آخرین خبر ها
آئین نامه انتقال و میهمان شدن دانشجویان

با عنايت به آمار قابل توجه دانشجويان متقاضي نقل و انتقال و لزوم استفاده از تسهيلاتي كه بتواند محيط مناسب توام با آرامش را براي ادامه تحصيل دانشجويان ايجاد نمايد و از طرفي محدوديت امكانات ، عدم تمايل و خودداري برخي از مسئولين مراكز از پذيرش دانشجويان متقاضي انتقال ، لزوم سياست بومي سازي پذيرش دانشجويان بيش از پيش احساس مي شود. تا تحقق اين امر و با توجه به اينكه اين اداره كل در چرخه اجرايي فرآيند انتقال داراي نقش نظارتي بوده و عهده دار برنامه ريزي و ماهنگي امور مي باشد، لذا به منظور افزايش بهره وري و ارتقاء سطح كيفي فعاليت ها، تسهيل مسير آموزش ، كاهش مسافرت هاي درون و برون شهري و جلوگيري از حضور فيزيكي مراجعين به اين اداره كل ، فرآيند انتقال را به شيوه ذيل ارائه مي دهد : كليه فرآيند مربوط به انتقال و ميهمان شدن دانشجويان بايد با رعايت فصول هشتم و نهم آيين نامه آموزشي به ويژه مواد 38 ، 39 ، 45 و تبصره ذيل ماده 52 و يا بند الف 2 اختيارات كميسيون موارد خاص ( در موارد خاص) و موارد ذكر شده در اين شيوه نامه صورت گيرد.

زمان انجام فرآيند انتقال دانشجويان واجد شرايط در كليه رشته هاي تحصيلي طي دو دوره تقريبي در ماه هاي خرداد ماه ( براي نيمسال اول ) و آذر ماه ( براي نيمسال دوم ) هر سال باشد. تعداد افراد قابل پذيرش براي انتقال دايم با توجه به ميزان پذيرش در هر رشته و مقطع تحصيلي و در مجموع دو نوبت اول و دوم در هر سال تحصيلي حدود 10% پذيرش آزمون ورودي باشد.

تبصره : مراكز مي توانند در صورت تاييد گروه آموزشي، موافقت با درخواست انتقال متقاضيان را تا سقف 20 % پذيرش آزمون ورودي افزايش دهند. كليه دانشجويان متقاضي انتقال بايستي فرم مربوط به درخواست را در مركز آموزشي (مبدأ) تكميل نموده و شوراي نقل و انتقال مراكز، اسامي واجدين شرايط را به همراه مدارك مربوط ظرف مدت يك هفته پس از بررسي به مركز آموزشي پذيرنده ( مقصد ) ارسال نمايند.

تبصره : با توجه به محدوديت زمان ثبت نام و انتخاب واحد مراكز ، دانشجويان شاهدجديد الورود واجد شرايط يك روز پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون سراسري توسط سازمان سنجش آموزش كشور موظفند درخواست و مدارك مثبته خود را به مركز مبدأ تسليم نمايند.

تبصره: شوراي نقل و انتقال مي تواند تركيبي از معاونين آموزشي، دانشجويي، مسئولين آموزش وامور دانشجويي ومديران گروه هاي آموزشي به تشخيص رئيس مركز باشد. درخواست و مدارك كليه متقاضيان انتقال در صورت كثرت تقاضا و محدوديت پذيرش با توجه به موارد ذيل بررسي و با اولويت هاي مورد نظر شوراي نقل و انتقال اقدام گردد. تشخيص و تاييد احراز شرايط به عهده مراكز آموزشي مبدأ و مقصد مي باشد.

1- دانشجويان شاهد و ايثار گر، فرزندان جانبازان و آزادگان 2- سرپرستي خانواده ( ارايه گواهي از مراجع ذيصلاح ) 3- ارجحيت متاهلين 4- بيماري حاد دانشجو به استناد مدارك معتبر پزشكي 5- دانشجويان داراي ميانگين معدل كل 15 به بالا 6- ارجحيت دانشجويان بومي استان به غير بومي 7- ارجحيت انتقال شبانه نسبت به روزانه 8- ميزان مشكلات اقتصادي دانشجو و خانواده وي 9- ساير موارد خاص

تبصره : كليه مراكز آموزشي در هر سال تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان شاهد با رعايت ساير شرايط پس از ثبت نام در ابتداي نيمسال موافقت نمايند.

تبصره : پذيرش درخواست انتقال دانشجو مشروط بر آن است كه ادامه تحصيل متقاضي در واحد آموزشي مبدأ از نظر مقررات آموزشي بلامانع بوده وامكان ارائه حدنصاب واحد درواحد آموزشي مقصد وجود داشته باشد.

انتقال دايم دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكز آموزشي يك شهر به مركز آموزشي ديگر در همان شهر امكان پذير نمي باشد.

تبصره : در موارد استثناء از جمله احكام انضباطي حتي الامكان انتقال به صورت موقت انجام پذيرد.

تبصره : در موارد استثناء و براساس درخواست دانشجو و موافقت شوراي نقل وانتقال مبدأ و مقصد ، انتقال دائم دانشجو از دوره روزانه مركز آموزشي يك شهر به دوره شبانه مركز آموزشي ديگر در همان شهر با رعايت ساير شرايط بلامانع است .

انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه ، از دانشگاه پيام نور به دانشگاه هاي حضوري ( اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاه هاي غير دولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است، ليكن انتقال به عكس آن با موافقت مبدأ ومقصد بلامانع است .

تبصره : ميهمان شدن دانشجويان شبانه در دوره هاي روزانه با رعايت ساير مقررات و موافقت كميسيون موارد خاص مراكز آموزشي مبدأ و مقصد بلامانع مي باشد.

تبصره: در مراكزي كه مجري دوره شبانه هستند در موارد استثناء ميهمان شدن از پيام نور و مراكز غير دولتي با رعايت ساير مقررات و موافقت كميسيون موارد خاص مراكز آموزشي مبداء و مقصد فقط براي يك نيمسال بلامانع است .

انتقال موقت به دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي غير دولتي صرفاً در دوره تابستاني و در دروس عمومي و پايه بلامانع است

طبق ماده 46 آيين نامه آموزشي در صورت انتقال دايم فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است ، پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 است بر عهده شوراي آموزشي يا كميته منتخب مراكز است .

تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در مركز آموزشي مبدأ اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي ، عينا” در كارنامه دانشجو درج و نمرات دروس پذيرفته شده ، فقط در ميانگين كل او محسوب مي شود . هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته به صورت ميهمان تحصيل كند و افزون بر آن تصميم گيري به عهده كميسيون موارد خاص مراكز مبدأ و مقصد است. در مواردي كه اجازه انتقال موقت يا دايم از يك مركز به مركز ديگر بر اساس بند الف 2 آيين نامه اجرايي كميسيون موارد خاص صورت مي گيرد با عنايت به فرآيند تشكيل جلسات كميسيون ضروري است، درخواست دانشجويان يك ماه قبل از زمان تعيين شده در اين شيوه نامه انجام پذيرد. انتقال موقت ( ميهمان شدن ) داراي فرآيند خاصي مي باشد كه علاوه بر كسب موافقت مبدأ و مقصد و ارسال ليست دروس متقاضي ،اطمينان از ارائه حداقل نصاب واحد و رعايت پيش نياز و ساير موارد در مركز آموزشي مقصد را نيز به دنبال خواهد داشت . ساير موارد

فرآيند انتقال با توجه به شرايط وامكانات مراكز آموزشي و به تناسب ظرفيت پذيرش انجام خواهد شد.

به دانشجوياني كه داراي شرايط انتقال نمي باشند ، ازسوي واحد آموزشي مبدا” فرم انتقال نبايد داده شود . ودرخواست انتقال متقاضيان فاقد شرايط ذكر شده و يا افرادي كه فرم اطلاعات آنها ناقص باشد بررسي نخواهد شد. در صورت قبولي درخواست متقاضي و معرفي افراد به مركز آموزشي مقصد و اخذ واحد، موضوع انتقال قطعي محسوب و قابل انصراف نمي باشد.

دانشجويان انتقالي حق درخواست تسهيلات خوابگاهي را نخواهند داشت. انتقال دانشجو در مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز است. واحدهاي گذرانده شده دانشجوي ميهمان در نيمسال هاي تحصيلي در واحدهاي آموزشي مقصد عيناً در كارنامه دانشجو درج مي شود و نمرات در محاسبه ميانگين نيمسال (در صورت داشتن شرايط آيين نامه آموزشي) و ميانگين كل نمرات وي منظور مي گردد. رسيدگي به درخواست ميهماني يا انتقالي آن دسته از دانشجوياني كه پرونده تخلفشان در كميته انضباطي مراكز يا كميته مركزي انضباطي در دست رسيدگي مي باشد ، يا اجراي احكام انضباطي صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسيده است ، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعي آن كميته ها است .

با توجه به ممنوعيت انتقال به تهران جز در موارد مذكور در ماده 39 آيين نامه آموزشي نكات ذيل در ارتباط با موارد خاص متذكر مي گردد:

1 – مواردي كه با ماده 39 آيين نامه آموزشي انطباق كامل دارد . در اينگونه موارد موافقت مبدأ و مقصد كافي بوده و نيازي به اعلام نظر اين اداره كل نخواهد بود. بديهي است در صورت ضرورت، بر اساس رونوشت هاي ارسالي به اداره كل هماهنگي لازم با مراكز مربوط به عمل خواهد آمد. 2- مواردي كه با ماده 39 آيين نامه آموزشي انطباق كامل ندارد ولي انتقال دانشجو به عنوان مورد خاص بر اساس بند الف – 2 دستورالعمل اجرايي كميسيون موارد خاص به تاييد مركز مبدأ رسيده است در اينگونه موارد علاوه بر موافقت مبدأ و مقصد موافقت اين اداره كل نيز ضروري خواهد بود. ضمناً ارسال فرم خلاصه وضعيت دانشجو و درج اظهار نظر كميسيون موارد خاص مركز مبداء در آن و ارسال ساير مدارك دال بر خاص بودن وضعيت دانشجو به مقصد به عنوان مدارك ضميمه نامه مذكور نيز ضروري مي باشد. 3 – در مورد ميهمان شدن دانشجو حتي به صورت موارد خاص در كليه مراكز منجمله در مراكز مستقر در شهر تهران موافقت مبداء و مقصد با رعايت مقررات مربوط كافي بوده و نيازي به موافقت اين اداره كل نمي باشد.

مراكزي كه مجري دوره شبانه نيستند ، مجاز به پذيرش دانشجوي شبانه ديگر مراكز آموزشي به عنوان دانشجوي انتقالي يا ميهمان نمي باشند . پذيرش دانشجوي دوره روزانه مراكز آموزش عالي مبداء براي ادامه تحصيل در دوره شبانه مؤسسه مقصد به صورت انتقال موقت ( ميهمان ) يا دايم، صرفاً در صورتي مجاز است كه مؤسسه مقصد موافقت براي پذيرش دانشجو در دوره روزانه نداشته باشد ودانشجوي متقاضي انتقال، كتباً براي ادامه تحصيل در دوره شبانه درخواست ارائه نمايد.

دانشجويان شبانه اي كه مشكل نظام وظيفه ( براي برادران) ندارند ( از معافیت تحصیلی استفاده نمیکنند ( و وبيش از2 نيمسال از پذيرش اوليه آنها نگذشته است و با شركت مجدد در آزمون ورودي در نوبت روزانه همان مركز يا سايرمراكز پذيرش مي شوند، بايستي قبل از ثبت نام دررشته جديد، از رشته قبلي اعلام انصراف نمايند لازم به ذكراست سوابق تحصيلي قبلي اينگونه دانشجويان مطابق ماده 63 آيين نامه آموزشي وتبصره هاي ذيل آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت و واحدهاي درسي قابل قبول مشخص خواهد شد.

دانشجو در يك نيمسال تحصيلي يا يك دوره تابستانی نمي تواند برخي از واحدهاي درسي خود را در محل تحصيل و تعداد ديگر را در مركز آموزشي مقصد به صورت ميهمان بگذراند . يا پس از اخذ واحد در محل تحصيل در كلاس هاي آموزشي ساير مراكز آموزشي بعنوان حضور درجلسات مربوط به آن واحد درسي شركت كند.

تبصره : صرفا” دانشجويان در شرف فراغت از تحصيل با نظر گروه آموزشي از الزام اين بند مستثني هستند مشروط برآنكه اولا” امكان ارائه واحد و تشكيل كلاس در آن نيمسال در محل تحصيل وجود نداشته باشد و ثانيا” مركز آموزشي مقصد در شهرستان محل تحصيل و مورد تأييد وزارت علوم باشد. در صورتي كه انتقال توأم با تغيير گرايش باشد رعايت مقررات مندرج در بخش هاي انتقال و تغيير رشته الزامي است . دريافت هر گونه وجه و هزينه اضافي از دانشجويان بابت ثبت نام ، نقل وانتقال، فراغت از تحصيل و موارد مشابه خارج از ضوابط و دستوالعمل هاي ابلاغ شده خلاف است و مديريت مركز آموزشي پاسخگوي تخلف خواهد بود. به لحاظ اين كه در آئين نامه آموزشي در ارتباط با جابه جايي دانشجو از يك مركز به مركز ديگر موردي ذكر نگرديده است ، لذا موضوع جابه جايي دانشجو امكان پذير نمي باشد.

 

Davoud
۰۷:۵۲ ~ ۱۸ دی ۱۳۸۶

ممنون برای ارسال خبر .

vida
۱۰:۲۴ ~ ۱۹ دی ۱۳۸۶

از زحمات شما عزیزان ممنونم و آرزوی موفقیت و سر بلندی برای شما دارم.

saeed
۰۸:۵۲ ~ ۲۱ دی ۱۳۸۶

خيلي خوب بود

nahal
۰۲:۲۱ ~ ۱۸ مرداد ۱۳۸۷

می خواستم بپرسم از شبانه شهرستان به شبانه تهران میشه انتقالی گرفت یا نه.ممنون میشم اگه هر چه سریعتر جواب بدین.چون وقت زیادی برای ارسال رشته ندارم.

محمد
۰۵:۴۹ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۸۷

ممنون از زحمات شما
من می خواستم درباره شرایط انتقال و حضور در کلاس دانشجو در دانشگاه بیام نور بدونم ولی چیزی ندیدم
اگه ممکنه یه کم واسم اطلاعات در این مورد بذارید اگه خبرم کنید حتمآ میام میخونم
بازم ممنونم

مرتضی
۰۴:۵۵ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۸۷

با سلام و تشکر
من امسال برق(الکترونیک)سمنان قبول شدم به نظرتون میتونم انتقالی بگیرم؟
یا اصلا هیچ راهی نداره که من بیام تهران حتی رشته ی پایین تر ؟
از هیچ پیشنهادی دریغ نکنید
بازم تشکر

مسعود
۱۰:۵۱ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

دوستان ممنون.
من امسال در رشته مهندسي برق(مخابرات-نيمه دوم) شهرستان بناب قبول شده ام. آيا مي توانم به اروميه انتقال بگيرم. با توجه به اينكه دوستم فقط رتبه اش 200 نفر زير من است. او انجا قبول شده است.

مريم
۰۵:۰۱ ~ ۳ مهر ۱۳۸۷

سلام وممنون
من امسال مهندسي شيمي دانشگاه علم و

مريم
۰۵:۱۰ ~ ۳ مهر ۱۳۸۷

سلام وممنون
من امسال دانشگاه علم و صنعت رشته ي مهندسي شيمي قبول شدم.تو كارنامه ي انتخاب رشته م مهندسي عمران فردوسي مشهد رو اوردم. چون گذروندن تو شهر غريب واسم خيلي سخته مي خوام انتقالي بگيرم. ميشه؟ راهي وجود داره كه من بتونم مشهد تحصيل كنم؟هرراهي:انتقالي-مهمان و…خواهش مي كنم در اسرع وقت جواب بديد.

سعید
۰۳:۱۰ ~ ۲۶ آبان ۱۳۸۷

ممنون از اطلاعاتی که من دنبالش می گشتم.

سعید
۰۳:۱۴ ~ ۲۶ آبان ۱۳۸۷

می خواستم بدونم از کاردانی رشته الکترونیک شبانه میشه انتقالی گرفت یا نه؟

سید حامد
۰۵:۲۷ ~ ۳ بهمن ۱۳۸۷

باسلام
من امسال مهندسی برق(کنترل)سمنان قبول شدم(نیمه دوم)باتوجه به روزانه بودن رشته ی من به نظرشماچنددرصداحتمال داره مهندسی مکانیک حرارت وسیالات(شبانه نوشیروانی بابل)انتقالی دایم بگیرم؟درضمن من ساکن قایم شهرهستم وبابل وقایم شهرمجاورهمند.خیلی سریع به من e-mailبدین باتشکر

ناشناس
۰۱:۵۱ ~ ۴ اسفند ۱۳۸۷

من می خوام از دانشگاه روزانه به دانشگاه بیام نور انتقالی بگیرم لطفا مرا راهنمایی کنید.

سمیرا
۲۳:۳۸ ~ ۳ شهریور ۱۳۸۸

آیا امکان انتقالی گرفتن برای خانمهای متاهلی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند و شهرستان قبول شده اند وجود دارد؟
———-
مدیر سایت : بله، ولی از ترم 2 به بعد

زهره کربلایی ولی
۱۸:۱۸ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۸۸

می خواستم بدانم ایا امکان انتقال دائم دانشجوی کارشنا سی ارشد قبل از ثبت نام در مرکز قبول شده از یک واحد پیام نور به واحد پیام نور دیگر که هم ارزش علمی کمتری نسبت به جای قبول شده دارد وهم در شهر ستان محل زندگی داوطلب می باشد ودر ضمن در فرم انتخاب رشته بعد از اولویت قبول شده می باشد یعنی اینکه اگر کار نامه بیاید 100% در این جائیکه میخواهم بیاییم قبول شده ام وجود دارد لطفا هر چه سریعتر جواب را برای من بفرستید.

مهرداد
۱۰:۳۶ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۸۸

سلام من امسال (كنكور 88 رشته رياضي )رشته مهندسي برق گرايش الكترونيك دانشگاه گيلان رشت دوره روزانه قبول شدم ميخواستم بدونم ميتونم به يكي از دانشگاههاي تهران حتي به رشته پايين تر مثل صنايع انتقال بشم يا ميشه كه به رشته كه بعد رشته قبوليم هست و ميتونستم قبول بشم انتقال بشم اگه ميشه هر چه سريعتر پاسخ سوالمو واسم به اين ايديم بفرستين:mehrdad_tapesh_69

علی رحمانی
۱۰:۴۹ ~ ۲۲ شهریور ۱۳۸۸

من در رشته مهندسی شیمی قبول شدم آیا پس از اتمام یک ترم امکان انتقال یافتن به شهر دیگری را دارم

رضا عسگری
۲۳:۵۱ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

,با عرض سلام.می خواستم بدونم چطوری میشه در دانشگاه ازاد شهرستان به دانشگاه ازاد شهرستان تهران انتقالی دایم گرفت. اگه ميشه هر چه سريعتر پاسخ سوالمو واسم به اwww.rezaasgari30@yahoo.comیمیلم بفرستید.با تشکر.

مصطفی
۱۹:۳۱ ~ ۱۷ مهر ۱۳۸۸

با عرض سلام می خواستم بدانم آیا میشود از کاردانی عمران نقشه برداری (تهران و روزانه)به عمران عمران شبانه زنجان انتقال یافت.یعنی از لحاظ آیین نامه انتقال به مقطع بالاتر وگرایش دیگر مشکلی دارد یا نه.—————–
زهرا :این سایت فقط در راستای کمک به داوطلبین رشته های نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر هستش متاسفم.موفق باشید.

عمران
۱۷:۵۵ ~ ۲ آبان ۱۳۸۸

با سلام من ترم یک هستم و می خوام که به آموزشکده بومی خودم انتقالی بگیرم آیا میشود روزانه به روزانه انتقالی گرفت.با تشکر

مجتبی
۱۲:۳۴ ~ ۲۵ آبان ۱۳۸۸

سلام من کاردانی کامپیوتر دارم میخوام کارشناسی عمران بخونم میشه؟

Ahmad
۲۱:۵۷ ~ ۱۵ آذر ۱۳۸۸

منن چند تاسوال داشتم تو کدام قسمت باید درج کنم؟؟؟؟؟

امین
۱۱:۴۴ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۸

سلام خسته نباشید
من کاردانی الکترونیک سمنان نیمه دوم(شبانه)قبول شدم به دلیل دوری راه و مشکلات می خواستم بدونم امکان انتقال از سمنان به تهران را دارم. ممنون میشم اگر پاسخ بدید

ارمین
۱۴:۴۵ ~ ۳۰ دی ۱۳۸۸

با سلام اینجانب دانشجوی روزانه اصفهان در ترم اول هستم با توجه به دوری راه بیست ساعته ومشکلات خانوادگی ایا میتوان به دوره شبانه در شهر خودم با توجه به اینکه بنده بومی انجا هستم انتقال با تغییر رشته بدهم لطفا مرا راهنمایی کنید

مريم
۱۹:۳۴ ~ ۱۴ فروردین ۱۳۸۹

سلام يه سوال من د رشته ي نساجي يزد درس مي خو نم (نرم دوم).ترم اول مشروط شدم با اين شرايط مي تو نم براي ترم سوم در دانشگاه صنعتي اصفهان مهمان بشم؟

دانيال
۱۴:۳۱ ~ ۱۶ فروردین ۱۳۸۹

من دانشگاه تازه تاسيس هويزه واقع در سوسنگردبا رتبه11400 منطقه1 قبول شدم
رشته ام مهندسي برق الكترونيك هستش
ترم 1 از بهمن 88 شروع شد
اصلا از دانشگاهم راضي نيستم
شايد نشه بهش گفت دانشگاه
بچه ها بهش ميگيم مدرسه
آيا هيچ راهي نيست مهماني بگيرم بيام فردوسي مشه
بد جوري گيرم لطفا كمكم كنين

امیرحسین
۱۷:۰۹ ~ ۱۶ فروردین ۱۳۸۹

ببخشید من دانشجوی ورودی 88 نیمه دوم مهندسی صنایع دانشگاه زاهدانم میخواستم بدونم برای مهمونی یا انتقال دائم به قم با توجه به اینکه یه ترم عقبم مشکلی ندارم.تازه اگه بخوام از روزانه اینجا به شبانه قم منتقل بشم بازم شرط معدل بالای14 باید داشته باشم.با تشکر

مهدی
۲۰:۴۷ ~ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

من دانشجوی ورودی 88مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز هستم میخواستم ببینم میشه به دانشگاه فردوسی انتقالی یا مهمانی بگیرم معدل ترم اولم 14/17شد لطفا جوابشو در اسرع وقت برام ایمیل کنید. ممنون

حامد
۱۱:۴۲ ~ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

سلام من دانشجوی کاردانی شبانه مکانیک اموزشکده فنی بوشهر هستم .می خواستم از بوشهر به سنندج انتقالی دائم بگیرم با توجه به دوری مسیر و مشکلاتی که پدرم دارد.ایا از لحاظ قانونی مشکلی برای انتقالی وجود دارد

بهداد
۱۰:۴۰ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

با سلام ببخشید من دانشجوی دانشگاه صنعتی سهند تبریز هستم البته دوره مجازی معدل ترم اول من 17.42 شد می خواستم بدونم ایا انتقال به دوره شبانه همون دانشگاه یا دانشگاه دیگر امکان پذیر است یا خیر ممنون می شم اگه من رو راهنمایی کنید

leila
۱۲:۰۱ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

سلام كسي هست بخواد سعادت شهر رو با شيراز عوض كنه (دانشگاه علمي كار بردي ;كارشناسي نرم افزار)برا ترم جديد l_leila_a2007@yahoo.com

سعید
۱۹:۰۴ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹

سلام من دانشجوی ترم 4 رشته مهندسی مواد دانشکاه یاسوج هستم البته شبانه میتونم فرم مهمانی دانشگاه صنعتی اصفهان رو پر کنم

اعظم
۱۲:۵۴ ~ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

با سلام
من دانشجوی دانشگاه پیام نور زنجان بودم و چهار ترم است که با موافقت دانشگاه مرکزی پیام نور و دانشگاه غیر انتفاعی (مقصد) در دانشگاه غیر انتفاعی انتقال داءم گرفته ام .الان میگویند این انتقال غیر قانونی است:الان باید من باید چه کار کنم؟

اعظم
۰۹:۰۷ ~ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

با سلام
این پاراگراف به کجا استناد شده؟
“به دانشجوياني كه داراي شرايط انتقال نمي باشند ، ازسوي واحد آموزشي مبدا” فرم انتقال نبايد داده شود . ودرخواست انتقال متقاضيان فاقد شرايط ذكر شده و يا افرادي كه فرم اطلاعات آنها ناقص باشد بررسي نخواهد شد. در صورت قبولي درخواست متقاضي و معرفي افراد به مركز آموزشي مقصد و اخذ واحد، موضوع انتقال قطعي محسوب و قابل انصراف نمي باشد.”

اعظم
۰۹:۱۲ ~ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

با سلام
ما جواب سوالاتمون رو کجا باید ببینیم؟

محمد
۱۹:۳۴ ~ ۲۶ خرداد ۱۳۸۹

من دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه ازاد بندر عباس هستم می خواستم مرا راهنمایی کنید که چگونه میتونم به دانشگاه قشم انتقالی بگیرم ممنون میشم اگه زود جوابم رو بدید

ليلا
۰۹:۲۰ ~ ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

دانشجوي رشته كامپيوتر نرم افزار دانشگاه علمي كاريردي هستم كه ارديبهشت 89 مشهد قبول شدم متاهل و داراي فرزند و شاغل هستم ترم اول حذف پزشكي كردم و ترم دوم بصورت مهمان به تهران مجوز گرفتن براي انتقال دائم چكار كنم كمكم كنيد.

هستی
۱۶:۳۴ ~ ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

با سلام

هستی

من دانشجوی رشه تربیت بدنی نهاوند هستم و از انجایی بوشهری و متاهل هستم متقاضی انتقال دایم به دانشگاه شیراز هستم (بوشهر این رشته رو نداره) امعدل کل من 18.75 است و کارت مربیگری نیز دارم. ایا با انتقال دایم من به صورت روزانه موافقت میشود؟

مریم
۰۴:۴۰ ~ ۶ شهریور ۱۳۸۹

به نظر من بی انصافی محضه!!!این که من هر شهر ودر ودهاتی بزنم بعد بگم میخوام برم شهر خودم حالا شهر خودمم قطب اون رشته باشه مثل معماری یزد یکی از آشنا های ما امسال معماری زاهدان زد یکیم کرمان مشاورش بهش قول داده با بند پ انتقالیشونو جور کنه در ضمن با بحث های جدید ودختر بودنشون خیالشون راحت شده جالبه نه با رتبهnه هزار کنار دست رتبه1000 بشینی؟

سمیه فراهانی
۱۰:۴۵ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹

درود
یه سوال از خدمتتون داشتم.میخواستم بدونم امکانش هست کسی که متاهل باشه از موسسه غیر دولتی اصفهان به دانشگاه دولتی تهران(تربیت دبیر شهید رجایی) رشته مکانیک در مقطع کاردانی به کارشناسی، انتقالی یا مهمان بگیره و در ضمن ساکن تهران باشه و رتبه اش هم 100 باشه.
با توجه به بندهایی که خوندم امکان انتقالی از غیر دولتی به دولتی نیست،درسته؟
مهمان چطور؟

silver
۰۰:۳۹ ~ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹

سلام
طبق کدوم قانون دانشجویی که می خواد از دانشگاه دولتی تهران به دانشگاه دولتی شهرستان محل زندگیش که شیرازه انتقالی بگیره باید هزینه شبانه بپردازه؟

محمود انصاری
۰۷:۳۲ ~ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹

با سلام من دانشجوی کاردانی به کارشناسی مهندسی نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی نی ریز ترم سه هستم در مورد انتقالی می خواستم کمکم کنید در ضمن سرپرست خانه هستم و محل زندگیم و کارم در استان زنجان است و مشکلات مالی زیادی نیز دارم. با سپاس فراوان

حمید
۱۰:۰۹ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۸۹

سلام خواهرم دانشگاه پیان نور گچساران مدیریت دولتی قبول شده ایا میتونه انتقالی بگیره بیاد ممسنی چون دختره و هیچ کس رو در این شهر نداره خواهش پش میکنم زود جواب بدید

محمدحسین
۲۰:۵۲ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹

سلام،
من دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بودم و برای ارومیه انتقالی گرفتم. به علت دوری و شرایط بد اونجا اوضاعم بدتر شد. ایا الان میتونم به دانشگاه ازاد شهر خودم انتقالی بگیرم؟ در ان زمان پدر من جانباز 45 درصد بودند ولی به تازگی درصد ایشون رو به هفتاد افزایش دادند. این میتونه کمکی بکنه؟ با تشکر.

سعید ذ
۱۶:۲۹ ~ ۲ مهر ۱۳۸۹

سلام
من اهل شمال (محمودآباد) و دانشجوی ترم آخر کاردانی هتلداری هستم و در کنکور کاردانی به کارشناسی 89 دانشگاه غیر انتفاعی مشهد ترم بهمن رشته مدیریت جهانگردی قبول شدم بعلت دوری راه و شرایط کاری امکان تحصیل در مشهد برایم وجود ندارد لطفا راهنماییم بفرمایید برای مهمان شدن در دانشگاه های اطراف محل سکونتم راه حلی وجود دارد .

h
۰۸:۴۱ ~ ۱۰ مهر ۱۳۸۹

سلام
شرايط انتقالي از پيام نور به روزانه براي ورودي هاي جديد سال 89 كه روزانه انتخاب بعد از پيام نور بوده را مي فرماييد
هر چه سريعتر ممنونم

f
۱۷:۰۰ ~ ۱۲ مهر ۱۳۸۹

سلام من دانشجوي نرم افزار كامپيوترم مي خوام از كاشان به قزوين يا كرج انتقالي بگيرم ولي نمي دونم به كدوم سايت مراجعه كنم به نظر شما امكانش هست.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عليرضا محمدي
۰۸:۲۷ ~ ۱۸ مهر ۱۳۸۹

من دانشجوي ترم اول رشته پزشكي بندر عباس هستم متقاضي انتقال به اصفهان با توجه به سكونتم هستم بفرماييد چكار كنم.

zari
۱۴:۱۹ ~ ۲ آبان ۱۳۸۹

سلام.
مي خواسم شرايط مهمان و انتقالي از دانشگاه ازاد به ازاد رو در ترم اول بدونم.
اگه ممكنه تمام شرايط و تبصره هارو ذكر كنيد.
ممنون

مهدي & امير
۱۹:۵۷ ~ ۱۷ دی ۱۳۸۹

سلام من دانشجوي معماري دانشگاه علمي كاربردي دزفول هستم ميخواستم بدونم آيا مي تو نم از علمي كاربردي به دانشگاه پيا م نور رشته معماري انتقالي بگيرم اگه ميشه زود جوابمو بدين..وترم اول بايد چند واحد پاس كنم كه بتونم انتقالي بگيرم..ممنونم..

m
۲۱:۲۹ ~ ۲۳ دی ۱۳۸۹

سلام من دانشجوی ارشد ترم 1 حقوق تبریز هستم.پدرم سه هفته پیش فوت کردند.(28/9/1389)
اصفهانی هستم.مادر و یک خواهر و یک برادر دارم که سرباز.به علت نزدیکی راه به اصفهان میتونم انتقالی برای تهران یا پردیس قم بگیرم و آیا دانشگاه مقصد به من خوابگاه میده؟

سیب
۲۲:۵۲ ~ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹

salam khaheshan begin aya mishe begin aya mishe az daneshgah tu ehran be dansghghe dg tu tehran enteghali gereft jofteshunam sarasari bashan??

نازی
۱۴:۳۴ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹

اگه کسی پزشکی قشم قبول شده بهم بگه درصد هاش چطوری بوده اینم شمارم09397201508تو رو خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا$$

سعيد
۱۸:۴۸ ~ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

سعيد:

سلام
من دانشجو دانشگاه غير انتفاعي اشراق بجنورد ورودي بهمن سال 89 رشته نقشه برداري هستم كه متقاضي جابجايي با يك نفر از دانشگاه غير انتفاعي امين اصفهان هستم.اينم شمارم 09395650143

ترانه
۱۳:۵۳ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

با عرض سلام . من دانشجوی ترم 2 کارشناسی ارشد در شهرستان میباشم.آیا میتوانم برای ترم 3 به تهران مهمان شوم؟ با تشکر از زحمات شما

omid
۲۲:۰۲ ~ ۲ تیر ۱۳۹۰

سلام
ضمن خسته نباشید. به خاطر اطلاع رسانی می خواستم بدونم من کاردانی برق قدرت دارم آیا می توانم در کنکور کاردانی به کارشناسی عمران -عمران شرکت کنم

الهه
۱۵:۱۷ ~ ۱۹ مرداد ۱۳۹۰

سلام. من دارای بیماری آلرژی شدید هستم که دردانشگاهی که هستم دانشگاه محلات این بیماری من تشدیدمیشود.میخواهم بپرسم میشه من به دانشگاه کرج محل زندگیم درهمین رشته مهمان شم؟؟ خواهشا جواب دهید

حاکم زاده
۱۷:۴۸ ~ ۲۴ مرداد ۱۳۹۰

1-شرایط انتقالی بدون گذراندن یک نیم سال در دانشگاه پذیرفته شده را توضیح دهید؟
2-آیا انتقالی از دانشگاه شبانه در استان دیگر (بابلسر) به دانشگاه روزانه محل زندگی (رشت) در صورتی که دانشگاه رشت رشته شهر سازی شبانه ندارد امکان پذیر است؟

بهار
۱۱:۰۹ ~ ۱ شهریور ۱۳۹۰

من نتايج مهمان شدن رو ميخواستم بدونم

مونا
۱۰:۰۵ ~ ۹ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید ببخشید می خواستم بپرسم آیا امکان انتقال گرایش در ارشد سراسری در یک دانشگاه هست
من هم مخابرات قبول شدم و هم مهندسی پزشکی آیا امکان داره از مخابرات به مهندسی پزشکی تغییر گرایش بدم
ممنون میشم اگه جوابمو بدید.

محمد
۱۲:۳۲ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

با سلام
احتراما” می خواستم در رابطه با نقل و انتقال در کارشناسی ارشد بدانم.
همچنین سئوالی داشتم که اگر سریعتر به آن جواب بدهید خیلی ممنون می شوم:
بنده در آزمون کارشناسی ارشد 90 در رشته مهندسی صنایع در یکی از مراکز غیر انتفاعی قبول شده ام می خواستم بدانم با توجه به اینکه احتمال قبولی در انتخابهای بعدی وجود دارد ,در صورت عدم ثبت نام تا اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دچار مشکلی نخواهم شد؟

مصطفی
۱۲:۳۵ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

با سلام
من در رشته مهندسی فناوری اطلاعات پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بشرویه قبول شدم آیا امکان جابه جایی یا مهمان شدن به دانشگاه جامع علمی کاربردی زاهدان را دارم؟

مصطفی
۱۲:۵۷ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

با سلام
من در رشته مهندسی فناوری اطلاعات پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بشرویه قبول شدم آیا امکان جابه جایی یا مهمان شدن به دانشگاه جامع علمی کاربردی زاهدان را دارم؟

سمیه
۱۹:۳۹ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

من دانشگاه ازاد مراغه قبول شدم می خواستم انتقالی بگیرم برای تبریز ایا امکان دارد و چگونه بایذ اقدام کرد

امیر
۱۴:۵۷ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام اطلاعات خوبی بود /من اون قسمت که جابجایی بین دانشگاه دولتی و غیردولتی بود رو متوجه نشدم

سوال: مهمان تک درس

دانشجوی موسسات غیرانتفاعی (غیر دولتی-غیرانتفاعی) میتونند بصورت تک درس – چنتا از درسشون رو در دانشگاه ازاد بگذرانند؟؟؟

درمورد تک درس و مهمان و قوانین ایثارگران در این رابطه راهنمایی کنید

/من در طول دوره کاردانی و کارشناسی از سایت شما استفاده بردم در اعلام نتایج و ازمون و منابع
تشکر و خسته نباشید.

مريم
۱۱:۴۰ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰

با سلام و خسته نباشيد اينجانب كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري واطلاع رساني مشهد قبول شده ام با توجه به متاهل بودن و داشتن 2 فرزند و محل كار اينجانب در تهران ميباشد ايا امكان انتقالي اينجانب از مشهد به تهران امكان پذير است يا خير خواهش ميكنم جواب بنده را بدهيد با تشكر

هما
۱۰:۲۱ ~ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰

من دانشگاه شبانه قبول شدم میخواستم بدونم میشه اتقالی بگیرم به شهر خودم که اونم شبانه هست در ضمن بابام هم فوت کرده ایا تاثیری در انتقالم داره . مرسی . لطفا خیلی زود جوابمو بدین. خیلی خیلی زود ایمیلمم گذاشتم.

رها
۱۰:۴۴ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

سلام
من غیرانتفاعی خراسان قبول شدم میخوام بیام اشراق.در واقع میخوام جابه جا بشم قبل از این که ثبت نام کنم یکی از دوستام اشراق آورده میخواد بیاد خراسان من که خراسان قبول شدم میخاو بیام اشراق.
میشه اینکار رو کرد؟
تو رو خدا زود جوابمو بدین واقعا عجله دارم من ایمیلمو هم ذکر کردم تو رو خدا زود به ایمیلم بفرستید
مرسی

عاطفه
۱۲:۵۱ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۹۰

بنده موسسه غیرانتفاعی سبحان نیشابورقبول شدم
کسی هست با من جابه جاه بشه
با توران دامغان

لاجوردی
۱۸:۴۰ ~ ۳۱ شهریور ۱۳۹۰

برای انصراف دادن از تحصیل در دانشگاه امین اصفهان

محبوبه
۰۹:۱۸ ~ ۱ مهر ۱۳۹۰

سلام
من امسال کاردانی به کارشناسی معماری تنکابن قبول شدم غیر دولتیه
اما به خاطر جاده چالوس بابام مخالفت میکنه
توروخدا بگین میتونم از همین ترم اول مهمانی بگیرم ؟
خواهش میکنم کمک کنین
واقعا دلم میخواد درس بخونم

آزیتا دلیری
۱۷:۵۷ ~ ۲ مهر ۱۳۹۰

سلام من ددر تربیت معلم نسیبه کارشناسی ناپیوسته قبول شده ام ولی به علت مشکلاتی نمی توانم بروم آیا می توانم مهمان در شهرری بشوم

مرضیه
۱۷:۴۳ ~ ۶ مهر ۱۳۹۰

سوال دارم لطفا زود جواب بدید مرسی من چالوس غیر انتفاعی قبول شدم میتونم با توجه به اینکه الرژی شدید دارم و پدرم بازنشسته است انتقالی بیگیرم تهران بیام

بيتا
۱۴:۴۲ ~ ۷ مهر ۱۳۹۰

باسلام من دانشجوي ترم اخر كارداني حسابداري شهر ري هستم من متاهل هستم و در دانشگاه بندر انزلي كارشناسي ناپيوسته قبول شدم من ميتونم انتقالي به دانشگاه شهر ري بگيرم من ساكن تهرانم معدل كل تا ترم سوم 17/54 هست لطفا هرچه زود جواب بدهيد

نادر
۱۵:۰۷ ~ ۷ مهر ۱۳۹۰

با سلام من دانشجوي كارداني دانشگاه شهر ري هستم در كنكور كارشناسي ناپيوسته در دانشگاه سمنان قبول شدم متاهل هستم ترم اخر كارداني ومعدل كل تا ترم سوم 17/21 ايا ميتوانم اتقالي به دانشگاه شهر ري يا دانشگاهي در تهران بگيرم لطفا مرا راهنمايي كنيد

امین
۱۸:۰۲ ~ ۷ مهر ۱۳۹۰

سلام بابا این سایت سنجش برای انتقالی میگه شماره پرونده 7 رقمی میباشد ولی من 6رقمی هست توروخدا بگید چکارکنیم تامهلت تموم نشده

زیبا
۱۱:۰۷ ~ ۱۲ مهر ۱۳۹۰

من در رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 90 پذیرفته شدهام آیا می توانم از روزانه کرمان به شبانه اهواز تغیر وضعیت بدهم چون به علت مشکلات فراوان قادر به ادامه تحصیل در کرمان نمی باشم

ندا اسلامی
۱۲:۲۱ ~ ۱۷ مهر ۱۳۹۰

من فرزند جانباز هستم. ورودی سال90 دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته پرستاری هستم و در مصاحبه شما شرکت کردم اما دلیل اینکه چرا قبول نشدم را نمی دانم ولی من با توجه به شرایط زندگی قادر به ادامه تحصیل در قم نمی باشم. می خواستم بدونم اگه من انتقالی بگیرم و بیام دانشگاه شاهد باید شهریه هم بدهم؟

حمید
۲۱:۵۶ ~ ۱۸ مهر ۱۳۹۰

با عرض سلام و خسته نباشید.
من در رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سیزده دانشگاه دیگه پذیرفته شده ام. آیا می توانم به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج( استان محل سکونتم) انتقالی بگیرم؟نمیسال ورود من به دانشگاه ترم دوم 90-91 می باشد. 1.نامزد دارم ولی عقد نیستیم 2. بابام بازنشسته هست و 56 سال سن دارد 3.مسافت محل زندگیم تا دانشگاه علوم پزشکی لرستان 12 تا 14 ساعت می باشد و امکان رفتن مستقیم به لرستان وجود ندارد و باید 2 شهر پیاده شوم و بعد با سرویس مستقیم به لرستان بروم. 4.مشکلات اقتصادی هم باید در نظر گرفته شود 5.وضیعیت روحی خوبی برای دور بودن از خانوادم را ندارم و غیر…
لطفاً راهنمایی کنید.تشکر

افضل 09171540346
۱۶:۱۷ ~ ۱۹ مهر ۱۳۹۰

سلام ارشد حسابداری واحد علوم و تحقیقات سنندج ورودی مهر 90خواهان جابجایی با شهرهای اطراف شیراز مثل مرودشت یاسوج بوشهر ….

اوا
۱۵:۱۱ ~ ۲۰ مهر ۱۳۹۰

سلام من دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی بجنورد هستم ایا دانشجوئی در دانشگاه فردوسی مایل هست با من جابجا شود.باشرایط میان طرفین

mojtaba
۰۸:۵۸ ~ ۲۳ مهر ۱۳۹۰

مایل به جابجایی از علوم و تحقیقات همدان با علوم و تحقیقات رشت .
مقطع ارشد
تلفن تماس :09112410553

حامد
۱۵:۱۰ ~ ۲۳ مهر ۱۳۹۰

مایل به جابجایی در رشته استخراج معدن از دانشگاه ارومیه به لرستان یا اصفهان.همراه:09396508819

سجاد
۱۱:۰۲ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۰

سلام من امسال درکنکور دردانشگاه زابل دوره روزانه قبول شدم وورودی بهمن هستم ایا میتوان به دانشگاه دیگرانتقالی بگیرم وایا درصورت گرفتن انتقالی دووره من به شبانه تبدیل می شودیانه

مجتبی
۲۱:۱۷ ~ ۲۹ مهر ۱۳۹۰

مایل به جابجایی از ارشد علوم و تحقیقات همدان به علوم و تحقیقات رشت 09112410553

arsalan
۲۱:۰۸ ~ ۳۰ مهر ۱۳۹۰

سلام. من دانشجوی ترم اول کارشناسی نا پیوسته دانشگاه آزاد کازرون هستم. آیا دانشگاه میتونه با میهمان شدن یا انتقالی من به شیراز موافقت نکنه؟
09391807844
لطفا.

ناشناس
۱۰:۴۱ ~ ۸ آبان ۱۳۹۰

من دانشجوي دانشگاه صنعتي اصفهان هستم ورودي 88 ترم 4 حذف ترم کردم ميتونم الان انتقالي بگيرم برا دانشگاه پيام نورتوام با تغيير رشته من ازدواج کردم خيلي سختمه روزانه درس بخون م ترم اول هم مشروط شدملطفا سريع جواب بديد مي خوام اگه بشه همين الان اقدام کنم

salehi
۱۵:۱۱ ~ ۸ آبان ۱۳۹۰

دانشجوی کارشناسی ارشد سال 90 واحد علوم تحقیقات سنندج می باشم و متقاضی جابجایی با واحد علوم تحقیقات اهواز یا اصفهان یا یزد میباشم
09356455900

عارفیان
۱۶:۴۶ ~ ۹ آبان ۱۳۹۰

با سلام
قبولی مهر ۹۰ علوم و تحقیقات یزد ارشد عمران-مدیریت ساخت و مایل به جابه جایی با علوم تحقیقات خوزستان (اهواز ) یا شوشتر هستم . (عارفیان ۰۹۳۵۷۶۵۶۳۹۸) با شرایط ویژه

mohammad
۲۳:۱۳ ~ ۱۱ آبان ۱۳۹۰

lمن دانشجوی ترم یک زیست سلولی شیراز هستم در مورد انتقالی به مشهد شهر خودم مرا راهنمایی کنید

maryam
۲۲:۵۸ ~ ۲۱ آبان ۱۳۹۰

سلام
ارشد ورودی 90 روزانه دولتی شاهرود هستم ودنبال انتقالی به شهر سکونتم اهوازمیباشم ,آیا امکانش هست؟
آیا راهی وجود داره؟ مثلا کسی را پیدا کنم جابجا بشه یا ……

یزدانی
۱۰:۵۱ ~ ۲۲ آبان ۱۳۹۰

سلام من دانشجوی ترم اول(ورودی مهر90) رشته مهندسی برق دانشگاه روزانه شیراز هستم مایل به جابه جایی به دانشگاه صنعتی اصفهان شماره تماس09137968407

نسیم ملکی فرد
۲۳:۴۲ ~ ۲۲ آبان ۱۳۹۰

سلام من دانشجوی ترم 3عمران هستم ساکن تهران و دانشجوی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان هستم الان من 3 ترم که دنبال انتقالی یا میهمان هستم و متاهلم .دانشگاه متاسفانه با هیچکدوم از در خواست من موافقت نمیکنه و زندگی من به خاطر دور بودن به هم ریخته تورو خدا من باید چیکار کنم لطفا راهنماییم کنید با تشکر

هادی
۲۱:۵۱ ~ ۲۳ آبان ۱۳۹۰

سلام و خسته نباشید
در مورد انتقالب یا میهمان از دوره های مجازی به دانشگاه های دیگر (اعم از روزانه,شبانه,آزاد یا هر دانشگاه دیگر) مطلبی ننوشته بودید.استدعا دارم در اسرع وقت راهنماییم کنید تا شاید در این یه هفته که وقت برای انتقالب گرفتن مونده تونستم انتقالی بگیرم و یا میهمان شم.ممنون از زحماتتان

هادی
۰۹:۵۷ ~ ۲۵ آبان ۱۳۹۰

چرا جواب نمیدین آخه؟؟؟ یعنی انقد سختههه؟ تورو خدا راهنماییم کنین فقط تا آخر آبان وقت دارم برا انتقالی یا مهمان.

سوری
۲۰:۴۰ ~ ۲۹ آبان ۱۳۹۰

دانشجویی رشته کارشناسی ناپیوسه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه تهران هستم قصد جابجاي با یکی به شهر خودم لرستان دارم باید چه اقدامی کنم

نجمه
۱۳:۴۰ ~ ۱۰ آذر ۱۳۹۰

با سلام من دانشجوی ترم 1 عمران روزانه دانشگاه ملایر هستم با توجه به اینکه آخرین فرزند خانواده ام و مادرم تنهاست(بدرم فوت شده ) تقاضای انتقالی کردم دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به شرایطی که داشتم قبول کردند ولی دانشگاه ملایر با من مخالفت کرد در حالی که مادرمن افسدگی گرفته و من به شدت از تانتخاب رشته ام پشیمان شدم اعصابم خرد شده دوست دارم انصراف بدم اما چون از کنکور منع میشم مادرم اجازه نمیده دانشگاه ملایر میگه بو از وزیر نامه بیار من چه کنم خواهشا بهم بگید چه کنم

حامد
۱۹:۵۸ ~ ۱۸ آذر ۱۳۹۰

سلام
من دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته عمران هستم.برای به پایان رساندن پایان نامه ام نیاز به کمک گرفتن از یک پایان نامه در دانشگاه صنعتی اصفهان دارم.از آنجایی که هیچ دوستی در دانشگاه اصفهان ندارم میخواستم ببینم شما میتونین بهم کمک کنین یا اینکه راهی نشونم بدین من به این پایان نامه دسترسی داشته باشم؟
منتظر جواب شما هستم.

رئوف
۱۴:۴۵ ~ ۶ دی ۱۳۹۰

من دانشگاه يزد قبول شدم آيا مي شود ميهماني گرفت براي دانشگاه اهواز رشته مكانيك

maneli
۱۷:۲۰ ~ ۱۷ دی ۱۳۹۰

سلام من دانشگاه غيرانتفاعي خيام مشهد كارشناسي ناپيوسته مخابرات قبول شدم.آيا مي شود مهماني گرفت براي يكي از غيرانتفاعي هاي اهواز؟
———–
مدیر سایت : باید از دانشگاهی که تحصیل میکنید سوال کنید و همین طور به دانشگاهی که میخواهید مهمان شوید نیز مطمئن شوید.

حسن
۱۳:۴۱ ~ ۲۴ دی ۱۳۹۰

سلام ترم 1ارشد مدیریت ورزشی علوم و تحقیقات سنندج ،امتقاضی جابجایی با کرمان،اصفهان ،مشهد.09155618159

عارفی
۱۵:۴۲ ~ ۲۵ دی ۱۳۹۰

من کاردانی پودمانی می خوانم در امل می خواهم مهما نی برای خرماباد بگیرم ایا در چه شرایطی میشود بیش از دو پودمان میهمانی گرفت

بابک
۰۸:۴۲ ~ ۲۶ دی ۱۳۹۰

سلام
من دانشجو ادبیات دانشگاه تاکستانم متاهل هم هستم میخواستم بدونم چه جوری میتونم انتقالی بگیرم به کرج و اگه انتقالی بگیرم امتحاناتم رو تاکستان باید بدم یا کرج ؟

امیرحسین
۱۳:۰۵ ~ ۴ بهمن ۱۳۹۰

سلام من در تکمیل ظرفیت سال 90دانشگاه تهران روزانه قبول شدم میخواستم بدونم آیا میتونم اردیبهشت سال91درخواست انتقالی بدم برای دانشگاه صنعتی اصفهان

amin
۲۲:۱۹ ~ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

سلام-من در دانشگاه غیر انتفاعی درس میخونم وترم دومم میخواستم بدونم میشه یک ترم به دانشگاه آزاد یا پیام نور شهر خودم بگیرم چون ما تو شهرمون غیر انتفاعی نداریم خواهشن جواب بدین

baran-1989
۱۹:۱۰ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۹۰

با سلام.اگر میشود بفرمایید که امکان انتقال از دانشگاه علوم پزشکی به پیام نور بدون انتخاب دانشگاه مقصد در فرم انتخاب رشته کنکور سراسری وجود دارد؟(من دانشجوی ترم 2 هستم.)اگر میشود به سوالم پاسخ دهید. با تشکر فراوان از شما

الهه ج
۱۵:۳۷ ~ ۲۱ بهمن ۱۳۹۰

سلام
تورو خدا کمکم کنید
من میخوام از روزانه ارومیه (فیزیک)به پیام نور شهر خودم رشته حسابداری تغییر رشته همراه با انتقالی بگیرم ، شرایطش چیه؟ تو سایتا نوشتن باید شرایط انتقالی و تغییر رشته رو با هم داشته باشی ، ولی نگفتن اون شرایط چیه
دیگه کلافه شدم لطفا کمکم کنید

حمید
۱۰:۴۷ ~ ۲۲ بهمن ۱۳۹۰

درود
من دانشگاه آزاد واحد بابل معماری قبول شدم کاردانی به کارشناسی …
1-آیا ترم 1 هم میشه انتقالی دائم به تهران یا اطراف تهران گرفت؟
2- اگه جواب 1 نه هست ،راهی هست که بشه (غیر آئین نامه ای)برای مثال نامه از مجلس یه همچین کارایی چون من محل کارم تهران و کلا نمیتونم برم بابل …

weezy
۱۳:۴۸ ~ ۲۴ بهمن ۱۳۹۰

با عرض سلام و خسته نباشی . من دانشجوی علم و صنعت بهشهرم و می خواهم به علم و صنعت اصلی مهمانی یا انتقالی بگیرم ولی مثل اینکه قانون علم و صنعت با وزارت علوم فرق داره مثلا وزارت علوم میگه 2 ترم مهمان بشید و در صورتی که معدل شما بالاتر از میانگین کلاس بود درخواست انتقالی بدید ولی علم و صنعت نوشته بود درخواست انتقالی دانشجویان مهمان قابل برسی نمی باشد لطفا مرا راهنمایی کنید بالاخره کدام درسته ؟

بهروز سهندی
۱۷:۵۷ ~ ۲۷ بهمن ۱۳۹۰

باسلام‏!‏
من کارشناسی نرم افزار‏(روزانه‏‏)تربت حیدریه‏(خراسان رضوی‏)‏ نیمسال دوم‏(‏90‏_‏91‏‏)قبول شدم بانظر به اینکه اهل اذربایجان غربی هستم میخواستم بدونم از ترم 2 به بعد میشه به روزانه شهردیگه انتقالی دایم گرفت؟
خواهشمندم در اسرع وقت جوابشو واسم بفرستید‏!‏
———-
مدیر سایت : بله امکانش هست البته باید با هر دو دانشگاه صحبت کنید.

عادله
۰۳:۲۳ ~ ۲ اسفند ۱۳۹۰

سلام من.دانشجو كارشناسي نايوسته يودماني قزوين هستم متاهلم و بجه يك ساله دارم شوهره مريضي اعصاب دارد ميشود انتقالي دايم بكيرم

کیان
۱۶:۴۸ ~ ۴ اسفند ۱۳۹۰

سلام
من دانشجوی سال اول کارشناسی ام.تا حالا 14 واحد موثر پاس کردم.میخوام بدونم اگه امسال سراسری شرکت کنم و قبول بشم میتونم به رشته ی مرتبط انتقال واحد بدم یا نه؟

سپهر
۰۵:۵۲ ~ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

سلام من در اولویت سومم در ارشد پیام نور تهران قبول شدم ولی به دلایلی میخواهم در اولویت چهارمم که در همان رشته و در تهران لواسانات است ثبت نام کنم لطفا مرا راهنمایی کنید زیاد هم وقت ندارم ممنون

حمید
۲۲:۱۵ ~ ۲۰ اسفند ۱۳۹۰

سلام من امسال از دانشکده ی انقلاب در رشته ی ساختمان (بهمن ماه)قبول شدم ولی میخوام انتقالی بگیرم و برگردم ارومیه از امور دانشجویان دانشگاه ارومیه پرسیدم گفتند اشکالی نداره فقط باید یه ترم تا خرداد در دانشکده انقلاب بمونی میخواستم بدونم واقعا راست گفته یا اینکه نه فقط خواسته بفرسته پی نخود سیاه.

somayeh
۱۴:۰۶ ~ ۲۲ اسفند ۱۳۹۰

سلام من دانشجوی ترم4 دانشگاه قمم میخوام برای بیرجند انتقالی بگیرم با توجه به اینکه هم روزانم هم بومی قمم میتونم انتقالی بگیرم؟لطفا زود جواب بدین

الهه
۱۱:۵۲ ~ ۱۲ فروردین ۱۳۹۱

سلام من ارشد پیام نور تهران شرق قبول شدم ترم یک هستم میخواستم انتقالی به اصفهان بگیرم در ضمن پدرم چند سال پیش فوت کرده یعنی میشه؟لطف کنید راهنماییم کنید بهم ایمیل کنید

الهه
۰۰:۱۳ ~ ۱۳ فروردین ۱۳۹۱

سلام شما جرا نظرات را فقط تاييد ميكنيد؟خوب يه راهنمايي هم بكنيد يه جواب بديد بكيد مي دانيد يا نه
ممنون ميشم در مورد راهنمايي در مقطع ارشد بيام نور را راهنمايي كنيد
————-
مدیر سایت : انتقالی به تهران خیلی سخت میدن ولی شما درخواستتون بدین نامه وضعیتتون رو هم ضمیمه کنید شاید براتون کاری کنند

شیتی
۱۳:۲۰ ~ ۱۴ فروردین ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید ….من دانشجو ترم 2 دانشگاه آزاد هستم..حالا میخواهم برای دانشگاه سراسری شرکت کنم ….اگر میشه کمکم کنید…

علي
۱۶:۱۱ ~ ۱۶ فروردین ۱۳۹۱

با سلام من دانشجوي كارداني به كارشناسي واحد ساوه ترم 2هستم پدرم فوت شده الانم تنها پسر خو نه هستم و مشكلات زيادي دارم ميتونم 2 ترم باقي مانده را انتقالي بگيرك.ممنون ميشم راهنمايم كنيد

ناشناس
۱۳:۴۵ ~ ۲۰ فروردین ۱۳۹۱

سلام من دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رشته بهداشت عمومی هستم و مایلم با یک دانشجوی پیام نور از تربت حیدریه جابجا بشم email:anahita1368zanganeh@yahoo.com

سعید
۱۵:۵۲ ~ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

برای پر کردن فرم انتقالی دانشجویان شاهد و ایثار گر چه اطلاعاتی باید ارسال کرد

رویا
۱۰:۴۳ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

برای انتقالی و تغییر رشته از تهران به شهرستان چه مراحلی را باید طی کنم؟ و سایتی در سازمان سنجش که ثبت نام باید در انجا صورت بگیرد را معرفی کنید.

سید علیرضا
۱۳:۴۰ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام من دانشجوی شبانه نرم افزار دانشگاه سمنانم میخواستم بدونم میتونم به تهران انتقالی بگیرم یا نه?
بعد کدوم دانشگاه های تهران دانشجوی شبانه میگیرن?

ayda
۲۱:۳۱ ~ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام من دانشجو ترم 1 کارشناسی نا پیوسته دانشگاه علمی کاربردی فومن هستم می خواستم بدونم آیا امکان انتقال من به دانشگاه خانه کارگر اسلامشهر می باشد؟

عاطفه
۱۴:۴۶ ~ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام من دانشجوي شبانه رشته حسابداري دانشكده توحيد امل در مازندران هستم مي خواستم يدونم ايا امكان انتقالي من براي تهران هست يا نه الطفا راهنماييم كنيد هرچه زود تر بهتر ممنونم

مریم
۱۲:۵۷ ~ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام من دانشجوی ترم 2 حسابداری دانشکده شریعتی با معدل بالای 19میخواستم ببینم میشه باتوجه به فرزند جانباز 30درصد به دانشگاه تهران به خاطر نزدیکی مسیر مهمان یا انتقالی بگیرم

ناشناس
۱۲:۲۲ ~ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

من میخوام از دانشکده فنی قاین(دانشگاه بیرجند)برای فردوسی مشهد مهمان یا انتقالی بگیرم میشه؟ درضمن رشته تحصیلیم کاردانی نرم افزار کامپیوتره اگه میشه کمک کنید؟!!!!!!!!!

حمید
۰۹:۰۶ ~ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام منمی خواستم ادانشگاه علمی کاربردی شبستر انتقالی بگیرم لطفا بفرمایید چکار بایدبکنم

محمد
۱۹:۱۶ ~ ۵ تیر ۱۳۹۱

سلام. من دانشجوي كارشناسي حسابداري دانشگاه پيام نور هستم. چون به دليل سيستم آموزشي پيام نور نمي تونم درس هامو بخونم. مي خواستم ببينم ميشه من به دانشگاه آزاد انتقالي بگيرم؟
ممنون ميشم اگه جوابمو بدين

یاسمن
۱۵:۰۶ ~ ۶ تیر ۱۳۹۱

سلام …ایا این خبر صحت داره که دانشجویانی که در بهمن ماه بدون ازمون قبول شدن اجازه مهمانی یاانتقال شدن ندارن؟
من بهمن سال قبل رشته معماری علوم تحقیقات اصفهان قبول شدم اما گویا نمیتونم به هیچ صورت مهمانی بگیرم و باید تماما در دانشگاه مبدا باشم…ایا درسته؟
خواهش میکنم زودتر جواب بدید
————-
مدیر سایت : چنین چیزی رو نشنیدم مگر قانون دانشگاه آزاد باشه.

مصطفی
۲۲:۰۱ ~ ۹ تیر ۱۳۹۱

سلام دانشجوی اسلامشهرم
درست میگن دانشجوی غیر تهرانی نمی تونه ترم تابستان تو تهران برداره؟

d
۲۳:۲۳ ~ ۱۲ مرداد ۱۳۹۱

سلام من میخام توسایتتون ثبت نام کنم وقتی رواون لیکی که به ایمیلم برا عضوسدن کلیک میکنم یه صفحه باز میشه که فیدباربسته است لطفامنوتوسایت عضوکنیدمرسی ازسایت خوبتون درضمن میشه این سوالات کنکورای سالای پیش کاردانی به کارشناسی جواباشونوبرام ایمیل کنیداخه من امسال کنکوردارم

ا/ ن
۱۷:۴۵ ~ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱

من دانشجوی ترم5 دانشگاه غیر انتفاعی سجادم ایا متوانم مهمان دانشگاه دولتی بجنورد یا اشراق بجنورد شوم شرایطش را توضیح دهید لطفا.

یگانه
۰۰:۱۸ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۱

من کارشناسی ارشدروزانه کارافرینی قبول شدم ایا میشه تغییر بدم به فناوری اطلاعات پیام نور تهران؟توالویتهای بعدیم هست. لطفا در ارع وقت پاسخ بدین.ممنون

الناز
۰۹:۵۱ ~ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

من دانشجوی جدیدالورود کارشناسی ارشد روزانه از دانشگاه ارومیه هستم به علت داشتن بچه خردسال میخواهم به تبریز انتقالی بگیرم آیا موافقت میکنند ؟

پري
۰۰:۴۴ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱

دانشجوي جديدالورود كارشناسي برق الكترونيك صنعتي اروميه هستم.لطفا به من بگيد چطور به اصفهان انتقالي بگيرم.متشكرم

elham
۱۷:۲۴ ~ ۴ مهر ۱۳۹۱

با سلام..من به تازگی ارشد دانشگاه قم (روزانه)قبول شدم..قبل از قبولیم عقد بودم.چند ماهه دیگه عروسیمه..ایا امکان انتقالی برایم وجود دارد؟دوست ندارم انصراف بدم واز طرفی هم بعد از ازدواج امکان این رو ندارم که به قم بروم..با مسئولین دانشگاه قم صحبت کردم(مدیر گروه-تحصیلات تکمیلی)ولی گفتند امکان نداره..و من کاملا ناامید شدم…شرایط مهمان شدن هم پرسیدم که گفتند پنجاه پنجاهه…ایا قانونی تبصره ای چیزی نیست که من بیام تهران حتی شبانه؟چه کار باید بکنم؟ممنون میشم راهنماییم کنید

نسرين
۲۱:۲۵ ~ ۹ مهر ۱۳۹۱

من قبولي دانشگاه غير انتفاعي مرغه هستمميخواهم جابجايي كنم بيام دانشگاه غير انتفاعي تبريز آيا كسي هست با من جابجايي كن؟متشكرم جواب رو اينجا بذاريد

حمید
۱۲:۱۸ ~ ۱۰ مهر ۱۳۹۱

سلام
من دانشجوی جدیدالورود عمران دانشگاه ارومیه روزانه هستم، با دانشگاه تبریز که بومی همون جام با نفر آخری که شبانه تبریز قبول شده ۱۱ نفر فاصله دارم.
دانشجو فوقالعاده ای ام
استادا گفتم اگه این جوری پیش بره معدلم بالای ۱۸ میشه
من تو تیزهوشان میخوندم.
در ضمن فرم انتقال هم پر کردم رفته.
میخواستم ببینم کار دیگه ای هست که بکنم تا به شبانه ی تبریز منتقل شم؟
در ضمن پسرم نه دختر.
تو دانشگاه پارتی لازمه برای انتقال؟
ممنون میشم نجاتم بدید:))))))) 

سالار
۱۴:۴۹ ~ ۱۴ مهر ۱۳۹۱

سلام
دانشجو در دانشگاه ازاد چند واحد باید پاس بکند باید انتقالی بگیرد به دانشگاه ازاد اون دیگه لطفا به من جواب بدید

زهره
۱۰:۲۴ ~ ۲۲ مهر ۱۳۹۱

سلام
امسال کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روزانه اردبیل قبول شدم که ثبت نام هم کردم ولی به علت بارداری وبیماری دیابت وکم خونی بارداری نتونستم انجا بمونم و پانزدهم مهر تقاضای حذف ترم کردم و به شیراز برگشتم خواهش می کنم منو راهنمایی کنید که برای ترم بعد میتونم انتقالی دایم با توجه به شرایطم به شیراز بگیرم چون با شرایطم امکان برگشت به اردبیل را ندارم یا باید ترم بعد انصراف بدهم

نجمه
۱۵:۳۵ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۱

سلام
من دانشجوی ترم اول(ورودی91) کارشناسی ناپیوسته رشته معماری دانشگاه غیردولتی پیام گلپایگان هستم آیا می توانم برای ترم دوم تقاضای انتقال به دانشگاه غیر دولتی جهاد دانشگاهی اهواز رانمایم؟ چطورو چگونه؟باسپاس فراوان موجب امتنان است اگر پاسخ مرا بدهید.

طناز
۲۰:۱۰ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۱

باسلام
من ورودی بهمن90هستم.رشته اقتصادکشاورزی دانشگاه رامین اهواز.اگه انتقالی بگیرم رشته ام توشهرخودمون نیست وکارنامه سبز هم شهرخودمون قبول نشدم.به نظرتون انتقالی بهم میدن؟لطفاکمکم کنیددانشگاه فقط جواب سربالامیده.دارم دیونه میشم راهنماییم کنید

الهام:
۱۶:۴۶ ~ ۲۵ آبان ۱۳۹۱

سلام
من دانشجوی ترم اول(ورودی91) کارشناسی ناپیوسته موسسه غیرانتفاعی قم هستم میخواستم بدونم با میهمان شدنم در شهر محل سکونتم تهران در موسسه غیرانتفاعی آل طه یا موسسه دیگری موافقت میشود؟با تشکر

میلاد
۰۹:۴۴ ~ ۱۰ آذر ۱۳۹۱

سلام من دانشجوی جدید الورود 91 برق کنترل ولی عصر رفسنجانم و پدرم ناراحتی اعصاب و روان داره و من پسر بزرگه خانوادم.بعلاوه من روزانه برق الکترونیک قوچان رو آوردم و من خودم ساکن سرخسم میخوام بدونم که به من انتقالی روزانه به قوچان رو میدن. ممنون میشم اگه زودتر جواب بدین.

کورش
۱۲:۴۶ ~ ۱۲ آذر ۱۳۹۱

سلام از زحماتتان بی نهایت ممنونم ولی من به جوابم نرسیدم آزمون دانشگاه علمی کاربردی تو بهمن ماه 91کارشناسی برگزار میشه یا سر کارم؟
دانشگاه آزاد چی؟

fateme
۱۵:۵۰ ~ ۲۷ آذر ۱۳۹۱

با عرض سلام
من دانشجوی کارشناسی در دوره روزانه هستم که به مدت یک ترم در دانشگاه باهنر کرمان مهمان شده ام.درصورت اخذ نمرات پایین و یا مشروطی حق ادامه تحصیل در این دانشگاه را دارم و این باعث لغو مهمانی من نخوهد شد؟

با تشکر

یاسر
۱۶:۰۰ ~ ۲۷ آذر ۱۳۹۱

سلام
من میخوام از دانشگاه مهر اروند آبادان انتقالی بگیرم و به جهاد دانشگاهی اهواز برم و لی دانشگاه مبدا فرم انتقالی نمیده
چکارکنم

طناز
۱۷:۰۱ ~ ۱۹ دی ۱۳۹۱

سلام من داتشجوی سال اول داروسازی در دانشگاه پچ در مجارستان هستم اهل شیرازم ومدرک پیش دانشگاهی از ایران را دارم ودیپلم تجربی امسال 62 واحد پاس می کنم ایا می توانم به دلیل گران شدن دلار انتقالی سال بعد را به دانشگاه کیش بگیرم واگر ممکن است چه کاری باید انجام بدهم ممنون از شما

روزبه
۱۱:۴۶ ~ ۴ بهمن ۱۳۹۱

با سلام
میشه دانشجوی دوره روزانه (کاردانی) به دانشگاه غیرانتفاعی میهمان بگیره (ترم آخر) و 2 واحد برای ترم تابستان بزاره دارای شرایط خاص هم هستم
اگه میشه جواب منو زود بدین که وقت ندارم
با تشکر.

الهه
۱۷:۲۰ ~ ۶ بهمن ۱۳۹۱

سلام من یک ترم از دانشگاه غیرانتفاعی به دانشگاه پیام نور شهر دیگه مهمان شدم وترم مهمانمو مشروط شدم آیا در دانشگاه مبدا مشروط محسوب میشم؟
اگه میشه جواب منو زود بدین که وقت ندارم

فرناز
۰۰:۵۹ ~ ۹ بهمن ۱۳۹۱

سلام من امسال مرحله ی دوم تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد واحد اراک قبول شدم می خواستم بدونم که آیا می تونم انتقالی بگیرم و تو شهر خودم ( سنندج ) یا یه جایی که نزدیک به سنندج باشه انتقالی بگیرم. لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر فراوان

maha
۰۴:۱۳ ~ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱

سلام من دانشجوی کاردانی عمران هستم . ترم 4 من تمام شده . از ترم 4 , 3 تا درس واسم مونده که برنداشتم . خواستم بدونم میشه میهمان بگیرم ؟؟؟؟

سما
۱۸:۱۹ ~ ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

سلام من میخوام از زاهدانبه شیراز انتقالی بگیرم شرایطش چیه من برق مخابراتم

صالحی
۱۶:۰۵ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۹۲

سلام من دانشجوی ترم دو حقوق و جزو دانشجویان استعداد درخشان هستم از طرفی میخواهم به دانشگاه اصفهان انتقالی بگیرم ایا میتوانم از سهمیه استعداد درخشان استفاده کنم یا حداقل در صورت مهمان شهریه کمتری از من بگیرند و در کل انتقال مرا تسهیل کنند باتشکر منتظر جوابتان هستم.

Sarir
۱۴:۵۳ ~ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

باسلام
من دانشجوي رشته ي مهندسي عمران دانشكاه سيستان وبلوجستان.زاهدان هستم ميخاستم براي دانشكاه صنعتي اصفهان انتقالي بكيرم و معدلم١٦.٤٨!!شده به نضر شما مهماني دائم بكيرم يا انتقالي رو ميشه كرفت وواسم مهم نيست كه مدركم از كدام دانشكاه باشد لتفا ازهيج بيشت هادي دريغ نكنيد.تشكر

امیر مهدی
۲۱:۱۴ ~ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

باسلام
من دارای مدرک کاردانی برق صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی هستم.می خاستم تورشته آی تی و یا آتی سی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل بدم.خاستم شما منو راهنمایی کنیدکه با داشتن مدرک کاردانی برق صنعتی می تونم تو این رشته ها (کاردانی به کارشناسی)ادامه تحصیل بدم.
مرسی

اکبر محمدی
۱۳:۵۹ ~ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

مبلغ 100.000ریال بابت انتقالی را چگونه به درآمد اختصاصی امور دانشجوئی پرداخت کنیم؟؟؟؟؟؟

حسین
۱۸:۰۵ ~ ۲ خرداد ۱۳۹۲

باسلام.من دوترمه که در دانشگاه صنعتی اصفهان میهمان هستم.امسال میخواستم میهمانی رو تمدید کنم ولی اشتباهی درخواست انتقالی رو در msrt دادم.وقتش هم تموم شده و ویرایش نمیشه.آیا میشه کاری کرد؟توروخدا جواب بدین

هانیه
۲۳:۱۱ ~ ۱۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام.مبلغ 10000تومان رو چطوری به درآمد اختصاصی امور دانشجویان واریز کنیم؟آخه میترسم وقتش تموم شه و ما نتونیم واریز کنیم و بعد به درخواستمون رسیدگی نکنن.خواهشا جواب بدین خیلی این میهمانی گرفتن واسم مهمه.اگه بهش رسیدگی نشه…

سمیرا
۱۳:۲۳ ~ ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

سلام
من دانشجوی دانشکده دولتی هستم که ترم ا را مرخصی گرفتم حالا میخام ترم تابستون بردارم تو دانشکده نمیدن کدوم دانشگاه ها میشه میهمان شد؟؟؟
علمی کاربردی هم میشه؟؟

fatemeh
۲۰:۰۲ ~ ۲۸ تیر ۱۳۹۲

سلام خسته نباشید
من ی سوال دارم میشه راهنمایی کنید .ممنوونم
من شهریور کنکور کاردانی به کارشناسی مکانیک دارم ولی دارم متاهل میشم و شهری که نامزدم هشت اسمش تو دفترچه نیست کهه انتخاب کنم.میشه ی شهر دیگه بزنم بعد انتققاللی بگیرم؟؟؟حتما یک ترم باید دانشگاهی ک قبول میشم بمونم؟؟؟؟

تینا
۱۵:۱۶ ~ ۵ مرداد ۱۳۹۲

سلام من ترم 4کارشناسی ناپیوسسته حسابداری هستم 3ترم مشروط شدم ایا میشه از دانشگاه ازاد برم دانشگاه علمی کاربردی واحدام تطبیق بدن لطفا من را راهنمایی کنید

علیرضارشیدی نژاد
۲۱:۱۵ ~ ۶ آذر ۱۳۹۲

سلام من مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشگاه شیراز می خوانم.من مایلم به دانشگاه فردوسی مشهد یا گرگان انتقال یابم.لطفا راهنمایی کنید

عاطفه
۲۰:۳۵ ~ ۱۷ آذر ۱۳۹۲

میخواستم بدونم انتقالبصورت مهمان دائم برای گرفتن مدرک پایانی باید دروس زیر 12شدم در واحد مقصد دوباره پاس کنم

دانشجو
۱۳:۲۲ ~ ۳۰ دی ۱۳۹۲

با سلام و خسته نباشید. من الان دانشجوی پیام نور مشهد هستم و چون شاغل تهرانم . می خواستم ببینم می تونم به دانشگاه آزاد یا علمی کاربردی تهران انتقالی بگیرم؟

ali
۰۱:۲۲ ~ ۸ بهمن ۱۳۹۲

سلام.میخواستم از دانشگاه آزاد به جامع علمی کاربردی مهمان بگیرم شدنیه؟

دانشجو
۰۰:۱۱ ~ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

سلام .من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم تک فرزند هستم و به علت فوت مادرم و کهولت سن و بیماری پدرم محل تحصیل بنده شهر نراق می باشد چطور با چه شرایطی میتوانم به محل زندگی خودم مهمان بگیرم خواهشا راهنماییم کنید.

نگار
۱۱:۴۱ ~ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

سلام من دانشجوی غیرانتفایی زند شیراز هستم وساکن تهرانم ایا میتدانم برای ترم تابستان به دانشگاه تهران میهمان بگیرم؟

مددکاری اجتماعی
۲۰:۵۰ ~ ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

باسلام میخواستم از روزانه شاهد تهران به روزانه علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی که رشته خودم هست به فردوسی مشهد انتقالی بگیرم لطا راهنمایی بفرمایید چون از شهرستان فردوس به تهران راه طولانی است باتشکر التماس دعا

مرضیه
۱۴:۰۱ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

سلام
من ترم 2پزشکی ارومیه هستم ومیخوام برای ترم3به تبریزانتقالی بگیرم.چیکارباید بکنم؟
معدل چقدمیتونه موثرباشه؟یااگه برای ترم3نشدبارتبه خوب علوم پایه امکانش هست؟
پدرم 5درصدجانبازی دارن.
منتظرپاسختون هستم.
ممنون

محمد
۲۱:۵۸ ~ ۲ اسفند ۱۳۹۲

سلام خسته نباشید/ترو خدا کمکم کنید من دانشجو ارشد غیر انتفاعی گلپایگانم الان ترم اولم ایا میتونم واسه مهر اینده که ترم دوم میشم به روزانه یا شبانه دانشگاه رازی کرمانشاه برم؟ اگه میتونم لطفا راهنمایی کنید و شهریه چجور حساب میشه ؟با تشکر چون واقعا مشکل دارم

ناشناس
۱۰:۵۲ ~ ۶ اسفند ۱۳۹۲

سلام خسته نباشيد من دانشجوي مهندسي برق دانشگاه صنعتي كرمانشاه هستم بامعدل 17ايا به دانشگاه اصفهان ميتونم انتقاي بگيرم/

فاطمه
۱۰:۵۷ ~ ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

سلام من دانشجوی شبانه دانشگاه بابل هستم میخواهم به دانشگاه دیگه ای انتقالی بگیرم همان رشته خودمو البته میخوام روزانه شم چون از پس هزینه ی شبانه برنمیام تو کارنامه ی دوم رشته ی روزانه ی دانشگاهی که میخوام انتقالی بگیرم قبول شدم لطفازودتر جوابمو ایمیل کنین

مریم
۱۵:۵۷ ~ ۲۷ اسفند ۱۳۹۲

سلام.من دانشجوی مهندسی کامپیوتر شبانه ی دانشگاه زنجان هستم مشکلات اقتصادی خونوادم باعث شده به فکر انتقالی بیفتم.خواهش میکنم بگین کدوم دانشگاه تهران یا کرج هزینش کمتره واحتمال داره منو قبول کنه.زود ج بدین لطفا

عارف غبیشاوی
۰۲:۵۳ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳

من میخوام انتقالی بگیریم ازمهراروندآبادان واسه اهوازبایدچ کنم؟؟

سینا
۱۹:۲۴ ~ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

با سلام من میخواستم برای نیم سال دوم از دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی ارومیه برای تهران انتقالی بگیریم من خود ساکن تهران هستم و همچنین خانواده ام در تهران آیا این امر امکان پذیر است؟

ناشناس
۱۹:۰۱ ~ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

با سلام
دانشجوی ترم 6 رشته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت بجنورد هستم. می خواشتم بدونم برای انتقال دایم به داشکده بهداشت مشهد چکار کنم؟ دانشکده مبدا موافقت انتقال یکسال خود را اعلام کرده است. با تشکر