبولی تو دانشگاه شمال امل فیر انتفایی چه رتبه ای لازمه.؟؟؟؟؟؟با توجه به این که داداشه من 7 سال پیش با 3600 اونجا قبول شد؟؟؟؟؟راستی بچه ها دعا کنید واسم

فاطمه
۱۶:۰۶ ~ ۱۲ خرداد ۱۳۹۱

سلام
من میخواستم تو رشته مهندسی مکانیک گرایش سیالات قبول بشم چندتا سوال دارم:
1- اصلا دانشگاه غیرانتفاعی شمال این رشته رو داره؟با همین گرایش؟
2- چه رتبه ای بیارم تا با خیال راحت تو دانشگاه شمال قبول بشم؟
3- پارسال رتبه ام 18026 شده بود و 75% احتمال قبولی داشتم ولی انتخاب نکردم امسال باید چه رتبه ای بیارم که قبولیم 100% بشه؟

ناشناس
۱۶:۰۵ ~ ۱۱ مرداد ۱۳۹۱

می خواستم بدنم با رتبه ی 31000کجا قبول میشم؟البته غیر انتفاعی

جواد
۰۱:۵۳ ~ ۲۴ مرداد ۱۳۹۱

سلام خواستم بدونم دانشگاه غير انتفاعي آمل برا ارشد رشته تربيت بدني آخرين رتبه اي كه سال 90 قبول شده چند بوده؟ مرسي

باربد
۱۴:۰۳ ~ ۳ شهریور ۱۳۹۱

من با رتبه حدودا” 30000 نرم افزار شانس قبولی در کدام موسسه غیر انتفاعی در هرجای کشورو دارم ؟
لطفا” فقط بگین کدام موسسه غبر انتفاعی با این رتبه پذیرش داره؟

باربد
۱۴:۲۵ ~ ۳ شهریور ۱۳۹۱

من با رتبه حدودا” 30000 نرم افزار شانس قبولی در کدام موسسه غیر انتفاعی در هرجای کشورو دارم ؟
لطفا” فقط بگین کدام موسسه غبر انتفاعی با این رتبه پذیرش داره؟

محمد
۱۶:۱۵ ~ ۷ شهریور ۱۳۹۱

با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی
توصیه من به شما اینه که هرگز نا امید نشوید من سال پیش با رتبه هفده هزار نرم افزار کامپیوتر دانشگاه اقبال لاهوری مشهد قبول شدم .
فقط به خدا توکل کنید و نگران نباشید.

saala
۱۰:۰۲ ~ ۲۴ مهر ۱۳۹۱

باسلام
لطفا سوالات ازمون سراسری و ازاد کارشناسی ناپیوسته سالهای 91و90و89 را برای دانلود در سایت قرار دهید

ناشناس
۱۵:۲۶ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۱

سلام خواستم مطلع بشم اخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد (جزا وجرم شناسی ) دانشگاه شیخ مفید چه میزان بوده !با تشکر

نازنین
۱۴:۱۱ ~ ۲۶ مرداد ۱۳۹۲

سلام من رتبمو نمیدونم ۲۰ شهریور میاد،فنی حرفه ای خوندم رشته نقشه کشی-معماری،تو گیلان زندگی میکنم،رشت غیر انتفاعی باچه رتبه ای برم میداره؟؟؟

faeze
۱۴:۱۸ ~ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳

سلام.میخواستم بدونم با رتبه ی 27000 رشته ی انسانی چی میشه تو تهران قبول شد؟
ممنون

مینا
۲۱:۳۸ ~ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳

سلام با خجالت فراوان من رتبه ام شده 46 هزار به نظرتون اصلا جایی قبول میشم؟ مثلا پیام گلپایگان
البته اینم بگما هیچی نخونده بودم .
حالا نظرتون راجبه سال دیگه چیه؟